Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Lapse arengu hindamine Tallinna Linnupesa Lasteaias

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Lapse arengu hindamine Tallinna Linnupesa Lasteaias"— Esitluse väljavõte:

1 Lapse arengu hindamine Tallinna Linnupesa Lasteaias
Karin Saar Tallinna Linnupesa Lasteaia Juhataja Laevaseminar 12. juuni 2007

2 Lapse arengu hindamine asutuse sisehindamise süsteemi osana
on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse osa lapse arengu hindamise põhimõtted on fikseeritud lasteaia õppekavas on planeeritud tegevus on paindlik - võimalik uuendada ja parendada vastavalt huvigruppide ettepanekutele on aluseks eesmärkide seadmisele ja rühmade tegevuskavade koostamisele Vt. Lisa 1

3 Lapse arengu hindamise põhimõtted
Lasteaia õpetaja jälgib kavakindlalt lapse: kehalist vaimset sotsiaalset arengut Lapse arengu kohta sõnalise hinnangu andmisel ja arengukirjelduse koostamisel on õpetajale orientiiriks lapse arengu eeldatavad tulemused erinevas vanuses, mis on üldtunnustatud tähised ning ei ole kõigile lastele kohustuslikud, kuid mis aitavad seada lapse arengu eesmärke ja vajalikke tegevusi.

4 Lapse arengu hindamisel kasutatakse:
vaatlusmeetodit analüüsitakse laste töid intervjueeritakse lapsi lapse arengu hindamise alusmaterjale Lapse arengut kirjeldatakse: lapsest lähtuvalt väärtustades saavutatut arvestades lapse individuaalset eripära

5 tutvustatakse arengu hindamisel kasutatavaid meetodeid
Vanematele: tutvustatakse arengu hindamisel kasutatavaid meetodeid antakse tagasisidet lapse arengust igapäevaselt arengu- ehk perevestluste käigus tunnustatakse laste toimetulekut, edasiminekut, positiivseid hoiakuid ja huve

6 Lapse arengu hindamine ja selle fikseerimine
igapäevaselt märgib õpetaja lapse kordaminekud ja individuaalse töö vajaduse rühmapäeviku märkuste poolele lasteaeda tulles seatakse sisse igale lapsele arengumapp, mis on aluseks arengu hindamisel kuni kooli minekuni õppeaasta lõpul täidab õpetaja lapse arengu hindamise lehe ja koostab selle põhjal lapse individuaalse arengu kirjelduse laste arengukirjelduste põhjal koostatakse kokkuvõtteks rühma laste arengu hindamise analüüs, mis on osa rühma õppekasvatustöö analüüsist

7 Materjalid, mille alusel hinnatakse laste arengut õppeaasta lõpus vanuseastmeti
Lasteasutuses on välja töötatud lapse arengu hindamise alusmaterjalid vanuseastmeti. Materjalid on koondatud mappidesse, mis sisaldavad: arengu hindamise lehte vahendite kasutusjuhiseid arengu hindamise vahendeid Mapi kasutamise põhimõtted: arengu hindamine toimub mänguliselt toimub individuaalselt

8 Näiteid arengu hindamise vahenditest 6- aastaste mapist

9 Näiteid arengu hindamise vahenditest 2- aastaste mapist

10 Arengu- ehk perevestlused
Lasteasutuses toimuvad planeeritud perevestlused kuni kaks korda aastas. Vestluste läbiviimise aluseks on perevestluse ettevalmistuslehed. Sügisese perevestluse eesmärk on saada infot: lapse koduse kasvukeskkonna kohta pere ootuste ja soovide kohta lapse ja koostöö osas Sügisesed perevestlused on õpetajal kohustuseks läbi viia uute laste vanematele ja koolieelse rühma vanematele. Soovi korral või lapse elus muudatuste tekkides viiakse sügisesi perevestlusi läbi ka vahepeal. Vestluse ettevalmistuslehe täidab lapsevanem.

11 Kevadel toimuva perevestluse eesmärgiks on:
anda tagasisidet lapse arengust teada saada vanema rahulolu lasteaiaga Kevadine perevestlus on õpetajal kohustuseks läbi viia kõigi laste vanematega. Vestluse ettevalmistuslehe täidab õpetaja. Kevadise perevestluse aluseks on lapse arengukirjeldus, mille koostamisel on õpetaja lähtunud lapse arengu analüüsist – lapse arengu hindamise alusmaterjalid, rühmapäevikus fikseeritu ja lapse arengumapp.

12 Lähtudes laste arengu analüüsidest – õpetaja:
koostab kokkuvõtte kogu rühma laste arengust koostab aasta- õppe- ja kasvatustegevuse analüüsi püstitab järgmise õppeaasta rühma eesmärgid

13 Meeldetuletus! Kogu lapse arengu hindamist puudutav info ja dokumenteeritud materjal on konfidentsiaalne, mida ei tohi edastada teistele isikutele ja mille säilitamisel tuleb arvestada isikuandmete kaitse tagamisega.

14 www.linnupesa.edu.ee linnupesa@la.tln.edu.ee
Tänan!


Alla laadida ppt "Lapse arengu hindamine Tallinna Linnupesa Lasteaias"

Seotud esitlused


Google'i reklaam