Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Ülevaade transpordisektori heitmete mahtudest ning heitmete vähendamise rahvusvahelistest ja siseriiklikest eesmärkidest Mart Raamat 03.04.2019.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Ülevaade transpordisektori heitmete mahtudest ning heitmete vähendamise rahvusvahelistest ja siseriiklikest eesmärkidest Mart Raamat 03.04.2019."— Esitluse väljavõte:

1 Ülevaade transpordisektori heitmete mahtudest ning heitmete vähendamise rahvusvahelistest ja siseriiklikest eesmärkidest Mart Raamat

2 Kasvuhoonegaasid (KHG) Euroopa Liidus
KHG emissioonid ELis on…. Näidanud stabiilset langustrendi (5,6 mld tCO2 aastal 1990 vs 5,2 mld tCO2 aastal 2005 vs 4,3 mld tCO2 aastal 2016) Märgatavalt on langenud energiatootmise ja tööstuse CO2 emissioonid (ca 1/3 vs 1990) Transpordisektori KHG heide moodustab üle 25% kogu ELi CO2 heitest Ainult transpordisektori KHG on kasvanud!

3 Transpordi KHG Euroopa Liidus
Rahvusvahelise lennunduse KHG on tõusnud üle kahe korra vs 1990 ja 20% vs 2005 Rahvusvahelise merenduse KHG on tõusnud 30% vs 1990 aga langenud vs 2005 Siseriikliku transpordi KHG on tõusnud ca 20% vs 1990, kuid stabiliseerunud viimase 20 aasta jooksul (kõikumine 10% piires)

4 Transpordi KHG Euroopa Liidus

5 Midagi ilusat ka Eestile!
Vaid kolme riigi siseriikliku transpordi KHG heide on täna väiksem kui 1990

6 ELi 2030 kliimapoliitika eesmärgid
Juba aastal 2014 lepiti ELi tasandil kokku: Vähemalt -40% KHG emissiooni vs 1990 ETS sektoritest (suurtööstus ja –energeetika) -43% (vs 2005) – ELi ülene eesmärk Non-ETS sektorid (transport – v.a rahvusvaheline, põllumajandus, jäätmed, väike- energeetika+tööstus) -30% (vs 2005) – riigitasandi eesmärgid. Eraldi eesmärke riikide transpordisektorile ei ole! Taastuvenergia direktiivist tulenev 14% transpordisektori taastuvenergia eesmärk

7 2050 = veelgi ambitsioonikamad eesmärgid

8 Kui me ei teeks midagi… Siis ELi referentsstsenaariumi järgi jääks transpordi heide muutumatuks Samal ajal kui energiatööstuse heide väheneks drastiliselt

9 Sellepärast, et… Märgatavalt tõuseb reisijatranspordi nõudlus ELis
Ja veelgi selgemini globaalne nõudlus kaubavedudele

10 Transpordiheide – ELi tasand
Kokkuvõtteks: Eraldi transpordisektori KHG vähendamise eesmärki ELi tasandil EI OLE SEATUD Transporti vaadatakse osana üldisest nö non-ETS heitest, mille eesmärkide saavutamine tuleb tagada liikmesriikide tasandil EL reguleerib tootjapoolt – sõidukite CO2 normid tootjatele – ja hankeküsimusi – nn rohesõidukite direktiiv Tähtsad piiriülesed suuremahulised objektid (Rail Baltic) ja fondid (Connecting Europe Facility)

11 Eesti KHG heitkogused Stabiilselt püsinud suurusjärgus ca 20 mln tCO2 aastas Ca 90% tuleb kütuste põletamisest (sh transport) Transpordist tuleneb ca 10-15% Eesti KHGst

12 Eesti non-ETS KHG eesmärk 2030
Meeldetuletuseks: KHG jaguneb ELi tasandi arvestuses ETS ja non-ETS (ehk Effort Sharing Decision/Regulation = Jagatud Kohustuste Otsuse = ESR/ESD või JKO) emissiooniks Riiklikud eesmärgid kohalduvad ESR emissiooni vähendamiseks Eesti eesmärk: -13% vs baasaasta 2005 Kohustuse alla kuuluv heide: 6,2 miljonit t CO2 (ca 1/3 Eesti koguheitest)

13 Transpordisektori KHG emissioonid
Transpordisektori KHG heide – ca 95% tuleneb maanteetranspordist (ca 2,3 mln tCO2/a)

14 Transpordisektor = Eesti ESR eesmärgi täitmise ainuvõimalik lahendus
Kui Eesti ei suuda oma -13% eesmärki täita tuleb osta kvooti teistelt riikidelt ESR sektori probleem – piiratud võimalused emissiooni vähendamiseks Palju juba tehtud (väiksemahuline energeetika, kodumajapidamiste biomassi tarbimine) Põllumajanduses puuduvad reaalselt suure mõjuga tegevused Jäätmesektoris väga väike potentsiaal Peamiselt peab eesmärki panustama transpordisektor!

15 Tänan!


Alla laadida ppt "Ülevaade transpordisektori heitmete mahtudest ning heitmete vähendamise rahvusvahelistest ja siseriiklikest eesmärkidest Mart Raamat 03.04.2019."

Seotud esitlused


Google'i reklaam