Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kogumisest ja säilitamisest eelmise ja uue TAI strateegia valguses

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kogumisest ja säilitamisest eelmise ja uue TAI strateegia valguses"— Esitluse väljavõte:

1 Kogumisest ja säilitamisest eelmise ja uue TAI strateegia valguses
Taivo Raud HTM teadusosakond Kääriku

2 Ettekande sisu TAI 2007-2013 eesmärgid ja tegevused
Järeldused

3 TAI 2007-2013 eesmärgid ja tegevused

4 TAI tegevused (1) Tagatakse teadusraamatukogude varustatus kõikide teadusharude tähtsamate andmebaasidega (sh teadus- ja arhiiviraamatukogudele ajakirjade ning andmebaaside ühis- ja individuaalhangete toetamine). Tagatakse teadus- ja arendusasutuste, sh teadusraamatukogude, teaduslike ja kultuuriväärtuslike andmekogude täiendamine ja säilitamiseks vajalikud tingimused.

5 TAI tegevused (2) Tagatakse suuremahulise infrastruktuuri ühiskasutus. Integreerutakse riikidevahelistesse teadusorganisatsioonide ja infrastruktuuriobjektide töösse. Tagatakse rahvusvaheliste TA&I hajusinfrastruktuuride (andmeside, arvutusressurss, andmete kogumise võrgud jne ) olemasolu Eestis ja nende efektiivne arendamine.

6 Tehtud investeeringud
Majad Nt Kirjandusmuuseum, TTÜ Raamatukogu... Teekaart Nt E-varamu; NATARC… Asutuste taristu digiteerimisseadmed; arhiivide ja kollektsioonide säilitustingimused; repositooriumid… Muud ESTER ühendamine; DataCite

7 Rahastusinstrumendid
Elektroonilise teadusinfo ühishanked Teavikute soetamine teadusraamatukogudele Rahvusteavikute järelkomplekteerimine Teaduskollektsioonide tegevustoetus Teadusraamatukogude ja riigi TA asutuste ülalpidamistoetus ESTER tegevustoetus

8 Vahekokkuvõte Eelmises strateegias seatud eesmärgid on üldjoontes täidetud Välja on arendatud terviklik meetmete pakett kogude täiendamiseks, säilitamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks Paranenud on kogude seisukord ja taristu Siiski, mõned arendused veel pooleli (e-varamu)

9 TAI 2014-2020 eesmärgid ja tegevused

10 TAI strateegia Koostamine algatati Vabariigi Valitsuse poolt 28. juunil 2012 Strateegia kiideti heaks: Vabariigi Valitsuses 31. oktoobril 2013 Riigikogus 22. jaanuaril 2014 Materjalid HTM veebilehel: -> Arengukavad -> Teadus

11 TAI eesmärgid 1) Eesti teadus on kõrgetasemeline ja mitmekesine 2) TA toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides 3) TA muudab majandusstruktuuri teadmistemahukamaks Nutikas spetsialiseerumine 4) Eesti on rahvusvahelises TAI alases koostöös aktiivne ja nähtav

12 TAI arengusuundumused
Strateegia fookus varasemalt võimekuse arendamiselt TAI süsteemi ühiskondliku ja majandusliku kasu suurendamisele Teadustöö meetodid muutuvad. Teaduse suurem valdkonnaülesus eeldab uusi koostöövorme, andmemahu ülikiire kasv nõuab andmesalvestustaristute ja infotöötlustehnoloogia arendamist, e- ja hajustaristud võimaldavad katseseadmete kaug- ja ühisjuhtimist, tasuta kättesaadavad teaduspublikatsioonid ja -andmed suurendavad teadustulemuste mõju.

13 TAI tegevused (1) 1.11. Toetada järjepidevalt teaduse ja kultuuri jaoks oluliste andmearhiivide ning teaduskollektsioonide säilitamist, täiendamist, digiteerimist ning kättesaadavaks tegemist. 1.12. Tagada süsteemne taristu, sh digitaalse taristu arendamine. Planeerida riikliku tähtsusega teadustaristu investeeringuid korrapäraselt uuendatava tegevuskava alusel, arvestades rahvusvaheliste taristutega liitumisel seatud kvaliteeditingimusi.

14 TAI tegevused (2) 2.3. Toetada teadustaristu ühiskasutust ettevõtete ja teadusasutuste seas ning töötada välja taristu ühiskasutamise reeglistik. 2.10. Jätkata kesksete teaduse infosüsteemide ja -teenuste arendamist eesmärgiga muuta need väliskasutajatele (sh riigiasutustele ja ettevõtjatele) mugavaks ja võimaldada kiiret ligipääsu uuringute teemade, teostajate ja tulemusteni.

15 TAI tegevused (3) 2.11. Soodustada avatud juurdepääsu (ingl open access) avaliku rahastuse eest saadud uurimistöö tulemustele ja teadusandmetele. Toetada teadusasutuste ja teadusraamatukogude andmekogude täiendamist ning tagada juurdepääs olulisematele teadusandmebaasidele. 4.2. Tagada Eesti teadusasutuste ja ettevõtjate juurdepääs rahvusvahelisele teadustaristule; osaleda teadustöö infrastruktuuride Euroopa strateegiafoorumi (ESFRI) tegevuskava kaudu Eestile olulisemate teadustaristute rajamisel.

16 TAI meetmed Teekaart - riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuur (SF meede) Sarnases mahus nagu eelmine periood Tuumiktaristu tegevustoetus (al 2014) Jätkuvad riigieelarvest rahastatavad meetmed, sh teadusinfo ühishanked, rahvusteaviku järelkomplekteerimine, teadusteavikud, teaduskollektsioonid, ESTER jt.

17 Järeldused

18 Põhisõnumid Vana ja uue strateegia võrdlus:
kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise põhieesmärgid on järjepidevad Suurem rõhk järgmistel märksõnadel: digitaristu, digiteerimine ja digiteenused avatud juurdepääs (kompamisi ka teadusandmed) rahvusvaheline lõimumine

19 Mõtlemisainet Kogude ja (e-)teenuste nähtavus, lihtsus ja kättesaadavus: Esmalt teadlased, aga ka teised tavakasutajad Tehtud investeeringutelt maksimaalse kasu saamine: Digiteerimisvõimekus on märkimisväärselt kasvanud Tööjaotus asutuste vahel kogumisotsuste tegemisel, ressursside otstarbekas kasutus Ühtne komplekteerimiskava Kasutajate ja kogukondade kaasamine Nähtavus ühiskonnas

20 Taivo Raud HTM teadusosakond taivo.raud@hm.ee 735 0134
Tänan Taivo Raud HTM teadusosakond


Alla laadida ppt "Kogumisest ja säilitamisest eelmise ja uue TAI strateegia valguses"

Seotud esitlused


Google'i reklaam