Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Täiskasvanu kui enesearengu subjekt

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Täiskasvanu kui enesearengu subjekt"— Esitluse väljavõte:

1 Täiskasvanu kui enesearengu subjekt
Kadri Koha 2010

2 Täiskasvanu Inimese arengu etapp, mida iseloomustab füüsiline, bioloogiline, psüühiline ja sotsiaalne küpsus

3 Subjekti mõiste Kasutus erinevates teadusharudes – filosoofias, psühholoogias, sotsioloogias, kasvatusteaduses, filoloogias (Lyytikäinen 1995) Lähtuvalt kasutuse kontekstist on terminil mitmeid tähendusi (sotsiaalteadustes ei eksisteeri üldist subj teooriat – laiemalt on subj keskkonnas aktiivselt tegutsev, teadvust, tunnetust, tahet, vajadusi, eesmärke omav indiviid või inimrühm. Heidmets 1995) Andragoogika põhimõiste - subjekt

4 Subjekt … teadvustatud aktiivsuse kandja, kes on suuteline tunnetama, teadvustama, orienteeruma, vastutama, otsustama, tegema seda, mida on kavatsenud teha ning oma tegevust korrigeerima (Türnpuu 1997; Vooglaid 1996) Subjektiks olemine avaldub mõtestatud aktiivses käitumises.

5 Subjektsus … isiksuslikud ressursid ja nende aktualiseerimine
… suutlikkus enda elu kujundada, mõtestada ja vastutada (Kuurme 1999) Õppimise olukorras on oluline, et inimesel on valmisolek näha endas subjekti – aktiivset vastutavat MINA Vastutustunne – indiviidi võimelisus ja valmisolek otsustada oma käitumise mõju ning tähtsuse üle, tulevikku kujundav kodanik (Euroopa Ülemnõukogu 2000; EV Haridusministeerium 2001; Jarvis 2001;Laukkanen 2000; Norheim 1999

6 Subjektsuse tegurid Teadvus Võimed Valmisolekud Tunnetus

7 Isiksus Mina-teadvus – endast teadlik olemine
Eneseteadvus – on võimel end kirjeldama, paneb ennast tähele Enesetunnetus - oma sisemaailma tunnetamine ja tegude hindamine. Enesehinnang – kui väärtusliku ja/või enesekindlana end tunnen Suutlikkus reguleerida käitumist ja suhteid

8 Isiksus Isiksus kujuneb sünnipäraste eelduste, sotsiaalse keskkonna ja kasvatuse koosmõju tulemusena Isiksus on püsiv omaduste kogum, mis eristab inimese käitumist ajas ja ruumis

9 Isiksuse bioloogiline struktuur
Temperament Iseloom Võimed Orientatsioon, suundus (vajadused, huvid, veendumused, väärtused, maailmavaade, suhtumised)

10 Isiksuse sotsiaalne struktuur
Isiksuse sotsiaalne kogemus – teadmised, oskused, vilumused, harjumused Isiksuse suundus - väärtusorientatsioon

11 Isiksuse kontrollkese – eksternaalne ja internaalne inimene
Eksternaal – kontroll väljaspool, seletab oma edu või ebaedu väliste faktoritega Rahulolu ja edu sõltuvad pigem teistest inimestest ja heast õnnest, juhusest Kõik oluline juhtub väljaspool mind ja mul on vähe võimalusi midagi muuta Välisilm, juhus dikteerib, mis minuga juhtub

12 Eksternaal Tunneb end välismõjude subjektina
Madalam sotsiaal- majanduslik staatus Madalam stressitaluvus Kergemini haavatav Frustratsioon Toimib vastavalt juhusele Madalam enesehinnang Lühiajalised eesmärgid Passiivne Madalam kohanemisvõime Mina- kontseptsioon mitteadekvaatne

13 Internaal Inimene, kes võtab vastutuse oma käitumise ja tegevuse eest enda peale ja iseloomustab ennast kui inimest, kes suudab kontrollida oma edu Usun, et suudan kontrollida suurt osa oma keskkonnast Usun, et olen ise oma õnne sepp Usun, et minu rahulolu ja edu sõltuvad peamiselt minust, minu võimetest ja jõupingutustest Usun, et saan ise otsustada oma asjade üle ja juhtida oma tegevust

14 Internaal Kõrgem sotsiaal-majanduslik staatus
Individualistlik maailmakäsitlus Suur stressitaluvus, parem vaimne tervis Hea kohanemisvõime Vastutustunne oma elu ja tuleviku eest Kõrgem enesehinnang Nii lühi- kui ka pikaajalised eesmärgid Aktiivne eluhoiak

15 Subjektsuse probleem ja täiskasvanu õppimine
Subjektsuse avaldumise eelduseks on inimese isiksuslikud ressursid: Tahe ja visadus Aktiivsus, mõtlemisvõime, tunnetus- ja teadvustamisvõimed Valmisolekud ja võimed ehk võimelisus eneseaktualiseerimiseks: Otsustamisvõimed, vastutustunne, mõjutamisvõimed, suhtlemisvõimed, õppimisoskused ja õppimisvõimed

16 Subjektne hoiak Väljendub suhtumises, tegevuses, enda tunnetamises vastutava, tegutseva, mõtleva, otsustava, enesejuhtiva MINANA. Inimese toimetulek kaasaegses maailmas sõltub tema aktiivsusest õppijana, valmisolekust õpisituatsioonis näha endas subjekti, aktiivset ja vastutavat MINA (Karu 2001)

17 Subjektsele hoiakule iseloomulik
Tahtlik, teadlik aktiivsus Teadvustatud/mõistetud eesmärk (eesmärgi seade eelduseks on eneseusk, eneseusaldus) Enesejuhitud teadlik protsess/tegevus Vastutus ja otsustusvõime Edu/ebaedu selgitused, seletused on seotud enesega - mina ise, mitte väliste tingimustega (nemad, see)

18 Aktiivsus ja vastutus Aktiivsus on subjektsuse fundamentaalne omadus e subjektsus väljendub aktiivsuses (Vooglaid 1986) Vastutustunne näitab indiviidi võimelisust ja valmisolekut otsustada oma käitumise mõju ning tähtsuse üle (Kera 1999) Vastutustunnet kui humaanse eetika põhikomponenti peetakse üheks täiskasvanulikkuse kriteeriumiks, mille kaudu väljendub, kuivõrd inimene teadvustab iseennast ja ümbritsevat keskkonda (Koro 1993; Kuurme 1999; Suurvee 1991; Trell 1999)

19 Subjektse hoiaku eeldus
Võime reguleerida tegevusi, enda käitumist Eneseteadlikkust (infot enda kohta, mina-tundmist, eneseusaldust, eneserealiseerimist)


Alla laadida ppt "Täiskasvanu kui enesearengu subjekt"

Seotud esitlused


Google'i reklaam