Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Korruptsiooniennetuse õppematerjal

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Korruptsiooniennetuse õppematerjal"— Esitluse väljavõte:

1 Korruptsiooniennetuse õppematerjal

2 Mis on korruptsioon? Kõige levinum korruptsiooni definitsioon on ametikoha või võimu kuritarvitamine omakasu eesmärgil. Ehk siis korruptant lähtub omakasust ega ole lojaalne oma tööandjale, kes on talle usaldanud ülesannete teostamise või varade kasutamise. Laiema määratluse järgi on korruptsioon usalduse kuritarvitamine.

3 Korruptsiooni vormid Ametiseisundi kuritarvitamine
Avaliku vahendi kasutamine Ametiülesannete eest põhjendamatu tasu nõudmine (altkäemaks) Mõjuvõimu kuritarvitamine Onupojapoliitika Siseteabe ärakasutamine Häälte ostmine valimistel Video: Leping Video: Korruptsioon koolis Ametiseisundi kuritarvitamine: Sellise otsuse või toimingu tegemine, millega luuakse eelis otsustajale, tema lähedasele või mõnele kolmandale isikule. Ametiseisundi kuritarvitamine võib võtta mitmeid vorme, näiteks kasutades avalikke vahendeid, kuritarvitades usaldust jne. Avaliku vahendi kasutamine: Avaliku vahendi korruptiivne kasutamine on ametiisiku poolt ametikohustust rikkudes avaliku ülesande täitmiseks mõeldud materiaalse või muu ressursi kasutamine ametiisiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule. Sellise kuritarvituse näiteks on ametiauto kasutamine isiklikeks vajadusteks või, seda enam, kõrvalise tulu teenimiseks Ametiülesannete eest põhjendamatu tasu nõudmine (altkäemaks):Altkäemaks on nii rahaline kui muu hüve (kingitused, koolitusreisid, soodustused jms), mida ametiisik saab teenistusülesannete rikkumise eest. Altkäemaksu eesmärgid on erinevad, seda antakse nii selleks, et kiirendada teatud protsesse (speed money), kui selleks, et saada teavet, teenust jm, mis vastasel juhul poleks kättesaadav, või selleks, et ära hoida mõne teo tagajärge (nt lubade äravõtmine). Mõjuvõimu kuritarvitamine: Mõjuvõimuga kauplemise puhul on tegemist altkäemaksu vormiga, ent kus hüve saajaks ei pruugi olla ametiisik. Tähtis on sotsiaalne või professionaalne positsioon: hüve saaja ei saa küll ise otsustada, kuid saab oma positsiooni tõttu otsustajat mõjutada. Mõju kasutamist eristab mõjuvõimuga kauplemisest see, et mõjutaja ega ka keegi kolmas ei pruugi olla saanud mõjutamistegevuse eest meelehead. Siseteabe ärakasutamine: Ametialaseks kasutamiseks ettenähtud teave võib olla eri iseloomuga, nt avaldamata eelnõud, kodanike kirjad, konfidentsiaalne või salastatud teave. Ametialast e siseteavet on võimalik edukalt ka kulutada ebaausalt, nt lobistina, andes konsultatsioone, intervjuusid või kasutades teavet oma tegevuses pärast ametist lahkumist.  Häälte ostmine: Häälte ostmine tuleb kõne alla eelkõige valimiste ajal, mil kandidaadid lubavad vastuteenet, kingitust vm nende poolt hääletanutele. Häälte ostmist ei maksa segi ajada asjade (õhupallid, tikutopsid jne) jagamisega valimiskampaania ajal, millega valijat otseselt ei kohustata hääletama kandidaadi poolt.

4 Korruptsiooni ohud ja kahjud
Teeb kaubad/teenused kallimaks, vähendab kvaliteeti Õõnestab vaba konkurentsi ja ausat äritegevust Takistab innovatsiooni Määrib mainet Tekitab väljapressimise ohu Vähendab asutuse ja riigi usaldusväärsust Vähendab riigi julgeolekut Asutuse sees: Kauba/teenuse soetamisel ei ole otsustavaks kriteeriumiks mitte parim hind ja kvaliteet vaid altkäemaksu andnud osapoole eelistamine Ausal teel ei ole võimalik konkureerida ja pakkumisi võita kui eelnevalt on kindlate osapoolte vahel ebaseaduslikud kokkulepped sõlmitud Konkureerimisel ei ole oluline innovaatilisus vaid isiklik rahaline kasu Nt altkäemaks autojuhieksami sooritamisel tekitab mainekahju kogu Maanteeameti organisatsioonile Üks kord eksides ja altkäemaksu/muud varalist soodustust vastu võttes võid jääda alatiseks pakkuja/andja meelevalda Korruptsioonijuhtumid avalikus sektoris vähendavad usaldust avaliku võimu ja ka kogu riigivalitsemise vastu. Samuti on see ohumärk investoritele. Korruptsiooni juhtumid riigi julgeolekut tagavates asutustes tekitavad kahju riigi julgeolekule. * põhjustab suhtumist, et kui juhid nii käituvad, siis miks meie (alluvad) ei tohi * Tööaeg kulub varjamisele: dokumentide võltsimine, salakohtumised jne

5 Valimised Vaata videot „Valimised“
Miks on oluline ise otsustada, keda valid? Mida toob kaasa valijate häälte ostmine? Kogunege gruppidesse ja mõelge koos eelnevate küsimuste vastustele. Koostage oma rühmaga koos presentatsioon, kus vastate etteantud küsimustele. Lisaks otsib iga rühmaliige näiteid meediast (võib olla nii tavaartiklite kui ka video kujul), kus on välja toodud korruptsioonikahtlus mõne Eesti poliitiku või ametniku puhul. Näide korruptsioonikuritegude büroo tööst: Andrei mõisteti süüdi valimisvabaduse rikkumises, s.o KarSi § 162 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Tegutsedes 2013a oktoobris omakasu eesmärgil ning ühtlasi mõjutades teisi hääleõiguslikke isikuid hääletama teatud valiku poolt, lubas Andrei erinevatele Sillamäe elanikele rahalist hüvitist, kui nad hääletavad aasta Sillamäe linna kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel tema nimetatud kandidaadi poolt. Veendunud, et isikud on hääletanud just selle kandidaadi poolt, andis ta neile lubatud summas sularaha, saades ise seejuures iga ostetud hääle eest rahalist hüvitist. Karistus: rahatrahv 940 eurot.

6 Autojuhieksam Vaata videot „Autoeksam“
Mis juhtuks, kui valdav enamus Eesti sõidukijuhtidest oleksid “ostetud” lubadega? Kogunege gruppidesse ja mõelge koos eelneva küsimuse vastusele ja koostage oma rühmaga vastamiseks esitlus. Lisaks otsib iga rühmaliige näiteid meediast (võib olla nii tavaartiklite kui ka video kujul), kus on välja toodud statistikat liiklusõnnetustest Eestis viimase 5 aasta jooksul. Näide korruptsioonikuritegude büroo tööst: Maanteeameti Liiklusregistri büroo eksamineerija võttis sõidueksami korraldajana korduvalt isikutelt altkäemaksu (KarSi § 294 lg 2 p 1 ) selle eest, et hoolimata tehtud sõiduvigadest arvatakse eksam sooritatuks. Karistus: 3 aastat vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga.

7 Kaitseväekohustusest hoidumine
Vaata videot „ Kaitsevägi“ Mida tähendab sinu jaoks kodumaa riigikaitse? Mis juhtuks kui valede abil saaksid kõik kaitseväekohustuslased Eesti kaitseväest hoiduda? Mida arvad sina kohustuste vältimisest? Kogunege gruppidesse ja mõelge koos eelnevate küsimuste vastustele. Koostage oma rühmaga koos esitlus, kus vastate etteantud küsimustele. Lisaks otsib iga rühmaliige näiteid meediast, kus on kirjeldatud olukordi Eestis, mil riigi julgeolek on olnud ohus. Näide korruptsioonikuritegude büroo tööst: Tiit andis Tallinna linnas Mardile altkäemaksuna 700 eurot teadmisega, et Mart edastab raha ja organiseerib oma tuttava kaudu eelisjärjekorras vastuvõtu arstile, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund, olles seega KarS § 288 lg 1 sätestatud ametiisik, kes väljastab tervishoiuteenuse osutamist tõendava dokumendi, mille põhjal on võimalik saada vabastus või ajapikendus kohustuslikust kaitseväe ajateenistusse asumisest. Arst võttis eelisjärjekorras samal päeval enda juurde vastuvõtule Tiidu, kus Tiit rääkis endal esinevaks kaebuseks peavalud. Tiidu öeldud kaebuste põhjal väljastas arst Kaitseressursside Ameti arstlikule komisjonile esitamiseks mõeldud tervishoiuteenuse osutamist tõendava dokumendi, tervisekaart haigusjuht nr A Tervisekaardil oli märgitud põhidiagnoosina Tiidule diagnoos kroonilised peavalud, mille põhjal oli arstlikul komisjonil õigus tunnistada Tiit tema tervise seisundi alusel kas tegevteenistuseks kõlblik piirangutega, tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblikuks või tegevteenistuseks mittekõlblikuks Tiidu poolt Tallinnas antud 700 eurost edastas Mart arstile 600 eurot. Terviskaardi esitas Tiit isiklikult Kaitseressursside Ameti arstlikule komisjonile, milles põhjal Kaitseressursside Ameti Tallinna Arstlik komisjon tegi otsuse tunnistada kaitseväeteenistuse seaduse § 43 lg 1p4 ja Vabariigi Valitsuse 11.nov 2005.aasta määruse nr 282 alusel Tiit tervise seisundi alusel tegevteenistuseks mittekõlblikuks ja teeb ettepaneku kustutada ta kaitseväekohustuslaste registrist. Karistus: suured rahalised karistused, arst kaotas oma töö

8 Aus nimi on kallim kui kuld!
Vanarahva tarkus ütleb, et aus nimi on kallim kui kuld. See on väärtus, mida tuleb hoida ja mille kaotamise tagajärjed on tihti parandamatud. Näiteks dopingut tarvitanud sportlasele jääb eluks ajaks petise „märk“ külge. Gümnaasiumi õpilased kujundavad meid ümbritsevat keskkonda lähima 50 aasta jooksul ja nende hoiakutest ja teadlikkusest sõltub millises Eestis me elame. Kas meil on võrdsed võimalused tervishoiule, haridusele, sotsiaalteenustele? Kas meie julgeolek on tagatud? Kas meie kodu ja meie ümbrus on turvaline?

9


Alla laadida ppt "Korruptsiooniennetuse õppematerjal"

Seotud esitlused


Google'i reklaam