Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kohaliku omavalitsuse kohustuste jõuõlg

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kohaliku omavalitsuse kohustuste jõuõlg"— Esitluse väljavõte:

1 Kohaliku omavalitsuse kohustuste jõuõlg
Jüri Ratas

2 Kohaliku omavalitsuse ülesanded ja pädevus
Korraldada antud vallas või linnas: sotsiaalabi ja –teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, sh haljastus, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti, valla teede ja linnatänavate korrashoidu. … kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Palun kontrolli, kas kehtiv tekst on niisugune! KOKS- muudatusega noorsootöö ära kov ülesannete § 6. Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus (1) Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. KOKS § 6 lõige 1

3 Kohaliku omavalitsuse ülesanded ja pädevus
Korraldada antud vallas või linnas järgmiste nende omanduses olevate asutuste ülalpidamist: koolieelsed lasteasutused, põhikoolid, gümnaasiumid, huvikoolid, raamatukogud ja rahvamajad, muuseumid, spordibaasid, turva- ja hooldekodud, tervishoiuasutused, teised kohalikud asutused. NB! Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest. § 6. Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus (2) Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest. KOKS § 6 lõige 2

4 Kohaliku omavalitsuse ülesanded ja pädevus
Lisaks otsustab ja korraldab neid kohaliku elu küsimusi: mis on talle pandud teiste seadustega; mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada. Samuti täidab riiklikke kohustusi: mis on talle pandud seadusega (seotud kulud kaetakse riigieelarvest); mis tulenevad selleks volitatud riigiorgani ja antud volikogu vahelisest lepingust. KOKS § 6 lõiked 3 ja 4

5 Põhiprobleemid Otsustusõigus on koondatud keskvalitsuse tasandile.
Puudub üksmeel riigi ja omavalitsuste ülesannete jaotuse ning rahastamise küsimuses. Kohalike omavalitsuste finantsautonoomia kehtib ainult paberil. Reaalselt sõltub omavalitsuste tulubaas parasjagu võimul oleva valitsuskoalitsiooni otsustest. Kohalike omavalitsuste esindusorganitel puudub reaalne otsustusõigus.

6 Haldusreformi seaduse reguleerimisala ja eesmärk
Haldusreformi seadus sätestab haldusterritoriaalse korralduse muutmise alused ja korra, sh tähtajad, elanike arvu miinimumsuuruse kriteeriumi, erandid, ning omavalitsuse haldusterritoriaalsemuutmisega kaasnevad õigused ja kohustused. Haldusreformi eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel; piirkondade arengueelduste kasutamisel; konkurentsivõime suurendamisel; ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel. Haldusreformi seadus § 1 lõiked 1 ja 2

7 Milline on uus mudel? Kas ja kuidas on tagatud subsidiaarsuse põhimõte? Läbi piirkondlike teenuskeskuste ja osavaldade? Millised uued ülesanded lisanduvad kohalikele omavalitsustele? Kas muudatused rakenduvad kõigile või sõltuvalt omavalitsuse suurusest jt näitajatest? Kuidas muutub omavalitsuste rahastamismudel? Eriti seoses võimalike uute ülesannete tulekuga? Milline saab olema maakondlike omavalitsusliitude roll?

8 Erinevused ju jäävad Haldusreformi tulemusel jääb Eestisse tõenäoliselt circa 70 kohalikku omavalitsust ehk 1/3 tänasest arvust. Samas erinevad omavalitsused ka tulevikus kümnetes kordades elanike arvu, pindala ja eelarve osas. Tallinn: elanike arv ~ ning pindala 159,2 km². Hiiumaa: elanike arv ~9 500 ning pindala 989 km². Rahvastiku tihedus: in/km² vs 10 in/km². Kuidas on võimalik pakkuda samal tasemel teenuseid?

9 Võimalikud uued ülesanded
Koolivõrgu reformi (riigigümnaasiumite rajamine) peatamine või põhjalik muutmine? Kutsekoolide ülalpidamine ja arendamine? Esmatasandi arstiabi? Ettevõtluse arendamine? Veel võimalikke ülesandeid? Kindlasti on vajalik KOKS-i jpt seaduste muutmine.

10 Finantsautonoomia küsimus
Tulubaas tuleb taastada vähemalt kriisieelsele tasemele. Kohalike teede olukorra parandamiseks tuleb taas seadusega määrata omavalitsustele kindel miinimumprotsent kütuseaktsiisist. Tuleb algatada laiapõhjaline debatt kohalike maksude reformi vajalikkuse ja võimaluste üle. Tänane 1% vs 99% pole jätkusuutlik. Seaduse või ühiskondlikku kokkuleppega tuleb tagada kohalike omavalitsuste finantsautonoomia ning õiguskindlus.

11 Eesti vajab uut KOKS-i Omavalitsusliitude, erakondade ja sõltumatute ekspertide koostöös tuleb koostada uus kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja viia sisse teised vajalikud seadusemuudatused. Uus kohaliku omavalitsuse korralduse seadus peab arvestama Eesti omavalitsuste jätkuvalt erinevat suurust, asustustihedust ning võimekust. Uus omavalitsussüsteem peab olema jätkusuutlik ka 5, 10 ja 50 aasta pärast.

12 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "Kohaliku omavalitsuse kohustuste jõuõlg"

Seotud esitlused


Google'i reklaam