Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

JUHEND KAAMERATE KASUTAMISE KOHTA

Seotud esitlused


Teema esitlus: "JUHEND KAAMERATE KASUTAMISE KOHTA"— Esitluse väljavõte:

1 JUHEND KAAMERATE KASUTAMISE KOHTA
Andmekaitse Inspektsiooni eelnõu

2 Üldised reeglid Isikuandmete töötlemine saab isikuandmete kaitse seaduse (edaspidi IKS) § 10 lg 1 kohaselt toimuda kas seaduse alusel või isiku nõusolekul Seadusest tulenevaid aluseid võib liigitada kaheks: isikuandmete kaitse seaduses sätestatud juhud, mil andmeid võib töödelda ilma andmesubjekti nõusolekuta; kõikvõimalikes teistes, isikuandmete kaitse seaduse seisukohalt eriseadustes sätestatud alused.

3 Nõusolekut vaja ei ole 1) videosalvestamine füüsilise isiku poolt isiklikul otstarbel (nt sünnipäev, pulmapidu); 2) avalikustamise eesmärgil videosalvestamine avalikus kohas ning avalikel üritustel (IKS § 11 lg 8); 3) jälgimisseadmete kasutamine isikute või vara kaitseks (IKS § 14 lg 3); 4) ajakirjanduslikul eesmärgil, kui esineb ülekaalukas avalik huvi inimese andmete avalikustamiseks ning inimese õigusi ei kahjustata ülemääraselt (IKS § 11 lg 2).

4 KAAMERAD KOOLIDES ja LASTEASUTUSTES
Turvakaamerad PGS§ 44 lg 5 kohaselt on koolis videovalve kasutamine lubatud üksnes õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ja kooli vara kaitseks. Turvakaamerate salvestisi ei või hiljem mingil muul eesmärgil, nt suitsetavate õpilaste tuvastamiseks või õpilaste vahelise tüli lahendamiseks, kasutada. Turvalisuse tagamise eesmärgil ei ole lubatav kasutada videovalvet klassitundides.

5 Filmimine ja pildistamine laste- ja koolipidudel
Lapsevanemad ja kõik teised inimesed võivad lasteasutuses ja koolis pildistada ja filmida oma enda tarbeks ilma, et selleks oleks vaja kelleltki luba küsida. Kooli või lasteasutuse poolt laste filmimiseks-pildistamiseks muul kui seaduses sätestatud juhul peab olema lapsevanema nõusolek. Teoreetiliselt ka klassipildi tegemine, kuid see on vana ja levinud komme, mida lapsevanemad võivad eeldada. Küll aga ei või kool pilte teha avalikult kättesaadavaks ilma lapsevanemate nõusolekuta.

6 Filmimine ja pildistamine laste- ja koolipidudel 2
Nõusolekut ei ole vaja küsida juhul, kui tegemist on avaliku koha või avaliku üritusega. Selle, kas tegemist on avaliku üritusega või mitte, peab kindlaks määrama kool või lasteasutus ise. Kooliaktus on eelduslikult avalik üritus, kui sinna on lubatud tulla kellel iganes. Avaliku aktuse puhul võib avalikustamise eesmärgil jäädvustamist mõistlikult eeldada. Alaealiste õpilaste piltide või nimekirjade avalikustamine kooli kodulehel ei ole soovitav

7 Meedia koolis või lasteasutuses
Lasteasutuses ja koolis filmimiseks on meedial kolm võimalust: kui tegemist on kooli või lasteasutuse avaliku üritusega; kui lapsevanem annab nõusoleku; kui laste filmimiseks ajakirjanduslikul eesmärgil on ülekaalukas avalik huvi. Koolid ja lasteasutused peavad hea seisma selle eest, et keegi lapsi õigusvastaselt või lapsi ilmselgelt kahjustavalt ei filmiks.

8 Üldkriteeriumid filmimine ise ega salvestise avalikustamine ei kahjusta mingil moel laste huve ega loo lastest väära ettekujutust ega kajasta lapsi juhuslikus seoses mingi muu sündmusega; lapsi filmitakse vaid üldplaanis (st intervjuu lapsega ei ole ilma lapsevanema nõusolekuta lubatud); filmimine toimub kooli või lasteasutuse juhtkonna loal; filmija on kooli/lasteasutuse juhtkonnale andnud selge info filmimise asjaolude kohta: mis ettevõte ja mis eesmärgil filmib ning mis on saate/uudise sisu.

9 RÜG kodukord § 6. Salvestusseadmete kasutamise kord
Koolis on pildistamine, filmimine jt salvestuste tegemine lubatud direktori kirjalikul loal. Ilma direktori loata on lubatud salvestada kooli pidulikke aktusi (näiteks 1. september, 12., 9. klassi lõpuaktus) ja ülekoolilisi üritusi (näiteks jõulupidu, ainepäevade üritused, koolipeod jms). Enne foto-, video- või helisalvestuse tegemist peab sellest teavitama kõiki isikuid, kelle tegevust kavatsetakse salvestada. Kooli pidulike ürituste videod ja fotod võib avalikustada kooli veebilehel.


Alla laadida ppt "JUHEND KAAMERATE KASUTAMISE KOHTA"

Seotud esitlused


Google'i reklaam