Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kaasamine Haapsalu Linna Algkoolis

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kaasamine Haapsalu Linna Algkoolis"— Esitluse väljavõte:

1 Kaasamine Haapsalu Linna Algkoolis
Malle Õiglas ja Merle Moumets

2 Milles lähtume? HEV õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgse kooli tavaklassis. HEV õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas. Meie koolil on olemas ka HEV õpilaste toetamise süsteem, mis on kättesaadav kodulehelt

3 Hariduslike erivajadustena mõistame (HEV):
Õpiraskusi seal hulgas ka Pikema-aegset õpikeskkonnast eemalviibimist Kooli õppekeelt ebapiisavalt valdavat õpilast Tervisehäireid Käitumisraskusi Andekust

4 Kuidas toetame HEV õpilasi
Õpiraskustega õpilaste klass Väikeklass Ühele õpilasele suunatud õpe Õpiabitunnid Abiõpetaja Vestlused tugispetsialistidega Tugiisik tunnis Kõik vabad inimesed on vajadusel kaasatud Kaasame linnavalitsuse lastekaitse spetsialisti Tunnivaatlused Käitumiskaardid Õpilasele teistsuguste õppematerjalide ja abivahendite pakkumine Täiendav selgitamine järelaitamistunnis (ekoolis päevik) Pikendatud õppetöö Pikapäevarühm

5 Tugimeetmete eesmärk on:
Õpi-, suhtlemis- ning käitumisprobleemide ennetamine ja võimalikult varajane märkamine HEV õpilastele võimetekohaseks põhihariduse omandamiseks vajalike tingimuste loomine Lapsevanema nõustamine ja juhendamine tagamaks koostöös õpitulemused Lõpuks on oluline, et koolis oleks kõigil hea olla

6 Koolis töötavad tugispetsialistid
Õpiraskustega õpilaste klassi ja väikeklassi õpetajad HEV koordinaator - sotsiaalpedagoog Psühholoog Õpiabiõpetajad Abiõpetajad Tugiisik Kooliõde Kõik nad moodustavad meie koolis tugimeeskonna. Pikapäevarühma õpetaja

7 Sammud HEV õpilaste toetamiseks
Märkamine + testimine Õpilase individuaalsuse kaart (ÕIK) – elektrooniline Tugimeeskonna töökoosolek sh kokkuvõtete tegemine meetmete tõhususest Õpiabi määramine, tasemerühma määramine, individuaalse õppekava koostamine, käitumiskaardi rakendamine, pikapäevarühma suunamine, vestlustele suunamine, õppetööst ajutine kõrvaldamine, Rajaleidjasse suunamine Andekas laps ja erivajadus

8 Täname kuulamast! Küsimused 


Alla laadida ppt "Kaasamine Haapsalu Linna Algkoolis"

Seotud esitlused


Google'i reklaam