Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Dementsuse Kompetentsikeskus Teenused ja tegevused

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Dementsuse Kompetentsikeskus Teenused ja tegevused"— Esitluse väljavõte:

1 Dementsuse Kompetentsikeskus Teenused ja tegevused
MIRET TUUR Narvas Konverents „Mis aasta meil on?“

2 Sotsiaalministeerium finantseerib projekti 07.09.2018–12.12.2021
Kompetentsikeskuse arendajad: MTÜ Elu Dementsusega SA EELK Tallinna Diakooniahaigla SA Viljandi Haigla Tartu Tervishoiu Kõrgkool

3 Visioon ja eesmärk Kompetentsikeskuse visiooniks on tagada dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele inimväärne elu Eestis Kompetentsikeskuse eesmärk on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti, mis viies ellu tegevusi, mis tõstavad inimeste teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest ning parandavad tervishoiu – ja hoolekandeteenuste kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust. Vajalik: pikaajaline ja jätkusuutlik dementsuse strateegia Eestis!

4 Dementsuse statistika Eestis I
Hinnanguliselt elab Eestis dementsusega inimest (2012 Alzheimer Europe andmete põhjal) See on 1,62% rahvastikust EL keskmine on 1.55% Vanusegrupp Dementsusega mehed Dementsusega naised Kokku 417 256 673 65 405 470 446 531 977 679 1,457 2,136 1,133 2,587 3,721 1,419 4,112 5,532 912 4,161 5,073 312 2,145 2,457 95+ 85 597 681 5,469 16,252 21,720

5 Dementsuse statistika Eestis II
2018. aasta lõpus oli väljaspool kodu üldhooldusteenust osutavaid asutusi koos nende eraldi paiknevate struktuuriüksustega 166. Dementsusega inimesi oli 82 asutuses (166-st) 2018, sotsiaalministeeriumi andmetel, dementsuse diagnoosiga teenuse saajad asutuste lõikes: KOKKU 898       Harju maakond  78       Hiiu maakond  10       Ida-Viru maakond  216       Jõgeva maakond  26       Järva maakond  28       Lääne maakond  1       Lääne-Viru maakond  40       Põlva maakond  51       Pärnu maakond  52       Rapla maakond  42       Saare maakond  30       Tallinna linn  54       Tartu maakond  96       Valga maakond        Viljandi maakond  83       Võru maakond  49

6 Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused
Info- ja usaldusliin Dementsuse info- ja usaldusliinil pakub tuge ja praktilist nõu lahendusteni jõudmisel dementsusest puudutatud inimestele ja spetsialistidele. Infoliin on avatud 4 tundi tööpäevas: E, T, N, R 12–16 ja K 16–20 Helistaja tasub kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel. Dementsuse info- ja usaldusliin ei osuta tervishoiuteenust. Kellele: dementsusega inimestele, lähedastele ja spetsialistidele Nõustajad: tegevusterapeudid, sotsiaaltöötajad, sotsiaalvaldkonna eksperdid, õppejõud, hingehoidja ja dementsusega inimeste kogenud lähedased Ajal, mil info- ja usaldusliin ei tööta, saata küsimused aadressile 2020 veebinõustamise võimalus

7 Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused
Info- ja usaldusliin Kõnede arv ja kõnede sisu 2019 I PA Üldiselt haigusest Diag-noosimine Haigusega toimetulek Probleem teenuse saamisel Tugigrupp/ mälukohvik Vaba-tahtlik Meedia Muu Kõnede arv kuus: jaanuar 7 4 12 2 25 veebruar 13 8 1 3 37 märts 11 15 9 16 60 aprill 36 mai 5 38 juuni 10 23 KOKKU: 41 62 29 39 219 Keskmiseks kõne pikkuseks oli 13 min 20 sek. Nelja kõige kauem kestnud kõne pikkus oli üle 50 minuti.

8 Personaalne nõustamine
Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused Personaalne nõustamine Dementsusega inimestele ja lähedastele, kes vajavad põhjalikumat ärakuulamist ja lahenduste leidmiseks võivad vajada ka spetsialistiga kohtumist Võib jääda anonüümseks Personaalne nõustamine võib toimuda ka inimese juures vm talle sobivas kohas, võib toimuda telefoni teel või kirjavahetuses 2019 I poolaastal: personaalselt nõustatud 31 inimest

9 Ekspertnõustamine spetsialistidele
Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused Ekspertnõustamine spetsialistidele Kellele: dementsusega inimeste teenuseosutajatele (hoolekandeasutused, õendusabi, koduteenuse pakkujad, hooldajad, sostsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, päevakeskused jt), KOV sotsiaalhoolekande valdkonna töötajad ja valdkonna juhid Ekspertnõustamine pakub tuge sotsiaal- ja tervishoiu töötajale, et leida õige viis ja suund dementsusega seotud küsimuse lahendamisel, sealhulgas dementsusega inimesele sobiva keskkonna ja teenuse sisu osas. Teenuse osutamise viis: ekspertnõustamiseks lepitakse spetsialistiga kokku temale sobiv aeg ja viis kohtumiseks (sh virtuaalne) 2019 I poolaastal: ekspertnõustamisteenust osutatud 13 korral

10 Seminarid ja tugigrupid (koostöös MTÜ Elu Dementsusega)
Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused Seminarid ja tugigrupid (koostöös MTÜ Elu Dementsusega) Tugigrupid dementsusega inimestele ja lähedastele, seminarid dementsusega inimestele ja lähedastele, sotsiaaltöötajatele, teenuseosutajatele ja teistele spetsialistidele Seminarid toimuvad harilikult uue tugigrupi avamiseelselt, eesmärgiks kaasata ühtsesse infovälja piirkonna sotsiaaltöötajaid, eksperte, tervishoiutöötajaid ja dementsusega inimeste lähedasi. Tugigrupid: 2019 I PA avati juurde 6 uut tugigruppi: Saue, Haabersti, Rapla, Narva, Viljandi, Lasnamäe enne tegutsesid Tallinn (Pirita, Mustamäe, Nõmme), Tartu, Keila, Haapsalu, Pärnu, Paide, Võru, Kuressaare, Jõgeva Kokku 17 tugigruppi üle Eesti II PA-l plaanis avada 2 uut! DKK toetab ja arendab: tugigrupi juhtide koolitused, TG kulud, TG-e juhitakse vabatahtlikult! 2019 I PA toimus 41 TG, kus osales 248 lähedast, neist 147 esmakordselt. Seminarid: 2019 I PA 10 seminari (Saue, Haabersti, Jõgeva, Narva, Viljandi, Rapla, Kohtla-Järve, Kuressaare, Karksi, Võru) Osales 208 inimest, neist 147 spetsialisti.

11 Tegevused: sotsiaalhoolekanne
Maakondliku koostöövõrgustiku loomine – teenuste kaardistamine Koolitused üldise teadlikkuse tõstmiseks KOV töötajatele (november 2019) KOV töötajate põhjalikum koolitus (3x: oktoober ja november 2019, jaanuar 2020) Innovaatiline maja dementsusega inimestele – kontseptsiooni loomine Hoolekandeasutusele dementsussõbraliku märgi välja arendamine Stažeerimiseks (hoolekandeasutustes) võimaluse loomine

12 Tegevused: tervishoid
Kerge kognitiivse häire ja dementsussündroomi skriinimine – Viljandi maakonnas, kaasatud 5 perearsti ja 5 pereõde, MoCA test Viljandis konverents „Kerge kognitiivne häire“ seminarid erialaseltsidega (nt detsembris 2019 Eesti Unemeditsiini Seltsiga) sekundaarse preventsiooni tõenduspõhiste meetodite ulatuslikum rakendamine – septembris 2019 alustati tantsulise teraapia piloodiga (2 meetodit veel väljavalimisel) palliatiivse ravi osakaalu arendamine dementsussündroomiga patsientide ravis

13 Tegevused: dementsusega inimesed ja nende lähedased
Koolitused alates 2020 Kogemusnõustamise vajaduse ja võimaluse analüüs Arendada huvikaitset, et kaitsta dementsusega inimeste õigusi (nt tulevikujuhised) 2021

14 Tegevused: koostöö haridus- , teadus- ja arendusasutustega
Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande tasemeõppe õppekavade arendamine Olemas ülevaade hetkeolukorrast: 2019. I PA tegevusraport „Dementsussündroomi käsitlus Eesti tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tasemeõppe õppekavades“ - toimusid ümarlauad, küsimustik 2019 II PA tutvustatakse tulemusi – Kutsekoda, ajakiri Sotsiaaltöö Teadus- ja õppetööga seonduva informatsiooni (publikatsioonid, raportid, lõputööd jne) koondamine ning kättesaadavaks tegemine kodulehel

15 Tegevused: kommunikatsioon
Dementsussõbralikku ühiskonna poole liikumine, mis aitab dementsusega inimestel tunda ennast väärika ja toetatud ühiskonna liikmena. Märksõna: teadlikkuse tõstmine Kodulehe arendamine Veebipõhine uudiskiri 1 x kvartalis Trükised jm infomaterjal DKK tegevuste ja dementsuse teema kajastamine meedias Konverentside korraldamine: 2019 märtsis „Teekond dementsussõbralikumate teenuste poole“ Tartus , septembris „Mis aasta meil on?“ Narvas ja „Kerge kognitiivne häire“ Viljandis Rahvusvaheliste suhete arendamine: Alzheimer Europe (AE) eelliikmed osalemine 2 postriga rahvusvahelisel Alzheimeri konverentsil Hollandis oktoobri lõpus, Eesti arengute kajastamine AE uudiskirjas jne. Alzheimer´s Disease International – suvekoolis osalemine, kampaaniate jm materjalide-tööriistakasti kasutamine Õppereisid kogemuste ja heade praktikate omandamiseks – nt 2019 mais Soome

16 Aitäh! Informatsioon: www.eludementsusega.ee FB: eludementsusega

17


Alla laadida ppt "Dementsuse Kompetentsikeskus Teenused ja tegevused"

Seotud esitlused


Google'i reklaam