Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

HEV õpilase valikute toetamisest kutsekooli vaates

Seotud esitlused


Teema esitlus: "HEV õpilase valikute toetamisest kutsekooli vaates"— Esitluse väljavõte:

1 HEV õpilase valikute toetamisest kutsekooli vaates
Liine Maasikas Tartu KHK tugikeskuse juht

2 Täiesti uus asi kutsehariduses: kutsevaliku õpe
Sobib õpilasele, kes.. Ei ole valmis kutseõpinguid alustama (vähesed õpi- ja sotsiaalsed oskused, ohtralt kohandusi põhikooli jooksul, mis on tema koolitee väga erinevaks teinud vm) Ei ole peale põhikooli lõppu aastaid edasi õppinud, kuid soovib seda teha Ei tea, millist eriala õppida (puudub kokkupuude, madal eneseteadlikkus vm) Igal õpilasel individuaalne õpitee, mis lähtub tema vajadustest ja arengusoovist Kohtustuslikud ained: eesti keel, matemaatika, karjääriõpetus, suhtlemisõpetus, õpioskused, õiguse alused, ohutuse aluused, kehaline kasvatus Valikulised ained: erialadega tutvumine praktika teel, vabatahtlikus tegevuses osalemine, individuaalne tegevus vm Õppe kestvus varieerub, kuid jääb üldjuhul 5 kuu vahemikku Tartu KHK, Viljandi Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Tallinna Teeninduskool

3 Mida kutseharidus hev õpilasele pakub?
Õpe mitmel tasemel 3. taseme õppekava – nominaalaeg 1 aasta, õpilane saab kutse (abikokk, abipagar, pagar, keevitaja osaoskus, rehvitehnik, puidupingioperaator). Klassis maks 12 õpilast 4. taseme õppekava – nominaalaeg 3 aastat, õpilane saab kutse ja keskhariduse. Klassis õpilast. Meie kooli praktika: mida enam on õpilane põhikoolis saanud ulatuslikke kohandusi, seda parem on, kui ta alustab õpinguid 3. tasemel (nt individuaalõpe, koduõpe, väikeklass, tavaklassi kaasatud nõrgem LÕK, ulatuslik psüühiline erivajadus jm) või kutsevaliku õppest. Kui HEV õpilase senised kohandused ei ole olnud ulatuslikud (nt vähendatud õpitulemused vaid mõnes aines), siis on mõttekas alustada 4. tasemel, kuid kindlasti anda eelnevalt kohandustest teada

4 Sujuv üleminek põhikoolist kutsekooli
Võtmetähtusega etapp! Kõige suurem roll klassijuhatajal/tugispetsialistil, kes koondavad aineõpetajatelt info ja veenduvad, et kutsekool selle kätte saab Koolidel väga erinev praktika Meil on viimased 6 aastat kasutusel olnud ületulekuplaan, millest saame iga aastaga järjest enam kasu Põhikool küsib õpilaselt ja lapsevanemalt luba, õpilane esitab ise vabatahtlikult

5 Kuidas näeb välja üks hea üleminekuprotsess?
Ülemineku planeerimisega alustatakse 8. klassis Karjääriõpetuse tunnid, külaskäigud kutsekoolidesse ja ettevõtetesse, praktilise töö võimaldamine õpilane peab teadma, mida talle meeldib teha – praktiline kogemus, vabatahtlik tegevus, talgud jm Õpilase ja vanematega on üleminek koos planeeritud, eesmärgid seatud Töötukassa kaasamine kui on määratud puue vähenenud töövõime hindamine alates 16. eluaastast. Töötukassa on väga hea võrgustikupartner, keda kaasata

6 Karjäärinõustamine 9. klassis
HEV õpilase puhul vajalik üldjuhul korduvad nõustamised Õpilane külastab kutsekooli (avatud uste päevad, kohtumised jm) Kutsekooli tugispetsialist Võimalus erialadega praktiliselt tutvuda (praktikapäevad kooli ajast – „Proovi ja vali“) Ületulekuplaani/iseloomutuse tegemine koostöös õpilase ja perega Iseloomustus, huvid, tugevused Senised kohandused, nende tulemuslikkus (kui ulatuslikud, siis iga aine kohta eraldi) Kohandused, mida arvatakse olema kutsekoolis vajalikud Käitumuslikud jm eripärad Kontaktid Vajadusel kokku leppida kohtumine enne vastuvõtu algust kutsekooli tugispetsialistiga

7 HEV õpilased tartu Kutsehariduskeskuses
HEV õpilasi koolis aasta jaanuari seisuga 181, kellest 54 LÕK õpilast, kellest omakorda18 õpib 4. taseme õppekaval 55 EKR õpilast 35 püsiva õpiraskusega Reeglina selge erinevus, kas õpilane on käinud erikoolis või on kaasatud tavakooli

8 HEV õpilaste universaalsed murekohad kutsekoolis
Tund kestab 90 minutit Vähesemad sotsiaalsed oskused ja probleemid eakaaslaste grupis Harjumus saada õpetajalt pidevalt tähelepanu Harjumus õppida aeglasema tempoga Puudumisharjumus Sage ebaadekvaatselt kõrge akadeemiline enesehinnang Vähene digipädevus (word, moodle, siseveeb, internet)

9 Iseseisvad tööd Kutseharidusele meeldivad iseseisvad tööd 
Sees kõikides õppekavades, ka 3. taseme õppekavades Iseseisvate tööde tegemise kogemus, harjumus, oskus üldjuhul HEVidel vähene Eneseanalüüs (praktikaaruanne) – ei oska teha, enesekohane sõnavara vähene, harjumatu. Drive keskkonnas Etapid, mis on üldjuhul HEV õpilasele keerulisemad info otsimine, olulise ja ebaolulise eristamine (tüüpiline: esimene google vaste=ainuõige vastus) mitme eseme (toit, auto, krohvisegu vm) omavaheline võrdlemine aja planeerimine iseseisva töö tegemiseks nõutud mahu täiskirjutamine tegevuse kirjeldamine (tegevuse etappideks võtmine)

10 Näited iseseisvatest töödest
Loodusained: Juhendi alusel ettekande koostamine ja selle suuline tutvustamine kaasõpilastele ja/või õpetajale teemal: "Organisme mõjutavad tegurid". Juhendi ning täpsema teema leiate koduste ülesannete alt.   Sotsiaalained: Koostada etteantud teemal esitlus, saata ettenähtud kuupäevaks õpetaja aadressile ning tunnis kanda oma töö ette. Töö olgu: Korrektne ja süsteemne; informatiivne (et ka ilma ettekandeta oleks põhiinfo olemas); huvitav; igal slaidil olgu pilt/pildid; tekst olgu lühike, lihtne, konkreetne, kirjavigadeta, linkideta. Eesti keele ja inimeseõpetuse lõiming: essee teemal „Perekond tänases Eesti ühiskonnas ja minu soovides“

11 Raskused üldainetes Tööde mahud on kordades suuremad kui 9. klassis
Vähene enda ja teiste tegevust kirjeldav sõnavara Ülesande sisu mõistmine (töökäsk, praktikajuhend, eriala teoreetiline materjal) Konspekteerimisoskus vähene või puuduv (Abi)koolis harjunud, et õpetaja kirjutab samaaegselt tahvlile (uued sõnad, mõisted jm, klassis arutatakse läbi sõnade tähendused ja luuakse ühiselt seosed)

12 HEV õpilaste universaalsed õnnestumised
Jõukohase ja huvitava tegevuse puhul pühendunud, järjekindlad, usaldusväärsed Kui on põhikoolis käinud korralikult koolis ja ei ole harjunud puuduma, siis reeglina ei puudu ka kutsekoolist Väikeses grupis (kuni 12) julgemad, aktiivsemad, edukamad Reeglina positiivne hoiak: haridus on minu jaoks oluline


Alla laadida ppt "HEV õpilase valikute toetamisest kutsekooli vaates"

Seotud esitlused


Google'i reklaam