Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kohalik omavalitsus turvalisuse keskmes Kelle mure on abivajav inimene

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kohalik omavalitsus turvalisuse keskmes Kelle mure on abivajav inimene"— Esitluse väljavõte:

1 Kohalik omavalitsus turvalisuse keskmes Kelle mure on abivajav inimene
Kohalik omavalitsus turvalisuse keskmes Kelle mure on abivajav inimene? Riik vs kohalik omavalitsus vs kogukond? Kas kohalikul omavalitsusel on õigus seada eesmärke riiklike teenuste pakkujatele? Raivo Küüt Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler

2 Turvalisus / heaolu

3 Terviklik ja laiapõhjaline turvalisus
USK MAJANDUSLIK TOIMETULEK USK SOTSIAALNE TOIMETULEK USK ÕIGLUSE VABADUSE TAGAMINE USK RIIKLIK JULGEOLEK USK SÜÜTEGUDE KAITSTUS T U R V A T U N N E – U S K TURVALISUS K I N D L U S T A T U S – R E A A L S U S MAJANDUSLIK SOTSIAALNE MEDITSIINILINE HARIDUSLIK TÖÖALANE INIMÕIGUSLIK SÜÜTEGUDE VASTANE 3 Allikas: Kriminaalpreventsiooni Nõukogu 1996

4 Turvalisuse tagamine Turvalisus on terviklik
Turvalisus algab meist endist Kõige mõistlikum on õnnetusi ennetada Oluline on jõuda teadmispõhiselt probleemide põhjusteni ja neid koostöös lahendada STAK = Turvalisuse arendamise kava ≠ politsei, pääste jne arendamise kava ¹Turvalisus tähendab ohutut elukeskkonda, milles inimene tunneb ennast kaitstult ja kus on tagatud tema ohutus keskkonna kujundamise ja teadlikkuse tõstmise ning kaitstus reageeriva teenuse pakkumise kaudu erinevates situatsioonides ja eluvaldkondade kontekstis

5 Siseturvalisuse arengu kujundamise lähtekohad
Siseturvalisuse tagamise keskkond ja valikud Makrokeskkond Siseturvalisuse arengu kujundamise lähtekohad Julgeolekuolukorra muutumine Üldine õiguskorra seisund Üldine majanduslik olukord, heaolu REAGEERIV Rõhk reageerimisvõimekusel ja jõuametkondade arendamisel PROAKTIIVNE Rõhk ennetustegevusel ja ohutu elukeskkonna loomisel Siseturvalisuse arengusuunad Elanike hoiakud Riigieelarve võimalused Mikrokeskkond Tehnika ja IKT areng ja võimalused Üleilmastumise jätkumine Demograafiline muutus Allikas:

6 “Nurjatute“ probleemide lahendamine – kogukonnakeskne lähenemine Probleemide ühine väljaselgitamine ja ühine lahendamine

7 Kogukonnakeskne lähenemine
MIDA? vähendada elanikkonna hirmu erinevate ohtude ees (looduskeskkond, sotsiaalne toimetulek, õiguskord, jne olgu kas õnnetus või inimese poolt tahtliku tegevusega põhjustatud) Reaalseid ohte vähendavad: süsteemne, võrgustikupõhine koostöö probleemide ühine väljaselgitamine ühine panustamine ja kitsaskohtade lahendamine Allikas: Küüt: kohandatud Mattew et al 2009

8 Kogukonna- keskne lähenemine KES? Üksikisikud
Kogukonna esindajad ja grupid Mittetulundusühingud Eraettevõtlus Kohalikud omavalitsused Kohalikud võrgustikud (heaolu nõukogud) Maakondlikud võrgustikud (turvalisuse nõukogud) Valitsusasutused ja nende kohalikud eksperdid Meedia

9 TAMINE Kogukonna- keskne lähenemine KUIDAS?
VÄLJASELGI KUIDAS? Probleemide väljaselgitamine ja prioriseerimine; Probleemide analüüsimine ja terviseprofiili koostamine; Ühtse tegevuskava koostamine; Ühine panustamine ja tegevuskava elluviimine; Hinnang tegevuskava täitmisele Allikas: Küüt: kohandatud Mattew et al 2009

10 turvalisem elukeskkond ja turvatunde/heaolu kasv
Kogukonnakeskne lähenemine Tulemuseks turvalisem elukeskkond ja turvatunde/heaolu kasv MIS KASU? Kogukonnakeskse lähenemine kutsub esile kogukondade kaudu üksikisiku / kogukonna aktiivsuse. Tõstab inimeste teadlikkust heaolu /turvalisuse loomise võimalustest ja kujundab hoiakut, et, minust sõltub, minust hoolitakse, mina vastutan ja et üheskoos saab tulemuslikumalt turvalist elukeskkonda luua. tõstab elanikkonna ja ametkondade vahelist sidusust ning parandab nende legitiimsust. Fokusseeritud, paindlik ning säästlik ressursikasutus

11 Erinevad tasemed ja rollid kogukonnakesksel lähenemisel

12 Kogukondlik turvalisuse mudel
Kogukonna esindaja (külavanem, ühistu vanem jne) & kogukonna liikmed Kogukondliku võrgustiku ümarlaud (kogukonna esindajad; ettevõtete esindajad, riigiasutuste esindajad jne) Maakondlik turvalisusnõukogu (eksperttasand + otsustajate tasand – KOV esindajad, Riigiasutuste esindajad, erasektor, vabakonnad) Õigusruum + ressursid + metoodiline tugi + kohaliku otsustusõiguse respekteerimine Kogukond KOV Maakond Riik

13 Kohalik tasand Kohalikul tasandil veab koostööd eest kohalik omavalitsusüksus, kes kohaliku elu korraldajana: tagab kogukondade võrgustamise – loob KOV tasandil turvalisuse/heaolu nõukogu kui platvormi ja tagab selle toimimise, toetab kogukondade omaalgatust, kaasab erinevaid osapooli turvalisuse elukeskkonna kujundamisse ning ruumilisse planeerimisse, kujundab kohalikku füüsilist ja sotsiaalset elukeskkonda. KOV aktiveerib (kaasab) erinevaid osapooli: probleemide väljaselgitamisse ja nende lahendamise otsustusprotsessidesse turvalisuskomisjoni jt koostöökogude (nt külavanemate ümarlaud; erinevad IT-lahendused) kaudu.

14 Maakondlik tasand Tegeleb omavalitsuste üleste probleemide väljaselgitamise ja lahendamisega Turvalisuse (heaolu) nõukogu kui ühine platvorm millega koondatakse „ühtse mütsi alla“, end tõestanud head praktikad: tervise edendamise nõukogud, liikluskomisjonid, territoriaalsed kriisikomisjonid jne; Koondab maakondlikke ootusi erinevatele ametkondadele kutsudes esile sünergiat: ennetustegevusele (sotsiaalne ja olustikuline ennetustegevus ja tagajärgede leevendamine) turvalisemale elukeskkonna kujundamisele, valmisoleku tagamisele ja efektiivsele reageerimisele sündmustele;

15 Riiklik tasand Riigi tasandi vastutus on luua turvalisuse jaoks olulistes valdkondades (haridus, tervishoid, põhiõigused ja vabadused, sisejulgeolek ja riigikaitse, sotsiaalkaitse jne) piisav strateegiline õiguslik raam ja tagada ressursid. Kujundada riigiasutuste tegevustingimusi sh arendada partnerluse ja kogukonnakeskse lähenemise metoodikat ja suunata selle juurutamist. Usaldada ja kaitsta kohaliku tasandi õigust otsustada kohalikke küsimusi ning tunnustada ja võimestada kohalikku algatust. Riigi tasandi vastutus on luua turvalisuse jaoks olulistes valdkondades (haridus, tervishoid, põhiõigused ja vabadused, sisejulgeolek ja riigikaitse, sotsiaalkaitse jne) piisav strateegiline õiguslik raam ja tagada ressursid. Kujundada riigiasutuste tegevustingimusi sh arendada partnerluse ja kogukonnakeskse lähenemise metoodikat ja suunata selle juurutamist. tagada, et riigiasutuste kohalikud üksused osaleksid kogukondlikus protsessis tagada nende ekspertiis ja teadmine võrgustikus osalemiseks ning probleemide lahendusideede pakkumiseks tagada ressursi kasutus ühiste probleemide lahendamiseks Usaldada ja kaitsta kohaliku tasandi õigust otsustada kohalikke küsimusi ning tunnustada ja võimestada kohalikku algatust.

16 Heaolu nõukogu kui platvorm
Loodusreostus Teed / tänavad Avalik kord Õiguskord Pääste Politsei Heakord Antisotsiaalne käitumine Keskkonna-inspektsioon Eesti Energia KOV Heaolu nõukogu Kogukond 1 Ettevõtted Energia varustatus Vargused Kogukond 2 Vabakond Tööpuudus Noorte tegevusetus Veekogud Hirmutunne

17 Raivo Küüt raivo.kyyt@siseministeerium.ee 612 5010 / 504 6002
Aitäh! Raivo Küüt /


Alla laadida ppt "Kohalik omavalitsus turvalisuse keskmes Kelle mure on abivajav inimene"

Seotud esitlused


Google'i reklaam