Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Rahvussuhted Eestis Eero Raun Eesti Koostöö Kogu programmijuht Ühiskonnaõpetuse riigieksami konsultatsiooni-seminar Saaremaa gümnasistidele 7. mail.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Rahvussuhted Eestis Eero Raun Eesti Koostöö Kogu programmijuht Ühiskonnaõpetuse riigieksami konsultatsiooni-seminar Saaremaa gümnasistidele 7. mail."— Esitluse väljavõte:

1 Rahvussuhted Eestis Eero Raun Eesti Koostöö Kogu programmijuht Ühiskonnaõpetuse riigieksami konsultatsiooni-seminar Saaremaa gümnasistidele 7. mail Kuressaare kultuurikeskuses

2 Rahvused Eestis alates 1881
Aasta 1881 1897 1922 1934 1959 1970 1979 1989 2000 2007 Eestlasi 790455 867794 969976 992520 892653 925157 947812 963281 930219 921062 Venelasi 29385 38375 91109 92656 240227 334620 408778 474834 351178 344280 Sakslasi 46779 33362 18319 16346 670 7850 3944 3466 1870 1900 Soomlasi 103 379 401 1088 16699 18537 17753 16622 11837 11035 Rootslasi 5548 6083 7641 435 254 297 Juute 3290 3837 4566 4434 5433 5282 4954 4613 2145 Ukrainlasi 504 2 15769 28086 36044 48271 29012 28158 Valge-venelasi 272 10930 18732 23461 27711 17241 16133 Allikad: Rahvastikuministri Büroo, Eestimaa Rahvuste Ühendus, Statistikaamet

3 Elanikkonna rahvuslik jaotus earühmades
Allikas: Statistikaamet, jaanuar 2007

4 Õpilaste arvu vähenemine eesti- ja venekeelsetes koolides: eesti keeles õppijate osakaal on tõusnud 78%-ni Allikas: HTM

5 Rahvastiku ja kodanikkonna mitmekultuurilisus
EV Välisministeeriumi andmetel elas Eestis 2. juuli 2007 seisuga ca Eesti kodanikku, neist ca eesti rahvusest 19% kodanikkonnast (ca EV kodanikku) oli teistest rahvustest, st kuulusid valdavalt venekeelse elanikkonna hulka. Venemaa kodanikke oli , Ukraina kodanikke 4608, Soome kodanikke 1948, Läti kodanikke 1574, Valgevene kodanikke 1347 ja Leedu kodanikke 1346. Määratlemata kodakondsusega elanikke oli Eesti püsielanike seas – 32%, 2003 – 12%, 2007 – 8,5% elanikkonnast

6 Naturalisatsioon naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud isikud eelmise kodakondsuse lõikes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Määratlemata kodakondsusega 3 355 3 022 3 942 3 664 6 355 6 635 4 367 3 934 1 961 Vene Föderatsioon 64 67 134 37 152 412 355 267 138 Ukraina 4 1 7 11 3 15 19 16 Kodakondsuseta isikute naturaliseerimise tähtsus hakkab taanduma. Sarnaselt teiste Euroopa riikidega muudab kodanikkonna kultuuriline mitmekesisus Eesti ühiskonna integratsiooni üheks olulisemaks probleemiks erinevast rahvustest kodanike võrdväärse osalemise avalikus elus, riigiametites, majanduses ja poliitikas. Sellest sõltub ka Eesti kodakondsuse praktiline väärtustamine mittekodanike jaoks Allikas: Kodakondsus- ja Migratsiooniamet / Marju Lauristin, sept. 2008

7 Mitte-eestlaste potentsiaal tööturul on alakasutatud
Eesti tööjõuturu avanemine Euroopa Liidu maadesse ning rahvastiku jätkuv vähenemine negatiivse loomuliku iibe tagajärjel on muutnud eriti teravaks inimkapitali defitsiidi Pingestuva tööjõuturu olukorras vajab rohkem tähelepanu venekeelsete koolide lõpetanute potentsiaali efektiivsem rakendatus Eestis, sh kõrgemat ja tehnika-alast haridust nõudvatel töökohtadel Allikas: Marju Lauristin Riigikogus, 18. sept. 2008

8 Keelteoskus eestlaste ja mitte-eestlaste earühmades (TÜ/SaarPoll 2007)

9 Rahvusliku identiteedi tuumfaktor
Eestlased: eesti keel -> keeletundlikkus, keeleoskuse väärtustamine Venelased: Suures Isamaasõjas saavutatud võit? Jaapanlased: nende (maailma ainus) keiser Armeenlased: nende ajalugu Leedulased: Leedu suurvürstiriik Juudid: nende religioon, judaism Araablased: nende religioon, islam

10 Mis suunas liiguvad asjad Eestis? Euroopa Liidus? Venemaal? (%)
Allikas: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2008

11 Turvatunne Kas tunnete ennast Eestis elades kindlalt ja turvaliselt? (%) Eestivenelaste kindlustunne on suurem: noorematel, Eesti kodanikel, Eestis sündinutel Allikas: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2008

12 Turvatunne Kas Te usute, et Eestist saab tulevikus riik, kus Teie lastel on kindel ja turvaline elada? (%) Eestivenelaste seas optimiste igas vanuses pessimistidest rohkem, noored on optimistlikumad Allikas: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2008

13 Liidrite olemasolu probleem
Kas Teie arvates on Eestis elavatel mitte-eestlastel oma kindlad liidrid (autoriteedid), kes nende huve kaitsevad ja neid esindavad? Mitte-eestlased ei ole poliitilised ambitsioonikad Olemasolevad kõneisikud ei ole suutnud võita enamuse usaldust Eestlased ei tea ega mõista mitte-eestlaste liidrite puudumise probleemi Allikas: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 1996 ja 2007

14 Suhtumine Venemaasse Mis Te arvate, kas Venemaa on Eestile ohtlik või sõbralik naaber? Allikas: RASI 2002, EAÜI 2007

15 Infovälja mõju rahvussuhetele

16 Integratsiooni ebaõnnestumise põhjused
Kui hindasite senist integratsiooni ebaõnnestunuks (nii arvab 52% eestlastest, 69% teistest, üle 70% tallinlastest), siis hinnake järgmiseid väiteid integratsiooni kohta. Nõustun, % Eestlaste hinnangud Eestivenelaste hinnangud Eestivenelased ei ole ise soovinud integreeruda 88 26 Venekeelsete noortega on liialt vähe tegeletud 68 Nii suurt hulka Eestis elavaid venelasi ei ole võimalik integreerida 62 57 Eestlasi on integratsiooni liialt vähe kaasa tõmmatud 53 Integratsiooniga on liialt kiirustatud, inimesed ei jõua kohaneda 42 71 Keeleõpet on integratsioonis üle tähtsustatud 30 93 Allikas: EAÜI 2007

17 Sarnasus Küsimus eestivenelastele: kuivõrd eestistunuks Te ennast hindate? (%) Allikas: EAÜI 2007

18 Põhiprobleemid omavahelises suhtluses
Esitame Teile väiteid, mis esindavad eestlaste ja eestivenelaste seisukohti. Millistega Te nõustute? (Nõustun, %) Eestlaste hinnangud Eestivenelaste hinnangud Eestivenelased ei mõista Eesti ajalugu, ei saa aru eestlaste käitumisest 81 41 Eestivenelased tunnevad ennast Eestis turvaliselt ja seovad oma tuleviku Eestiga 63 32 Eestivenelased, kes tahavad Eestis edasi jõuda, peavad eestlastest rohkem pingutama 57 86 Eestlased ja eestivenelased suhtlevad omavahel liialt vähe 50 71 Eestlased ei saa aru Suure Isamaasõja tähtsusest kõikidele eestivenelastele 35 73 Integratsiooniga tahetakse eestivenelasi muuta eestlaste sarnaseks, neid assimileerida 21 Eestivenelased tunnevad ennast Eestis teisejärgulistena, neil on eestlastega võrreldes vähem õigusi 20 Eesti võimud ei austa eestivenelaste seisukohti ja tõekspidamisi 14 82

19 Pronkssõduri kriisi põhjused
Mis olid Teie hinnangul peamised põhjused, miks eesti-venelased olid teravalt vastu pronkssõduri teisaldamisele? Allikas: EAÜI 2007

20 Pärast pronkssõdurit…
Kas praegu tuleks Eestis aktiivselt tegutseda, et eestlaste ja eestivenelaste suhteid pärast pronkssõduri sündmusi paremaks muuta? Allikas: EAÜI 2007

21 Vastastikune usaldus Eestlased, kas usaldate Eestis elavaid eestivenelasi? - Eestivenelased, kas usaldate Eestis elavaid eestlasi? Allikas: EAÜI 2007

22 Lõimumise interaktiivne olemus

23 M. Lauristin: Mida on vaja rahvuspingete vältimiseks ja ühiskonna stabiilsuse ning turvalise arengu tagamiseks? Venekeelse elanikkonna positiivse panuse suurendamine Eesti majanduse arengusse (koolitus, mobiilsus) Venekeelse kodanikkonna aktiivne kaasamine Eesti ühiskonna probleemide konstruktiivsesse arutellu ning lahendamisse Sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse vähendamine ja võrdse kohtlemise tagamine nii tööturul kui muudes eluvaldkondades (NB! Võrdse kohtlemise seadus!) Ühise inforuumi ja avaliku sfääri kujundamine Teistest rahvustest inimeste väärtusmaailma parem tundmine, kultuuridevahelise dialoogi arendamine Võimalike rahvuspingete allikate seire ja selgitamine


Alla laadida ppt "Rahvussuhted Eestis Eero Raun Eesti Koostöö Kogu programmijuht Ühiskonnaõpetuse riigieksami konsultatsiooni-seminar Saaremaa gümnasistidele 7. mail."

Seotud esitlused


Google'i reklaam