Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Uus lastekaitseseadus ja planeeritavad muudatused

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Uus lastekaitseseadus ja planeeritavad muudatused"— Esitluse väljavõte:

1 Uus lastekaitseseadus ja planeeritavad muudatused
Tallinn,

2 Seaduse muutmise eesmärk
Lapse õiguste edendamine ja kaitsmine – selleks: Laste ja peredega seotud riskide ennetamine, varane sekkumine ja abivajavate laste võimalikult kiire ning efektiivne abistamine; Riigipoolse toe suurendamine kohalikule omavalitsusele nende lastekaitse alaste ülesannete täitmiseks, sh olemasoleva riikliku rakendusasutuse baasil riikliku ja regionaalse võimekusega lastekaitsesüsteemi välja arendamine; Kohaliku tasandi lastekaitsetöö kvaliteedi tõstmine

3 Lastekaitse seaduse väljatöötamise alused
ÜRO lapse õiguste konventsioon Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm Laste ja perede arengukavas

4 Lastekaitse on valdkondadeülene
Haridus Hoolekanne Tervishoid Õiguskaitse LASTEKAITSE lapse heaolu toetavad SEKKUMISED JÄRELEVALVE lapse heaolu toetavate sekkumiste üle horisontaalne sidusus vertikaalne korraldus

5 Tänase lastekaitse korralduse tõhustamine
Valla- ja linnavalitsused Riiklik rakendusasutus Sotsiaal-ministeerium Maavalitsused Mobiilsed nõustamismeeskonnad

6 Oluline muudatus – ennetus ja varane sekkumine
Eesmärk on viia laste ja peredega tehtava töö fookus juba aset leidnud tõsiste juhtumitega tegelemiselt ennetusele Sekkuda tuleb enne kahjude tekkimist, sest see on üldjuhul tulemuslikum; Probleemide ennetamine kaldub olema odavam ja lihtsamini teostatav. Näiteks Scotti jt poolt aastal Suurbritannias läbiviidud uuringu järgi on 28. eluaastaks käitumishäirega isikutele tehtavad kulud 10 korda suuremad kui probleemideta eakaaslastele tehtavad kulud ja 3,5 korda suuremad kui käitumisprobleemidega eakaaslastele tehtavad kulud. Eestis puuduvad põhjalikud arvutused ennetustöö rahalisest mõjust, kuid näiteks Action for Children and the New Economics Foundation on hinnanud, et ilma nende väljapakutud lisainvesteeringuteta ennetustöösse võib Suurbritannia majandus kaotada lähema 20 aasta jooksul saamata jäänud tulude tõttu 486 miljardit naela. See on 24 miljardit naela aastas, võrdne umbes ühe viiendikuga prognoositud tervisevaldkonna kulutustest aastatel 2010–2011 Action for Children and New Economics Foundation (2009). Bocking the Future Why Investing in Children is Good for Us All. KULUTULUSUS Teisisõnu, sekkumiste rakendamisega peab kaasnema positiivne investeeringutasuvus (return on investments). Teenus võib anda positiivseid tulemusi mingi vajaduse rahuldamisel või probleemi lahendamisel, kuid kui selle rakendamine on kallim kui mitterakendamine, ei pruugi see olla mõistlik investeering.

7 Oluline muudatus – tõenduspõhised sekkumised
Tõenduspõhine sekkumine sisaldab endas olemasoleva kõrgeima kvaliteediga teadusliku uurimistöö kasutamist tulemusrikkama ja õigustatud avaliku poliitika soodustamiseks ja/või programmiliste tegevuste läbiviimiseks. Sekkumiste tuginemine teaduslikele teadmistele – on eetiline pakkuda neid teenuseid, mis töötavad! Näiteks Scotti jt poolt aastal Suurbritannias läbiviidud uuringu järgi on 28. eluaastaks käitumishäirega isikutele tehtavad kulud 10 korda suuremad kui probleemideta eakaaslastele tehtavad kulud ja 3,5 korda suuremad kui käitumisprobleemidega eakaaslastele tehtavad kulud. Eestis puuduvad põhjalikud arvutused ennetustöö rahalisest mõjust, kuid näiteks Action for Children and the New Economics Foundation on hinnanud, et ilma nende väljapakutud lisainvesteeringuteta ennetustöösse võib Suurbritannia majandus kaotada lähema 20 aasta jooksul saamata jäänud tulude tõttu 486 miljardit naela. See on 24 miljardit naela aastas, võrdne umbes ühe viiendikuga prognoositud tervisevaldkonna kulutustest aastatel 2010–2011 Action for Children and New Economics Foundation (2009). Bocking the Future Why Investing in Children is Good for Us All. KULUTULUSUS Teisisõnu, sekkumiste rakendamisega peab kaasnema positiivne investeeringutasuvus (return on investments). Teenus võib anda positiivseid tulemusi mingi vajaduse rahuldamisel või probleemi lahendamisel, kuid kui selle rakendamine on kallim kui mitterakendamine, ei pruugi see olla mõistlik investeering.

8 Omavalitsuste kohustused
Kohaliku omavalitsuse ülesandeks lapse heaolu ja kaitse tagamisel on lapse heaolu edendavate arengukavade väljatöötamine, nende täitmine ning lastekaitse meetmete rakendamine kohaliku omavalitsuse territooriumil juhindudes käesolevas seaduses sätestatust. Kohalik omavalitsus peab lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste ja lastega perede toimetuleku tõstmiseks koguma teavet laste ning perede olukorra, nende vajaduste ja probleemide kohta ning planeerima vajalikud vahendid laste ja perede toimetuleku tagamiseks. Korraldama kohalikku elu lapsi ohustavaid riske vähendades, ohte ennetades ja probleemide lahendamiseks vajalike sekkumiste kättesaadavust tagades. Kohalik omavalitsus peab rakendama lapse heaolu hindamise metoodikaid ja selle tulemusel väljaselgitatud riski, ohu või puuduse korral pakkuma lapsele ja perele võimaluste piires õigeaegseid ja asjakohaseid lastekaitse meetmeid. Samuti last ja peret nõustama või juhendama või muul viisil sekkuma ja võtma viivitamatult tarvitusele abinõud lapse õiguste rikkumise lõpetamiseks ja lapse heaolu tagamiseks. Näiteks Scotti jt poolt aastal Suurbritannias läbiviidud uuringu järgi on 28. eluaastaks käitumishäirega isikutele tehtavad kulud 10 korda suuremad kui probleemideta eakaaslastele tehtavad kulud ja 3,5 korda suuremad kui käitumisprobleemidega eakaaslastele tehtavad kulud. Eestis puuduvad põhjalikud arvutused ennetustöö rahalisest mõjust, kuid näiteks Action for Children and the New Economics Foundation on hinnanud, et ilma nende väljapakutud lisainvesteeringuteta ennetustöösse võib Suurbritannia majandus kaotada lähema 20 aasta jooksul saamata jäänud tulude tõttu 486 miljardit naela. See on 24 miljardit naela aastas, võrdne umbes ühe viiendikuga prognoositud tervisevaldkonna kulutustest aastatel 2010–2011 Action for Children and New Economics Foundation (2009). Bocking the Future Why Investing in Children is Good for Us All. KULUTULUSUS Teisisõnu, sekkumiste rakendamisega peab kaasnema positiivne investeeringutasuvus (return on investments). Teenus võib anda positiivseid tulemusi mingi vajaduse rahuldamisel või probleemi lahendamisel, kuid kui selle rakendamine on kallim kui mitterakendamine, ei pruugi see olla mõistlik investeering.

9 Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond
Tänan tähelepanu eest! Tõnu Poopuu Laste õiguste juht Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond


Alla laadida ppt "Uus lastekaitseseadus ja planeeritavad muudatused"

Seotud esitlused


Google'i reklaam