Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Võõrkeelte valdkond Piret Kanne 24.10.2013.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Võõrkeelte valdkond Piret Kanne 24.10.2013."— Esitluse väljavõte:

1 Võõrkeelte valdkond Piret Kanne

2 Võõrkeelte õppekava põhineb EN keeleõppe raamdokumendil ja keeleoskustasemetel
EKRi põhimõtetest lähtumine võimaldab: - arvestada, et osaoskused arenevad erinevalt - arendada enesehindamist ja eesmärkide seadmist - anda tagasidet saavutatu kohta - toetada õpimotivatsiooni ja keelelist arengut - esitada erineva sooritusega õpitulemusi - arvestada erineva võimekusega õpilastega

3 Ühtne kõigile õpitavatele võõrkeeltele
Ühtsetel alustel: õppeainete kirjeldused õppe-eesmärgid õpitulemused õppesisu õppetegevused, hindamine

4 RÕK võõrkeelte valdkonna ülesehitus
Valdkond A-võõrkeel Kooliaste Valdkonna pädevus Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õpitulemus AV õppeained Õppesisu AV kirjeldus Õppeaine kirjeldus Üldpädevused Lõiming Õppetegevused Hindamine Füüsiline keskkond

5 Näiteks: 3. klassi lõpetaja:
saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; [...] suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeelte õppimisel

6 Täpsustatud õpitulemused 3. klassi lõpetaja hea õpitulemus
Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine Inglise keel A1.2 A1.1 Teised keeled A1.1-A1.2

7 Kooliastmed Klassid I kooliaste 1. klass Õpitulemus Õpitulemus
II kooliaste 2. klass III kooliaste 3. klass Gümnaasium 4. klass Õpitulemus

8 Kooliastme kavast töökavani
Kooliaste Klassi ainekava Õpetaja töökava X- ja Y-keel Õpitulemus Õpitulemused Õppesisu Õppetegevused Hindamine (Lõiming, läbivad teemad, pädevused) Lõiming, läbivad teemad, pädevused

9 Lisateave Soovitused kooli võõrkeelte ainekavade koostamiseks
PK aine- ja töökavade koostamine. Näidiskavad. ja palju muud olulist

10 1. Vestlusring Kuidas seostub kuuldu minu kooliga?
Millised mõtted tekkisid seoses oma kooliga / oma praktikaga?

11 Seosed aine- ja töökava eri osade vahel
Eesmärk/õpitulemus – õpitegevus – hindamine. 2. Vestlusring Millist õppimist toetavat hindamist te näidistest leiate; mis on teie arvates puudu; mida lisaksite (kuhu)? Kui oluline see on?

12 Mida võtate töötoast kaasa?


Alla laadida ppt "Võõrkeelte valdkond Piret Kanne 24.10.2013."

Seotud esitlused


Google'i reklaam