Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Avalike hüviste pakkumise vähenemine seoses intensiivse metsamajandamisega Juhtimisstrateegia tõhususe ja tulemuslikkuse mudeli abil hindamise ettevalmistamine.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Avalike hüviste pakkumise vähenemine seoses intensiivse metsamajandamisega Juhtimisstrateegia tõhususe ja tulemuslikkuse mudeli abil hindamise ettevalmistamine."— Esitluse väljavõte:

1 Avalike hüviste pakkumise vähenemine seoses intensiivse metsamajandamisega Juhtimisstrateegia tõhususe ja tulemuslikkuse mudeli abil hindamise ettevalmistamine TLÜ töökoosolek sidusrühmadega The communication reflects only the author’s view and the Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains

2 Projekti tööpaketid (WP)
WP1 - Management WP2 - Un-packing and co-construction of public goods (PG) notion (and project activities) with stakeholders WP3 - Mapping of connection between conditions-practices and PG production (and identification of hotspots) WP4 - Improved (methods for) valuation of PG WP5 - Formulation and evaluation of mechanisms (incl.Policy instruments) for production of PG WP6 - Development of a framework and toolbox

3 Seis 5. tööpaketis Avalikuks hüviseks, mida soovitakse tagada, on maastiku- ja puhkemajandusväärtused Strateegias kasutatavateks juhtimismehhanismideks on valitud: maakonnaplaneerimine, lageraie kasutamise piirangute hüvitusmehhanism PRIA-le, lageraie kasutamise piirangute hüvitusmehhanism erametsaomanike kokkulepete baasil kohalike omavalitsustega, teavitamine ja nõustamine. Läbi on viidud strateegia majanduslik hindamine EMÜ on koostanud majandusliku hinnangu nende mehhanismide rakendamise võimalikust maksumusest Harjumaal (oktoober 2016 – jaanuar 2017) Läbi on viidud metsaomanike veebiküsitlus lageraie kasutamise piirangute hüvitusmehhanismi vastuvõetavuse kohta (jaanuaris 2017) Sidusrühmadega on arutatud mehhanismide täpsustamist (27.aprillil 2017).

4 Tulemused EMÜ tulemusi ( eeldusel, et vaid turberaie lubatud 100 m laiuses vööndis Harjumaa tiheasustusalade ümber): Maakonna teemaplaneeringu maksumus - 24,5 tuh eurot Vajalik hüvitus metsaomanikule vaid turberaie lubamise eest – 625 eurot/ha (125 eurot/ha aastas 5-aastase lepingu puhul) RMK dividendide vähendamine 5-aastase hüvitusperioodi puhul Harjumaa arvelt – 1,72 milj eurot Hüvitus Harjumaa erametsa omanikele 5-aastase hüvitusperioodi puhul ja 50% lepingute puhul – 0,88 milj eurot Teavitamine ja nõustamine (ühekordne) – 10 tuh eurot Küsitluse tulemusi Pole statistiliselt esinduslik, vaid 65 vastajat ja seda vaid NATURA toetuse taotlejate seast Huvi osaleda hüvituslepingu mehhanismis on keskmiselt 2,8 (viiepallisüsteemis) Soovitav hüvitus vaid turberaiet lubava 5-aastase lepingu puhul keskmiselt 200 eurot/ha/a Soovitav hüvitus igasugust raiet välistava 5-aastase lepingu puhul keskmiselt 209 eurot/ha/a

5 Mehhanismide täpsustamisel saadud tulemusi
Esimene aste – maakonnaplaneering, mille arutelust kutsutakse osa võtma kõik asjasse puutuvad metsaomanikud. Lepingute ettevalmistamisel metsaomanikega peaks vaatama küpsevaid ja küpseid metsi - ca 20 aaasta vanusevahemikus. Väljundnäitaja - lepingutega kaetud metsaeraldiste pindala osatähtsus 20 a jooksul küpseks saavate eraldiste pindalast(?) tiheasustusaladel ja nende vahetus ümbruses. . Soovitavad väljundnäitaja sihtväärtused: 10 aasta pärast 20%, 20 aasta pärast 50%. Lepingus arvestada hüvitise maksmiseks 10 aasta perioodi, leping ise võib pikem olla. Leping arvestagu metsa puistu iseloomu + tegelikku väärtust + lisakulusid. Metsa võõrandamisel peab tagama kohustuste ülemineku. RMK hüvitis peab olema välja toodud aastaaruandes. RMK tegevuskavas olgu märgitud, et aastas võetakse sellises mahus lepingulisi kohustusi. 5

6 Tänane ülesanne töökoosolekuks
Globaalsete arengustsenaariumite tõenäolise piirkonnaspetsiifilise avaldumise selgitamine Eesti ja Harjumaa tasemel Stsenaariumide tõenäolised mõjud strateegia rakendamisele arvestades hindamismudeli sisemist loogikat

7 Jätkustsenaarium Parameeter Kirjeldus Kliimamuutus nagu nüüd
(atmosfääri soojenemise piiramist kahe kraadini ei saavutata) Rahvastikukasv (mõõdukas) Tarbimismustrid ja valmisolek maksta avalike hüviste eest (madal valmisolek maksta avalike hüviste eest) Loodusvarade hind, eriti nafta hind Turuhindade volatiilsus (kõrge) Tehniline progress (ilma fundamentaalsete läbimurreteta)

8 Keskkonnasäästlik stsenaarium
Parameeter Kirjeldus Kliimamuutus atmosfääri soojenemine maksimaalselt 2 kraadi Rahvastikukasv madal Tarbimismustrid ja valmisolek maksta avalike hüviste eest tähelepanuväärne valmisolek maksta avalike hüviste eest Loodusvarade hind, eriti nafta hind kõrge, peegeldab selgelt varude piiratust Turuhindade volatiilsus mõõdukas Tehniline progress olulisel määral ja selgelt keskkonna kvaliteedi tagamisele orienteeritud

9 Turujõudude põhine stsenaarium
Parameeter Kirjeldus Kliimamuutus atmosfääri soojenemine oluliselt üle 2 kraadi Rahvastikukasv kõrge Tarbimismustrid ja valmisolek maksta avalike hüviste eest valmisolek maksta avalike hüviste eest puudub Loodusvarade hind, eriti nafta hind madal, ei kajasta varude piiratust pikemas vaates Turuhindade volatiilsus äärmuslik Tehniline progress erakordselt selgelt turule orienteeritud

10 Stsenaariumide kohaspetsiifiline ilmnemine – aspektid aruteluks
Millised on iga stsenaariumi põhilised väljundefektid (sh asustusele ja metsamajandusele) Eestis, Harjumaal? Millised on mõjud uuritavate avalike hüviste pakkumisele – metsamaastike esteetiline kvaliteet ja puhkemajanduslik väärtus? Millistel üldistes stsenaariumides kirjeldatud parameetritel on suurim mõju kohalikele oludele ja sh metsamaastike esteetilisele kvaliteedile ja puhkemajanduslikule väärtusele? Millised on kohalike stsenaariumide mõjud meie juhtimisstrateegia elujõulisusele, tulemuslikkusele ja tõhususele? Milliseid juhtimisstrateegiaid eelistada eri stsenaariumite puhul? Milliseid stsenaariumi parameetreid peaks modelleerimisel arvestama ja kuidas?

11 Hindamismudeli võimalikust loogikast
Väljundmuutujaks on lepingutega kaetud metsaeraldiste osatähtsus 20 a jooksul küpseks saavate eraldiste pindalast(?) tiheasustusaladel ja nende vahetus ümbruses. Mudelil on kaks peamist sisendit andvat mõjurit: avaliku huvi tugevus metsa maastikulise ja puhkemajandusliku väärtuse kui avaliku hüvise pideva kättesaadavuse vastu tiheasustusalade ümbruses; hüvitise suuruse ja kättesaamise korralduse atraktiivsus erametsaomanikele. Lepingute sõlmimise algatavad kohalikud omavalitsused, kes esindavad avalikku huvi. Omavalitsused kutsuvad läbi rääkima ühtaegu RMK ja erametsaomanikud. Väljundmuutuja dünaamika sõltub kahest sisendite plokist. RMK ploki panus sõltub: omavalitsuste arvust, kes läbirääkimisi peavad, keskmisest 20 a jooksul küpseks saavate RMK metsaeraldiste kogupindalast omavalitsuse kohta, läbirääkimiste keskmisest kestusest, läbirääkimiste edukusmäärast. Eraomanike ploki panus sõltub: omavalitsuste arvust, kes nendega läbirääkimisi peavad. keskmisest 20 a jooksul küpseks saavate erametsaeraldiste kogupindalast omavalitsuse kohta, vastava ala metsaomanike keskmisest arvust, nende osalemise määrast läbirääkimistes, läbirääkimiste keskmisest kestusest ühe metsaomanikuga 11

12 Tänan kõiki osavõtjaid!


Alla laadida ppt "Avalike hüviste pakkumise vähenemine seoses intensiivse metsamajandamisega Juhtimisstrateegia tõhususe ja tulemuslikkuse mudeli abil hindamise ettevalmistamine."

Seotud esitlused


Google'i reklaam