Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

VÕRDLUS KÜSITLUSEST JO-LE-MI KASUTAMISE KOHTA

Seotud esitlused


Teema esitlus: "VÕRDLUS KÜSITLUSEST JO-LE-MI KASUTAMISE KOHTA"— Esitluse väljavõte:

1 VÕRDLUS KÜSITLUSEST JO-LE-MI KASUTAMISE KOHTA
KEVAD 2008 ja SÜGIS 2017 MALL NEY KADI HÄRMA LYDIA RAHULA

2 2008 vastajaid kokku 59 2017 vastajaid kokku 118

3 Vastajate arv jaotatuna maakondadesse
Harjumaa – 26 Põlva - 3 Tallinn - 7 Raplamaa – 3 Hiiumaa - 2 Rapla - 5 Ida-Viruma - 8 Saaremaa - 2 Jõgevamaa – 4 Tartu - 10 Jõgeva - 4 Tartumaa - 8 Järvamaa - 7 Valgamaa - 1 L-Virumaa - 4 Viljandimaa -1 Läänemaa - 3 Võru - 2 Parnumaa – 10 Võrumaa - 2 Pärnu - 3 2017 Põlvamaa – 1 2008

4 Kas kasutate tundides JO-LE-MI-d?

5 JO-LE-MI kasutamine muusikatundides 2008

6 JO-LE-MI kasutamine muusikatundides 2017

7 Peamised põhjused, miks JO-LE-MI kasutamine muusikatundides alates 5
Peamised põhjused, miks JO-LE-MI kasutamine muusikatundides alates 5.klassist väheneb (2008) Tundide arv võrreldes I kooliastmega väiksem. Õppematerjal on väga mahukas, teemad mitmekesised ning laulmiseks jääb aina vähem aega. III, IV kooliastmes on põhirõhk muusikaajalool ning muusika kuulamisel. Lastel puudub eelnev JO-LE-MI-s laulmise kogemus. Poistel algab häälemurre ning laulmine on raskendatud. Teoorias tekivad raskused seoste loomisel astme-ja noodinimede vahel

8 Kui Te alates 5. klassist JO-LE-MI-d muusikatunnis enam ei kasuta või olete selle kasutamist oluliselt vähendanud, siis lisage palun, mis põhjustel. (2017) Tavaõppes on muusikatunde vaid 1 kord nädalas - see pole piisav JO-LE-MI-ga töötamiseks. Selleks ajaks on lastel põhitõed noodiõpetusest olemas ja tegelen rohkem silmaringi avardamisega muusikaajaloo ja seoste leidmisega, kuid ülesannetes kasutan ikka paralleelselt tähtnootidega Segaduse vältimiseks; tundide arv väheneb, õpitavat materjali vähemaks ei jää. 5. klassis lähen sujuvalt üle tähtnimedele. Sest siis on tähtnimede süsteem peale tulnud ja ma ei näe kahel süsteemil mõtet. Ajab lapsi vaid segadusse Arvan, et see sobib tavakoolis rohkem algklassidesse ja kooritundi Tööstaaž on ainult 3 aastat ning ei ole ise algusest peale 5. klassini veel jõudnud. Eelmine õpetaja JO-LE-MId ei kasutanud ning 1-2 aastaga süsteem ei kinnistunud.

9 Kui Te alates 5. klassist JO-LE-MI-d muusikatunnis enam ei kasuta või olete selle kasutamist oluliselt vähendanud, siis lisage palun, mis põhjustel. Vastake vabas vormis. Õpetan muusikat ainult gümnaasiumiklassides kl, ei kasuta Jo-LE-Mi-süsteemi Õpilastele on see meetod keeruline Pillimängu puhul kasutame tähtnimetusi. Pigem tähtnimed. Paralleelselt kasutades on lastel segadust rohkem. Üleminek sujuvalt 4.klassi keskel. Olen teinud valiku. Koorilaulus kasutan vajadusel kuni 9.klassi lõpuni. Las olla üks "asi" korraga. Kui tähtnimed, siis olgugi need. Õpime nootide tähtnimetusi ja helistikke ning 2 süsteemi läheb õpilastele korraga raskeks. Peale selle on ainekava päris mahukas ja lihtsalt ei jõua. Lähtun õpikust Teemasid palju ja t'htsam on minu arvates, jutustavam osa. Rahvaste muusika jne. Aega ei j'tku tähtnimede kasutamine. Ühe ainetunniga ei jõua kasutada

10 Kui Te alates 5. klassist JO-LE-MI-d muusikatunnis enam ei kasuta või olete selle kasutamist oluliselt vähendanud, siis lisage palun, mis põhjustel. Vastake vabas vormis. Ei ole aega, sest teoreetilist materjali palju ja viisipidajaid klassides vähe. Keskendun absoluutsele noodisüsteemile. Olen JO-LE-MI-d kasutanud paralleelselt tähtnimetustega, kuid need lapsed kes käivad muusikakoolis, ei saa aru miks veel need jo-le-mi-d , sest muus.koolis seda ei kasutata. Arvan, et tavakoolis ei pea JO-LE-MI süsteemiga süvitsi tegelema Tunde on vähe, peab palju muudki jõudma 4. klassis omandatakse JO-LE-MI kõrval ka tähtnimed . Teisalt pilliõppes kasutame tähtnimesid. ei ole aega, sest 45 minutit nädalas ainult on muusikaõpetust Kui lapsed hakkavad 4.klassis juurde õppima tähtnimetusi, siis tekib tegelikult meeletu segadus lapse peas ja kui tund on kord nädalas, siis peaks tegelema ainult noodiõpetusega. Kahte süsteemi hoida töös, on keeruline. Üleminek absoluutsüsteemile Õpikus on tähtnimed ja heliread, see lihtsalt on mõttetu. Sellises vanuses lapsed ei taha enam astmenimedega laule veerida (ja laulud on keerulisemad)

11 Mil määral kasutate JO-LE-MI-d kooritundides (koolikoorid) 2008
Mil määral kasutate JO-LE-MI-d kooritundides (koolikoorid) 2008? mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, neidude koor

12 Mil määral kasutate JO-LE-MI-d kooritundides (koolikoorid) 2017
Mil määral kasutate JO-LE-MI-d kooritundides (koolikoorid) 2017? mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, neidude koor

13 Mil määral kasutate JO-LE-MI-d kooritundides (koolikoorid) 2008
Mil määral kasutate JO-LE-MI-d kooritundides (koolikoorid) 2008? meeskoor, kammerkoor, segakoor

14 Mil määral kasutate JO-LE-MI-d kooritundides (koolikoorid) 2017
Mil määral kasutate JO-LE-MI-d kooritundides (koolikoorid) 2017? meeskoor, kammerkoor (0 vastajat), segakoor

15 Milles näete JO-LE-MI kasutegureid lapse muusikalisele arengule
Milles näete JO-LE-MI kasutegureid lapse muusikalisele arengule? Järjestatud pingeridadena. Koolimuusikas Tekitab helide vahel kõrguslikud suhted ja loob kõlamudelid Parandab viisipidamist ja aitab intoneerimisel Ühendab visuaalse kuuldelisega Arendab sisemist kuulmist Arendab (välja) noodist lugemise võime On mänguline, ergas ja aktiivne meetod Treenib muusikalist mälu Abistab helistikes orienteerumisel Koolikoorides Parandab viisipidamist ja aitab intoneerimisel Tekitab helide vahel kõrguslikud suhted ja loob kõlamudelid Arendab (välja) noodist lugemise võime Arendab sisemist kuulmist Abistab helistikes orienteerumisel Ühendab visuaalse kuuldelisega On mänguline, ergas ja aktiivne meetod Treenib muusikalist mälu

16 Milles näete oma tundides JO-LE-MI vähese või olematu kasutamise põhjuseid? Järjestatud pingeridadena. koolimuusikas Valdan JO-LE-MI-d, kuid ei näe selles piisavat kasutegurit Puuduvad õpetajale suunatud metoodilised õppematerjalid Ei valda meetodit küllaldaselt hästi Valdan, kuid ei tunne õpetamise metoodikat Kasutaksin süsteemi, kui saaksin vastavat koolitust Koolilaulikud ei toeta JO-LE-MI-s laulmist Ei tunne üldse JO-LE-MI-d ega pea seda vajalikuks koolikoorides Kooritunnis ei jää solfedžoks aega Laulud JO-LE-MI-s laulmiseks liiga keerulised Valdan süsteemi, kuid ei näe piisavat kasutegurit Puuduvad metoodilised õppematerjalid Ei valda JO-LE-MI-d küllalt hästi Valdan, kuid ei tunne õpetamise metoodikat Kasutaksin meelsasti, kui saaksin (lisa)koolitust Ei tunne üldse JO-LE-MI-d ja ei pea seda vajalikuks

17 Kas osalesite oma kooridega laulupeol
Kas osalesite oma kooridega laulupeol? Vastajaid kokku 47, vastajat

18 Mil määral kasutasite laulupeo laulude õppimisel nootidesse märgitud JO-LE-MI metoodilist analüüsi? (2008, 2017)

19 Aitäh kõikidele vastajatele!


Alla laadida ppt "VÕRDLUS KÜSITLUSEST JO-LE-MI KASUTAMISE KOHTA"

Seotud esitlused


Google'i reklaam