Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Eesti Töötukassa teenuste kasutamine mõne klikiga

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Eesti Töötukassa teenuste kasutamine mõne klikiga"— Esitluse väljavõte:

1 Eesti Töötukassa teenuste kasutamine mõne klikiga
Liis Lumiste tööandjate konsultant

2 aitame leida töö ja töötaja
KOOLITUSKULUDE HÜVITAMINE MINU ESIMENE TÖÖKOHT PALGATOETUS TÖÖLE ASUMISE TOETAMINE TÖÖPRAKTIKA EURES TÖÖANDJATE TEENUSED aitame leida töö ja töötaja PROOVITÖÖ KOONDAMISTELE REAGEERIMINE INFOTUNNID, TÖÖMESSID, TEABEPÄEVAD LOAD TÖÖKOHA TÄITMISEKS VÄLISMAALASEGA TÖÖVAHENDUS TÖÖANDJATE NÕUSTAMINE JA KOOLITAMINE KOOSTÖÖLEPPED TÖÖANDJATEGA TÖÖANDJALE KOOLITAMINE KARJÄÄRINÕUSTA- MINE KÕIGILE

3 E-töötukassa www.tootukassa.ee

4 Töövahendus Vaba töökoha täitmiseks tööpakkumise avaldamine töötukassa portaalis

5

6

7

8

9

10

11

12 Proovitöö ja tööpraktika
Proovitöö, et veenduda kandidaadi sobivuses pakutavale ametikohale Tööpraktika eesmärgiks on täita ametikoht, kuhu töötukassal pole ilma ametialaste teadmiste/oskuste täiendamiseta sobilikku tööjõudu pakkuda kestvus maksimaalselt 4 kuud juhendamistasu tööandjale (esimene kuu € päevas) tööpraktika ajal ei sõlmita töölepingut ega maksta töötasu Tööpraktika taotlemisel ei tohi olla maksuvõlga, karistusandmeid karistusregistris ega algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust. 

13 Palgatoetus Palgatoetus on tööandjale töötu töölerakendamiseks makstav toetus: mille suurus on 50% eeldatavast maksimaalsest brutotöötasust, kuid mitte rohkem kui kehtiv töötasu alammäär (2018.a 500 eurot) Toetust makstakse poole perioodi ulatuses, aga mitte kauem kui 6 kuud tähtajatu ja vähemalt ühe aastase tähtajalise töösuhte korral. Palgatoetuse sihtgrupp on töötu, kes on: töötuna arvel olnud järjest vähemalt 12 kuud 16-24aastane ja on arvel olnud vähemalt 6 kuud vähenenud töövõimega ja olnud töötuna arvel vähemalt 6 kuud töötuna arvel olnud vähemalt 12 kuud tööleasumisele eelneva 15 kuu jooksul ning tema töötuna arvelolek on vahepeal lõpetatud tööle asumise, aja-, asendus- või reservteenistuses viibimise tõttu arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vanglast vabanenud Palgatoetuse avaldust saab tööandja esitada posti teel, digitaalselt allkirjastatuna i teel, läbi iseteenindusportaali ja koha peal. Palgatoetus on ennekõike vähese tähtsusega abi, mille andmisel kontrollime varem saadud abisid. Palgatoetust makstakse deklaratsioonide alusel, töötaja palgakulu eest, millest on kinni peetud töötuskindlustusmakse. Palgatoetuse haldusleping peab olema sõlmitud enne tööleasumist. Palgatoetus tuleb tööandjal tagastada, kui tööleping lõpetatakse tööandja algatusel ennetähtaegselt, v.a töölepingu seaduse § 88 lg 1 alusel.

14 Minu esimene töökoht Vähese töökogemusega noore tööle aitamiseks maksame  tööandjale palgatoetust ja hüvitame koolituskulu. Sihtrühm: on töötuna registreeritud ega ole viimase 3 kuu jooksul olnud tööga hõivatud ning kellel puudub töökogemus või see on lühiajaline (on viimase 3 aasta jooksul töötanud vähem kui aasta või on kokku töötanud vähem kui 2 aastat) Hüvitatakse osaliselt noore töötaja palgakulud esimesel tööaastal ning töötaja tööalase koolituse kulu kahe esimese tööaasta jooksul kuni 2500€ ulatuses.

15 Abi erivajadusega inimese töölevõtmisel / töötamisel
Kui võtate tööle või teie juures juba töötab puude või vähenenud töövõimega inimene, pakume teile mitmeid toetavaid ja töötajat abistavaid teenuseid Töötaja koolituskulu hüvitamine Nõustamine ja teavitamine Tööintervjuul abistamine Tööruumide ja –vahendite kohandamine Töötamiseks vajalik abivahend Tugiisiku teenus Sotsiaalmaksu soodustus Nõustamine koondamise kui ka erivajadustega (kuulmis, nägemishäire, psüühikahäired) inimeste värbamise korral. Samuti ka juhtudel, kui on meeskonnas oleval liikmel märgatud tervise muutusi. Vaja mõnda abivahendit ja eksperdi nõu, kuidas inimesega edasi suhelda käituda. Meeskonna informeerimine, koolitamine, kuidas toime tulla erivajadusega inimesega meeskonnas.

16 Tugiisikuga töötamine
Kui teie töötaja vajab tööellu sisse elamisel, tööülesannete omandamisel ja täitmisel, töö planeerimisel ja korraldamisel ning tööalasel suhtlemisel tavapärasest rohkem abi ja juhendamist, saate selleks taotleda töötukassalt tugiisikuga töötamise teenust. Tugiisik juhendab ja abistab, kuid ei täida tööülesandeid töötaja eest, ei paku erialast väljaõpet või koolitust ega osuta füüsilist kõrvalabi. Eesmärk on, et töötaja suudaks aja möödudes võimalikult iseseisvalt töötada. Tugiisikuks võib olla kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta.

17 Sotsiaalmaksu maksmine tööandja eest
Tööandjal, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja, on võimalik taotleda sotsiaalmaksu soodustust. Riik maksab sotsiaalmaksu selleks kehtestatud kuumääralt (2018. aastal on see 470 eurot) sõltumata töötaja tegelikust töökoormusest ja töötasust. Maksimaalselt maksab töötukassa 155,10 eurot kuus. Sotsiaalmaksu soodustuse saamise tingimused: tööandja on äriühing, MTÜ, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja töötajal on osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40% püsiv töövõimetus töötaja töötab töölepingu alusel (töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel  tasu saamisel riik sotsiaalmaksu ei maksa) Töösuhtes mitme tööandjaga, riik maksab sotsiaalmaksu selle tööandja eest, kes töötaja palgalt tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu. Tööandja ise maksab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu palga osalt, mis ületab kuumäära. Kui töötaja tegelik palk on kuumäärast väiksem (nt töötab osaajaga), maksab riik tema eest sotsiaalmaksu ikkagi arvestatuna kuumääralt. Tööandja poolt kinnitus, et tööandja vastab SMS § 6 lg-s 3 sätestatud tingimustele ehk arvestab tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu või töötaja on esitanud kirjaliku avalduse, milles on valinud tööandja sotsiaalmaksu hüvitamist taotlevaks tööandjaks. Eesti Töötukassa kannab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu üle Maksu- ja Tolliameti kontole hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Tööandjatel tuleb töötukassa poolt hüvitatavat sotsiaalmaksu deklareerida TSD-l ning seejärel nende tasumisele kuuluv maksukohustus väheneb.

18 Alaealise töötamise toetus
Eesmärgiks on suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada nende tööharjumuse ja -kogemuse saamist, maksame tööandjale alaealise töötamise toetust.  Toetust makstakse, kui tööandja on eelmise kalendriaasta jooksul tasunud 13– 16aastastele töötajatele brutotöötasudena kokku vähemalt 1000 eurot. Saab taotleda alates järgmise aasta algusest kuni järgmise aasta 31. märtsini. Toetuse suuruseks arvestatakse iga 13–16-aastase töötaja kohta 30% tema brutotöötasust eelmisel kalendriaastal Tööandja saab toetust taotleda nii töölepingu kui muu võlaõigusliku lepingu (nt käsundus- või töövõtuleping) alusel töötanud noorte eest. Tööandja saab toetust taotleda nii töölepingu kui muu võlaõigusliku lepingu alusel töötanud noorte eest. Toetuse arvestamise aluseks on Maksu- ja Tolliametile deklareeritud ning töötuskindlustuse andmekogusse kantud tasud alaealiste eest, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse. Taotlust saab esitada alates aasta esimesest jaanuarist. 

19 Luba töökoha täitmiseks välismaalasega
Töötukassa annab loa välismaalase töölevõtmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused: töökohta ei ole võimalik täita kvalifikatsiooni- ja kutsenõuetele vastava Eesti kodaniku, Euroopa Liidu kodaniku ega Eestis elamisloa alusel elava välismaalasega töökoha täitmine välismaalasega on põhjendatud nii tööturu olukorda arvestades kui ka töötukassa andmetele tuginedes Välismaalase töölevõtmiseks loa saamiseks peab tööandja esitama töötukassale (digitaalselt) allkirjastatud vormikohase taotluse koos lisadokumentidega. 21. nov kell Jõgeval Euroopast ja kolmandatest riikidest värbamise infoseminar Enne, kui välismaalane taotleb elamisluba töötamiseks Politsei- ja piirivalveametilt taotleda saab, peab tööandjal üldjuhul olema töötukassa luba välismaalase töölevõtmiseks.  Tööandja vajab töötukassa luba töökoha täitmiseks välismaalasega järgmistel juhtudel: välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks; välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks renditöötajana; välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba ettevõtjasiseseseks üleviimiseks; välismaalane taotleb EL sinist kaarti; välismaalane elab Eestis EL sinise kaardi alusel ning soovib EL sinise kaardi kehtivusaja kahe esimese aasta jooksul lõpetada töötamise tööandja juures, kelle juurde tööle asumiseks talle EL sinine kaart anti ning asuda tööle teise tööandja juurde. Eesti Töötukassa luba ei ole seotud välismaalase isikuga ja seda saab taotleda korraga mitme sama töökoha täitmiseks. 

20 Koolitustoetus tööandjatele
Tööandjad saavad taotleda töötukassast koolitustoetust: uute töötajate värbamiseks töötajate koolitamiseks muutuste olukorras enne tööleasumist vähemalt 12 kuud järjest töötuna arvel olnud töötaja koolitamiseks ühe aasta jooksul alates tööle asumisest töötajate eesti keele oskuse arendamiseks. Kulude kogusummast hüvitame üldjuhul kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot töötaja kohta. Üle 50-aastaste, erialase hariduseta, ebapiisava eesti keele oskusega või terviseprobleemidega töötajate koolitamise kulud hüvitame kuni 80% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot töötaja kohta. Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi (VTA). Kui VTA ülemmäär on täitunud, siis makstakse koolitustoetust riigiabi grupierandina.

21 Koolitustoetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus. Töötaja väljaõppeks kavandatavate koolituste kogumaht peab olema vähemalt 80 akadeemilist tundi ja kestus kuni üks aasta. Koolitustoetuse allkirjastatud avaldus tuleb esitada enne koolituse algust. Avaldus tuleb esitada iga koolituse kohta eraldi. 

22 Koolitustoetus tööandjale töötajate värbamiseks (1)
eesmärk: töötajate oskuste arendamine leevendamaks tööjõupuudust ja toetamaks töötajate liikumist valdkondade vahel sihtrühm: tööandjad, kes värbavad töötajaid töökohtadele, mis OSKA uuringute kohaselt on kasvava tööjõuvajadusega ja mille tööjõunõudlus ületab pakkumist ning kes ei ole töötukassa kaudu sobivaid kandidaate leidnud. Töötajaga, kelle värbamiseks koolitustoetust taotletakse, peab sõlmima vähemalt 6-kuulise töölepingu. toetatavad tegevused: koolitustoetusega hüvitatakse koolituskulu, tööjõukulu töötaja koolitusel osaletud aja eest (tunnitöötasu alammääras) ja koolitusel osalemisega seotud sõidukulu. Koolitus peab vastama TÄKS-i nõuetele, koolituse maht on 80 akadeemilist tundi kuni üks aasta taotlemine: tööandja esitab põhjendatud taotluse ja koolituskava, mida hindab komisjon toetuse suurus: tööandjale hüvitatakse üldjuhul 50% (kuni 1250€ töötaja kohta), riskirühmade puhul 80% (kuni 2000€ töötaja kohta). Töötute värbamisel 100% (kuni 2500€). Koolitustoetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus. Valdkonnad: aastal võimaldatakse koolitustoetust töötaja tööle võtmisel info- ja kommunikatsiooni­tehnoloogia, metsanduse ja puidutööstuse, metalli- ja masina­tööstuse, keemia-, kummi-, plasti ja ehitusmaterjalide tööstuse, energeetika ja kaevandamise, arvestusala, sotsiaaltöö ning tervishoiu valdkondades. Töötukassa pakub esmalt tööandjale vaba töökoha täitmiseks sobivaid kandidaate töötuna ja tööotsijana registreeritud kandidaatide hulgast. Kui tööandja ei leia pakutud kandidaatide seast sobivat töötajat, võib ta töötaja leida muul viisil. Koolitustoetust võib taotleda nii töötukassa kaudu kui ka muul viisil leitud kandidaatide värbamiseks. Koolitustoetust ei maksta sellise töötaja värbamiseks, kelle toetust taotlev tööandja on taotluse esitamisele eelneva 6 kuu jooksul koondanud. Toetatakse pikemaajalisi koolitusi, millega eeldatavasti kaasnevad tööandjatele suuremad kulud. Koolitus peab vastama TÄKS (täiskasvanute koolituse seaduse) nõuetele: koolituse läbiviija peab olema täienduskoolitusasutuse pidaja, st omab täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või on esitanud majandustegevusteate. Erandjuhul, kui täienduskoolitust ei korralda ükski täienduskoolitusasutuse pidaja, võib koolitust läbi viia muu isik. Mõlemal juhul peab koolitus toimuma vastavalt õpiväljundipõhisele õppekavale ning selle läbimist kinnitab tõend või tunnistus. Riskirühmad - üle 50-aastased, erialase hariduseta, ebapiisava eesti keele oskusega või tervise­probleemidega töötajad. Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi.

23 Koolitustoetus tööandjale töötajate arendamiseks muutuste olukorras (2)
eesmärk: töötajate oskuste arendamine toetamaks töötaja kohanemist muutustega, mis on seotud ettevõtte tegevuse ümberkorraldamise, uue tehnoloogia kasutuselevõtmise või kvalifikatsiooninõuete uuenemisega sihtrühm: tööandja, kelle ettevõttes toimuvad muutused ja kes viimasel kolmel aastal on tasunud vähemalt 24-kuud töötuskindlustusmakset. Töötajaga, kelle koolitamiseks toetust taotletakse, peab olema sõlmitud tööleping, mis kehtib pärast taotluse esitamist veel vähemalt kuus kuud toetatavad tegevused: koolitustoetusega hüvitatakse koolituskulu, tööjõukulu töötaja koolitusel osaletud aja eest (tunnitöötasu alammääras) ja koolitusel osalemisega seotud sõidukulu. Koolitus peab vastama TÄKS-i nõuetele, koolituse maht on 80 akadeemilist tundi kuni üks aasta taotlemine: tööandja esitab põhjendatud taotluse ja koolituskava, mida hindab komisjon toetuse suurus: tööandjale hüvitatakse üldjuhul 50% (kuni 1250€ töötaja kohta), riskirühmade puhul 80% (kuni 2000€ töötaja kohta). Meetme eesmärgiks on toetada ettevõtte tegevusest või riigi regulatsiooni muutustest tulenevalt töötusriski sattunud inimesi ehk töötajate liikumist ettevõtte sees. Koolitustoetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus. Koolitustoetust muutuste olukorras on võimalik taotleda kõikides valdkondades. Koolitustoetust ei maksta sellise töötaja eest, kelle toetust taotlev tööandja on taotluse esitamisele eelneva 6 kuu jooksul koondanud. Toetatakse pikemaajalisi koolitusi, millega eeldatavasti kaasnevad tööandjatele suuremad kulud. Koolitus peab vastama TÄKS (täiskasvanute koolituse seaduse) nõuetele: koolituse läbiviija peab olema täienduskoolitusasutuse pidaja, st omab täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või on esitanud majandustegevusteate. Erandjuhul, kui täienduskoolitust ei korralda ükski täienduskoolitusasutuse pidaja, võib koolitust läbi viia muu isik. Mõlemal juhul peab koolitus toimuma vastavalt õpiväljundipõhisele õppekavale ning selle läbimist kinnitab tõend või tunnistus. Riskirühmad - üle 50-aastased, erialase hariduseta, ebapiisava eesti keele oskusega või tervise­probleemidega töötajad. Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi.

24 OSKA OSKA uuringud on Kutsekoja poolt teostatavad valdkondlikud tööjõuvajaduse uuringud, milles analüüsitakse Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema kümne aasta jooksul. Kokkulepitud metoodikale tuginedes analüüsitakse igal aastal tööjõuvajadust 5-6 majandusvaldkonnas. Täpsemat infot OSKA uuringute kohta leiab Kutsekoja kodulehelt. oska.kutsekoda.ee

25 Valminud OSKA uuringud
2016 Arvestusala Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia Metsandus ja puidutööstus Metalli- ja masinatööstus Sotsiaaltöö 2017 Keemia-, kummi, plasti- ja ehitusmaterjalide tööstus Energeetika ja kaevandamine Tervishoid Põllumajandus ja toiduainetetööstus Transport, logistika, mootorsõidukite müük ja remont Ehitus 2018 Haridus ja teadus Tekstiili- ja rõivatööstus Personalitöö ja nõustamine Kaubandus ja rentimine Majutus-, toitlustus ja turism Veevarustus ja keskkond Rasvases kirjas on toodud valdkonnad, mille põhikutsealadel rakendumist toetavat koolitust Töötukassa alates aasta 1. maist pakub. Praegu (so seisuga ) on avalikustatud aasta kastist kolme esimese valdkonna uuringu tulemused, kuid märtsi keskpaigaks peaks olema valminud kõik rasvase kirjaga mainitud valdkondlikud uuringud. Teeme selles osas Kutsekojaga koostööd, koolituste valikut hakkab toetama EMPIS. Allikas: Kutsekoda

26 Mis veel? Karjäärinõustamine personalile. Fookuses on tööandja toetamine, väärtused, ettevõttesse panustamine, brändisaadik, meeskonnatöö, võimalikud arengud, sisemised liikumised. Meeldetuletus, miks tänase tööandja juures on hea töötada. Nõustaja: , Infotunnid – ettevõtte turundus, värbamine Värbamispäevad – võimalik töötukassa ruumides viia läbi intervjuusid.

27 Tänan! Liis Lumiste Tel: 776 6877 Mob: 554 0866


Alla laadida ppt "Eesti Töötukassa teenuste kasutamine mõne klikiga"

Seotud esitlused


Google'i reklaam