Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Üldhariduskoolide pidamiseks antavad toetused

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Üldhariduskoolide pidamiseks antavad toetused"— Esitluse väljavõte:

1 Üldhariduskoolide pidamiseks antavad toetused
Piret Sapp Haridus- ja Teadusministeerium / nõunik HOL, Kuusalu

2 Eilne konverents Tuulelohe- vajalikud reformid on pooleli või tegemata
«Teie, sõgedad teejuhid, kurnate ära küll sääsed, aga kaameli neelate alla. Mõte on see, et me tegeleme pisiasjadega,» sõnas Karis täna peetaval konverentsil «Tuulelohe lend.» Kui räägime haldusreformist, siis see on toimunud viimased 20 aastat. Viimastel aastatel on siseministeerium kulutanud eurot, tõmbekeskuste arutelule on kulutatud eurot, rahandus- ja siseministeerium on saanud toetust eurot ning tulemus on see, et 71 protsenti inimestest toetab haldusreformi.

3 Õpikäsitluse ja õpetaja rolli muutumine MIDA→ KUIDAS

4

5

6

7 Kui suur on riigieelarveline toetus kokku?
MILLEKS? Õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks ja täienduskoolituseks, koolilõunaks, investeeringuteks ja õppevahenditeks ALUS: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 82 l 3, § 42 l 4, riigieelarve seadus § 48 l 2. KUI PALJU? aastal kokku 237,1 mln € sh KOV 226,3 mln € + ERA 10,8 mln €) KUIDAS JAGATAKSE? KOVidele tasandus- ja toetusfondi kaudu õpilaspõhiste määrade alusel, erakoolipidajatele HTMiga lepingud MILLEKS? Õpetajate tööjõukulude lisatoetuseks-keelekümbluseks, uusimmigrantide, tagasipöördujate ja vene kodukeelega õpilaste toetamiseks KUI PALJU? 1 mln € KUIDAS JAGATAKSE? taotluste alusel, õpilasepõhised toetused, Innove ja KOVide lepingud MILLEKS? Õpetajate tööjõukulude toetuseks IB , vanglaõppe korralduseks ja Ida-Virumaa õpetajate tööjõukulude täiendavaks toetuseks KUI PALJU? Kokku 2015.a. 0,87mln € sh 0,28 mln €+ 0,47mln €+ 0,12mln € KUIDAS JAGATAKSE? taotluste alusel, HTMi ja KOVide lepingud MILLEKS? Toimetulekuraskustes perede õpilastele õpilaskodu toetuseks KUI PALJU? 1,37 mln € (1,20mln €+ 0,174 mln €). KUIDAS JAGATAKSE? Ministri määruse alusel, HTMi ja KOVide lepingud MILLEKS? Andekate õpilaste ja õpetajate, haridusjuhtide täiendusõppeks ja koostööks KUI PALJU? Kokku 2015.a. 1,67 mln € KUIDAS JAGATAKSE? Õpilasepõhine toetus+ baasraha , lepingud HTMi ja KOV maakondlikele liitudele, 4 suuremale linnaga

8

9

10 Millised on toetuse arvestamise üldpõhimõtted ?
Toetuse jaotuse, kasutamise tingimused ja kord sätestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatavas tasandus- ja toetusfondi tähtajatus määruses. Koolipidajatel on võimalik Vabariigi Valitsuse poolt eraldatava toetuse suurust pikemaks perioodiks prognoosida, ühe õpilase muutus seda ei mõjuta. Iga-aastase Vabariigi Valitsuse korraldusega jagatakse toetussummad KOVide vahel. Õpetajate tööjõukulude toetuse arvestamise aluseid ei muudeta, kehtima jäävad a. 4 viimasel kuu alused. Riigi toetus peab motiveerima võrgu korrastamisele, mille vältimatuks osaks on printsiibi „võrgu korrastamisest tekkiv sääst jäägu koolipidajale“ rakendamine.

11 Millised on toetuse arvestamise üldpõhimõtted ?
Kooliastmeti õpilasepõhise toetuse eristamist ei toimu. See soodustab 1-2 kooliastme (1-3kl; 4-6kl) pidamist kodu lähedal, motiveerib koolipidajaid koostööle 3.kooliastme osas (7.-9kl), võimaldab gümnaasiumiastmes pakkuda enam valikkursusi. Sama klassitäituvusega eriklassides ja eriõppekaval olevatele HEV lastele samaväärne toetus . Toetuse andmisel ei eristata rahaliselt kas õpilane on integreeritud tavaklassi või loodud eraldi klass, selle otsustab koolipidaja. Jaotuse põhimõte soodustab kaasava hariduse põhimõtete laiemat rakendamist ja võimalusel õpilaste integreerimist tavaklassi. Õpetaja tööjõukulu toetuse arvestamisel tagatakse, et ühelgi vallal või linnal ei vähene tööjõukulude toetus õpilase kohta võrreldes aasta tööjõukulude toetusega. Kõikide toetuse komponentide lõikes arvestuse aluseks õpilasepõhised määrad.

12 Kui suured on õpilasepõhised toetuse määrad?
õpetajate tööjõukuludeks statsionaarses tavaõppes(1157€); direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks (92€); õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täienduskoolituseks (12€); õppevahenditeks (57€); statsionaarses õppes põhi- ja gümnaasiumiharidust omandavate õpilaste koolilõunaks (136,5€); investeeringuteks (19,7€);

13 Milline on toetuse kasv komponentide lõikes?

14 Kui suur on õpetajate tööjõukulude osakaal ja toetuse kasv?
Riigieelarvelise toetuse kasv 2015 vs on KOVidele 14,8 mln € (kasv 8,8 %). Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetaja töötasu alammääraks on eurot (kasv ca 12,5%). Riigieelarvest antav õpetajate tööjõukulude toetus on 20% suurem (1080€), et tööjõukulusid oleks võimalik kooli tasandil diferentseerida.

15 Kas toetuse alused toetavad maapiirkondades tugeva kodulähedase põhikooli pidamist?
208 põhikooliastmega kooli(de) pidajat sh 81 KOVil õpetaja tööjõukulu toetuse määr õpilase kohta c 2x kõrgem kui n Tallinnas, Tartus ; 115 KOVil õpetaja tööjõukulu toetuse määr õpilase kohta kuni 92% suurem. 10 KOVi õpetaja tööjõukulu toetuse määr õpilase kohta, lisatoetust ei anta.

16 Mis mõjutab õpetajate tegelikku töötasu?
KOV Õpilasi Tegelik õpetajate ametikohtade arv Õpilasi tegeliku õpetaja ametikoha kohta Arvestuslik keskmine palk ühe tegeliku ametikoha kohta Imavere vald 88 10,3 8,6 1 215 Koigi vald 87 11,3 7,7 1 093 Pühalepa vald 12,6 6,9 998 Albu vald 86 6,8 985 Vastse-Kuuste vald 85 10,7 8,0 1 131 Kohtla-Nõmme vald 83 11,1 7,5 1 059 Rakvere vald 82 14,2 5,8 820 Konguta vald 81 8,8 9,2 1 318

17 Tegelik õpetajate ametikohtade arv 10.11.2014
KOV Tegelik õpetajate ametikohtade arv Õpilasi tegeliku õpetaja ametikoha kohta Arvestuslik keskmine palk ühe tegeliku ametikoha kohta Aegviidu vald 7,2 8,9 1 282 Anija vald 54,0 9,6 973 Harku vald 91,5 15,1 1 139 Jõelähtme vald 44,3 11,1 1 111 Keila linn 103,3 14,8 1 187 Keila vald 26,1 10,4 1 183 Kernu vald 20,8 1 192 Kiili vald 41,9 15,4 1 194 Kose vald 70,8 10,8 1 035 Kuusalu vald 59,0 12,4 1 203 Loksa linn 34,9 1 109 Maardu linn 107,5 12,9 1 006 Nissi vald 27,8 1 197 Padise vald 21,1 6,1 821 Paldiski linn 39,6 12,6 1 131 Raasiku vald 38,6 1 202 Rae vald 146,2 13,0 981 Saku vald 81,0 14,4 1 090 Saue linn 57,1 15,7 1 246 Saue vald 55,3 14,6 1 065 Tallinn 2 683,7 15,3 1 169 Vasalemma vald 24,3 8,7 1 053 Viimsi vald 160,6 13,1 1 020

18 Kes vastutab? Keskvalitsus või omavalitsus?
KOV KOOLIPIDAJANA Õpetaja töötasu alammäära kasv. Igale täistööajaga töötavale õpetajale tagatud vähemalt riiklikult kehtestatud alammäär. Riigieelarvelise toetuse kasv, arvestuslik töötasutoetus 20% kõrgem alammäärast. Õpetaja töötasu alammäärast keskmiselt 20% kõrgemad palgavahendid kooli eelarves. Õpilasepõhine õpetaja tööjõukulu toetus Tegelike õpetajate ametikohtade arvu määratlemine. Õpetaja töö- ja palgakorraldust käsitleva seadusandluse kaasajastamine Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kooskõlastamine. PS! Palgakorralduse alused töötatakse välja koolis

19

20 HEV eriõppekaval olevate õpilaste osas õpetaja tööjõukulu määr 1,79-14,3 x kõrgem
Riik toetab 2015.a. õpetajate tööjõukulude arvestuses kogumahus 14,1 miljoni euroga enam kui 4 tuhandet eriklassides ja eriõppekaval olevat õpilast so ca 8 % tööjõukulude toetusest arvestuslikult 3% õpilaste õppekorralduse toetuseks. Suuremat õpilasepõhist toetust saavad õpilased, kes on hooldus- toimetuleku-lihtsustatud eriõppekaval, kellele on vajalik õpe väikeklassis või rakendatakse ühele õpilasele keskendatud õpet. Riik ei kata konkreetse klassi või kooli kulusid vaid annab õpilasepõhist toetust. Toetuse andmisel on HEV eriõppekaval olev õpilane, kes on integreeritud tavaklassi ja õpilane, kes on nn eriklassis, võrdväärse rahastusega.

21 Õpetajate tööjõukulude lisatoetus väikeste õpilaste arvudega gümnaasiumiastme pidajatele
Kohaliku omavalitsuse üksustele, kes peavad vaid ühte gümnaasiumi 43–250 õpilasega, arvestatakse täiendavat koefitsienti vahemikus 0,01–1,1. Kui 51 õpilase korral on täiendavaks koefitsiendiks 1,1, siis iga täiendav õpilane muudab selle 0,001 protsendipunkti võrra väiksemaks ning iga õpilane vähem kahandab  täiendavat koefitsienti 0,1 protsendipunkti. See aitab väiksemate õpilaste arvudega gümnaasiumide õppuritele pakkuda senisest suuremas mahus valikkursuseid vähemalt seni, kuni riigigümnaasiumide võrgustik on igas maakonnas välja arendatud. Lisatoetuse maht 0,33, 49 KOVi Õpilaste arv Täiendav koefitsient 43 1,007 44 1,02 45 1,033 46 1,046 47 1,057 48 1,069 49 1,08 50 1,09 51 1,1 250 1,005

22 Õpetajate tööjõukulude lisatoetus koolipidajatele, kus gümnaasiumiastmes õpe 60/40 printsiibil eesti ja vene keeles. Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2014–2015: Senistes vene õppekeelega gümnaasiumides tagada riiklikule õppekavale vastav kvaliteetne gümnaasiumiharidus, mis võimaldaks gümnaasiumilõpetajal omandada kõrg- või kutseharidust eestikeelsetel õppekavadel. Lisatoetus neile kus eesti- ja venekeelsed õpilased õpivad ühes gümnaasiumis ning kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil ei ole teist osaliselt vene keeles õpetavat gümnaasiumi. See võimaldab ühtses gümnaasiumis pakkuda vene emakeelega õpilastele tuge lisakursuste kaudu, sh eesti keele õpet.  Lisatoetuse maht 0,06 mln, 6 KOVi (lähtutakse KOVide otsustest, mis tehtud eelmise eelarveaasta seisuga). KOV Õpilaste arv statsionaarses õppes Õpetaja tööjõukulu lisatoetus koefitsindiga 1, Loksa linn 63 7 289 Kiviõli linn 106 12 264 Paldiski linn 49 5 669 Anija vald 53 6 132 Tapa vald 110 12 727 Valga linn 166 19 206 KOKKU 547 63 287

23 Õpetaja tööjõukulu toetuse muutust 2014 vs 2015 mõjutavad tegurid:
Õpetajate töötasutoetuse kasv riigieelarves; Õpilaste arvu sh HEV klassides ja eriõppekaval olevate õpilaste muutus; 2014.a. 4 viimase kuu koefitsientide rakendumine tervele aastale; PK ja G õpetaja tööjõukulumäära ühtlustamine õpilase kohta 2014.a. said kõik KOVid 1,5% ja 31 KOVi koolivõrgukorrastamiseks täiendavalt 5,1%

24 Kuidas tagada koolijuhtidele konkurentsivõimeline töötasu?
Vähem ja kõrgemate kompetentsidega juhte kõrgema palgaga; Koolijuhtide töö tasustamise aluste kokkuleppimine koolipidaja poolt; Töötasustamise alused mõistlikus proportsioonis juhtide alluvuses töötavate inimeste palga, juhtimisulatusega; Koolipidajate ja koolijuhtide vaheline koostöö koolijuhtide töö väärtustamise osas; Maksta rohkem kui naaber! JAHT TALENTIDE PÄRAST ON JUBA ALANUD!

25 Kas ja kuidas toetatakse maakondlikku koostööd?
1,67 mln € andekate õpilaste ühistegevuse toetuseks ning õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppeks ja ühistegevuseks; Lepingud sõlmitakse KOV maakondlike liitude ja nelja suurema linnaga jaanuaris-veebruaris peale eelmise aasta aruande esitamist ja HTMi poolset kontrollimist; 2014.a. toetuse kasutamise aruannete laekumise tähtaeg oli Tänaseks esitanud aruanded 19 st lepingupartnerist 15; HTMi poolt juhendmaterjal sh üldised tingimused toetuse kasutamisele ja riiklikud prioriteedid, KOV liitude poolt koostöös aineühenduste ja haridusasutuste juhtidega lepitakse kokku detailses toetuse jaotuses.

26 Toetuse jaotus õpilasüritustele, õpetajate aineühenduste ja juhtide täiendusõppeks
pearaha 8,04 € / õpilane baasraha 8 000 € / maakond baasraha kriteerium 5 000 õpilast maakonnas

27 Toetuse jaotus lasteaiaõpetajate koolituseks
lasteaiaõpetajate koolituse pearaha 6,59 €/õpilane erirühma laste pearaha 2 x kõrgem Hariduslike erivajadustega laste rühmades osalevad lapsed 2014/2015 arendusrühm (vaimse alaarenguga lastele) erirühm (erihooldust ja -õpet vajavad lapsed) kehapuudega laste rühm liitpuudega laste rühm meelepuudega laste rühm pervasiivsete arenguhäiretega rühm tasandusrühm (kõnehälvetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega lastele)

28 Küsimused: 2015 aastal kasutati endiselt haridusrahade jagamiseks nn koefitsiente ja võeti vastu pikaajaline määrus. Millised on HTM edasised plaanid haridustoetuse jagamisel? Kas jätkatakse koefitsientidega või muudetakse midagi?  Kas jätkatakse pearahaga, mis on võrdne kõikidele kooliastmetele (2015 aastal 1157 eurot) vaatamata, et kolmanda astme vajalikud kulud on suuremad ja esimene aste on üle makstud? Kas selline poliitika tähendab seda, et rahaga sunnitakse KOVidel III astet sulgema ja kodulähedane põhikool on 1-6 klassi?

29 Piret Sapp piret.sapp@hm.ee
Aitäh! Piret Sapp


Alla laadida ppt "Üldhariduskoolide pidamiseks antavad toetused"

Seotud esitlused


Google'i reklaam