Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Lossitava kala kaalumise täiendavad nõuded ja metoodika“ (jõustumine 01.03.2018) sätted. Püüniste vahekauguste mõõtmine. Rannikumeres kasutatavate lõkspüüniste.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Lossitava kala kaalumise täiendavad nõuded ja metoodika“ (jõustumine 01.03.2018) sätted. Püüniste vahekauguste mõõtmine. Rannikumeres kasutatavate lõkspüüniste."— Esitluse väljavõte:

1 Lossitava kala kaalumise täiendavad nõuded ja metoodika“ (jõustumine ) sätted. Püüniste vahekauguste mõõtmine. Rannikumeres kasutatavate lõkspüüniste ehitus KKI 2018 aprill

2 Käsitletavad teemad Määrus Lossitava kala kaalumise täiendavad nõuded ja metoodika Merre püügile asetatud püügivahendite vahekauguste mõõtmine Kalalaeva registrisse kandmine Kalapüügiga seonduvate andmete esitamine

3 Määruse reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse nõuded lossitava kala kaalumise kohta, kui kala on püütud merel kutselisel kalapüügil: 1) kastmõrraga; 2) traalpüünisega; 3) põhjanoodaga; 4) kalalaevaga, millel käesoleva määruse erisusi arvestades ei kasutata käesoleva paragrahvi punktides 1–3 loetletud püügivahendeid ja mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit (edaspidi: kalalaev, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit). Määrus jõustub

4 Kala kaalumise eest vastutav isik
§ 2. Kala kaalumine ja vastutav isik (2) Kalapüügil kastmõrra, põhjanooda ja kalalaevaga, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit, vastutab lossitava kala kaalumise ja lossimisdeklaratsiooni andmete õigsuse eest kalapüügiloa omanik või tema volitatud esindaja. Kalapüügiloa omanik või tema volitatud esindaja vastutab kaalumiste eest ka juhtudel, kus kala kaalutakse pärast transporti (erand – kala kaalumine võib toimuda ettevõttes, kui kala lossitakse kalalaevalt paakautosse, kui kala on püütud põhjanoodaga või kala on püütud kalalaevaga, mille pikkus on enam kui 10 m ja mida ei kasutata traalpüünise, kastmõrra või põhjanoodaga püügil). Kaalumisel oli ka võimalus, et kala kaalumisel ettevõttes vastutab kala kaalumise eest volitatud isik. Seletuskiri: Paragrahv 2 käsitleb kala kaalumist. Traalpüügil vastutab lossitava kala kaalumise ning lossimisdeklaratsiooni andmete õigsuse eest kalalaeva kapten. Kastmõrraga kalapüügil vastutab lossitava kala kaalumise ning lossimisdeklaratsiooni andmete õigsuse eest kalapüügiloa omanik või tema volitatud esindaja. Põhjanoodaga või kalalaevaga, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit, püügil vastutab lossitava kala kaalumise ja lossimisdeklaratsiooni andmete õigsuse eest kalapüügiloa omanik või tema volitatud esindaja. Vastutus laieneb neile ka juhul, kui kaalumine toimub ettevõttes. Keskkonnainspektor võib nõuda, et kala kaalutakse inspektori juuresolekul, kuid kala kaalumise aega ei pea kooskõlastama. See nõue tuleneb nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 60 lõikest 6, mille kohaselt võivad liikmesriigi pädevad asutused nõuda, et kõik kalandustoodete kogused, mis lossitakse selles liikmesriigis esimest korda, kaalutakse enne lossimiskohast edasi transportimist ametnike juuresolekul.

5 Kaalud Kalapüügiseadus § 611. Lossitava kala kaalumine (1) Kala kaalutakse lossimisel. (2) Kaalumisel kasutatakse mõõteseaduse kohaselt taadeldud kaalu. Kaaludega seonduvate küsimuste/probleemidega hakkab tegelema TJA. Inspekteerimisel peab olema kontrollijale esitada kaalu taatlustunnistus. 1. Mõõteseadus muutmisel

6 Kaalud Jälgige kaalude soetamisel, et kaaluksid külmaga ja niiskuskindlust.

7 Kala kaalumisel vee ja jää mahaarvamine
§ 3. Kala kaalumisel vee ja jää mahaarvamine Pelaagiliste liikide kaalumisel võib nende kogumassist 2% ulatuses maha arvata vee ja jää. Soovitus – kaalumisvalimisse sattunud mahutid nõrutada Probleem – jää kasutamine Proovikaalumised näitavad, et kui nõrutada, võib saavutada tulemuse 2% vett. Seletuskiri. Paragrahvis 3 sätestatakse kala kaalumisel jää ja vee mahaarvamise piiriks 2%. Kala kvaliteedi säilitamiseks kasutakse vett ja jääd. Enne kaalumist võib vee nõrutada ja selleks kuluv aeg peab olema võimalikult lühike. Eesti on Euroopa Komisjonile teinud ettepaneku jää ja vee lubatud piirmäära suurendamiseks, kuid praegu on see komisjoni rakendusmääruse (EL) 404/2012 artikli 74 lõike 2 kohaselt 2% ja seda kohaldatakse vaid pelaagiliste liikide korral. Kui kala maaletoomisel kasutatakse vett ja jääd, ei tohi ületada vee ja jää mahaarvamine 2%.

8 Kala kaalumine maaletoomiskohas
§ 4. Kala kaalumine maaletoomiskohas Kala kaalutakse lossimisel maaletoomiskohas enne töötlemist, üleandmist, hoidlas hoidmist, transportimist, esmamüüki või kui kala viiakse välisriiki. Seletuskiri. Paragrahvi 4 kohaselt kaalutakse kala maaletoomiskohas enne töötlemist, üleandmist, hoidlas hoidmist, transportimist, esmamüüki või kui kala viiakse välisriiki.

9 Kala osaline kaalumine maaletoomiskohas
(1) Erandina käesoleva määruse §-s 4 sätestatust võib lossitava kala maaletoomiskohas kaaluda osaliselt käesoleva määruse lisa kohaselt, kui kala on püütud kastmõrraga või traalpüünisega ja käesoleva paragrahvi lõigete 2– 4 alusel on võimalik moodustada esinduslik mahutite valim. Selleks, et erandit saaks rakendada, peab olema täidetud kaks tingimust: Kõik kalaga täitmata mahutid on sama eeldatava massiga. Kõik lossitavad mahutid täidetakse kalaga võrdsel määral. Lossitavad mahutid loetakse võrdsel määral täidetuks, kui kala mass kaalutavates mahutites ei erine rohkem kui 15%. Seletuskiri. Paragrahv 5 sätestab sadamas kala osalise kaalumise võimaluse. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 60 lõike 1 kohaselt võib liikmesriik lubada kala kaaluda osaliselt, kui on kinnitatud vastav proovivõtukava. Eesti proovivõtukava on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni rakendusotsusega Määrusega kehtestatakse osalise kaalumise tingimused. Kala võib osaliselt kaaluda maaletoomiskohas, kui kala on püütud traali või kastmõrraga ja on võimalik eraldada kaalumiseks esinduslik mahutite valim ja selle põhjal arvutada kogu kala kaal lisas esitatud meetodi kohaselt. Kõik täitmata mahutid peavad olema sama eeldatava massiga ja täidetud kalaga eeldatavalt võrdsel määral. Lossitava kala kogumass saadakse, arvutades kalaga täidetud kaalutud mahutite alusel kala keskmise massi ühe mahuti kohta ilma mahuti massita ning saadud tulemus korrutatakse lossitavate mahutite koguarvuga. Lossimise kohta võib esineda üks mahuti, mis ei ole ülejäänud mahutitega võrdsel määral kalaga täidetud. Sellist mahutit ei võeta kaalutavate mahutite valimi hulka, vaid kaalutakse eraldi ning saadud tulemus liidetakse osalisel kaalumisel saadud tulemusele. Keskkonnainspektsiooniga koostöös võib ettevõte välja töötada eeskirja ja kinnitada selle direktori käskkirjaga, mille kohaselt kehtestatakse mahutite ja autode parameetrite määramise, märgistamise ja ladustamise kord, mis võimaldab kokku hoida aega kaalumisel, kuna mahutite kaalu võib arvestada varem registreeritud andmete põhjal, mida võib kahtluse korral kontrollida. Ainuke täpselt määratav suurus saab olla mahuti mass ja mahutid peavad olema ühesugused, et valimit saaks moodustada. Lossitavad mahutid loetakse võrdsel määral täidetuks, kui kala mass kaalutavates mahutites ei erine rohkem kui 15%.

10 Mahutit kirjeldav tooteleht
Kui selline tooteleht on kalalaeva pardal, saame lähtuda sellel kirjeldatud andmetest.

11 Lisa 1. Lossitava kala kaalumise metoodika
Mahutite üldarv Kaalutavate mahutite arv Räim, kilu, meritint, tuulehaug Kuni 3 Kõik 4 kuni 25 3 26 kuni 50 4 51 kuni 75 5 Iga 25 lisamahuti korral 1

12 Erand: nn „viimane mahuti“
§ 5. Kala osaline kaalumine maaletoomiskohas (5) Kala osalisel kaalumisel maaletoomiskohas võib iga lossimise kohta esineda üks mahuti, mis ei ole ülejäänud mahutitega võrdsel määral kalaga täidetud. (6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaselt täidetud mahutit ei arvata kaalutavate mahutite valimi hulka, vaid kaalutakse eraldi ning saadud tulemus liidetakse käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt arvutatud kala kogumassi tulemusele.

13 Kala kaalumine kalakäitlemisettevõttes
(1) Erandina käesoleva määruse §-s 4 sätestatust võib kala transportida ja kaaluda kalakäitlemisettevõttes, kui: 1) kala lossitakse kalalaevalt paakautosse; 2) kala on püütud põhjanoodaga või käesoleva määruse § 1 punktis 4 nimetatud juhul. (2) Kala kaalumine kalakäitlemisettevõttes peab toimuma enne kala käitlemist ettevõttes, sealhulgas enne üleandmist, hoidlas hoidmist, töötlemist ja müüki. (3) Kala kaalumisel ettevõttes kaalutakse kogu lossitud kala, osaline kaalumine ei ole lubatud. Seletuskiri. Paragrahv 6 sätestab kala kaalumise kalakäitlemisettevõttes. Erandi tegemine on võimalik nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 61 lõike 1 kohaselt, kui kala transporditakse sihtkohta asjaomase liikmesriigi territooriumil ning kui liikmesriik on võtnud vastu kontrollikava. Komisjon on Eesti kontrollikava heaks kiitnud rakendusotsusega Kala võib transportida ja kaaluda kalakäitlemisettevõttes, kui kala lossitakse kalalaevalt paakautosse või kui kala on püütud merel põhjanoodaga või kalalaevaga, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit (vt § 1 punkt 4). Kala tuleb kaaluda enne kala käitlemist ettevõttes, sh enne üleandmist, hoidlas hoidmist, töötlemist ja müüki. Ettevõttes kaalutakse kogu lossitud kala, kala osaline kaalumine ei ole lubatud.

14 Kaalumisandmete esitamine
§ 7. Kaalumisandmete esitamine Käesoleva määruse §-de 4–6 kohaselt kaalutud kala kaalumisandmed, arvestades kalaliigi osakaalu määramist Vabariigi Valitsuse 16. juuni a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ § 15 kohaselt, märgitakse lossimisdeklaratsiooni ja esitatakse lossimisdeklaratsioonis enne esmakokkuostukviitungi või üleandmisdeklaratsiooni esitamist ja enne kala müüki oma tarbeks kalapüügiseaduse § 10 lõike 12 kohasel juhul. Seletuskiri. Eelnõukohase määruse § 7 sätestab kaalumisandmete kasutamise dokumentide esitamisel. Paragrahvide 4–6 kohaselt saadud kaalumistulemused kala kaalu kohta märgitakse lossimisdeklaratsiooni ja esitatakse lossimisdeklaratsioonis enne esmakokkuostukviitungi või üleandmisdeklaratsiooni esitamist (k. a nõukogu määruse (EL) 1224/2009 artikli 63 lõikes 1 ja artikli 67 lõikes 1 sätestatud juhul) ning enne kala müüki oma tarbeks KPSi § 10 lõike 12 kohasel juhul. Kala kaalumise andmed märgitakse ehk sisestatakse lossimisdeklaratsiooni. Kaalumisandmed tuleb sisestada kohe kaalumise käigus, kuna lossimisdeklaratsiooni kasutatakse ka kala päritolu tõendava dokumendina ja sisestamine võimaldab ka kinnitada järelevalvele, et kala on kaalutud. Kaalumisandmed esitatakse lossimisdeklaratsiooni selle esitamisel Maaeluministeeriumile VV määruse nr 155 § 18 lõike 8 ja § 31 lõigete 5 ja 7 kohaselt. Kaalumisandmete vahearvestuste dokumenteerimine ja selliste arvutuste säilitamine ei ole õigusaktiga nõutud. Eelnõukohase määruse § 8 sätestab määruse jõustumise ajaks 1. märtsi 2018.

15 Püügivahendite vahekaugused ja jadade pikkused Läänemeres


Alla laadida ppt "Lossitava kala kaalumise täiendavad nõuded ja metoodika“ (jõustumine 01.03.2018) sätted. Püüniste vahekauguste mõõtmine. Rannikumeres kasutatavate lõkspüüniste."

Seotud esitlused


Google'i reklaam