Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse vahekokkuvõte

Seotud esitlused


Teema esitlus: "2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse vahekokkuvõte"— Esitluse väljavõte:

1 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse vahekokkuvõte
Diana Beltadze

2 Mis oli REL2011 puhul uudne? Loendus toimus esmakordselt kombineeritud meetodil. Kogu internetiloendus tugines isetäitmisele. Kogu loendus oli praktiliselt paberivaba – küsitlusloendusel täideti ankeedid sülearvutis ja edastati otse toorandmebaasi. Sellega säästeti andmesisestuseks kuluv tööjõud. Küsitluse ajal toimisid jooksvalt loogilised kontrollid, mis välistasid suurema osa võimalikest vigadest. Fikseeriti GPS abil iga eluhoone ruumikoordinaadid, kasutades selleks spetsiaalselt loodud kaardirakendust.

3 E-loendusel 31.12-2011-1.02.2012 isikuankeetide täitmise alustamine ja lõpetamine
Diana Beltadze

4 Küsitlusloendus 20.02.2012-31.03.2012 jaoskonniti (2000)
Diana Beltadze

5 Andmetöötlus I etapp - esmane andmetöötlus 31.12.2011-23.04.2012
1)Isikute identifitseerimine 2)Aadresside identifitseerimine 3) Kodeerimine: automaatne ja käsitsi vastavuse leidmine 9st sõnastikust. Diana Beltadze

6 Keerukamad ja mahukamad ülesanded:
1.Isikuankeetide identifitseerimine Tulemus: isikukood on puudu: 393 püsielanikul ja 1225 isikul, kelle püsielukoht on välismaal 2. Aadresside identifitseerimine Probleemi allikad: 1.Isetäitmine esmakordselt 2.Elukoha märkimine kaardil 3.Võimalus oli märkida kaks elukohta

7 Käimas olevad loendustööd:
Loendusandmete töötlemise II etapp kuni : andmestiku korrastamine , ankeetide töötlemine, aadresside korrastamine, dublikaatsete kirjete eemaldamine, EHISe andmete sidumine loendusandmetega, üksiktunnuste imputeerimine. Loenduskvaliteedi hindamine kuni : loenduse kaetuse hindamine , üksiktunnuste osas kaetuse jt kvaliteedinäitajate hindamine kuni Tulemuste avaldamine : perioodil esmaste andmete avaldamine ja ettevalmistustööd, nt konfidentsiaalsuse reeglite rakendamine andmete esitamisel lõplike andmete avaldamiseks vastavalt avaldamiskalendrile alates Sh lähteandmebaasi faktitabelite moodustamine ja dimensioonide kirjeldamine kuni ja avaliku andmebaasi tabelite koostamine ja dimensioonide kirjeldamine kuni Diana Beltadze

8 EHIS andmetega linkimise tulemus:
Millise hariduse omandasite üldhariduskoolis? Kooskõlalisi andmeid oli 141 737 isikul, mis moodustas 91,29% võrdlusandmestikust. Parandati 1,31%. Milline on Teie kutse-, ameti- või erialaharidus? Kooskõlalisi andmeid oli 105 122 isikul, mis moodustas 96,24% võrdlusandmestikust. Parandamisele läks juhtu, mis moodustas 2,24% võrdlusandmestikust. Milline oli nõutav haridustase kutseõppeasutusse astumisel? Kooskõlalisi andmeid oli isikul, mis moodustas 82,43% võrdlusandmestikust. Parandamisele läks juhtumit, mis moodustas 9,56% võrdlusandmestikust. Milline kõrgharidus Teil on? Kooskõlalisi andmeid oli isikul, mis moodustas 79,25% Parandamine moodustas 0,68% võrdlusandmestikust.

9 Õppetunnid Suurimad probleemid olid aadressidega. Ise aadressi märkimine oli Eesti loenduste praktikas esmakordne. Kuigi vahetult enne REL2011 oli loodud aadresside süsteem ADS, ei ole see veel üldiselt juurdunud ja inimesed pole sellega harjunud . Peale selle on kasutusel nii uus kui vana aadress. Selletõttu on aadressandmete korrastamine osutunud üsna ajakulukaks. Jätkuvalt ei ole paljud inimesed (hinnanguliselt kuni 20%) registreerinud oma tegelikku elukohta ja kahjuks märkis ka internetiloendusel osa neist tegeliku elukoha asemel registreeritud elukoha.

10 Loenduse kvaliteedi hindamine
Kuna loenduse andmeid kasutatakse riikides riikliku statistika alusena, tehakse jõupingutusi selleks, et need oleksid võimalikult täpsed ja õiged. See tähendab ka alakaetuse hindamist. Rahvusvaheliselt alakaetuse parandamist ei nõuta Andmed avalikustatakse Diana Beltadze

11 Alakaetuse põhjused Tänapäeva inimeste mobiilsus, sh sagedane kodunt eemal (ka välismaal) viibimine, tihti ka traditsiooniliste peresuhete puudumine; Inimeste privaatsuse soov, soovimatus oma andmeid esitada, kartus andmelekke ees; Mõningate loendajate ebapiisavad pingutused inimeste leidmiseks; Eesti spetsiaalne olukord: internetis esitatud nn. sissekirjutuse aadressid, kuhu loendajad enam ei läinud, nii et seal jäid inimesed loendamata. Keeldumine -Eestis 32 isikut

12 Loendamata jäänud isikud, kes endast pärast küsitluse lõppu teada andsid
Diana Beltadze

13 Alakaetus Eesti REL2011 korral
REL2011 korral on alakaetus hinnanguliselt kuni 2% (täpne arv pole veel avaldatav). Praeguseks on välja töötatud matemaatiliselt põhjendatud meetod, mis võimaldab, kasutades kõigi isikuregistrite infot, otsustada, missugused Rahvastikuregistris Eesti püsielanikena registreeritud, kuid loendamata jäänud isikud elavad Eestis ja missugused neist on Eestist lahkunud.

14 Statistikaameti rahvastikustatistika jooksev (SA), rahvastikuregistri (RR) ja loendusandmete(REL2011) rahvaarvu võrdlus RR SA REL 2011 Välja toodu rahvaarvu stat. jooksev, rahvastikuregistri ja loendusandmete võrdlus. Loenduse tulemustest järelduste tegemisel tuleb arvestada, et loendatud püsielanike arv ei võrdu Eesti rahvaarvuga. Klassikalisel meetodil korraldatud loendust iseloomustab tavaliselt alakaetus, mis tähendab, et osa püsielanikest jääb loendamata aasta loendusel jäi loendamata vähemalt 2 protsent Eesti elanikest. Võrreldes aasta rahvaloenduse tulemustega on Eesti püsielanike arv vähenenud 76 000 inimese võrra, millest 32 000 on seotud negatiivse loomuliku iibega ning 22 000 registreeritud rändega. Ülejäänud 22 000 koosneb loendamata jäänud inimestest ja registreerimata rändest  aasta rahvaloenduse lõpptulemuste avaldamisega selgub loenduse alakaetus.

15 Üksiktunnuste osas on kaetus väga hea va mõned erandid:
Vanavanemate sünniriikide puhul oli võimalik vastusevariant „Ei tea ühegi sünnikohta“, mille valis 3,8% vastajatest (3,9% küsitletutest ja 3,7% internetis vastanuist). Kuigi religiooni käsitlevale küsimusele oli võimalus vastata ka „Ei soovi vastata“, mida kasutas 14,7% vastanutest (sh 20,5% internetis vastanutest), oli siiski väike arv ka neid, kes jätsid küsimusele lihtsalt vastamata. Keskmiselt oli analüüsitud tunnuste puhul mittevastamise määr vastustega „Ei tea“ ja „Ei soovi vastata“ 0,14% ja vastamata jätmise korral 0,13%. Diana Beltadze

16 Kui võrrelda vastamisviise, siis parim andmekvaliteet internetiankeetidel
Puuduvaid vastuseid esines keskmiselt vaid 0,16% juhtudest. Ilmselt on siin põhjuseks ranged loogilised kontrollid, mis ei lubanud üksikväärtusi tühjaks jätta (täpsemalt – tegi väärtuse tühjaks jätmise võrdlemisi keerukaks). Võimalik, et osa ankeete jäeti sel põhjusel ka lõpetamata, ent nagu selgus, ei ole ka nende arv suur – ca 0,2% kõigist internetis alustatud ankeetidest. Diana Beltadze

17 Erandjuhtudel oli kasutusel paberankeet
Kõige halvem oli vastamise kvaliteet paberankeedil, mida oli vaid ca 2000, so 0,16% kõigist ankeetidest. Üks olulisi põhjuseid oli siinjuures see, et paberankeedi täitmise ajal ei toiminud loogilised kontrollid. Kuid ilmselt oli teisigi põhjuseid, miks mõne küsimuse puhul üle veerandi paberankeedile vastajatest on valinud variandi „Ei tea“. Kuna niisuguste ankeetide arv oli tühiselt väike, ei kahanda see oluliselt loenduse üldisi kvaliteedinäitajaid Esitluse või esitleja nimi

18 3.Loendusandmete avaldamine
avaldatakse andmed rahvastiku paiknemise kohta ning selle soo ja vanusejaotus. avaldatakse andmed rahvastiku majandusliku aktiivsuse üldandmed Diana Beltadze

19 REL andmete avaldamine
REL 2011: kaudse tuvastamise võimaluse elimineerimine, muidu kõikide tunnuste (ka usk ja tervis) avaldamine KOV tasemel. KOV tasemel ei tule: ‘faktiline rahvastik’ ‘töönädala pikkus’, ‘välismaale lahkunud lähisugulased’, ‘ajutiselt Eestis viibivad välisriikide elanikud’, mõned eluruumi tehnovarustuse näitajad On tulemas täiendavaid tabeleid KOVi tasemel (‘teine elukoht, viibimise aeg, põhjus’, ‘põlisus’, ‘paiksus’), ‘murdekeele oskus’, ’töötute viimane töökoht, tegevusala, amet’) LISAKS: kõigi vallaasulate ja eraldi suuremate vallaasulate (n>200) kohta eraldi teatud tabelid. KOV tasemel andmebaasitabelitest 2000. aastal esitati SA andmebaasis KOV-de kohta 44 tabelit, mis sisaldasid infot peaaegu kõigi loendusel kogutud tunnuste kohta. KOV-de tasemel ei olnud tabeleid vaid paari tunnuse kohta (näit pikaajalise haiguse või puudega rahvastik, rahvastiku usulise kuuluvus – neid tabeleid ei toodud konfidentsiaalsetel kaalutlustel). Tingituna andmekaitse nõuetest tuli tabelite koostamisel lähtuda väiksematest KOV-st ja tagada, et ka väiksemates KOV-s ei oleks isikud tuvastatavad. 2011. aasta loenduse andmebaasitabelites on planeeritud arvude „1” ja „2” peitmine ja kaudse tuvastamise võimaluse elimineerimine. See võimaldab avaldada KOV tasemel kõik loendusel kogutud tunnused (sh usk ja tervis), samuti koostada mõnevõrra detailsemaid tabeleid. Seetõttu on paljusid aasta tabeleid täiendatud mõne lisatunnustega (nt vanuserühmaga). Loenduse andmetest ei kuulu KOV tasemel avaldamisele töönädala pikkus (andmed saadakse ETU-st ja neid ei ole võimalik KOV tasemele laiendada) põllumajanduse küsimus, mis on vajalik põllumajandusstatistika tegemiseks välismaale lahkunud lähisugulaste andmed, sest ei küsitud aadressi, kust nad välismaale lahkusid ja vastavad andmed saab avaldada vaid Eesti tasemel ajutiselt Eestis viibivate välisriigi elanike andmed, sest see elanikerühm on väike KOV jaoks on koostatud rida täiendavaid tabeleid (võrreldes aastaga) nii 2000. a loendusel esinenud tunnuste kui aastal lisatud tunnuste baasil. Täpset tabelite arvu KOV tasemel ei saa praegu öelda, sest kaalumisel on mõnede tabelite kokkuliitmine või kaheks jagamine (selgub arvude nägemisel) mõned KOV tabelid on küsimärgiga (võib-olla tuleb siiski kasutada maakonna ja KOV-i vahepealset taset.)

20 Andmete avaldamine 2013. aastal
I kvartal: rahvastiku majanduslik aktiivsus (ka elatusallikad) haridus, õpiränne II kvartal demograafilised tunnused, teine elukoht, Eestis ajutiselt viibiv rahvastik, sünnikoht, põlisus, paiksus, eelmine elukoht, elukoht aastal III kvartal tervis, leibkonnad ja perekonnad eluruumid ja eluruumidega hooned elamistingimused

21 Esitluse või esitleja nimi


Alla laadida ppt "2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse vahekokkuvõte"

Seotud esitlused


Google'i reklaam