Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kohtumine Meelis Antoi IT süsteemide arenduse programmijuht 29.08.2018.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kohtumine Meelis Antoi IT süsteemide arenduse programmijuht 29.08.2018."— Esitluse väljavõte:

1 Kohtumine Meelis Antoi IT süsteemide arenduse programmijuht

2 Mida vaja kindlasti teada:
3BIsNdcYcuXe8wQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=et GrTTÜ IT Kolledžaafik 1.1

3 Mida vaja kindlasti teada:
GrTTÜ IT Kolledžaafik 1.1

4 TTÜ IT Kolledž: TTÜ IT Kolledž:
1.augustil 2017 ühinesid Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž (IT Kolledž), mille järgselt kuulub IT Kolledž keskse akadeemilise ja administratiivse üksusena TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna koosseisu ja kannab nime TTÜ IT Kolledž. Aadress: Raja 4C, Tallinn, 12616 üldkontaktid: ; valvelaud: ; Geograafiline asukoht (Koordinaatsüsteem: WGS-84) Idapikkus: 24° 39′ 51” Põhjalaius: 59° 23′ 43”

5 Kellega suhelda: Meelis Antoi - IT süsteemide arenduse programmijuht , ) Dagmar Tamme - programmijuhi abi ) Riina Tallo - praktikavaldkonna juht ) Kerli Zarinš - büroo assistent (ISIC-kaartide aktiveerimine, IT dekanaat, õppekonsultandid

6 Akadeemiline kalender
Sisaldab vajalikke tähtaegu, sh: - semestri/õppeaasta algus ja lõpp - deklareerimise tähtaeg - eksamite sooritamise lõpptähtaeg - õppetööalase liikumise lõpp – seni saab minna akadeemilisele puhkusele - avalduste ja lõputöö esitamisega seotud tähtajad Õppeainete deklareerimise tähtaeg on sel aastal 10. september!

7 Õppeainete deklareerimine
Õppeained tuleb üliõpilasel igaks semestriks deklareerida. Õpingukava ehk deklaratsiooni esitamise tähtaeg on kirjas akadeemilises kalendris. Üliõpilasel võimalik deklareerida oma õppekava alusel igal semestril nominaalkoormuses 30 EAP oma õppekava õppeaineid. Tüüpõpingukava aitab üliõpilasel läbida kogu õppekava nominaalajaga ja selliselt, et õppeainete toimumisajad ei kattu. Õppeainet saab tasuta deklareerida kuni 2 korda.

8 Praktika Kohustuslik osa õppekavast
Praktikal on eeldusained (ÕISis, praktikaaine kirjelduses loetletud) ehk praktikale saab asuda alates neljandast semestrist, eelistatult viimasel semestril 4 nädalat tohib praktikat läbida ilma eeldusaineid läbimata, ülejäänud 11 pärast eeldusainete läbimist Praktika maht 24 EAP, 560 tundi (14 nädalat) Praktikaleping on kohustuslik- kooskõlastada tuleb praktika ENNE praktikale asumist Leping > blogi > juhendaja hinnang > aruanne > kaitsmine Aastase töökogemuse korral lihtmenetlus- aruande tohib koostada senise töökogemuse baasil, praktikaperioodi ei tule läbida

9 Praktika olemus õppekaval
Osaluspraktika – eeldatakse panust, mis eeldab baasteadmisi Teoreetiliste teadmiste analüüs praktilise kogemuse valguses Osaluspraktika eeldab pikka perioodi, mis eeldab iseseisvust Praktika > lõputöö > sisenemine tööturule

10 Õppekoormus Nominaalkoormus: 30 EAP semestris
Täiskoormus: 22, EAP semestris Täiskoormuse maksimum 30 EAP = nominaalkoormus Osakoormus: EAP semestris Osakoormuse minimaalset nõuet täitmata ei ole võimalik üliõpilaskohal õppida. Nominaalkoormusega õppides lõpetatakse ettenähtud nominaalajaga (bakalaureus 3a, integreeritud 5a jne) Arvestus käib kumulatiivselt. Eritingimus: puudega isik või alla 7 aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja.

11 Osakoormusega õpe Osakoormusega õpe on tasuline. v.a tasuta eestikeelsetel kavadel alustanud, kellel on: - alla 7-aastane laps - keskmise või raske puudega isikud või nende vanemad/hooldajad Osakoormuse saab: Sisseastumisel seda valides Kui sooritada õppeaasta lõpuks vähem kui 45 EAP-d

12 Välisõppes õppimine ja õppekoormus (ERASMUS jm)
oma õppekavasse sobivatest õppeainetest tuleb välisõppes sooritada vähemalt 15 EAP-d semestris. Planeerida juba varakult (jätta vabaõppe maht välisõppes täitmiseks) Põhjalik eelhindamine programmijuhi poolt Valikainete mooduli erialasse sobivate ainetega täitmine paindlik Taotluse koostamisel saab nõu teaduskonna dekanaadi õppekonsultandilt ka üliõpilase välisriigis õppimise semestrile järgneva semestri koormuse kohustus on 15 EAP-d. üliõpilase õppeaeg pikeneb välisõppes oldud semestrite võrra (kui eelnevad tingimused on täidetud).

13 Külalisüliõpilasena õppimine
Võimalik õppida kuues Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis. Eelnev kokkulepe oma teaduskonnas, et ained õppekava täitmiseks sobiksid. Vabaõppe mahus võib muidugi kõiki tasemeõppe aineid valida. Vormistatakse suunamisleht (teaduskonnas). Tuleb kinni pidada teise ülikooli tähtaegadest ja reeglitest. Semestri jooksul võib sooritada õppeaineid nii TTÜ-s kui ka mujal. Semestri jooksul sooritatu läheb koormuse arvestusse. Vormistada õigel ajal!

14 Tasuta ja tasuline õppimine TTÜ-s
Eestikeelsetel õppekavadel õpitakse tasuta: Nominaalkoormusega, 30 EAP semestris. Kogu õpiaja peale võib semestrite nominaalmahust sooritamata jääda 6 EAP. NB! Nominaalkoormusest enam kui 6 EAP ulatuses puudujääva õppe mahu ulatuses nõutakse õppekulude hüvitamist. Kõik õppekavas olevad õppeained tuleb õppekava lõpetamiseks sooritada! Ingliskeelsetel õppekavadel õppimine on tasuline. Kui õppekaval on sihtstipendiumiga õppekohti, siis kehtib tasuta õppimiseks sama reegel nagu eestikeelsete tasuta õppijate puhul. Sihtstipendium kehtib nominaalaja jooksul.

15 Eksamid ja arvestused Eksamit saab sooritada ainult õppeaine deklareerimissemestri jooksul. Deklaratsioon kehtib 1 semester. Eksami sooritamiseks pakutakse ÕISis välja vähemalt kolm eksami aega. Üliõpilasel on õigus ühe deklaratsiooni alusel sooritada eksamit õppeaines kuni kaks korda. Arvestuse sooritamiseks peab olema ette nähtud vähemalt kaks aega. Eksamite ja arvestuste lõpptulemused võivad kujuneda välja ka semestri jooksva hindamise käigus. Info lõpptulemuse kujunemise kohta koos tähtaegadega peab olema üliõpilasele kättesaadav laiendatud ainekaardil.

16 Akadeemiline puhkus Akadeemilist puhkust saab võtta: - omal soovil kuni 2 semestrit (korraga või eraldi) õppeaja jooksul - seoses kaitseväega - seoses lapse sünniga - tervislikel põhjustel Akadeemilisel puhkusel olevad üliõpilased ei saa deklareerida õppeaineid ega sooritada eksameid ja arvestusi. Välja arvatud: akadeemilisel puhkusel seoses lapsehoolduspuhkusega või aja- või asendusteenistusega; puudega isikud (puuetega isikute hooldajad) Akadeemiline puhkus tervislikel põhjustel: peale poolsemestri lõppu avaldust esitades korraga kaheks semestriks.

17 Mis läheb koormusesse? Kõik semestri jooksul üliõpilasena TTÜs sooritatud oma õppekava õppeained Semestri jooksul külalisüliõpilasena Eestis või mujal ülikoolis sooritatud õppekavasse sobivad õppeained Semestri jooksul Avatud ülikoolis sooritatud õppekavasse sobivad tasemeõppe õppeained VÕTA ei lähe koormuse arvestusse: varem tasemeõppes sooritatud õppeained töökogemusest õpitu täienduskoolitusel õpitu

18 Õppekava täitmisest Eeldusained tuleb sooritada enne neile järgnevaid aineid. Vabaõpe – koormuse arvestusse läheb kavas etteantud maht. Lisaks võib teha soovitud aineid piiramatult. Moodulid – iga moodul on eraldiseisev, ühe mooduli ained ei täida teist moodulit. Valikained – täidavad semestri koormust ka siis, kui neid teha rohkem, kui õppekavas ette nähtud.

19 VÕTA kõik aine õpiväljundid peavad olema saavutatud - esialgse võrdluse/analüüsi teeb taotleja ise - tõendusmaterjalid esitatakse dekanaati - hindamisprotsess võtab aega - kui soovitakse deklareerimisperioodi lõpuks vastust, tuleb taotlus esitada 1 kuu enne seda

20 Oluline VÕTA kohta teada
Bakalaureuseõppes ja magistriõppes kogutud EAP-de summa peab olema vähemalt 300. Lõputöö kaitsmist või lõpueksami sooritamist ei saa arvestada VÕTA-t kasutades. VÕTA-t ei saa kasutada sisseastumisel, kui eelnev haridustase ei ole lõpetatud. Aine sisulise aegumise korral on teaduskonnal õigus kehtestada piirangud VÕTA kasutamisel.

21 VÕTA ja õppeainete arvestamine
Varasema õppeaine maht võib olla erinev õppekavas oleva aine mahust. Mooduli EAP maht tuleb täita, kui VÕTA käigus ainepunkte puudu jääb. Kui moodulis jääb ainepunkte üle, siis need ei täida teisi aineid ega teiste moodulite aineid. Võimalik on soorituste arvestamine erinevate haridustasemete vahel. Soorituse sisulise aegumise puhul antakse sellest taotlejale teada. Kui üliõpilane on aine deklareerinud, siis seda VÕTA-ga ei arvestata.

22 Õppetoetused/stipendiumid
Vajaduspõhine õppetoetus (nõutav täiskoormus) Taotlemine alates esimesest semestrist. Vajaduspõhine eritoetus (nõutav täiskoormus) Taotleda saab ainult juhul, kui vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud põhjusel, et sissetulek on pereliikme kohta liiga suur. Alates esimesest semestrist. Erialastipendium Täiskoormusega õpe Taotlemine ÕISis, alates esimesest semestrist. Tulemusstipendium 30 EAP oma õppekava õppeaineid iga õpitud semestri kohta. Kaalutud keskhinne vähemalt 4,0. Taotlemine ÕISis, al teisest semestrist. Koormusnõude täitmine mõjutab õppetoetuse/stipendiumi saamist.

23 ÕISi küsimused ÕISi küsimused esitada kõigepealt või või tulla nõustamiskeskus U04-104 Või kui mujalt abi ei saa, siis ÕISis tagasisidesse: Edasi valida vastavalt kas küsimus või ettepanek:

24 Info õppekorralduse kohta
TTÜ kodulehel: Tudengile Õppekorralduse reeglid Õppetöö, õppekorraldus, õppekorralduse reeglid Õppetöö, vahetusõpingud välismaal Nõustamiskeskus Tudengilt-tudengile nõustamine Asub ruumis U04-104, tel , Nõustamisekeskuse nõustamisteenused: Vastuvõtunõustamine Õppekorralduse ja VÕTA nõustamine Psühholoogiline nõustamine Karjäärinõustamine Erivajadustega inimeste nõustamine

25

26 Küsimused?

27 TTÜ IT KOLLEDŽ Raja 4C, Tallinn tel (E-R 8.30–17.00)


Alla laadida ppt "Kohtumine Meelis Antoi IT süsteemide arenduse programmijuht 29.08.2018."

Seotud esitlused


Google'i reklaam