Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Karoline Paide Tallinn

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Karoline Paide Tallinn"— Esitluse väljavõte:

1

2 Karoline Paide 04.05.2017 Tallinn
PPP X-TEE NÄITEL Karoline Paide Tallinn

3 Tutvustus TTÜ E-riigi tehnoloogiad ja teenused magistrand
Spetsialiseerumine: E-riigi teenused “Public private partnerships: analysing Estonian X-Road as a tool for collaboration” Juhendajad: Ingrid Pappel Heiko Vainsalu

4 Uurimistöö eesmärk Uurimus keskendub X-teega liitumise protsessi kitsaskohtade kaardistamisele erasektori ettevõtete jaoks. Uurimisküsimus(ed): How to organize collaboration between public agencies and private entities? What are the main obstacles for designing an unified collaboration platform for public agencies and private entities?

5 Valim, Uurimismeetod Kvalitatiivsed intervjuud erineva suurusega Eesti erasektori ettevõtetega Ettevõtete soovitused --> RIA, lähtuvalt ettevõtete X-tee kasutamise kogemustest 8 intervjuud X-tee kasutajad teenusepakkujad kandidaatliikmed äri-entusiastid Veebiküsitlus X-tee kogukonna seas 21 vastust Era- ja avaliku sektori esindajad

6 Intervjuude ülesehitus
Üldiselt üksikule 13 küsimust Avatud vastustega küsimused Veebiküsitluse ülesehitus Probleemvaldkonnad: ressursid X-tee kasutamine/liitumine era- ja avaliku sektori koostöö 16 küsimust Valikvastustega küsimused, avatud vastustega küsimused

7 Missugune on Teie arvates X-tee kõige olulisem funktsioon?
Millal oli Teie esimene kokkupuude X-teega? Millega seoses? Mis põhjusel otsustasite X-teega liituda? Milliseid teenused/päringuid üle X-tee kasutate? Mida peate X-teega liitumisel kõige keerulisemaks? Miks? Mida peate X-teega liitumisel kõige lihtsamaks? Miks? Milliseid muudatusi/kulutusi tuli teha ettevõtte sees, et valmistuda X-teega liitumiseks? Mida peate X-teed kasutavate ettevõtete eeliseks võrreldes nendega, kes X-Teed ei kasuta? Mil määral ja milliseid ressursse on X-tee aitanud Teie ettevõttel kokku hoida/vähendada? Kui suur on Teie vajadus koostööle avaliku sektori ettevõtetega? Kuidas hindate X-tee rolli avaliku- ja erasektori koostöö korraldamisel? Kas ja kuidas on X-tee muutnud Teie ettevõtte suhtlust ja infovahetust avaliku sektori ettevõtetega? Kuidas saaks/võiks X-teega liitumise protsessi muuta, et kaasata enam erasektori ettevõtteid? Miks see on oluline? Kuidas hindate X-tee turvalisust? Milliseid turvariske Teie arvates süsteem endas peidab? Kas Teie arvates on X-tee päringute semantiline pool arusaadav ja lihtsasti ühildatav Teie ettevõtte enda süsteemidega?

8 Tulemused Peamised probleemvaldkonnad: Protsessi keerukus
Osapoolte rohkus Kulutused Kuupõhised kulud HSM seade Tasulised päringud Teadlikkus Kasumlikkus Avaliku ja erasektori koostöö parendamine

9

10

11 Soovitused/Ettepanekud
Teadlikkuse tõstmine Üks vastutav intstants (single point of contact) Infoseminarid, hackatonid, oskusteabe jagamine, juhendmaterjalid … Konkreetsed näited, milles seisneb kasumlikkus Erinevad liikmelisuse paketid hind vastavalt paketi mahule/vajadusele Edastatavate andmemahtude suurendamine (nt. radioloogilised pildid) Striimipõhine süsteem Sektoripõhine lähenemine

12 Tänan kuulamast! Q&A

13


Alla laadida ppt "Karoline Paide Tallinn"

Seotud esitlused


Google'i reklaam