Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

EESTI KOHALIKE ETTEVÕTJATE ÜHENDUSTE TEGEVUSE UURING

Seotud esitlused


Teema esitlus: "EESTI KOHALIKE ETTEVÕTJATE ÜHENDUSTE TEGEVUSE UURING"— Esitluse väljavõte:

1 EESTI KOHALIKE ETTEVÕTJATE ÜHENDUSTE TEGEVUSE UURING
Tellija: EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) Teostaja: HeiVäl OÜ Kaido Väljaots, Leila Lahtvee, Marita Kask, Priit Kärner HeiVäl Consulting Kollane 8/10-7, Tallinn, Estonia GSM:  Skype: kaidovaljaots

2 Vastajate jaotus maakonniti
Vastajate arv maakonniti Vastamisaktiivsus maakonniti Kõige rohkem vastajaid on Lõuna-Eestist 42% Põhja-Eestist on 32% vastajaid ning Lääne-Eestist 26% Vastamisaktiivsus oli suurim Lääne-Eestis 45%, ning vähim Lõuna-Eestis 36%

3 Ühenduste tegutsemispiirkonnad (vastajad)
Sinisega on märgitud linnad, kus ühendused tegutsevad Oranžiga on märgitud vallad, kus ühendused tegutsevad

4 Ühenduste tegevuse eesmärk 1/4
Ettevõtjate ühendused tegutsevad peamiselt liikmete esindamise ja nende huvide kaitsmise eesmärgil Olulisel kohal on ka koostöö arendamine ja partnerite leidmine

5 Mis aastal alustas Teie ühendus oma tegevust?
Asutatud ühenduste arv Ühenduse asutamise aasta Vanimad vastanud ühendused alustasid tegevust aastal 1989 ning noorim ühendus aastal 2009 Peaaegu pooled ühendused on tegevust alustanud aastal 2000 või hiljem Aastatel on igal aastal tegevust alustanud vähemalt üks ühendus

6 Milliseid teenuseid Teie ühendus oma liikmetele peamiselt pakub?
Kuni 30 liikmega ühendused Üle 30 liikmega ühendused Erinevaid teenuseid pakkuvate ühenduste arv Väiksemad ühendused pakuvad enim info edastamise teenust Suuremate ühenduste peamised teenused on koolituste korraldamine, info edastamine ja liikmete nõustamine

7 Keda on Teie ühendus viimase viie aasta jooksul teavitanud oma liikmete ettevõtlustegevuses esinenud probleemidest? Reeglina teavitatakse oma probleemidest kohalikku omavalitsust Pooled ühendused on probleemidega pöördunud ka riigikogu liikmete ja ministrite poole

8 Kas koostöö mõne üleriigilise ettevõtlus- organisatsiooniga oleks Teie ühenduse huvides edaspidi oluline? Vastajad peavad koostööd üleriigiliste ettevõtlusorganisatsioonidega oluliseks või väga oluliseks

9 Kas koostöö mõne üleriigilise ettevõtlus- organisatsiooniga oleks Teie ühenduse huvides edaspidi oluline? 7 vastajat ei pea koostööd oluliseks Neist 4 asub Lääne-Eestis Nende hulgas vaid 2 on kooskõlastanud kohaliku omavalitsuse või riigi poolt väljatöötatavaid õigusakte Neist 3 ei ole ametlikult registreeritud 16 vastajat peab koostööd väga oluliseks Neist 15 on ametlikult registreeritud 75% nende hulgast on kooskõlastanuid kohaliku omavalitsuse või riigi poolt väljatöötatavaid õigusakte Koostööst huvitatud ühendused on seadusloomes aktiivsemalt kaasa rääkinud Koostööst väga huvitatud ühendused on ennast ametlikult registreerinud Enamik koostööst mittehuvitatud ühendusi asub Lääne-Eestis

10 Kas koostöö mõne üleriigilise ettevõtlus- organisatsiooniga oleks Teie ühenduse huvides edaspidi oluline? Põhja-Eesti Lõuna-Eesti Lääne-Eesti Lääne-Eestis on huvi koostöö vastu väiksem

11 Kas koostöö mõne üleriigilise ettevõtlus- organisatsiooniga oleks Teie ühenduse huvides edaspidi oluline? Ühendused, kes ei ole riigi tegevusega rahul (hinnang halb või väga halb) Ühendused, kes on riigi tegevusega rahul (hinnang piisav või hea) Rohkem on koostööst huvitatud ühendused, kes ei ole riigi senise ettevõtlusele suunatud tegevusega rahul

12 Kas koostöö mõne üleriigilise ettevõtlus- organisatsiooniga oleks Teie ühenduse huvides edaspidi oluline? Üle 30 liikmega ühendused Kuni 30 liikmega ühendused Suuremad ühendused on koostööst rohkem huvitatud

13 Millise hindega hindate riigi senist tegevust ettevõtluse edendamisel?
Pooled vastajad ei ole rahul riigi panusega ettevõtluse edendamisel Heaks hindavad riigi panust vaid 10% vastanutest

14 Millise hindega hindate kohalike omavalitsuste senist tegevust ettevõtluse edendamisel?
Omavalitsuste panusega ei olda rahul Hinnang omavalitsuste panusele on lähedane hinnanguga riigi panusele

15 Omavalitsuste ja riigi panus ettevõtluse edendamisel
Riigi panus hea/väga hea Omavalitsuse panus hea/väga hea Põhja-Eesti 12,5% 6,3% Lõuna-Eesti 14,3% 28,6% Lääne-Eesti 7,7% 0% Lääne-Eestis hinnatakse riigi panust väiksemaks kui mujal Eestis Ükski vastaja Lääne-Eestist ei pea omavalitsuse panust heaks või väga heaks Lõuna-Eestis on rahulolu omavalitsustega suurem

16 Millised peamised probleemid takistavad ühenduse liikmete ettevõtlustegevust?
Suurimad takistused ettevõtlustegevusele on poliitika ning kiirelt muutuv seadusandlus

17 Mis takistab Teie ühendust riigiasutuste ettevõtlusele suunatud tegevuse mõjutamisel?
Ühendustel ei ole huvi ega vahendeid riigipoolse tegevuse mõjutamiseks

18 Milliste ettevõtluse arendamisvaldkondade kohta vajaksid Teie ühenduse liikmed kõige rohkem teavet?
Ühenduste liikmed ei oma piisavalt infot seadusandluse ning Euroopa Liidu tugiprogrammide kohta

19 Milliste ettevõtluse arendamisvaldkondade kohta vajaksid Teie ühenduse liikmed kõige rohkem teavet?
Lõuna-Eesti Lääne-Eesti Põhja-Eesti Lääne-Eestis on huvi Euroopa Liidu tugiprogrammide vastu väiksem. Seal peetakse olulisemaks saada infot seadusandluse ja ettevõtluspoliitika kohta Samuti ei vajata Lääne-Eestis kapitali ja panganduse kohta nii palju infot kui mujal Eestis Põhja-Eestis tuntakse eksporti ja väliskaubandust puudutava teabe kohta vähem huvi

20 Milliste ettevõtluse arendamisvaldkondade kohta vajaksid Teie ühenduse liikmed kõige rohkem teavet?
Üle 30 liikmega ühendused Kuni 30 liikmega ühendused Suuremate ühenduste liikmed tunnevad rohkem huvi seadusandluse ja ettevõtluspoliitika vastu Väiksemad ühendused vajavad suurematest ühendustest enam teavet EL tugiprogrammide kohta

21 Kokkuvõte Kontaktbaasis oli 131 organisatsiooni, kellest vastas 50
Enamus ühendusi on kokku kutsutud kohalike ettevõtjate poolt, ning on ametlikult registreeritud Peamise eesmärgina toodi välja liikmete huvide kaitse ning esindamine Liikmete kaasamine ja kommunikatsioon toimub tavaliselt e-posti teel Organisatsiooni liikmete arv jääb vahemikku 0-500, pooltel juhtudel vahemikku 21-50 Riigi ja omavalitsuste tegevusega ettevõtluse arendamisel ei olda rahul ning poliitikat peetakse suurimaks takistuseks ettevõtlustegevuses Ühendustel ei ole vahendeid, et mõjutada riigipoolset ettevõtlusele suunatud tegevust Vajatakse rohkem informatsiooni seadusandluse ja EL tugiprogrammide kohta Koostööd peab oluliseks või väga oluliseks 84% vastajates


Alla laadida ppt "EESTI KOHALIKE ETTEVÕTJATE ÜHENDUSTE TEGEVUSE UURING"

Seotud esitlused


Google'i reklaam