Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

ÜLDPÄDEVUSTE KÄSITLUS LÄBI PROJEKTIÕPPE

Seotud esitlused


Teema esitlus: "ÜLDPÄDEVUSTE KÄSITLUS LÄBI PROJEKTIÕPPE"— Esitluse väljavõte:

1 ÜLDPÄDEVUSTE KÄSITLUS LÄBI PROJEKTIÕPPE
Kaja Kivisikk 2015

2 pädevused Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu, ent ka tunni- ja koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös. 

3 ETTEVÕTLIKKUS-PÄDEVUS
PÄDEVUSED SO VÄÄRTUSPÄDEVUS ENESEMÄÄRATLUS- PÄDEVUS SOTSIAALNE PÄDEVUS ÕPIPÄDEVUS MATEMAATIKA-PÄDEVUS SUHTLUSPÄDEVUS ETTEVÕTLIKKUS-PÄDEVUS

4 üldpädevused väärtuspädevus
suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt

5 üldpädevused sotsiaalne pädevus
suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;

6 üldpädevused enesemääratluspädevus
suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme;

7 üldpädevused õpipädevus
suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust;

8 üldpädevused Suhtluspädevus
suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt;

9 üldpädevused matemaatikapädevus
suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; üldpädevused

10 üldpädevused ettevõtlikkuspädevus
suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.

11 Läbiviidud projektid Väikesed ilmatargad 2007/2008
Muinasjutt meis endis 2003/2004 Muinasjutt meis endis 2004 / 2005 Loodus meie ümber:Tunne ja tunneta 2005 (KIK) Sportlik avastusõppepäev /2006 Raamat tuleb külla 2006 Loeme koos 2007 Väikesed ilmatargad 2007/2008 Esivanemate jälgedes 2012/2013 Raamatute võlumaa 2013 /2014 Ahhaa? Ahhaa! /2014 Matemaatika – see on imelihtne 2014/2015 Rene’d otsides 2014/2015

12 VAATAME LÄHEMALT MATEMAATIKA – SEE ON IMELIHTNE toimus märtsis 2015
kestvus - 1 nädal osalesid klasside õpilased

13 MIKS? Paljudel õpilastel on 1. kooliastme lõppedes kadumas õpihuvi ja koolirõõm Selline õppevorm näitab, et uute asjade omandamiseks ei ole sugugi vaja klassiruumis istuda. Teadmisi on võimalik omandada ka mänguliselt ning toredatest kaaslastest rõõmu tundes Õpetajatele annab selline õppepäev fantaasialendu oma õppetundide huvitavamaks muutmiseks. Ühisüritus aitab süvendada üksmeelt kollektiivis, end proovile panna ning õppeaasta lõppemise eel kokkuvõtteid teha. Projekt tagab, et laps mõistaks – matemaatika on imelihtne.

14 VAHETUNNID MÕTTEMÄNGUDEGA
VÄÄRTUSPÄDEVUS inimsuhete austamine, oma teiste inimestega seotuse väärtustamine SOTSIAALNE PÄDEVUS suutlikkus ennast teostada, teada ja järgida reegleid, aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel

15 VAHETUNNID MÕTTEMÄNGUDEGA
ÕPIPÄDEVUS kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid SUHTLUSPÄDEVUS suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukorda ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada

16 MATETALGUD SOTSIAALNE PÄDEVUS suutlikkus ennast teostada, teada ja järgida reegleid, aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel ÕPIPÄDEVUS planeerida õppimist ning seda plaani järgida, kasutada õpitut erinevates kontekstides ning probleeme lahendades SUHTLUSPÄDEVUS lugeda ning mõista teabe- ja tarbeteksti

17 MALEVÕISTLUSED MATEMAATIKAPÄDEVUS suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevus- valdkondades; ÕPIPÄDEVUS suutlikkus organiseerida õpikeskkonda, kasutada õpitut, analüüsida enda teadmisi ja oskusi

18 1. klasside võistkondlik NUPUTAMISVIKTORIIN
VÄÄRTUSPÄDEVUS tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega SOTSIAALNE PÄDEVUS teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides ÕPIPÄDEVUS – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda, kasutada õpitut

19 2. klasside individuaalne NUPUTAMISVIKTORIIN 3
2. klasside individuaalne NUPUTAMISVIKTORIIN 3. Klasside nuputamisviktoriin taibu VÄÄRTUSPÄDEVUS suutlikkus hinnata tegevusi üldkehtivate moraalireeglite seisukohast SOTSIAALNE PÄDEVUS teada ning järgida ühiskonna kehtivaid väärtusi ja norme ning reegleid ÕPIPÄDEVUS analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust

20 MÄNGUDE HOMMIK SUHTLUSPÄDEVUS SOTSIAALNE PÄDEVUS ÕPIPÄDEVUS
suutlikkus end selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada SOTSIAALNE PÄDEVUS aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel ÕPIPÄDEVUS analüüsida enda teadmisi ja oskusi, kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja –strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades

21 MATEMAATILINE ORIENTEERUMISMÄNG
SUDOKU NUPUTAMINE SUHTLUSPÄDEVUS suutlikkus end selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada SOTSIAALNE PÄDEVUS aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel ÕPIPÄDEVUS analüüsida enda teadmisi ja oskusi, kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja –strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades TANGRAM VIGADE PARANDUS LABOR RING- ÜLESANNE PIRAATIDE VARANDUS MÕÕTMINE KAALUKODA LOOGIKA KUI ARVUTAD, SAAD TEADA

22 MATEMAATILINE ORIENTEERUMISMÄNG
MATEMAATIKAPÄDEVUS Suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades UKSEKOODID

23 Projekt annab võimalusi kõik pädevusi käsitleda
VÄÄRTUSPÄDEVUS SUHTLUSPÄDEVUS SOTSIAALNE PÄDEVUS MATEMAATIKAPÄDEVUS ENESEMÄÄRATLUSPÄDEVUS ETTEVÕTLIKKUSPÄDEVUS ÕPIPÄDEVUS

24 Mida annab selline projekt õpetajatele
Fantaasialendu oma õppetundide huvitavamaks muutmiseks. Võimaldab süvendada üksmeelt kollektiivis End proovile panna Teha õppeaasta lõppemise eel kokkuvõtteid Mitmeid uusi õppevahendeid tundidesse Põnevaid mänge tundide mitmekesistamiseks Särasilmsed õpilased

25 Mida annab selline projekt õpilastele?
lahkuvad ürituselt kogemuse võrra rikkamana õpivad omandatud teadmisi igapäevaelus kasutama jagavad enda kogemusi ning saavad teistelt huvitavaid mõtteid saavad positiivseid elamusi ja kogemusi tavapärasest erinevatest õppetundidest tutvuvad uute õpistrateegiatega ning kinnistavad õppeaasta jooksul omandatud teadmisi matemaatika vallas kasutavad omandatud teadmisi klassidevahelises orienteerummismängus veendumuse, et matemaatika on tõepoolest imelihtne

26 Lõpetuseks... Iga projekti õnnestumiseks on oluline KOOSTÖÖ.
Tänan kõiki õpetajaid, kes nende õnnestumisele kaasa on aidanud


Alla laadida ppt "ÜLDPÄDEVUSTE KÄSITLUS LÄBI PROJEKTIÕPPE"

Seotud esitlused


Google'i reklaam