Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Ohtlikud ained ja riskihindamine

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Ohtlikud ained ja riskihindamine"— Esitluse väljavõte:

1 Ohtlikud ained ja riskihindamine
Euroopa riskihindamise kampaania

2 Mis on ohtlikud ained? Ohtlikud ained:
On vedelikud, gaasid või tahked ained, mis seavad ohtu töötajate tervise või ohutuse Mida võib leida pea kõikides töökohtades, sealhulgas väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes e VKEdes (taludes, juuksurisalongides, mootorrataste parandustöökojas, haiglates, koolides ..) Hõlmavad kemikaale, aga ka bioloogilisi toimeaineid (bakterid, viirused, pärm ja hallitus, parasiidid ..) Hõlmavad aineid, mis tekivad töö kõrvalsaadusena, aga ka tooraineid (keevitusving, diisliheitgaas, puutolm, pagaritöökodades kasutatav jahu ..).

3 Ohtlikud ained ja kahju
Kui ohtlike ainete kasutamisel ei piirata riske piisavalt, võivad need kahjustada töötajate tervist mitmel viisil: Ühekordse lühikese kokkupuute kaudu Mitmekordse kokkupuute kaudu Pikaaegselt kehasse kogunenud aine tõttu.

4 Terviseriskid Ohtlike ainete mõju tervisele võib olla erinev. Järgnevalt on loetletud võimalikud mõjud: Ägedad tagajärjed, nagu mürgitus, lämbumine, plahvatus ja tulekahju Pikaajalised tagajärjed, näiteks: Hingamisteede haigused (reaktsioon hingamisteedes ja kopsudes), nagu astma, riniit, asbestoos, silikoos Töö põhjustatud vähk (leukeemia, kopsuvähk, mesoteelikasvaja, ninaõõnevähk) Tervisehäired võivad olla samal ajal nii ägedad kui ka pikaajalised: Nahahaigused, sigivusprobleemid ja sünnidefektid, allergiad Mõni aine võib kehas kuhjuda Mõnel ainel võib olla kuhjuvad mõjud Mõni aine võib tungida läbi naha

5 Ohtlikud ained – seadus
Ohtlikke aineid käsitlevad määrused sätestavad töötajate kaitse riskide eest, mis on seotud: Keemiliste ainetega Bioloogiliste toimeainetega Kantserogeenide ja mutageenidega (sealhulgas asbest ja puutolm) Klassifitseerimise ja tähistamise määrused on samavõrd tähtsad, kuid need ei kehti kõikide ohtlike ainete puhul (nt juuksehoolduskemikaalid, farmaatsiatooted) Mõnedele ainetele ja tööprotseduuridele kehtivad kasutamis- ja turustamispiirangud. Kontrolliga oma riigi õigusaktidest, millised sätted teile kehtivad seoses ohtlike ainete kasutamisega töökohal.

6 Teised asjakohased seadused
REACH Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 asutatakse uus ühtne süsteem, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist ja autoriseerimist (REACH):  Selle eesmärk on kaitsta keskkonda ja kasutajate tervist Paneb tööstusele suurema vastutuse kemikaalidega seotud riskide piiramise eest ning kohustab jagama aineid tootvatele või kasutavatele inimestele asjakohast teavet. REACHi kohta: Ka ÜRO ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimis- ja märgistussüsteem (GHS – the United Nations Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) aitab samuti kaasa töötajate tervise mõjutamisel GHSi kohta:

7 Lühidalt ... Seaduse järgi peavad tööandjad ELis kaitsma oma töötajaid ohtlike ainete kahjustuste eest. Selleks et kaitsta oma töötajaid ohtlike ainete eest, on tööandjad seadusega kohustatud töökohal riske hindama. Sellesse ülesandesse peavad olema kaasatud ka töötajad.

8 Mida kujutab endast riskihindamine?
Riskihindamine tähendab töökohal esinevatest ohtudest tulenevate tööohutuse ja töötervishoiu riskide analüüsimist. See on töö kõikide aspektide süstemaatiline analüüs, mille eesmärk on välja selgitada järgmist: Mis võib põhjustada vigastusi või kahju? Kas neid ohte saab kõrvaldada? Kui ohte kõrvaldada ei saa, siis milliseid ennetus- või kaitsemeetmeid tuleks kasutada riskide piiramisel? Riskihindamine on tööohutuse ja töötervishoiu eduka juhtimise alus ning tööga seotud õnnetuste ja kutsehaiguste vähendamisel ülioluline.

9 Ohtlike ainete riskihindamine
Ohtlike ainete riskihindamine hõlmab samu aluspõhimõtteid ja protsesse nagu teistegi tööriskide korral Isikud, kes viivad läbi riskihindamist peaksid nõu pidama töötajatega ja neid protsessi kaasama. Nemad tunnevad oma töökohta on need, kes peavad rakendama muudatusi töötingimustesse/-tegevustesse. On olemas erinevaid meetodeid. Kuid enamike ettevõtete jaoks sobib lihtne viieastmeline lähenemine riskihindamisele.

10 samm on ohtude ja ohustatute väljaselgitamine (1)
Otsige aineid, mis võivad tekitada kahju, ja tehke kindlaks töötaja, kes võib selle ainega kokku puutuda Tähelepanu tuleb pöörata enamohustatud töötajatele: Noored töötajad Rasedad ja rinnaga toitvad naised Võõrtöötajad Koristajad, töövõtjad ja inimesed väljast. Meeldetuletus – oht võib olla mis tahes ese või protsess, mis võib tekitada kahju, näiteks materjalid, seadmed, töömeetodid või -tavad.

11 1. samm on ohtude ja ohustatute väljaselgitamine (2)
Ohtude määramisel on abiks: Nimistu koostamine ainetest, mida töökohal kasutatakse ja tekitatakse Koguge nende ainete kohta teavet, nt millist kahju need võivad põhjustada ja kuidas Unifitseeritud ohutusmärgistused, riskitähised ja kemikaali ohutuskaardid, mille peab teile andma kemikaali tarnija, on olulised teabeallikad Kontrollige ainete kokkupuute piirväärtusi Kokkupuute piirväärtused aitavad kontrollida kokkupuudet ohtlike ainetega töökohal, sätestades aine maksimaalse kontsentratsiooni (õhus) Selgitage välja, kas te kasutate kantserogeene või mutageene, neile kehtivad rangemad nõuded Põhjalikuma informatsiooni leiate väljaannetest Facts 33 ja Facts 35

12 2. samm on riskianalüüs ja riskide reastamine tähtsuse järgi
Hinnake töötajate kokkupuudet kindlaks tehtud ohtlike ainetega, pidage silmas töötajate ainega kokkupuute tüüpi, intensiivsust, kestvust, sagedust Pidage silmas kasutatavaid tööprotseduure Analüüsige kombineeritud kokkupuudet ainetega Analüüsige ainete mõju kombinatsioonis teiste ohtudega, näiteks Tuleoht tuleohtlike ainete lähedus Raske füüsiline töö, mis võib suurendada kemikaalide seondamist Niiskuses töötamine võib suurendada kemikaalide mõju nahal Seejärel võite kasutada seda nimekirja tegevusplaani koostamisel. Meeldetuletus: Risk on mis tahes võimalus, et oht tekitab kellelegi kahju.

13 3. samm on ennetusmeetmete valik (1)
Töötajate ohtlike ainetega kokkupuute ennetamisel või vähendamisel järgige meetmete hierarhiat: Kõrvaldamine on parim vahend ohtlike ainetega seotud riskide vähendamiseks Kõrvaldage ohtlike ainete kasutamise vajadus, muutes protsessi või toodet, milles ainet kasutatakse Asendamine siis, kui kõrvaldamine ei ole võimalik Asendage või vahetage ohtlikud ained välja ohutu või vähem ohtliku alternatiiviga

14 3. samm on ennetusmeetmete valik (2)
Piiramine – kui ainet või protsessi ei ole võimalik kõrvaldada ega asendada Ennetage või vähendage kokkupuudet järgnevate sammude abil: Eraldage protsess, mille tulemusel tekivad ohtlikud ained Piirake tekkimist algallika juures Juhtige protsessi paremini Viige tehniliste lahenduste abil kokkupuude miinimumini Vähendage töötajate arvu, kes ohtlike ainetega kokku puutuvad, ning kokkupuute kestvust ja intensiivsust Juhul kui kokkupuudet ei ole võimalik ennetada, tuleb tagada sobivate isikukaitseseadmete olemasolu ning töötajatele asjaomane koolitus.

15 Asendamine – tööprotsessid
Alustage ainete ja tööprotsessidega, Millega on teie ettevõttes juba probleeme olnud (terviseprobleeme, õnnetusi või muid vahejuhtumeid) Mis nõuavad regulaarse tervisekontrolli korraldamist (nagu töötajate arstlik kontroll) Mille kasutamist töökohal reguleerivad vastavad seadused Millega töötajad puutuvad palju kokku või millega puutuvad kokku paljud töötajad. Tööprotsessid, mida peaks analüüsima: Avatud protsessid, nt suurte pindade värvimine, segamine lahtistes konteinerites / anumates Protsessid, mis tekitavad tolmu, auru või vingu või mille käigus piserdatakse vedelikke õhu, nt keevitamine, värvi pihustamine.

16 Asendamine – ained Silmas tuleb pidada aineid, mis:
Suurendavad tule- ja plahvatusohtu On lendlevad, nt orgaanilised lahustid, või hajuvad õhus (aerosoolid, tolm) Põhjustavad suurt terviseriski, nt mürgid, söövitavad ja ärritust tekitavad ained Põhjustavad kroonilist terviseriski, nt allergeenid, sigimist mõjutavad ained Põhjustavad kutsehaigusi Võivad läbi naha absorbeeruda Nõuavad isikliku kaitsevarustuse kasutamist (nt hingamisteede kaitse) Põhjalikuma teabe leiate väljaandest Facts 34

17 Kantserogeenid ja mutageenid
Kantserogeenide ja mutageenide määrus sätestab rangemad nõudmised: Kantserogeensed ja mutageensed ained tuleb asendada tehniliste võimaluste piires maksimaalselt Tekkeprotsessi piiramine on kohustuslik, kui see on tehniliselt teostatav Töötajate juurdepääs peab olema piiratud Töötajate kokkupuudet nende ainetega peab dokumenteerima täpsemalt ning neid andmeid peab säilitama kauem Töötajatele peab andma rohkem teavet ainetega kokkupuutumise kohta ning teostama tervisekontrolli. Kontrollige oma riigi õigusaktidest, millised sätted teile seoses ohtlike ainete kasutamisega töökohal kehtivad.

18 4. samm on meetmete võtmine
Ennetavate ja piiravate meetmete võtmine. Meetmete tõhusaks võtmiseks tuleb koostada kava, milles määratletakse kes mida teeb millal tegevus lõpetatakse meetmete võtmiseks eraldatud vahendid millal riskihindamist kontrollitakse ja kes seda teeb. Riskide ennetamise ja kõrvaldamisega seotud tegevust peab pidama esmatähtsaks.

19 5. samm on järelevalve ja kordamine
Rakendatud ennetavate meetmete tõhusust on vaja kontrollida. Riskihindamist tuleb korrata ja üle vaadata iga kord, kui ettevõttes toimuvad märkimisväärsed muudatused: Kui töökorralduses toimuvad märkimisväärsed muudatused Kui hakatakse kasutama uusi kemikaale ja tööprotseduure Pärast õnnetuse või vahejuhtumi uurimist Perioodiliselt, ajakohasuse tagamiseks.

20 Riskihindamise dokumenteerimine
Riskihindamise tulemused tuleb dokumenteerida, seda dokumenti võidakse hiljem kasutada selleks, et Anda teavet asjaomastele isikutele Hinnata, kas võetud meetmed sobivad Esitada tõendeid järelevalveasutusele Vaadata üle meetmed, kui tingimused on muutunud.

21 Nõuanded töötajatele Ohutuse tagamiseks töötamisel ohtlike ainetega peaks töötajatel olema juurdepääs järgnevale teabele: Riskihindamise tulemused Ohud, millega nad kokku puutuvad Kuidas nad võivad ohustatud olla Mida nad peavad enda ja teiste ohutuse tagamiseks tegema Mida teha õnnetuse korral või siis, kui midagi läheb valesti Kuidas teada, kas midagi on valesti Keda nad peaksid probleemidest teavitama Kuidas käituda hooldustöid tehes Kokkupuute jälgimise või tervisekontrolli tulemused.

22 Nõuanded tööandjatele – teabevahetus
Tööandja ja töötajate vaheline hea teabevahetus tähendab muu hulgas järgmist: On olemas ohtlike ainete nimekiri, mida tööprotsessis kasutatakse või tekitatakse On olemas kemikaalide ohutuskaardid ja samalaadsed dokumendid iga kasutatud ohtliku aine kohta Tööjuhised koostatakse kooskõlas ohtlike ainete andmetega Tagatakse ohtlike ainete mahutite selge märgistatus Teavitataks riskihindamise tulemustest Küsitakse regulaarselt töötajatelt nõu võimalike tervise- ja ohutusprobleemide kohta Töötajatele tehakse kättesaadavaks töökohal kasutatavate ohtlike ainetega seotud teave, juhised ja sellealane koolitus.

23 Hea sinule. Hea äritegevusele. Euroopa riskihindamise kampaania
Hea sinule. Hea äritegevusele. Euroopa riskihindamise kampaania


Alla laadida ppt "Ohtlikud ained ja riskihindamine"

Seotud esitlused


Google'i reklaam