Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

LEADER projektitoetuse taotlemine 2019 taotlusvoor

Seotud esitlused


Teema esitlus: "LEADER projektitoetuse taotlemine 2019 taotlusvoor"— Esitluse väljavõte:

1 LEADER projektitoetuse taotlemine 2019 taotlusvoor

2 Mõisted Tegevusgrupp – Leader tegevusgrupp Võrumaa Partnerluskogu
Projekt – investeeringud ( inventar, seadmed, masinad, ehitised, taristud, mootorsõidukid). Mitteinvesteeringuteks ehk pehmete tegevuste elluviimiseks saab projektitoetust taotleda, kui need on osa teadmussiirde projektist, ühisprojektist või tegevusgruppide omavahelisest koostööprojektist. Teadmussiirde projekt - koolitus- ja teavitustegevused tegevusgrupi tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks. Seda saab taotleda koolituse ja/või teavitustegevuse teostaja. Ühisprojekt – kahe või enama juriidilise isiku poolt elluviidav projekt, millel on vähemalt 2-4 aastane tegevuskava. Koostööprojekt – taotleja saab olla vaid Võrumaa Partnerluskogu. Projekti kinnitab üldkoosolek. Ei konkureeri teiste projektidega, on toetatav eraldi eelarverealt.

3 Võrumaa Partnerluskogu strateegia toetusmeetmed
sisaldab kolme meedet: Küla- ja kultuurimeede Ettevõtluse meede Riigisisese- ja väliskoostöö meede

4 Võrumaa Partnerluskogu strateegia toetusmeetmed
Meetmete ühised nõuded: Taotlejaks võib olla ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing ja kohalik omavalitsus. Taotleda ei saa seltsingud. Projektitoetuse abil tehtav investeering peab jääma tegevuspiirkonda ja/või selle kasusaajad peavad olema tegevuspiirkonna elanikud. Toetatakse projekte, millele hindamiskomisjoni poolt antud keskmine hinne on 2,0 või enam hindepunkti.

5 Võrumaa Partnerluskogu strateegia toetusmeetmed ja nõuded taotlejale
Nõuded toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele (sh nõuded esitatavatele dokumentidele) tulenevad LEADER meetme rakendusmäärusest ja Võrumaa Partnerluskogu poolt kehtestatud projektitaotluse esitamise tingimustest ja korrast, mis sisaldab ka tegevusgrupile esitatava projektitaotluse taotlusvormi. Teadmussiirde projekti puhul tuleb esitada toetuse taotleja koolituste korraldamise kogemuse kirjeldus ja koolitaja CV. MTÜ liikmete nimekiri ja eelmise majandusaasta tulude jaotus, milles nähtub avaliku sektori toetuse osakaal (riik, KOV, muu avalik-õiguslik juriidiline isik). Ettevõtja puhul 2018.a. majandusaasta aruanne. Toetuse saajal on kohustus esitada koos lõpparuandega ehk viimase maksetaotlusega ka lühiankeet projekti tulemuslikkuse kohta, kus ta hindab projekti indikaatorite kvantitatiivseid näitajaid.

6 Meede 2 Ettevõtluse meede
Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine Toimib ettevõtjate vaheline ühistegevus erinevate koostöövõrgustike ja omavahelise koostöö kaudu pakkumaks suurema lisandväärtusega tooteid ja/või teenuseid . Füüsiline keskkond toetab ettevõtlust Tegevuspiirkonna ettevõtted kasutavad võrumaist kultuuripärandit, kohalikku ressurssi, on partnerid noorte ettevõtlikkuse arendamisel ning panustavad elanikele vajalike teenuste osutamisse. Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine Ettevõtted pakuvad lisandväärtust loovaid tooteid jätkusuutlikkuse ja/või töötingimuste parandamise ja/või uuenduslikkuse eesmärgil.

7 Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine
Toetatakse: Tootearendus mitme ettevõtja koostöös teenuste ja toodete pakkumiseks (sh tootearenduseks vajalikud investeeringud, seadmed, projekteerimine); Teenuse arendus, mis on suunatud Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna elanikele (sh teenuse arendamiseks vajalikud investeeringud, seadmed); Ühisturustamine ettevõtete koostöös (s.t. kahe või enama ettevõtte koostöös, koostöö katuseorganisatsioonide ja ettevõtjate liitude kaudu) ühiste teenuste pakkumiseks; Infrastruktuuriinvesteeringud ettevõtluse seisukorra parandamiseks, s.t. elektrivarustuse, veevarustuse, kanalisatsiooni ja telekommunikatsiooni investeeringud ja investeeringud teedesse;

8 Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine
Mootorsõiduki ostmise kulud, mille sihtotstarve on tegevusgrupi tegevuspiirkonnas elanikele teenuste osutamine; Ettevõtjate tugisüsteemi loomine ja rakendamine; Noorte ettevõtlikust arendavad tegevused; Kohalikku ressurssi (toidukultuur, puit, turism) arendamist toetavad tegevused ja investeeringud

9 Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine
Meetme sihtgrupp: MTÜ, SA, KOV, mikro- ja väikeettevõtted Toetuse määrad: 1. Taristuinvesteeringu puhul 60 % projekti abikõlblikest kuludest, uue põlvkanna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks on toetusmäär kuni 90%; 2. Ettevõtjatele kuni 60 % projekti abikõlblikest kuludest; 3. MTÜ, SA ja KOV kuni 90 % projekti abikõlblikest kuludest; 4. Mootorsõiduki ostmiseks toetuse taotlemise korral antakse ettevõtjale, MTÜ ja SA toetust kuni 30 % abikõlblike kulude maksumusest; Ühisprojekti raames saab toetust küsida 2-4 aastase tegevuskava alusel. Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt 1 aasta ja MTÜ/SA 6 kuud Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on eurot ja minimaalne toetussumma ühe projekti kohta on eurot.

10 Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine
Toetatakse: Tootmishoone rekonstrueerimine, laiendamine ja uue ehitamine; Olemasoleva tootmishoone nõuetele vastavusse viimiseks tehtavad ehitustööd; Infrastruktuuriinvesteeringud ettevõtluse seisukorra parandamiseks, s.t. elektrivarustuse, veevarustuse, kanalisatsiooni ja telekommunikatsiooniinvesteeringud ja investeeringud teedesse; Tootmisprotsessiga ja äriplaaniga otseselt seotud masinate või seadmete soetamine, sealhulgas masina või seadmega seotud tarkvara ostmine, paigaldamine ja rakendamine;

11 Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine
Toetatakse: Patentide, kaubamärgi ja kasuliku mudeli taotlemine, vastavalt Patendiseaduses või Kasuliku mudeli seaduses sätestatud tingimustel ja kehtestatud korras. Samuti litsentside, patendi või kasuliku mudeli ostmine; Tööstusomandialaste infouuringute tellimine, tööstusomandi õiguskaitse alane nõustamine ning teiste ettevõtete või teadusasutuste poolt lepingute alusel teostatud ja projekti eesmärgi saavutamisega otseselt seotud tööd;

12 Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine
Meetme sihtgrupp: Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas vähemalt 1 aasta tegutsenud mikroettevõtjad, väikeettevõtjad või füüsilisest isikust ettevõtjad Tegutsevad valdkonnas, mis on üles loetletud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris EMTAK 2008 jaos C - töötlev tööstus annavad tööd alla 10 inimesele ja aastane müügitulu ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot või väikeettevõtjad, kes annavad tööd alla 50 inimesele ja kelle aastane käive ja/või aastabilansi kogumaht on kuni 10 miljonit eurot. Toetuse määrad: Toetusmäär on kuni 60% projekti abikõlblikest kuludest.

13 Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine
Taristuinvesteeringu, välja arvatud uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu tegemise projektitoetuse taotlemise korral antakse toetust kuni 60% investeeringu abikõlbulikest kuludest. Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks antakse projektitoetust kuni 90% abikõlblikest kuludest Suurim toetus taotleja kohta ühes taotlusvoorus on eurot ja väiksem toetus taotleja kohta ühes taotlusvoorus eurot.

14 2019 aasta taotlusvoor Leader meetme määruse nõude kohaselt teavitame vooru avamisest 4 nädalat ette. Ettevõtlus meetme taotlusvoor on avatud – a. Kodulehelt leiate koos vooru avamise teatega ka järgmise info: link e-PRIA lehele meetmelehed taotlusvorm hindamiskriteeriumid toetusmeetmete taotlemise ja hindamise kord

15 Projektitaotluste esitamine ja menetlemine
2019 aasta taotlusvooru ettevõtluse meetme projektitaotlused esitatakse uue e-PRIA keskkonnas ( ) Menetlusse võetakse taotlused, mis on esitatud PRIA e-teenuse keskkonna kaudu esitatud väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16.00 Väljaspool taotluste vastuvõtu aega laekunud taotlusi ei menetleta. Tegevusgrupp kontrollib taotluse vastavust strateegiale ja rakenduskava meetmelehtedele (taotlusvormil). Kui taotluses on puudu mõni nõutud dokument või dokument ei ole nõuetekohane, saadame taotluse taotlejale tagasi täienduste tegemiseks. Kui taotleja ei tagasta taotlust või ei lisa tähtajaks nõuetekohast dokumenti, jätab tegevusgrupp taotluse hindamata ja edastab selle PRIAle märkega, et seda ei ole võimalik hinnata. Kui taotlus ei vasta strateegiale ja meetmete nõuetele, jätab tegevusgrupp taotluse hindamata. PRIA kontrollib ainult nende projektitaotluse taotlejate nõuetele vastavust, kelle projektitaotlused kuuluvad paremusjärjestuse kohaselt projektitoetuseks ettenähtud vahendite piires täielikule või osalisele rahuldamisele.

16 Projektitaotluse menetlemine
Tegevusgrupp menetleb projektitaotlusi 60 tööpäeva Tegevusgrupp edastab kõik projektid koos hindamiskomisjoni ja otsustusorgani protokolliga PRIAle. Taotleja võib päev pärast teate saamist omal riisikol alustada projekti elluviimist. PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja esitatud andmete õigsust. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA (60 tööpäeva).

17 Nõuded toetuse taotlejale
Taotleja tegutseb VPK tegevuspiirkonnas Taotleja on eelnevalt esitanud projektikavandi (tegevusgrupi taotlusvormi) elektroonselt ja vastavalt vajadusele käinud VPK kutsel kohapealsel nõustamisel MTÜ peab olema tegutsenud 6 kuud ja ettevõtja 1 aasta Taotleja saab esitada ühte meetmesse ühe taotluse Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga taotlemise ajal Kui taotlejal on taotluse esitamise ajal maksuvõlg, teeb PRIA mittemääramise otsuse Taotleja on esitanud taotluse esitamise hetkeks äriregistrile viimase majandusaasta aruande, mille äriregistrile esitamise tähtaeg on saabunud juhul, kui taotlejal on kohustus esitada äriregistrile majandusaasta aruanne.

18 Nõuded taotlejale Ehitise kohta, mida ehitatakse välja arvatud uus püstitatav hoone, või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduki kohta, kuhu seade paigaldatakse, on see ehtis või mootorsõiduk taotleja omandis või antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt 3 aastaks ettevõtja puhul ja 5 aastaks MTÜ, SA puhul Uue hoone püstitamiseks peab kavandatava hoone alune maa olema projektitoetuse taotleja omandis või on selle alusele maale projektitoetuse kasuks seatud hoonestusõigus Kogukonna vajadustes lähtuva kogukonnateenuse arendamiseks, peab kogukonnateenus olema kirjeldatud strateegias

19 Nõuded toetuse taotlejale
Toetus ehitamiseks võib sisaldada: kuni 3% ehitustööde maksumusest omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemiseks kuni 10% ehitustööde maksumusest projekteerimistöödeks ehitise projekteerimistöid eraldiseisva projektina ei toetata MTÜ või sihtasutus võib projekti omaosalust katta ka vabatahtliku tasustamata tööga: Lubatud kuni 9% omafinantseeringust. Töö tegija tunnitasu määr kuni 4 € tund. Seadme, masina, sõiduki kasutamine kuni 8 € tund.

20 Pakkumiskutsed ja hinnapakkumised
Kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui käibemaksuta maksumus ületab €. Üks hinnapakkumine, kui käibemaksuta maksumus jääb vahemikku 1000 – € või kui on selles valdkonnas vaid üks pakkuja. Kui investeeringu käibemaksuta maksumus ületab €, ei tohi taotleja ja pakkuja olla nö seotud osapooled.

21 Taotluse esitamine Taotlus esitatakse läbi PRIA e- teenuse keskkonna, kus täidetakse elektroonne taotlusvorm Taotluse lisad: Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on MTÜ ja vähemalt kolmeks aastaks kui taotleja on ettevõtja Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt Projektijuhi elulookirjeldus kui taotletakse toetust projektijuhtimise kuludele Ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui taotletakse toetust ühisprojektile

22 Taotluse lisad Võrumaa Partnerluskogu taotlusvorm Põhivara nimekiri
KOV kiri ehitusloa vajalikkuse kohta Hinnapakkumised või kalkulatsioon Strateegia või äriplaan koos finantsprognoosiga järgneva kolme majandusaasta kohta 2018 aasta majandusaasta aruanne Jooksva aasta raamatupidamise bilanss ja kasumiaruanne tegevusgrupi nõudmisel

23 Teavitamine Kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht, avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus. Kui toetus ületab eurot tuleb lisaks eeltoodule kirjeldada ka toetuse tegevuse eesmärke ja oodatavaid tulemusi. Leader sümboolika on sama, nagu eelmisel perioodil. Muutunud on EL lipu all olev tekst. Leader sümboolika on kättesaadav tegevusgrupi kodulehel.

24 Tähelepanekuid Veenduge, et olete uue e-PRIA klient
Alustage taotluse täitmisega varakult ning veenduge, et enne PRIA e-teenuse keskkonnas taotluse täitmist oleks kõik määruses kirjeldatud lisadokumendid olemas Taotlusvooru viimasel päeval peab projektitaotlus olema esitatud PRIA e- teenuse keskkonnas hiljemalt kell 16.00 Projekti pealkiri olgu informatiivne ja projekti sisu kirjeldav nt Tootmishoone ehitamine

25 Täname! Võrumaa Partnerluskogu www.voruleader.ee Täiendavad küsimused:
Meetmenõustaja Liina Vähi


Alla laadida ppt "LEADER projektitoetuse taotlemine 2019 taotlusvoor"

Seotud esitlused


Google'i reklaam