Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Raasiku valla arengukava koostamine

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Raasiku valla arengukava koostamine"— Esitluse väljavõte:

1 Raasiku valla arengukava 2018-2028 koostamine
Patrick Rang

2 Konsultandi tutvustus
Patrick Rang (juhtkonsultant) + erinevad kaaskonsultandid Sotsiaalteaduste magister (TTÜ haldusjuhtimine) Erinevate avaliku sektori arengukavade ja erasektori äriplaanide koostamisega olen tegelenud ühes või teises võtmes kogu oma tööelu. Seeläbi kirev “sektoriülene” kogemus, oskus erinevaid valdkondi / teemasid tervikuks siduda ja neid ka kliendile soovitada.

3 Ülesandepüstitus Raasiku valla arengukava koostamine aastani 2028
Valla strateegilised tegevussuunad Prioriteetsed tegevused ja eesmärgid tegevussuundade raames Vajalikud ressursid eesmärkide saavutamiseks / tegevuste elluviimiseks Riskid, arengukava täitmise seire jms

4 Raamistik arengukava koostamiseks
Kehtiv Raasiku valla arengukava Erinevad valdkondlikud arengukavad + maakondlikud arengudokumendid Erinevad muud õigusaktid, tegevuskavad ja dokumendid, sh planeeringud sh haldusreformi ja riigireformi käigus määratletavad KOV-i uued ülesanded

5 Arengukava struktuur (1)
Olukorra kirjeldus, sh arengukava täitmine perioodil Missioon ja visioon Raasiku valla missiooniks on heakorrastatud ja turvalises keskkonnas inimsõbraliku, tasakaalustatud ja konkurentsivõimelise arengu kindlustamine Visioon: Raasiku vald on aastaks 2024 kujunenud arenenud ja hinnatud majandus- ja elukeskkonnaks, kus on välja arendatud taristu, tagamaks elanikele kõik esmateenused valla piires. Raasiku vald on identiteedilt ja territooriumilt terviklik, tasakaalustatud ja säästlikult arenev omavalitsus. Kas missiooni ja visiooni on soov muuta / uuendada? Konsultant kogub vastavad teiste KOV head näited

6 Arengukava struktuur (2)
Strateegilised eesmärgid valdkonniti turvalisus, sh elutähtsad teenused ja kriisiolukordades toimimine, heaolu (sh tervis) haridus majandus, taristud, sh ühistransport, kergliiklusteed, ÜVK, soojamajandus, avalikud teed jne Mil määral on vajalik / kavas muuta praeguseid strateegilisi eesmärke? – selgub töö käigus, aga ettepanekud oodatud!

7 Arengukava struktuur (3)
Tegevuskava strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, sh ajaraam ning finantsplaan (sh eelarvevälised vahendid) Milline on soovitav detailsusaste (ajas kahanevalt)? Projektitoetuse taotlemise eelduseks on sageli idee kajastumine arengukavas! Arengukava täitmise edukuse määramise mõõdikud ja arengukava seire mehhanismid; Arengukava täitmise võimalikud riskid ja nende maandamine; Kogukonna ja ettevõtjate seas läbi viidud küsitluse analüüs; Investeeringute kava ja eelarvestrateegia

8 Tööprotsessi kirjeldus ja ajakava (1)
Lähteolukorra analüüs, st töö dokumentidega (arengu- ja tegevuskavad, valla majandusaasta aruanne, muud dokumendid jne) Arengukava koostamise protsessi tutvustamine volikogus kell 1700 Sotsiaalmajandusliku analüüsi valmimine ja visiooniseminari läbi viimine. Vallaelanike ettepanekud arengukavasse. Analüüsi sisendiks on ülalmainitud dokumendid ja statistika AGA analüüsi detailsuse ja asjakohase rõhuasetuse oluliseks sisendiks on visiooniseminar(id) ja vallaelanike ettepanekud Visiooniseminar vallavalitsusele / volikogu liikmetele / allasutustele / vallaettevõtetele. Septembri teisel poolel 1p: 14.09? 22.09? 25.09? Küsimustik vallaelanikele. Kuidas nendeni on plaanis jõuda? Paberkandjal küsimustik, e-küsimustik (sh VOLIS), muud kanalid? Küsimustiku tööversiooni saadan Küsimustik avalikuks 15.09, vastamise tähtaeg 30.09? Visiooniseminar “Õhtu vallaelanikega”, kus arutatakse nende ettepanekuid (ja I visiooniseminari tulemusi). Oktoobri esimesel poolel, õhtul väljaspool tööaega 2-3h: 10.10? 12.10? 13.10?

9 Tööprotsessi kirjeldus ja ajakava (2)
Allasutuste ja vallaettevõtete investeeringute esitamine Oluline on, et investeeringutaotlused oleksid läbimõeldud ja põhjendatud, samuti prioriteetuse järjekorras (st kõiki unelmaid ei ole mõtet kirja panna). NB – iga idee realiseerimine sõltub mitmetest (ka allasutusevälistest) lisatingimustest Täiendavad rahastusvõimalused (projektid) on toredad, aga vaid nendele ei saa arengukava rajada! Milline on esitajate teadlikkus täiendavatest rahastamisallikatest? Ei ole aegkriitilise tähtsusega, seega võib esitamine toimuda ka hiljem kui 30.09

10 Tööprotsessi kirjeldus ja ajakava (3)
Arengukava valdkondlike töörühmade kooskäimine (maa ja keskkond, eelarve ja majandus, haridus ja kultuur, sotsiaal ja tervishoid) Tegu on töörühmade “üldpealkirjadega”, kuid nende sisuline ulatus on laiem (nt hariduse ja kultuuri alla lisandub ka sport; sotsiaal ja tervishoiu alla ka lastekaitse jne). Ettepanekud laienduste osas esitab konsultant 06.09 Iga töörühm tegeleb “oma” väikese arengukava koostamisega etteantud strateegiliste eesmärkide lõikes: tegevuskava, ajaraam, finantsplaan jne, mis seejärel ühendatakse tervikuks. Kattuvaid teemasid “haldab” konsultant Määrata töörühmadele juhid, kes haldavad tehnilisi küsimusi seotult töörühmade koosolekute läbiviimisega (aeg, koht, sagedus jne)? Iga töörühmaga kokku 2 kohtumist, intervalliga ca 30p? Kohtumise kestus 2-3h, töörühma liikmed peavad kohtumistel osalema ja nendele etteantud ülesandeid täitma (st materjale läbi töötama, protsessis ja infovahetuses kaasa lööma, arvamust avaldama jne) Töörühmade juhid on volikogu komisjonide esimehed VÕI nende poolt nimetatud isikud Jõulueelsel ajal töörühmade ühine koosolek, kus tehtud töö võetakse kokku ja lepitakse esitatavates seisukohtades (valdkonnaüleselt) kokku.

11 Tööprotsessi kirjeldus ja ajakava (4)
Arengukava koostamine, esitamine Tellijale, täiendamine, avalikustamine, avalikkusele esitlemine jne Vastavalt etteantud kuupõhisele ajakavale jaanuar – aprill Täpsem ajaraam ja kuupäevad lepitakse kokku jooksvalt, tegevuse käigus.

12 Aitäh! Täiendavad küsimused? Patrick Rang patrick@hermespro.ee


Alla laadida ppt "Raasiku valla arengukava koostamine"

Seotud esitlused


Google'i reklaam