Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Astmed ja juured © T. Lepikult, 2010.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Astmed ja juured © T. Lepikult, 2010."— Esitluse väljavõte:

1 Astmed ja juured © T. Lepikult,

2 Astme mõiste. Definitsioon
Ühest suurema naturaalarvu n korral nimetatakse astmeks an korrutist, milles on n võrdset tegurit a, s.t. Näited 1 kilobait = 210 baiti = 2·2·2·2·2·2·2·2·2·2 baiti = 1024 baiti. algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

3 Negatiivse arvu astendamine
Näited Järeldus viimastest näidetest: Kui negatiivset arvu astendada paarisarvulise astendajaga, on tulemus positiivne, kui paarituarvulise astendajaga, on tulemus negatiivne. Negatiivset arvu astendades tuleb see alati sulgudesse panna: aga: algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

4 Astendajad 0 ja 1 Astme an leidmist nimetatakse astendamiseks, arvu a astendatavaks (e. astme aluseks) ning arvu n astendajaks (ehk astmenäitajaks). Kui astendaja on 1 või 0, siis defineeritakse arvu aste nii: Näited algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

5 Negatiivne astendaja. Negatiivse astendajaga aste on vastava positiivse astendajaga astme pöördarv: Näited algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

6 Juure mõiste (I) Astendamise pöördtehet nimetatakse juurimiseks. See pöördtehe on defineeritud vaid ühest suuremate naturaalarvude korral. Antud astendaja n > 1 ning arvu a korral tähendab see sellise arvu b leidmist, et bn = a. Juurimistehte tulemust tähistatakse sümboliga , mida nimetatakse n-nda astme (ehk ka n-ndaks) juureks arvust a. Arvu n nimetatakse sealjuures juurijaks ja arvu a juuritavaks. juurija juuritav Näide Kuna Kui juurijaks on 2, siis jäetakse juurija kirjutamata ning kasutatakse sümbolit , mida nimetatakse ruutjuureks arvust a. Kui juurijaks on 3, siis nimetatakse juurt kuupjuureks. Näide algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

7 Juure mõiste (II) Paarituarvulise juurija korral on juurimistehte tulemus määratud üheselt iga reaalarvu a korral. Näiteks on võrrandi ainukeseks lahendiks x = -2 ja seega Paarisarvulise juurija korral peame juurimistehte tulemuse ühesuse tagamiseks tegema lisaeelduse: kui juurija n on paarisarv, siis a > 0 korral juur tähistab niisugust positiivset arvu, mille n-es aste on a. Näide ja ehkki nii kui ka algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

8 Ratsionaalarvuline astendaja.
Ratsionaalarvulise (murrulise) astendajaga aste defineeritakse võrdusega Kui n on paarisarv, siis peab reaalarvude korral olema alus a mittenegatiivne arv. Näited algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

9 Astme omadusi (I) 1. Positiivset arvu astendades saame tulemuseks alati positiivse arvu: kui siis igasuguse astendaja r korral Näiteks: 2. Kui astme alus on negatiivne ja astendaja on paarisarv, on tulemus sama, mis aluse vastandarvu astendades: Kui aga negatiivse aluse korral on astendaja paaritu arv, siis on tulemuseks vastava positiivse alusega astme vastandarv: Näiteks: algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

10 Astme omadusi (II) 3. Arvu “null” saab astendada vaid positiivse arvuga. Tulemuseks on alati null: kui 4. Kui astme aluseks on 1, siis on astendamise tulemus ka alati 1: algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

11 Tehted astmetega (I) Võrdsete alustega astmete korrutamisel tuleb astendajad liita: Näited 2. Võrdsete astendajatega astmete korrutamisel korrutatakse alused: Näited algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

12 Tehted astmetega (II) 3. Võrdsete alustega astmete jagamisel astendajad lahutatakse: Näited 4. Võrdsete astendajatega astmete jagamisel alused jagatakse: Näited 3 1 algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

13 Tehted astmetega (III)
5. Astme astendamisel astendajad korrutatakse: Näited Murru astendamisel võib vahetada lugeja ja nimetaja kohad, muutes astendaja märgi vastupidiseks. algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

14 Juure omadused (I) Juure omadused ja juure leidmise eeskirjad tulenevad arvu astmete leidmise eeskirjadest, sest juurimine on seotud astendamisega valemi abil. Igast mittenegatiivsest arvust saab leida n-nda juure. See juur on alati mittenegatiivne. Näited 2. Negatiivsel arvul ei ole paarisarvulise juurijaga juurt. paarisarv Näited - selliseid reaalarve ei ole. paaritu arv algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

15 Juure omadused (II) 3. Igal negatiivsel arvul on paarituarvulise juurija korral parajasti üks juur, mis on samuti negatiivne. Näited 4. Alati 5. Kui astendada mingit reaalarvu paarisarvuga 2n ja seejärel võtta tulemusest sama järku juur, siis saame tulemuseks esialgse arvu absoluutväärtuse: Näited algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

16 Juure omadused (III) 6. Kui astendada mingit reaalarvu paaritu arvuga 2n + 1 ja seejärel võtta tulemusest sama järku juur, siis saame tulemuseks esialgse arvu: Näited 7. Kui juurida reaalarvu a mingi juurijaga n ja astendada tulemust sama juurijaga, siis saame tulemuseks esialgse arvu: Näited algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

17 Tehted juurtega (I) 1. Võrdsete juurijatega juurte korrutamisel korrutatakse juuritavad: Näited 2. Võrdsete juurijatega juurte jagamisel jagatakse juuritavad: Näited algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

18 Tehted juurtega (II) 3. Juure astendamisel astendatakse juuritav:
Näited 4. Juure juurimisel korrutatakse juurijad: Näited algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

19 Tehted juurtega (III) 5. Juure taandamise ja laiendamise valem:
Astme juurimisel võib astendajat ja juurijat jagada või korrutada ühe ja sama nullist erineva arvuga. Näited 1) 2) 3) 4) algusesse eelmine slaid esitluse lõpp


Alla laadida ppt "Astmed ja juured © T. Lepikult, 2010."

Seotud esitlused


Google'i reklaam