Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

et lennata kõrgemalt ja jõuda kaugemale

Seotud esitlused


Teema esitlus: "et lennata kõrgemalt ja jõuda kaugemale"— Esitluse väljavõte:

1 et lennata kõrgemalt ja jõuda kaugemale
Horisont 2020 – et lennata kõrgemalt ja jõuda kaugemale Tartu

2

3

4

5 Eesti partnerid 7. Raamprogrammis
Invent Batics (2) GALILEO: Advisio OÜ Lennuliiklusteeninduse AS TTÜ Electronics design BIA OÜ Regio AS SA Archimedes Positium LBS LDI AS (3) Tartu Lennukolledž Electronics Design

6 ≈ 54 %

7 ≈ 11 %

8 Horisont 2020 struktuur Tipptasemel teadus Euroopa Teadusnõukogu (ERC)
Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad Marie Skladowska-Curie nimelised meetmed Teadustaristu Juhtpositsioon tööstuses IKT Nanotehnoloogia Materjalitehnoloogia Biotehnoloogia Arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia Kosmosetehnoloogia Riskikapitali kättesaadavuse tagamine Innovatsioon VKEedes Ühiskonnaprobleemid Tervishoid ja heaolu Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus Energia Transport Kliimameetmed Ühiskond Turvalisus Laienemine. Teadus ja ühiskond. Sotsiaal- ja humanitaarteadused. IKT Euroopa Innovatsiooniinstituut (EIT) EURATOM Euroopa Ühisuuringute keskus (JRC)

9 2-aastased tööprogrammid 2014-2015 Eeldatavad fookusalad (läbi programmide) :
Nutikad linnad ja kogukonnad Jätkusuutlik toiduga kindlustatus Personaliseeritud tervishoiu ja hooldeteenused Vesi Katastroofidega toimetulek Nn Blue Growth Uued ideed Euroopale Jäätmed Konkurentsivõimeline madala süsinikusisaldusega energia Energiatõhusus Digitaalne julgeolek Mobiilsus majanduskasvuks

10 Transpordi valdkonna eeldatav eelarve aastateks 2014-2015
Lennundus 649 Pinnatransport 434 Integreeritud transport 264 Sotsiaal-majanduslik osa 19 Suunatud tegevused 92 Panused muudesse tegevustesse ja algatustesse 82 Kokku 1540

11 Lennunduse valdkonna eeldatav eelarve aastateks 2014-2015
Clean Sky 2 467,7 SESAR 2 73,1 Mobiilsus majanduskasvu toetuseks (projektikonkursid) 108 Kokku 648,8 47,6%

12 Euroopa Komisjoni panus partnerlustesse

13 Tehnoloogilise küpsuse tase
Tasemed 1 – 4 iseloomustavad varast uurimis- ja arendustegevust 1: baasuuringud 2: tehnoloogia formuleerimine 3: rakendusuuringud 4: väikesemahuline prototüüpimine Tasemed 5 – 8 prototüüpimist ja reaalse süsteemi valideerimist töökeskkonnas 5: suuremahuline prototüüpimine 6: valmis prototüüp 7: Demo 8: Kommertsialiseerimisvalmidus 9. Tehnoloogia on valmis ning turule viidud

14

15

16

17 Programmi prioriteedid
Ressursitõhus ja keskkonda säästev transport Parem mobiilsus, vähem ummikuid, rohkem ohutust ja turvalisust Euroopa transporditööstuse juhtiv roll Sotsiaal-majanduslikud ja käitumisuuringud, tulevikku suunatud poliitikaid kujundavad tegevused

18 LENNUNDUS EUROOPA VAJADUSED:
Keskmise ja pika-ajalise mõjuga teadus- ja innovatsioonitegevused ning innovatiivsete tehnoloogiate väljatöötamine, täiendamaks Clean Sky ja SESAR raames tehtavat Tegevused, mis on suunatud lennunduse alaste teadmiste ja oskuste parandamisele Euroopas, et toetada T&A&I poliitikaid ning luua kestvad koostöösuhted rahvusvaheliste partneritega

19 Rahvusvahelise koostöö partnerriigid
Ameerika Kanada Jaapan Venemaa Hiina

20 Lennunduse mõju Euroopa majandusele
Loob ligi 2% EL SKTst Valdkonna käive on 70 miljardit € 60% toodangust eksporditakse EL riikidest väljapoole 12% käibest investeeritakse teadus- ja arendustegevusse 2010.a. lennutati 750 milj reisijat EL 450 lennujaama vahel Lennutranspordi kanda on kuni 22% EL kaubavahetusest muu maailmaga

21 Lennunduse mõju Euroopa majandusele
Annab tööd enam kui 1,1 miljonile inimesele otseselt lennundusega seotud ametikohtadel, neist kõrget kvalifikatsiooni nõudvatel kohtadel Lisaks leiab rakendust ligi 2 milj inimest lennundusega kaudselt seotud valdkondades Aitab kaasa kõrg-tehnoloogiliste ja IKT firmade tekkele ja arenemisele Arendatavad tehnoloogiad ja materjalid on kasutatavad teistes majandusvaldkondades

22 MG.1.1.-2014 Euroopa lennunduse konkurentsivõime läbi kulutõhususe ja innovatsiooni
Aega ja raha säästvate tehnoloogiate ja meetodite, toodete ja teenuste väljatöötamine lennukite kogu elutsüklit silmas pidades Sh parda- ja maapealsete teenuste täiustamine ja personalikoolitus Sh uute materjalide ja IT lahenduste kasutusse võtmine Pakutavate lahenduste oodatav tehnoloogilise küpsuse tase 1 - 4 Ühe T&I projekti maksumus 5 – 8 milj € 2-astmeline hindamine

23 MG.1.2.-2015 Ressursside tõhusam kasutamine lennunduses
Rohelised tehnoloogiad MG Ressursside tõhusam kasutamine lennunduses Lennukite ja lennukitööstuse keskkonnamõjude (heitmed, müra) olulist vähendamist soodustavad lahendused aastateks 2025+ Sh alternatiivsete kütuste kasutamine Sh keskkonnasäästlikkuse aspekti toomine lennuki kogu elutsüklisse alates projekteerimisest ja lõpetades mahakantud lennukite käitlemise ning materjalide taaskasutamisega Sh ‘rohelisem’ maapealne teenindus Sh CO₂ heite vähendamine 75%, NOₓ ja tahkete osakeste heite vähendamine 90% reisija ja km kohta ning müra vähendamine 90% aastaks (baasjoon 2000.a.) Pakutavate lahenduste oodatav tehnoloogilise küpsuse tase 1 - 4 Ühe T&I projekti maksumus 5 – 8 milj €/2-astmeline hindamine

24 MG.1.3.-2014 Sujuv ja kliendile orienteeritud õhutransport
Uksest ukseni kuluva reisiaja oluline lühendamine Sh vastavate teenuste arendamine (arvestades ka erivajadustega reisijatega) Sh integreeritud ja kõikehõlmava kliendi infosüsteemi arendamine õigete reisiotsuste langetamiseks Sh lennukite maapealseks teenindamiseks kuluva aja lühendamine Sh süsteemide ja meetodite arendamine ektreemsete olukordadega toimetulekuks 90% Euroopa sisestest reisidest ei tohiks ületada 4 tundi Pakutavate lahenduste oodatav tehnoloogilise küpsuse tase 1 - 4 Ühe T&I projekti maksumus 3 – 5 milj € / 2-astmeline hindamine

25 MG.1.4.-2014 Koordineeritud T&I tegevused Euroopa lennunduses kõrgeima ohutustaseme saavutamiseks
Lennuõnnetuste arvu vähendamine ühe suurusjärgu võrra (praegu 1,6 inimohvitega õnnetust 1 miljoni lennureisi kohta) Ohutusega tegelemine süsteemi tasandil T&I tegevused peaksid olema osa üldisest ohutuse teekaardist, kus on loetletud ja prioritiseeritud järgmise 7 aasta praktilised tegevused Tegevuste koordineerimine ohutusega tegelevate Euroopa organisatsioonide (EASA; EUROCONTROL jt) ja algatustega (ACARE, OPTICS) Koostöö kolmandate riikide vastavate algatustega (USA, Kanada) Pakutavate lahenduste oodatav tehnoloogilise küpsuse tase 1 - 6 T&I projekt / üheastmeline hindamine

26 MG.1.5.-2014 Läbimurdeinnovatsioon Euroopa lennunduse jaoks
Täiesti uudsed lahendused ja kardinaalsed muutused Fookuses nii sõidukid kui õhutranspordi süsteem Sõidukite osas – uudsed tehnoloogiad ja kontseptsioonid, mida seni pole lennunduses kasutatud – radikaalsed lahendused mootorite, kasutatavate kütuste, sõidukite tüüpide jm osas. Õhutranspordi süsteemi osas – uudsed lahendused sõidukite, reisijate ja kaubaga tegelemiseks lennujaamades, käitlemiseks ja teenindamiseks kasutatavate seadmete valikuks, infovahetuseks, lennujaamade töö korraldamiseks ja sidumiseks teiste transpordiliikidega Pakutavate lahenduste oodatav tehnoloogilise küpsuse tase 1 - 2 Ühe T&I projekti maksumus 2 – 4 milj € / 2-astmeline hindamine

27 MG.1.6.-2014 Oskuste ja teadmiste taseme tõstmine Euroopa lennunduses
Lennundussektor vajab kõrge kvalifikatsiooniga tööjõudu Selleks on vaja: - Analüüsida ja kaardistada sektori vajadused ning teha vastavad lennundusinseneride koolituse muudatus- ja parandusettepanekud - Valmistada ette materjalide ja läbi viia üritusi noorte valikute mõjutamiseks lennundusvaldkonna kasuks - Vähendada teadusliku ja tehnilise teadmise levitamise fragmenteeritust (konverentsid, seminarid, publikatsioonid) Projekti tüüp: koordineeriv ja toetav meede Üheastmeline hindamine

28 MG.1.7.-2014 Euroopa lennunduse alase T&I poliitika toetamine
Poliitilist sekkumist vajavad probleemid: Uksest ukseni reis koos lennutranspordi kasutamisega ei ole sujuv ning on liiga aeganõudev Sertifitseerimine kui lennutranspordi ohutuse garantii vajab uut lähenemist, eriti uudsete, (lennunduses) varem mitte kasutatud tehnoloogiate osas Koordineerimis- ja toetav meede Üheastmeline hindamine

29 MG.1.8.-2014-2015 Rahvusvaheline koostöö lennunduse valdkonnas
Maailma teiste regioonidega ühist huvi pakkuvate ja vastastikku kasulike teemade kaardistamine (ühisseminarid, lühiuuringud), sh lennutranspordi ohutuse, standardite ühtlustamise jm osas Olemasolevate koostöölepingute jätkamine ja uute sõlmimine. Nende raames ühised keskkonnasõbralike ja ohutust kindlustavate tehnoloogiate arendamise projektid Ühiselt läbiviidav T&I tegevus eespool kaardistatud teemadel kahe osapoole rahalisel panustamisel Fookuses koostöö Jaapaniga, Venemaaga, Kanadaga, Hiinaga 2014.a. - K&T projekt / üheastmeline hindamine 2015.a. - T&I projekt / üheastmeline hindamine

30 Programmi struktuur ja transpordiliigid
Tark, roheline ja integreeritud transport 1.Ressursitõhus transport 2.Parem modiilsus, vähem ummikuid, rohkem ohutust ja turvalisust 3.Euroopa transporditööstuse juhtiv roll 4.Sotsiaal-majanduslikud uuringud, tulevikku suunatud poliitikaid kujundavad tegevused Lennundus Eesmärgid / tegevused 1.1.Puhtamad ja vaiksemad lennukid, sõidukid ja laevad 2.1.Liiklusummikute vähendamine 3.1.Järgmise põlvkonna transpordivahendid 4.1Andmed, mudelid ja stsenaariumid Raudtee Maantee Veetransport 1.2.Targad seadmed, infra ja teenused 2.2.inimeste ja kaupade liikumine 3.2. targad juhtimissüsteemid 4.2.kasutajate vajadused ja käitumine Linnatransport Kõiki transpordiliike hõlmav Logistika 2.3.kaubavedude ja logistika uued kontseptsioonid 3.3.täiustatud tootmisprotsessid 4.3.transpordi ökonoomika ITS 1.3.Transpordi ja mobiilsustingimuste parandamine linnades Infra 2.4.Avariide ja ohvritega õnnetuste hulga vähendamine, liiklusohutuse suurendamine 3.4. täiesti uudsete transpordikontseptsioonide uurimine 4.4.Poliitikate toetamine Sotsiaal-majanduslikud teemad

31 Tark, roheline ja integreeritud transport
Mobiilsus majanduskasvu toetuseks 1.Ressursitõhus transport 2.Parem modiilsus, vähem ummikuid, rohkem ohutust ja turvalisust 3.Euroopa transporditööstuse juhtiv roll 4.Sotsiaal-majanduslikud uuringud, tulevikku suunatud poliitikaid kujundavad tegevused Lennundus MG.1.1. Innovatiivsed lennundustehnoloogiad MG.1.2.Ressursside tõhusam kasutamine MG.1.3.Sujuv ja kliendile orienteeritud õhutransport MG.1.4. Ohutus MG.1.6. Oskused ja teadmised MG.1.5.Läbimurde-innovatsioon MG.1.7. Teaduspoliitikad MG.1.8.Rahvusvaheline koostöö MG.1.8. Rahvusvaheline koostöö

32 Väikeettevõtted ja innovatsiooni kiirte
Euroopa vajadused: Parimad tooted ja teenused aja- ja kulutõhusalt, et säilitada transporditööstuse juhtiv roll ning luua uusi töökohti VKEde oluline roll seatud sihtide saavutamiseks

33 Väikeettevõtted ja innovatsiooni kiirte
Teemad: Väikeettevõtete innovatsioonialased uuringud transpordisektoris, – VKEde meede Innovatsiooni kiirtee, 2015.a.

34 VKEde toetusmeetmed ? Hanked Demo, turule viimine, teadustegevus, arendustegevus Kommertsiali-seerimine Kontseptsiooni ja teostatavuse hindamine EL rahastusvõimalused IDEE ärinõustamine ja toetavad teenused TURG

35 1. faas: Kontseptsiooni ja tasuvuse hindamine
3. faas & mentorlus ~ 2% eelarvest 1. faas: Kontseptsiooni ja tasuvuse hindamine 2. faas: T&A, demo, turule viimine 3. faas: Kommertsialiseerimine Sisend: idee/kontseptsioon: “Äriplaan1" (~ 10 lk) 10% eelarvest Tegevused: Kontseptsiooni Riskianalüüs IO reeglid Partneriotsing Ettevalmistavad uuringud jne. Väljund: koostatud “Äriplaan 2" Sisend: “Äriplaan2" + planeeritavate tegevuste kirjeldus (~ 30 lk) 90% eelarvest Tegevused: Arendustöö, prototüübid, katsetused, mudelid, tiražeerimine, turuleviimine, teadustegevus Väljund: “investeeringutevalmis Äriplaan 3" Võimalus kui edukate projektide kvaliteedigarantii Lihsustab juurdepääsu erakapitalile Toetamine läbi võrgustiku, koolitus, info, mh IO juhtimist puudutav, teadmussiire, infolevi VKEde uks EL rahastusskeemide juurde (laenu ja omakapitali rahastus) Võimalik ligipääs riigihangetele Mentori kasutamise võimalus Edukus ~ 10% Edukus ~30-50% Fikseeritud summa: € ~ 6 kuud ~ milj € EK polset finantseeringut ~ 12 to 24 kuud

36 http://ec. europa. eu/research/transport/events/infoday2013/index_en

37

38


Alla laadida ppt "et lennata kõrgemalt ja jõuda kaugemale"

Seotud esitlused


Google'i reklaam