Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel"— Esitluse väljavõte:

1 Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel
Soovitused rahvaraamatukogude arendamiseks Eestis: Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel Kaili Õunapuu-Seidelberg Tiina Kriisa

2 Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel lähtub dokumendis “21. sajandi raamatukogu” püstitatud missioonist, visioonist ja väärtustest. Kvaliteedihindamise eesmärk on toetada raamatukogusid, kohalikke omavalitsusi ja ministeeriume rahvaraamatukogude ning nende poolt pakutavate teenuste arendamisel ja vastavate seadusandlike regulatsioonide kujundamisel.

3 Eesti raamatukogude missioon on aidata kaasa kultuursete, haritud ja elus hästi hakkama saavate inimeste kujunemisele. Visioon 21. sajandi rahvaraamatukogud on usaldusväärsed, mitmekülgsed, võrdseid võimalusi pakkuvad ja kasutajate vajadustest lähtuvad inspireerivad info- ja kultuurikeskused, mis käivad ajaga kaasas ja reageerivad paindlikult ühiskondlikele ja tehnoloogilistele muutustele.

4 Rahvaraamatukogude põhiülesanded
Mitmekülgsete ja uuenevate kogude haldamine ja vahendamine Vaba juurdepääsu võimaldamine (informatsioon, avalikud e-teenused, kultuur) Lugemisharjumuse kujundamine ja kirjanduse tutvustamine Rahvaraamatukogude põhiülesanded Nõustamine ja koolitamine (infokirjaoskus) Kultuurse, haridusliku ja sotsiaalse lõimumise toetamine Elukestva õppe toetamine, kodanikuaktiivsusele kaasaaitamine

5 21.sajandi raamatukogu väärtuskaart Inspireeriv Kasutajakeskne
Kättesaadav tasuta juurdepääs infole ja kultuurisisule Usaldusväärne teenused on professionaalsed, erapooletud ja kvaliteetsed 21.sajandi raamatukogu väärtuskaart Inspireeriv töökeskkond ja pakutavad teenused on kaasahaaravad, atraktiivsed ja tegevuskesksed Kasutajakeskne teenused arvestavad eri ea- ja huvigruppide vajadusi Paindlik raamatukogu on tegevustes asjakohane ja avatud muutustele Mitmekülgne raamatukogu on multifunktsionaalne kogukonnakeskus

6

7 Kvaliteedihindamise läbiviimine
Konkreetse rahvaraamatukogu kvaliteedihindamine Rahvaraamatukogu kvaliteedihindamine maakondlikul tasandil Rahvaraamatukoguteenuse riiklik hindamine Enesehindamine Kord aastas 2-3 aasta tagant Ülevaade valdkonna hetkeseisust ja kvaliteedist Eestis tervikuna 2-3 aasta tagant

8 1. Strateegiline positsioon

9 1.1. Rahvaraamatukogul on koostatud ja kinnitatud arengukava, mis määratleb peamised eesmärgid ja tegevused. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu on koostanud oma arengukava, mis sisaldab hetkeolukorra analüüsi, peamisi eesmärke ja olulisemaid tegevusi. Raamatukogu on koostanud oma arengukava, mis käsitleb põhjalikult hetkeolukorda, raamatukogu missiooni ja visiooni, eesmärke ja nende saavutamiseks kavandatud tegevusi ja finantse. Raamatukogu arengukava on omavalitsuse poolt kooskõlastatud, arengukava on aluseks eelarve koostamisel ja arendustegevuste kavandamisel, arengukava on koostatud viieks aastaks koos detailse iga-aastase tegevuskavaga. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS Raamatukogul puudub arengukava. 2017. aasta lõpuks on plaanis koostada raamatukogu arengukava aastateks

10 Raamatukogu tegevus ja eesmärgid sisalduvad omavalitsuse arengukavas.
1.2. Raamatukoguteenuse pakkumine on kajastatud omavalitsuse strateegilistes dokumentides. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu tegevus ja eesmärgid sisalduvad omavalitsuse arengukavas. Raamatukogu tegevus on seotud omavalitsuse erinevate eesmärkidega, sh hinnatakse raamatukogu kultuurilist, hariduslikku ja sotsiaalset rolli. Omavalitsuse arengukavas (nii üldises kui valdkondlikes) on seatud selged eesmärgid, meetmed, rahastamisallikad jm, mis loovad eeldused raamatukogu mitmekülgseks arenguks. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS Raamatukogu küll mainitakse omavalitsuse arengukavas, kuid raamatukogu tegevust ja eesmärke lahti kirjutatud ei ole.

11 1.3. Raamatukogu teeb kohalikul tasandil koostööd teiste asutustega, seda ka üle konkreetse omavalitsuse piiride. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogul on kontaktid teiste seotud asutustega konkreetsete algatuste raames, sh kultuuri-, haridus- ja sotsiaalasutustega. Raamatukogu töötab regulaarselt üheskoos teiste seotud asutustega ühistegevuste korraldamiseks, sh kultuuri-, haridus- ja sotsiaalasutustega. Raamatukogu pakub neile asutustele teenuseid. Raamatukogu ja teiste seotud asutuste, sh kultuuri-, haridus- ja sotsiaalasutuste vahel on tihe koostöö, raamatukogu pakub neile teenuseid, korraldatakse ühistegevusi ja vajadusel pakutakse ühiseid teenuseid. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Raamatukogu teeb regulaarselt koostööd kohalike koolide ja lasteaedadega (raamatukogutunnid, infootsingu tunnid, raamatukotid lasteaedadesse). Ühisüritusi korraldatakse aegajalt koostöös Rakvere Kultuurikeskusega. Juhuslikku kootööd teeb raamatukogu pea kõigi kohalike seonduvate asutustega. Eesmärgiks on parandada koostööd üldhariduskoolidega (enam raamatukogu- ja infootsingutunde), välja selgitada võimalused regulaarseks koostööks Rakvere Sotsiaalabikeskusega. Raamatukogu arengukava puudub

12 1.4. Rahvaraamatukogu teeninduspiirkonna ulatus ja ligipääsetavus tagavad teenuste kättesaadavuse, vajadusel pakutakse mobiilset raamatukoguteenust hajaasustusega piirkondades. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Teenused on ligipääsetavad, raamatukokku jõudmise aeg on ühistransporti kasutades mõistlik ja turvaline, mitte ületades 50 min. Hajaasustusega piirkondades on korraldatud mobiilne raamatukoguteenus. Teenused on hästi ligipääsetavad, raamatukokku jõudmise aeg ühistransporti kasutades on mõistlik ja turvaline, mitte ületades 40 min. Hajaasustusega piirkondades on korraldatud mobiilne Teenused on väga hästi ligipääsetavad, raamatukokku jõudmise aeg ühistransporti kasutades on mõistlik ja turvaline, mitte ületades 30 min. Hajaasustusega piirkondades on korraldatud mobiilne Igas kuni elanikuga linnas on vähemalt üks rahvaraamatukogu või harukogu, üle selle vähemalt üks rahva-raamatukogu keskmiselt iga elaniku kohta, mujal on iga 500 elaniku kohta vähemalt üks raamatukogu või harukogu. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 3 Rakvere linna elanike arvu ning linna suurust arvestades piisab ühest raamatukogust. Raamatukogu on kergesti ligipääsetav, liikumisprobleemidega lugejatele pakutakse regulaarset koduteenindust.

13 1.5. Rahvaraamatukogu finantseerimine tagab raamatukogule püstitatud eesmärkide kvaliteetse täitmise, omavalitsus panustab nii tööjõukuludesse, raamatukogu tegevuskuludesse kui ka kogude kujundamisse. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Omavalitsus tagab raamatukogu finantseerimise ulatuses, mis võimaldab hankida vajalikus ulatuses väljaandeid ja tagab investeeringute kaudu nõuetekohased ruumid ja tehnilise võimekuse. Raamatukoguhoidja töötasu alammäär on võrdne või kõrgem kultuuritöötaja brutotöötasu alammäärast. Omavalitsuse finantseerimine tagab lisaks raamatukogu põhifunktsioonide täitmisele ka võimekuse pakkuda lisategevusi, sh pakkuda kultuuri-, haridus- ja sotsiaalprogramme. Omavalitsuse finantseerimine loob raamatukogule igakülgsed võimalused tegutseda kultuuri-, haridus- ja kogukonnakeskusena, pakutavate teenuste valik on mitmekülgne. Väljaannete soetamise toetamine tagab kogude mitmekesisuse kvaliteedimudelis toodud ulatuses. Raamatukoguhoidja töötasu on võrdne või kõrgem õpetaja töötasu alammäärast. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Omavalitsuse finantseerimine tagab lisaks raamatukogu põhifunktsioonide täitmisele ka võimekuse pakkuda lisategevusi, sh kultuuri- ja haridusprogramme. Raamatukogutöötaja töötasu alammäär on võrdne õpetaja brutotöötasu alammääraga.

14 1.6. Raamatukoguvaldkonna spetsialistid on kaasatud kultuurivaldkonda ja teisi seotud valdkondi puudutavate otsuste tegemisse. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Omavalitsus küsib oluliste raamatukogu tegevust puudutavate otsuste langetamisel nõu raamatukogutöötajatelt. Omavalitsus kaasab regulaarselt raamatukogutöötajaid kultuuri ja haridust puudutavate otsuste kujundamisse. Omavalitsus kaasab raamatukogutöötajaid regulaarselt kultuuri-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna ja teiste valdkondade küsimuste aruteludesse. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 1 Omavalitsus küsib oluliste raamatukogu tegevust puudutavate otsuste langetamisel nõu raamatukogu direktorilt. Raamatukogu töötaja kuulub KULKA maakondliku ekspergrupi koosseisu. Raamatukogu arengukava puudub

15 2. Rahvaraamatukogu teenused ja kasutatavus

16 2.1. Raamatukogu pakub mitmekülgseid teenuseid ja tegevusi eri vanusegruppidele ja ühiskonnagruppide esindajatele, lisaks infoteenustele ja laenutustele korraldatakse erinevaid sündmusi ja tegevusi mh lastele, eakatele, muukeelsetele elanikele, erivajadustega inimestele jt. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu pakub põhiteenuseid, sh laenutusi, juurdepääsu informatsioonile ja e-teenustele, nõustamist ja koolitusi. Pakutavad teenused on kättesaadavad eri vanuse- ja ühiskonnagruppidele, teenuste väljatöötamisel on arvestatud eri sihtgruppide vajadustega, raamatukogu taristu võimaldab vähemalt piiratud ulatuses juurdepääsu erivajadustega inimestele. Raamatukogu pakub lisaks põhiteenuste osutamisele mitmeid lisategevusi, korraldab sündmusi, viib ellu programme ja pakub elanikele koostegemise võimalusi. Pakutavad teenused on sõltuvalt omavalitsuse vajadustest mitmekeelsed, raamatukogu taristu võimaldab igakülgset juurdepääsu erivajadustega inimestele. Raamatukogu pakub lisaks põhi-teenustele ja lisaprogrammidele võimalusi eri sihtgruppidele enese-arendamise ja elukestva õppega tegelemiseks, sh uute tehnoloogiate kasutamisega seotud teenuseid. Pakutavate teenuste väljatöötamisel ja elluviimisel tehakse koostööd eriala-spetsialistidega, programme viiakse ellu koostöös kultuuri-, haridus- ja sotsiaal-asutustega. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Lisaks põhiteenuste osutamisele pakub raamatukogu lisategevusi nii lastele kui täiskasvanutele: korraldab sündmusi (kirjandusüritused, kontserdid jmt) ja koolitusi, viib ellu programme (nt lugemiskoerad) ning pakub elanikele koostegemise võimalusi. Raamatukogu on võimeline teenindama lugejaid eesti, vene ja inglise keeles, raamatukogu taristu võimaldab juurdepääsu erivajadustega inimestele (autoparkla, kaldtee, lift).

17 2.2. Raamatukogud pakuvad lisaks füüsilistele teenustele ka veebipõhiseid teenuseid (sh e-raamatute laenutamine), raamatukogud võimaldavad ligipääsu e-riigi teenustele. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu tagab kasutajatele vähemalt kohapealse ligipääsu digilehtedele ja e-raamatutele, sh uudiskirjandusele. Raamatukogu pakub juurdepääsu avalikele e-teenustele, raamatukogutöötajad nõustavad kasutajaid e-teenuste kasutamisel. Ligipääs e-raamatutele, sh uudis-kirjandusele on loodud veebipõhiselt. Raamatukogu pakub ligipääsu digilehtedele ja avalikele e-teenustele, raamatukogutöötajad nõustavad kasutajaid e-teenuste kasutamisel. Raamatukogus on kasutusel kasutajasõbralik veebipõhiste teenuste süsteem, mis võimaldab juurdepääsu suurele hulgale digiressurssidele. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 1 Raamatukogu tagab kasutajatele kohapealse ligipääsu digilehtedele ja olemasolevatele e-raamatutele. Raamatukogu pakub juurdepääsu avalikele e-teenustele, raamatukogutöötajad nõustavad kasutajaid e-teenuste kasutamisel.

18 2.3. Raamatukogu pakub erinevaid infoteenuseid ja jagab informatsiooni teavikute leidumise kohta kogudes, aitab täpsustada andmeid ja fakte, abistab ning konsulteerib info otsingul. Raamatukogule on võimalik päringuid esitada läbi erinevate kanalite. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Päringute lahendamisel kasutatakse lisaks oma kogus olevatele materjalidele ja andme-baasidele erinevaid veebiressursse ning vajadusel tellitakse puuduv raamat või artikkel teisest raamatukogust (RVL). Nõustamise ja kasutajakoolituste kaudu tagatakse, et lugejad on infootsivõimalustega kursis ning oskavad seda endale vajalikul määral kasutada. Raamatukogus on võimalik kasutada individuaal- ja rühmatöö ruume, mis võimaldavad korraldada mitmekülgsete infoteenuste pakkumist. Nõustamisteenus on kasutajale 24 h jooksul kättesaadav. Raamatukogu pakub lisaks eriteenuseid (süsteemsed koolitusprogrammid, digiteerimine, valikteadistus, genealoogilised otsingud, logopeed vms.). TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 1 Päringute lahendamisel kasutatakse lisaks kogus olevatele materjalidele ja andmebaasidele erinevaid veebiressursse ning vajadusel tellitakse puuduv raamat või artikkel teisest raamatukogust. Raamatukogu korraldab regulaarselt nõustamistunde ja kasutajakoolitusi tagamaks, et lugejad on infootsivõimalustega kursis ning oskavad seda endale vajalikul määral kasutada. Päringuid saab esitada ka läbi kodulehel oleva e-päringu vormi.

19 2.4. Raamatukogu lahtiolekuajad võtavad maksimaalselt arvesse kasutajate vajadusi.
RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu lahtioleku aeg võtab võimalusel arvesse nii tööl käivate inimeste kui teiste kasutajate vajadusi. Vähemalt 75% kasutajatest on rahul lahtiolekuaegadega. Raamatukogu võimaldab raamatute tagastamist ja tagastustähtaja pikendamist ka töövälisel ajal. Vähemalt 80% kasutajatest on rahul Raamatukogu võimaldab ligipääsu mitmetele teenustele ka töövälisel ajal, nn avatud raamatukogu põhimõtte rakendamine. Vähemalt 85% kasutajatest on rahul lahtiolekuaegadega. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Raamatukogu võimaldab tagastustähtaja pikendamist ka töövälisel ajal. Vähemalt 94% kasutajatest on rahul või väga rahul lahtiolekuaegadega. 2017. a. paigaldatakse raamatute tagastuskast, mida saab kasutada ka töövälisel ajal.

20 2.5. Raamatukogu tutvustab regulaarselt pakutavaid teenuseid avalikkuses, sh kohaliku meedia ja sotsiaalmeedia kanalite kaudu. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu tutvustab oma tegevusi regulaarselt oma kodulehel (võib olla nii iseseisev lehekülg kui suurema üksuse alaleht) ja kohalikus meedias. tegevusi regulaarselt lisaks omavalitsuse kodulehel, partnerite kanalites ja sotsiaalmeedias. Raamatukogu on sotsiaalmeedias esindatud ja aktiivselt inimesi oma tegevustesse kaasav. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 3 Raamatukogu tutvustab oma tegevusi regulaarselt kodulehel, lisaks omavalitsuse kodulehel (Kultuurikava), kohalikus ajalehes Virumaa Teataja, partnerite kanalites (Rakvere Kultuurikeskus) ja sotsiaalmeedias ning on aktiivselt inimesi oma tegevustesse kaasav.

21 2.6. Teenuste arendamisel lähtutakse kasutajate vajadustest ja tagasisidest, kasutajad on rahul pakutavate teenuste kvaliteediga. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu kogub regulaarselt kasutajate tagasisidet ja viib läbi rahulolu-uuringut. Kasutajad hindavad raamatukoguteenust vähemalt 60% maksimumhindest. rahulolu-uuringut. Kasutajad hindavad raamatukoguteenust vähemalt 70% maksimumhindest. rahulolu-uuringut. Kasutajad hindavad raamatukoguteenust vähemalt 80% maksimumhindest. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Esmakordselt läbi viidud rahulolu-uuringu põhjal hindavad raamatukoguteenust 5-punktisel skaalal kõrgeima väärtusega ehk väga heaks 77% kasutajatest. Plaanis on korraldada rahulolu-uuringuid regulaarselt kord aastas.

22 2.7. Raamatukogu on kohalikele elanikele oluline ja vajalik, raamatukogu teenuseid kasutab ja raamatukogu korraldatud või kaaskorraldatud tegevustes osaleb märkimisväärne osa kohalikust elanikkonnast. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Vähemalt 25% teeninduspiirkonna elanikest on kaasatud mõnda raamatukogu tegevusse, sh koostöös partneritega korraldatud sündmustesse, koolitustesse ja teistesse tegevustesse. Vähemalt 40% teeninduspiirkonna Vähemalt 50% teeninduspiirkonna TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Vähemalt 40% teeninduspiirkonna elanikest on kaasatud mõnda raamatukogu tegevusse, sh koostöös partneritega korraldatud sündmustesse, koolitustesse ja teistesse tegevustesse. Rahvaraamatukogu teenused ja kasutatavus: maksimaalsest 21 punktist: 13

23 3. Kogude kujundamine

24 3.1. Raamatukogu lähtub kogude komplekteerimisel kinnitatud põhimõtetest, kasutajate tagasisidest ja väljaannete kasutamise statistikast. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Kogude komplekteerimise põhimõtted on kinnitatud ja avalikustatud. Kogude komplekteerimise põhimõtted on kinnitatud ja avalikustatud. Põhimõtted arvestavad eri vanuse- ja ühiskonnagruppide vajadustega. Kinnitatud ja avalikustatud põhimõtted määratlevad prioriteedid, mis arvestavad eri vanuse- ja ühiskonna-gruppide vajadustega, sh näevad ette eri keeltes väljaannete hankimise. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 3 Kinnitatud ja raamatukogu koduleheküljel avalikustatud komplekteerimispõhimõtted määratlevad prioriteedid, mis arvestavad eri vanuse- ja ühiskonnagruppide vajadustega, sh näevad ette eri keeltes väljaannete hankimise. Kasutajate tagasisidet jälgitakse edaspidi regulaarselt ning kord aastas vaadatakse üle komplekteerimis-põhimõtted.

25 1 3.2. Raamatukogu hangitud väljaanded katavad elanikkonna vajadused.
RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu hangib aastas keskmiselt 200 raamatut 1000 elaniku kohta. Raamatukogu hangib aastas keskmiselt 300 raamatut 1000 elaniku kohta. Raamatukogu hangib aastas keskmiselt 400 raamatut 1000 elaniku kohta. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 1 Raamatukogu hangib aastas keskmiselt 270 raamatut 1000 elaniku kohta. Tõstame järjekorraga teavikute eksemplaride hulka.

26 3.3. Raamatukogu tagab kasutajatele juurdepääsu peamistele üleriigilistele ajalehtedele ja ajakirjadele. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu hangib aastas vähemalt 20 nimetust perioodikat. Raamatukogu hangib aastas vähemalt 2 päeva- ja 3 nädalalehte ning 30 nimetust ajakirju. Raamatukogu hangib kõik Eestis ilmuvad üleriigilised päeva- ja nädalalehed, ning vähemalt 40 nimetust ajakirju, sealhulgas ka võõrkeelseid väljaandeid. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 3 Raamatukogu hangib kõik Eestis ilmuvad üleriigilised päeva- ja nädalalehed. Ajakirju osteti 2016.a. 155 nimetust, kokku saadi 251 nimetust ajakirju. Hangitakse ka võõrkeelseid ajakirju.

27 3.4. Erilist tähelepanu pööratakse laste- ja noortekirjanduse hankimisele
RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Iga 16-aastase ja noorema kasutaja kohta hangitakse aastas vähemalt 0,6 raamatut. Iga 16-aastase ja noorema kasutaja kohta hangitakse aastas vähemalt 0,8 Iga 16-aastase ja noorema kasutaja kohta hangitakse aastas vähemalt 1 raamat. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Iga alla 16-aastase kasutaja kohta hangitakse aastas 0,9 raamatut. (Arvesse on võetud laste-ja noorteosakonda ostetud teavikud)

28 3.5. Raamatute laenutamise ootejärjekorrad on mõistliku pikkusega, teenus on kiire ja kättesaadav.
RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Ooteaja pikkus nimetuse kohta ei ületa keskmiselt 5 nädalat. ületa keskmiselt 4 nädalat. ületa keskmiselt 3 nädalat. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Hinnanguline ooteaja pikkus nimetuse kohta ei ületa 4 nädalat. 3.6. Kasutajate rahulolu raamatute laenutamise ooteaja pikkusega on kõrge. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Ooteaja pikkusega on rahul vähemalt 60% kasutajatest. 70% kasutajatest. 80% kasutajatest. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 3 Ooteaja pikkusega on rahul vähemalt 85% kasutajatest. Küsitluse põhjal ei pea 30% kasutajaid ooteaja pikkust enda jaoks oluliseks. Suurendada jooksvalt suure nõudlusega teavikute eksemplaride hulka.

29 3.7. Raamatukogu tegeleb kogude regulaarse uuendamisega.
RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Igal aastal vahetatakse välja vähemalt 4% kogudest. Vähemalt 15% avakogus olevates raamatutest on uuemad kui 5 aastat. Igal aastal vahetatakse välja vähemalt 6% kogudest. Vähemalt 25% avakogus olevates raamatutest on uuemad kui 5 aastat. Igal aastal vahetatakse välja vähemalt 8% kogudest. Vähemalt 30% avakogus olevates raamatutest on uuemad kui 5 aastat. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 1 Välja vahetati 4,2% kogudest. 19% kogust on uuemad, kui 5 aastat. Hoidla puudub, kõik väljaanded paiknevad avakogus. Kogude uuendamist jätkatakse regulaarselt, vahetades igal aastal välja vähemalt 4%. Juurdetulek – 4309 Kustutati Kogud aasta lõpul 100 × =4,17

30 3 3.8. Raamatukogu kogud on aktiivses kasutuses. RAHULDAV = 1 HEA = 2
EESKUJULIK = 3 Kogude ringlus ehk raamatukogu laenutuste ja kogude suuruse suhtarv on vähemalt 0,8. on vähemalt 1. on vähemalt 1,2. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 3 Kogude ringlus on 1,7.

31 3.9. Kogud sisaldavad erinevaid väljaandeid erinevatel infokandjatel ja formaatides, sh e-raamatud, audiovisuaalsed materjalid. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu pakub lisaks raamatutele ja perioodikale ka muid väljaandeid ja infokandjaid, sh teatud valiku muusikat ja filme. Pakutava valikuga on rahul vähemalt 75% kasutajatest. Pakutavate infokandjate ja väljaannete valik on mitmekülgne. Pakutava valikuga on rahul vähemalt 80% kasutajatest. Pakutavate infokandjate ja väljaannete valik on mitmekülgne ja sisaldab uuemaid materjale. Pakutava valikuga on rahul vähemalt 85% kasutajatest. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Pakutavate infokandjate ja väljaannete valik on suhteliselt mitmekülgne ja sisaldab uuemaid materjale. Puuduvad e-raamatud ja piiratud on videosalvestiste hulk, kuna nende laenutamine on tulenevalt seadustest suurte piirangutega. Pakutava valikuga on rahul 85% kasutajatest. Kogude kujundamine: maksimaalsest 27 punktist: 20

32 4. Rahvaraamatukoguspetsialistide ettevalmistus

33 4.1. Raamatukogus on piisav arv töötajaid kvaliteetse teenuse osutamiseks.
RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogus on vähemalt 0,8 töökohta 1000 elaniku kohta, minimaalselt täiskohaga 1 töötaja. Raamatukogus on vähemalt 0,9 Raamatukogus on vähemalt 1 töökoht 1000 elaniku kohta, minimaalselt täiskohaga 1 töötaja. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 3 Raamatukogus on 1,37 töötajat 1000 elaniku kohta.

34 4.2. Raamatukogus töötavatel spetsialistidel (sh direktoril) on kutsekvalifikatsioon (võib olla omandamisel), erialane haridus või ettevalmistus raamatukogus töötamiseks, ettevalmistus tagab valmisoleku pakkuda teenust eri vanuseastmetele ja ühiskonnagruppidele, teenust pakutakse lisaks eesti keelele ka teistes piirkonnas laialdaselt kasutatavates keeltes. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogus töötavad erialase ette-valmistusega spetsialistid. Raamatukogu suudab pakkuda teenust lisaks eesti keelele ka teistes antud piirkonnas sagedamini kasutatavates keeltes. Raamatukogus töötavad erialase ettevalmistusega spetsialistid, töösse on kaasatud ka teiste valdkondade spetsialistid (nt kultuuritöö, noorsootöö, sotsiaaltöö, infotehnoloogia jt). Raamatukogu suudab pakkuda teenust lisaks eesti keelele ka teistes antud piirkonnas sagedamini kasutatavates keeltes. spetsialistid, töötajad osalevad regulaarselt täiendkoolituses. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 3 Raamatukogus töötavad erialase ettevalmistusega spetsialistid, töösse on kaasatud ka teiste valdkondade spetsialistid. Töötajad osalevad regulaarselt täiendkoolituses. Raamatukogu suudab pakkuda teenust lisaks eesti keelele ka teistes antud piirkonnas sagedamini kasutatavates keeltes (vene keel, inglise keel). Koolituste korraldamine tuginedes koolitusvajadusele. Regulaarne koolitusvajaduse uurimine.

35 4.3. Raamatukogutöötajad tegelevad regulaarselt enesetäiendamisega kutsestandardiga seotud pädevuste arendamiseks, töötajad osalevad siseriiklikel ja välislähetustel, et õppida tundma parimaid praktikaid teistest Eesti ja välisriikide raamatukogudest. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu võimaldab aastas vähemalt 4 koolituspäeva töötaja kohta kutsestandardiga seotud pädevuste arendamiseks, sh tutvumist Eesti ja välisriikide heade praktikatega. vähemalt 5 koolituspäeva töötaja vähemalt 6 koolituspäeva töötaja TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Raamatukogu võimaldab töötajale vähemalt 5 koolituspäeva aastas kutsestandardiga seotud pädevuste arendamiseks. Töötajad on osalenud siseriiklikel ja välislähetustel, et õppida tundma parimaid praktikaid teistest Eesti ja välisriikide raamatukogudest a. külastati Soome raamatukogusid.

36 4.4. Raamatukogus on tagatud spetsialistide pealekasv, töötingimused on piisavalt atraktiivsed, et tagada vajalike töökohtade täitmine kvalifitseeritud spetsialistidega. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu töökohad on täidetud kvalifitseeritud spetsialistidega. Töötajate rahulolu on vähemalt 70% maksimumist. kvalifitseeritud spetsialistidega, tagatud on uute töötajate pealekasv. Töötajate rahulolu on vähemalt 80% tagatud on uute töötajate pealekasv, raamatukogu on hinnatud tööandja. Töötajate rahulolu on vähemalt 90% TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Raamatukogu töökohad on täidetud kvalifitseeritud spetsialistidega, tagatud on uute töötajate pealekasv, raamatukogu on hinnatud tööandja. Üldist töörahulolu hindab heaks või väga heaks 96% töötajatest. Rahvaraamatukoguspetsialistide ettevalmistus: maksimaalsest 12 punktist: 10

37 5. Rahvaraamatukogu füüsiline keskkond

38 5.1. Raamatukogu paikneb keskses ja ligipääsetavas kohas, teiste peamiste avalike teenuste läheduses, raamatukogu on avalikus ruumis hästi leitav ja kergesti ligipääsetav väikelastele, eakatele ja erivajadustega inimestele. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Tagatud on ligipääs väikelastele, eakatele ja erivajadustega inimestele vähemalt põhiteenuste ulatuses. Raamatukogu juures on korraldatud parkimine, sh autodele ja jalgratastele. Tagatud on ligipääs väikelastele, eakatele ja erivajadustega inimestele lisaks põhiteenuste kasutamisele ka lisategevustes osalemiseks. Raamatukogu juures on korraldatud Tagatud on täielik ligipääs väikelastele, eakatele ja erivajadustega inimestele kõikidele raamatukogu teenustele. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 3 Raamatukogu paikneb keskses ja ligipääsetavas kohas, teiste peamiste avalike teenuste läheduses, raamatukogu on avalikus ruumis hästi leitav ja kergesti ligipääsetav väikelastele, eakatele ja erivajadustega inimestele. Raamatukogu juures on autoparkla ja rattamaja.

39 5.2. Raamatukogu kasutuses on piisavalt ruumi, et korraldada põhiülesannete täitmiseks vajalikke tegevusi. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu suurus on keskmiselt 70m elaniku kohta. 85m elaniku kohta. 100m elaniku kohta. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Raamatukogu suurus on keskmiselt 85m elaniku kohta. Teeme jätkuvat selgitustööd uue hoone vajalikkusest.

40 5.3. Raamatukogu füüsilise keskkonna arendamisel lähtutakse ennekõike kasutajate vajadustest, raamatukogu ruum peab olema maksimaalselt avatud ja mitmeotstarbeline, inimesed soovivad seal aega veeta, sh kohtuda, õppida, töötada ja kultuurselt aega sisustada. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Ruumid võimaldavad pakkuda kvaliteetseid põhiteenuseid. kvaliteetseid põhiteenuseid ja ellu viia lisategevusi. mitmesuguseid teenuseid ja viia ellu tegevusi, füüsiline keskkond soodustab suhtlemist, ühistegevust, grupiarutelusid jm. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Ruumid võimaldavad pakkuda kvaliteetseid põhiteenuseid ja ellu viia lisategevusi. Raamatukogul on konverentsisaal ja muinasjututuba. Puudus on grupi-ja individuaaltöö ruumidest ning võimalustest kasutada ruume mitmeotstarbeliselt. Plaanis on a. ruumide otstarvet muutes tekitada kaasaegne rühmatööruum.

41 5.4. Raamatukogul on tänapäevane tehniline varustatus, sh moodne ja vajaliku võimsusega arvutipark, statsionaarne ja traadita turvaline internetiühendus, printimis- ja skaneerimisvõimalused, võrguväljaannete lugemise võimalus, seadmed, mis toetavad hariduslike ja vabaajategevuste läbiviimist. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu arvutipark ei ole vanem kui 5 aastat, kasutajatele on kättesaadav turvaline WiFi-võrk ning printimis- ja skaneerimisvõimalused, tehnilised vahendid toetavad mõnede tegevuste läbiviimist. Raamatukogu arvutipark ei ole vanem kui 4 aastat, kasutajatele on kättesaadav turvaline WiFi-võrk ning printimis- ja skaneerimisvõimalused, samuti võrguväljaannete lugemiseks mõeldud vahendid, tehnilised vahendid toetavad mõnede tegevuste läbiviimist. Raamatukogu arvutipark ei ole vanem kui 3 aastat, kasutajatele on kättesaadav kiire ja turvaline WiFi-võrk ning printimis- ja skaneerimis-võimalused, samuti võrguväljaannete lugemiseks mõeldud vahendid, tehnilised võimalused tagavad mitmekülgsete tegevuste läbiviimist, nt 3D-printer, muusikavahendid vms. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 1 Raamatukogu arvutipark ei ole vanem kui 5 aastat, kasutajatele on kättesaadav turvaline WiFi-võrk ning printimis- ja skaneerimisvõimalused. Muusikatoas saab kasutada süntesaatorit. Plaanis on a. Soetada graafikalauad.

42 5.5. Raamatukogu töökeskkond vastab tänapäevastele nõuetele, sh töökoha ergonoomika, mööbel, valgustus, temperatuur jm. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu töökeskkond vastab töökohtadele kehtestatud nõuetele, töötajate ja kasutajate käsutuses on korralikud töövahendid ja raamatukogu kasutamist võimaldavad tingimused, töökeskkond võimaldab keskendumist. raamatukogu keskkond on kaasaegne, värske sisustuse ja uute töö-vahenditega, töökeskkond võimaldab keskendumist. raamatukogu keskkond on kaasaegne, luues sobilikud töötingimused ja pakkudes suurepärast kasutaja-kogemust, kasutatav mööbel on kergesti teisaldatav erinevate sündmuste läbiviimiseks, töökeskkond võimaldab keskendumist. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Raamatukogu töökeskkond vastab töökohtadele kehtestatud nõuetele. Töötingimused (valgus, mööbel, temperatuur jmt) on töötamiseks sobilikud. Töötajate käsutuses on korralikud töövahendid, töökeskkond võimaldab keskendumist.

43 5.6. Raamatukogu paikneb kvaliteetse teenuse pakkumist võimaldavates ruumides, kasutajatele on tagatud tänapäevane ja tehniliselt korras taristu. RAHULDAV = 1 HEA = 2 EESKUJULIK = 3 Raamatukogu ruumid ja/või hoone vajavad mingis osas kaasajastamist, kuid raamatukogu omanik on näinud selleks vajalikud vahendid eelarves ette ning hoone ja/või ruumide seisukord võimaldab olemasoleval kujul pakkuda kasutajatele head teenust. Raamatukogu ruumid on suures osas tänapäevased, ruumide ja/või hoone seisukorra parandamiseks on vaja väiksemahulist remonti, mille vahendid on eelarves ette nähtud. Raamatukogu ruumid on tänapäevased, paiknetakse kas uutes või korralikult renoveeritud ruumides, mis vastavad kõikidele nõutele ja võimaldavad pakkuda kasutajatele kvaliteetset teenust. TASE KIRJELDUS ARENDUSTEGEVUS 2 Raamatukogu ruumid on suures osas tänapäevased, ruumide ja hoone seisukorra parandamiseks on vaja väiksemahulist remonti, mille vahendid on eelarves ette nähtud. Hoone, kus raamatukogu paikneb, ei ole projekteeritud raamatukoguks, mis seab paratamatuid takistusi ideaaltingimuste loomiseks. Rahvaraamatukogu füüsiline keskkond: maksimaalsest 18 punktist: 12 KOKKU: 96 punktist 63

44 Lugejaküsitlus https://goo.gl/forms/MPimZoDZT6WaUAVp2 1,5 nädalat
129 vastajat – 76 paberil, 53 internetis (2% registr. kasutajatest)

45 Missuguseid raamatukogu poolt pakutavaid teenuseid ja tegevusi kasutate?

46 Kas olete rahul raamatukogu lahtiolekuaegadega?

47 Kuidas olete rahul erinevate infokandjate valikuga meie raamatukogus?

48 Kuidas olete rahul raamatute ja muude väljaannete valikuga meie raamatukogus?

49 Kuidas olete rahul järjekorda pandud raamatute ooteaja pikkusega meie raamatukogus? Kui pikk on teie arvates mõistlik ooteaja pikkus raamatule, millel on järjekord?

50 Hinnake üldist rahulolu raamatukoguteenusega?

51 Missuguseid raamatukogus toimuvaid üritusi külastate?

52 Kust saate informatsiooni raamatukogus toimuva kohta?

53 Missuguseid üritusi võiks raamatukogu teie arvates veel korraldada?
Loengud ja koolitused: lastekasvatamine, tervis, toitumine, liiklusohutus … Õmbluskursus Dokumentaalfilmiõhtud Tuntud inimeste reisimuljed Kohtumisõhtud loodusteemadel (looduskaitse, botaanikaaiast jmt) Kvaliteetkirjanduse tutvustamine Väikelaste üritused, keelekümblus lastele Muusikaüritused Kohtumised humoorikate inimestega Teatrietendus Kohtumine kuulsa kunstnikuga Esinemisvõimalusi noortele Rohkem raamatulaatu Üritusi on piisavalt, ei ole vaja rohkem (2)

54 Töötajate rahuloluküsitlus
Töövahendid, tööruumid ja töötingimused Informatsiooni kättesaadavus, info liikumise kiirus ja efektiivsus Koolitusvõimalused Vastajat mõjutavad head ja parandamist vajavad tegurid Tööõhkkond ja üldine töörahulolu

55 TÄNAME!


Alla laadida ppt "Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel"

Seotud esitlused


Google'i reklaam