Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

EHL rahvusvahelisel tasandil

Seotud esitlused


Teema esitlus: "EHL rahvusvahelisel tasandil"— Esitluse väljavõte:

1 EHL rahvusvahelisel tasandil
Elis Randma EHL juhiabi ja välissekretär

2 EHLi positsioon Euroopa ja maailma tasandil
400 organisatsiooni 170 riiki 6 regiooni Üle 32 miljoni aü liikme Education International Aafika Gambia jne Araabia riigid Egiptus jne Aasia ja Vaikse ookeani India jne Euroopa (ETUCE) Eesti EHL UNIVERSITAS Põhja-Am ja Kariibi USA jne Ladina Am. Argentina jne ETUCE = European Trade Union Committee for Education = Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee. ETUCE hõlmab ca 1/3 kogu EI liikmeskonnast. ETUCE esindab 132 ametiühingut 51 riigis, kokku 11 miljonit liiget üle Euroopa. Eesti Haridustöötajate Liit

3 ETUCE struktuur ETUCE konverents/erikonverents (üle Euroopa)
ETUCE büroo (juhatus) (ETUH Brüssel) Komitee koosolekute vahelisel ajal President, 6 asepresidenti, laekur, regiooni direktor + EI juhatuse liige + HERSC ja SCE alaliste komiteede esimehed ETUCE komitee (ETUH Brüssel) 2 korda aastas Igast riigist 1 esindaja, ETUCE büroo liikmed + Euroopa regiooni direktor ETUCE konverents/erikonverents (üle Euroopa) 4/2 a järel Kõigi liikmesorganisatsioonide esindajad ja ETUCE komitee liikmed 2016 konverents Belgradis (Serbia), 2018 erikonverents Ateenas (Kreeka) ETUCE korraldab erikonverentsi kaks aastat pärast iga tavapärast konverentsi, et arutada ja otsustada ETUCE haridus- ja tööhõivepoliitikaga seotud küsimusi. Ei käsitle põhikirja muudatusi ega finantsküsimusi. ETUCE komitee puhul oleneb riigi esindajate arv liikmesorganisatsiooni suurusest, lisaks on määratud minimaalne naiste arv (17, sh vähemalt 3 juhatuses). Eesti Haridustöötajate Liit

4 Eesti Haridustöötajate Liit
ETUCE komitee Alates 2015.a. sügisest esindab Eestit (EHL + UNIVERSITAS) EHL välissekretär Elis Randma. Komitee ülesandeks on: koostada ETUCE konverentsi päevakord; kontrollida ETUCE konverentsi resolutsioonide täitmist; algatada tegevusi vastavalt ETUCE konverentsil vastu võetud resolutsioonidele; kontrollida ja kinnitada finantsaruandeid ja esitada ETUCE konverentsile eelarveid; esitada ETUCE konverentsile aruanne oma otsuste ja tegevuste kohta; vastavalt korrale valida Euroopa direktor; vastavalt korrale asutada alalised komiteed ja määrata nõuandekomiteed ja –võrgustikud; määrata pärast ETUCE konverentsi toimuval esimesel kohtumisel oma liikmete hulgast laekur. Eesti Haridustöötajate Liit

5 Euroopa Haridusala Sotsiaaldialoogi Komitee (ESSDE Committee)
ESSDE komitee käivitati 2010.a. Euroopa haridusala sotsiaalpartnerite ETUCE (töötajad) ja EFEE (tööandjad) poolt. Igast riigist 1 esindaja nii töötajate kui ka tööandjate poolt, Eestist esindab töötajaid EHL (Elis Randma). Komiteel on aastas 4 kohtumist, millest 2 (1 töögrupi- ja 1 plenaarkohtumine) osaleb ka Eesti. Sotsiaaldialoogi komitee toimimise jooksul on läbi viidud mitmeid ühisprojekte ning kokku lepitud ühistes tekstides ja neid ka vastu võetud - info. Nt : ESSDE suutlikkuse suurendamise projekt III (ETUCE juhitud) Euroopa haridusala sotsiaalpartnerid edendamas sisserändajate ja põgenike integreerumist haridusse (ETUCE juhitud) Ühised soovitused sotsiaalpartnerite kaasatuse suurendamiseks Euroopa tasandil ELi hariduse ja koolituse riiklike investeeringute toetusesse 2 ühisdeklaratsiooni (deklaratsioon, juhised) psühhosotsiaalsete ohtude vältimise ja nendega võitlemise kohta haridussektoris Ühisavaldus Euroopa valdkondliku sotsiaaldialoogi potentsiaali edendamiseks Ühisavaldus Euroopa kutsehariduse ja -koolituse parandamise kohta ESSDE ühendab Euroopa haridusvaldkonna töötajad ja tööandjad, et leida ühiseid vahendeid haridussektori väljakutsetele vastu seismiseks. Selle loomine oli ajalooline sündmus, sest see tõi Euroopa suurima avaliku sektori Euroopa sotsiaaldialoogi süsteemi, muutes sotsiaalpartnerid kaas-seadusandjateks haridusvaldkonnas Euroopa tasandil. Just haridus on peamine poliitiline prioriteet nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Euroopa Komisjon aitab sotsiaalpartnereid kohtumiste korraldamisel, kuid ei sekku dialoogi. Eestis esindab töötajaid EHL, ükski tööandja ei ole EFEE liige ega esindatud ESSDE-s. Eesti Haridustöötajate Liit

6 Eesti Haridustöötajate Liit
ESSDE 1. juuni 2016 ESSDE Tallinna ümarlaud 24. aprill 2018 ESSDE Helsingi ümarlaud Eestis toimunud ümarlaua eesmärgiks oli arendada ja tugevdada sotsiaaldialoogi. Esindatud oli EHL volikogu, HTM välishindamisosakonna juhataja, täiskasvanuhariduse osakonna asejuhataja, kutsehariduse osakonna juhataja ning toonase EMOVLi tegevdirektor. Tulemusena tundis EMOVL huvi EFEE-sse kuulumise vastu, kuid senini ei ole reaalseid samme selleks astutud. Helsingis toimunud ümarlaua kohtumisel arutasid Euroopa ja Soome kolleegid noorte integreerimise ja radikaliseerumise ennetamisega seotud väljakutseid. Ka Eesti sotsiaalpartnerid olid kutsutud enda kogemusi jagama, esinesime ettekandega sotsiaaldialoogi olukorrast Eestis. Meie delegatsiooni kuulusid Reemo Voltri (EHL), Mihkel Rebane (HTM üldharidusosakonna juhataja) ja Ott Kasuri (ELVL). Eesti Haridustöötajate Liit

7 Kesk- ja Ida-Euroopa võrgustik (CEENET)
Loodud 2014.a. detsembris, Eestit esindab EHL (Aleksander Tiidemann). Eesmärgiks tihedam koostöö Euroopa venekeelsete riikide vahel, mitmepoolse ja -tasandilise suhtluse tugevdamine ning demokraatlike struktuuride arengu toetamine ja võimekuse suurendamine. Fookuses kvaliteetne haridus, töötasu ja –tingimused ning sotsiaaldialoog ja kollektiivläbirääkimised. Töövormiks 2 korda aastas toimuv ümarlaua kohtumine (CEE Round Table) + organisatsioonide juhtide kohtumine 1 kord aastas a. kohtumisel Bucharestis esitles paneeldiskussiooni raames Reemo Voltri Eesti olukorda teemal „Investeerimine hariduses – erastamise suurenemine?“. ETUCE liikmesriikides läbiviidud uuring „Hariduse rahastamise olukord, õpetajate töötingimused, sotsiaaldialoog ja ametiühinguõigused Kesk- ja Ida-Euroopa riikides“ a. kohtumisel Riias oli fookuses ametiühingute tugevdamine sotsiaalse kriisi lahendamiseks. Eesti Haridustöötajate Liit

8 Tegevus ETUCE tasandil
psühhosotsiaalsete riskide projekt „Sotsiaalpartnerid edendamas haridussektoris häid töökohti tervislikumaks tööeluks“. 2 koolitusseminari (osalesime Londonis) Lühike uuring liikmesorganisatsioonide seas 4 juhtumiuuringut (Rumeenia, Soome, Belgia, Saksamaa). Film „Psühhosotsiaalsete riskide ennetamine tööl“. haridusse investeerimise projekt „Investeerimine haridusse: õpetaja ametiühingute kaasamise tugevdamine Euroopa poolaasta hariduse ja koolituse valdkonnas“. 4 koolitusseminari (osalesime Vilniuses) Uuring „Haridus ja koolitus Euroopa poolaastas: avalikud investeeringud, avaliku sektori poliitika, sotsiaaldialoog ja erastamismeetodid kogu Euroopas“. Juhend hariduse ametiühingutele Euroopa poolaasta hariduse ja koolituse valdkonna tõhusaks kaasamiseks. sotsiaaldialoogi edendamise projekt „Hariduse ametiühingud õpetajaameti eest. Hariduse ametiühingute suutlikkuse suurendamine, et esindada õpetajate kutsealaseid vajadusi sotsiaaldialoogis“. 3 koolitusseminari (osalesime Varssavis) Uuring Juhised ametiühingutele, kuidas tõhusalt esindada õpetajate kutsealaseid vajadusi ametiühingute suutlikkuse ja sotsiaaldialoogi struktuuride raames. projekt „SINU KORD! Õpetajad ametiühingu uuendamise eest“ Projekti taotlus võeti vastu ja kinnitati EK jt osapoolte poolt oktoobri alguses ETUCE ja Bulgaaria aü SEB konverents „Noorte õpetajate toetamine kvaliteetse hariduse vahendina“ – ühine konverentsi kokkuvõte „Efektiivne esimese aasta õpetajate kaasamine, värbamine ja väljaõpe“. Vähendada ja ennetada psühhosotsiaalseid riske haridusasutustes (Bucharest, Rumeenia) AÜ pädevuse kasvatamine ja kaasamise tugevdamine Euroopa poolaaasta protsessi hariduse ja koolituse valdkonnas (Brüssel, Belgia). EUROOPA POOLAASTA – Euroopa komisjoni loodud protsess, mis annab raamistiku majanduspoliitika koordineerimiseks kogu Euroopa Liidus. See võimaldab ELi liikmesriikidel arutada oma majandus- ja eelarvekavasid ning jälgida edusamme konkreetsetel aegadel aasta vältel. AÜ võimekuse suurendamine esindada õpetajate kutsealaseid vajadusi läbi sotsiaaldialoogi (Brüssel, Belgia) Eesmärgiks suurendada õpetajate organiseeritust ja kaasatust aü struktuuridesse, suurendada seeläbi nende oskust ja panust haridusasutuste juhtimises läbi formaalsete ja mitteformaalsete suhtlusvõrgustike ja –vahendite. Alles elluviimisel Sofia, Bulgaria Eesti Haridustöötajate Liit

9 Eesti Haridustöötajate Liit
Tegevus EI tasandil 2016 EI konverents liikmetele OECD liikmesriikidest „Hariduse kui avaliku hüve kaitsmine ja edendamine“ 2016 EI Balti sümpoosion inimõiguste ja väärtuste kohta hariduses (EI ja Läti aü LIZDA) EHL-ist Reemo Voltri, Aleksandr Tiidemann, Elis Randma ja Evi Veesaar, HTM-st Mariann Rikka ja võrdõigusvolinik Liisa Pakosta (plenaarsessioonidel osalesid Voltri ja Rikka) Taustadokument esimene hariduse tugipersonali konverents (Silja Lokk, TMHAÜ) teadlikkuse tõstmine ja edasiste strateegiate seadmine Hariduse tugipersonali õiguste ja staatuste deklaratsioon Läbi viidi uuring ISTP – Rahvusvaheline õpetajakutse tippkohtumine (EI + OECD + vastuvõtjamaa) iga-aastane maailma 20 parima haridusega riikide haridusministrite, ametiühinguliidrite, õpetajate ja teiste haridusekspertide kohtumine võrdsete õigustega platvorm osalejatele, et seada oma riigi edasisi haridusalaseid eesmärke Reemo Voltri ja HT minister on igal aastal osalenud Rooma, Itaalia Riia, Läti Brüssel, Belgia OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development = majandusliku koostöö ja arengu organisatsioon, esindab haridusministreid. 2019 Helsingis, Soomes Eesti Haridustöötajate Liit

10 TÄNAN! Elis Randma Juhiabi/välissekretär Elis.randma@ehl.org.ee
Eesti Haridustöötajate Liit


Alla laadida ppt "EHL rahvusvahelisel tasandil"

Seotud esitlused


Google'i reklaam