Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Alameede Investeeringud bioenergia tootmisesse

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Alameede Investeeringud bioenergia tootmisesse"— Esitluse väljavõte:

1 Alameede 1.4.3 Investeeringud bioenergia tootmisesse
26.september 2007

2 Alameetme 1.4.3 spetsiifilised eesmärgid on:
·  Uus turg põllumajandustootjatele Põllumajandustootjate konkurentsivõime (sh sissetulekute) suurenemine Keskkonnahoid Maastikuhooldus Energiatoorme tarnekindlus Energiakandjate mitmekesisus Energiatootmise hajutatus

3 Toetatavad tegevused ja nende lühikirjeldus:
Taotleja võib taotleda toetust biomassi tootmiseks, biokütuste tootmiseks ja/või bioenergia tootmiseks. Bioenergia tootmise puhul tuleb toodetud bioenergiat (soojus, elekter ja/või biogaas) kasutada omatarbeks või turustada mitte rohkem kui 75% toodetud energiast Toetust võib taotleda järgmisteks tegevusteks: hoonete ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine; masinate ja seadmete ostmine ja paigaldamine; energiavõsa (paju ja lepa) istanduse rajamine.

4 Maksimaalne toetussumma ja –määr:
Maksimaalne toetuse määr on 40%, kusjuures: LFA piirkonnas või noortele põllumajandustootjatele väljaspool LFA piirkonda 50%; Noortele põllumajandustootjatele LFA piirkonnas 60%.

5 Maksimaalne toetussumma ja –määr:
Kuni 100 000 € ehk 1 564 660 krooni (ühistu või omavahelise lepingulise koostöö korral kuni 300 000 € ehk 4 693 980 krooni) Üks põllumajandusettevõte saab investeeringutoetust taotleda üksi või läbi põllumajandusettevõtete ühistu. Samuti saavad iseseisvad põllumajandusettevõtted investeeringutoetust taotleda omavahelise lepingulise koostöö kaudu. Kokku ei tohi ühe taotleja toetussumma ületada eurot ehk krooni programmiperioodi jooksul. Ühe hektari energiavõsa rajamise toetuse määr on krooni (639 eurot) hektari kohta ning hõlmatud pindala maksimaalne suurus on 50 hektarit taotleja kohta. Toetuse määr on sama nii LFA kui ka noortalunike puhul.

6 Miinimumnõuded Toetust taotleva ettevõtte müügitulust peab üle 50 % tulema omatoodetud saaduste müügist või nende töötlemisel saadud toodete müügist; Toetust võivad taotleda ka põllumajandusettevõtete ühistegevuse organisatsioonid ja omavahelist lepingulist koostööd tegevad iseseisvad põllumajandusettevõtted;

7 Miinimumnõuded Toetust taotleva ettevõtja eesmärk on toodetud bioenergia toodangu kasutamine omatarbeks või turustamine mitte rohkem kui 75% ulatuses; Tehtav investeering peab parandama põllumajandustootja konkurentsivõimet; Esitatav äriplaan peab muu hulgas sisaldama informatsiooni taotleja olemasoleva põllumajanudsliku põhivara ja selle seisukorra kohta, samuti kavandatava investeeringu üksikasju ning kirjeldama eesmärke, mida investeeringuga kavatsetakse saavutada;

8 Miinimumnõuded Põllumajandustootja peab tõestama tootmiseks vajaliku varustuse olemasolu ja/või toote turustamisvõimalusi (tarnelepingud, müügistatistika vms); Põllumajandustootja peab täitma seadusega kehtestatud keskkonna-, hügieeni- ja loomade heaolu miinimumnõudeid; Taotlejal on põllumajandusalane haridus või põllumajandussektoris töötamise kogemus; Investeeringuobjektile ei ole tehtud taotluse rahuldamise või toetuse maksmise otsust muude toetusskeemide raames.

9 Hindamiskriteeriumid
1. Hinnatakse biomassi toodangu mahtu või Bioenergiatoodangu väljundenergia väljatuna energiasisaldusena MJ (1MJ=1 punkt jne)

10 Hindamiskriteeriumid
2. Eelistatakse põllumajandusettevõtteid, kes ei ole saanud põllumajandusliku tootmise investeeringutoetust 2.1 Ei ole saanud SAPARD programmi ega RAKi raames meetme 3.1 toetust (10 punkti) 2.2 Ei ole saanud rohkem SAPARD programmi ega RAKi meetme 3.1 raames toetust kui 1,5 miljonit krooni. (5 punkti) 2.3 RAK-i raames taotlenud kes vastas nõuetele, aga rahapuudusel on taotlused rahuldamata (3 punkti);

11 Hindamiskriteeriumid
3. Eelistatakse noori põllumajandusettevõtjaid (Alla 40-aastased füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriühingud, kelle osalusest üle poole kuulub alla 40-aastasele füüsilistele isikutele) (10 punkti) 4. Eelistatakse ühistegevust 1 - 2 partnerit 10 punkti 2 ja rohkem 15 punkti 5. Eelistatakse taotlejat, kelle tooraine suurema osa pärineb 50km raadiuses bioenergia tootmise asukohast (15 punkti)

12 Hindamiskriteeriumid
6. Eelistatakse tooraine põllumajanduslikku päritolu (10 punkti); 7. Eelistatakse taotlejad, kes taotlevad toetust väiksema summa alusel (võrdsete punktisummade puhul eelistatakse väiksemat toetuse summat) 8. Eelistatakse toodangu turustamist 150 km raadiuses biomassi ja/või bioenergia tootmise asukohast (10 punkti);

13 Hindamiskriteeriumid
9. Eelistatakse LFA piirkonnas tegutsevaid Põllumajandusettevõtjaid (10 punkti) 10. Eelistatakse uusi töökohti kaasatoovaid projekte töökohta - 10 punkti - 3 või rohkem töökohta -15 punkti

14 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "Alameede Investeeringud bioenergia tootmisesse"

Seotud esitlused


Google'i reklaam