Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Õpetaja roll kaasavas hariduses

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Õpetaja roll kaasavas hariduses"— Esitluse väljavõte:

1 Õpetaja roll kaasavas hariduses
Liis Muri Tartu Kivilinna Kool

2 Kaasav haridus Kaasava hariduse põhieesmärgiks on võimaldada kõikidele õppijatele võimalus õppida võimetekohaselt vaatamata nende erisustele ja väärtustades iga liikme panust ühiskonnas. (Kivirand, T. (2007). Õpilaste individuaalse arengu jälgimine ja toetamine koolis. M. Kadakas (Toim), Erivajadustega lapse ja noore toetamise võimalusi hariduse omandamisel (lk 23–26). Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus)

3 Hariduslik erivajadus
„Haridusliku erivajadusega õpilane on õpilane, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega õpetajad), taotletavates õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas” (PGS § 46 (1)).

4 Tartu Kivilinna Kool 949 õpilast, 65 õpetajat, 89 töötajat
Kooli missioon: pakkuda kvaliteetset haridust, mis tagab õpilase kujunemise elus edukalt toimetulevaks, loovaks, ennast ja teisi väärtustavaks inimeseks.

5 Tartu Kivilinna Kooli põhiväärtused

6 HEV õpilased Tartu Kivilinna Koolis
Andekus Õpiraskus Kerge intellektipuue Meeleoluäired (depressioon) Neurootilised häired (ärevushäire) Psühholoogilised arenguhäired (Aspergeri sündroom) Käitumis- ja tundeeluhäired (hüperaktiivsus, tõrges- trotslik käitumine) Sõltuvusprobleemid (arvutisõltuvus, tubakasõltuvus)

7 Märkamine Märkamine Info kogumine-olukorra kaardistamine Kaasamine
Võrgustikutöö

8 (Kontor, A., Tiirma, L., Randma, L. & Kuldernknup, E. (Koost). (2013). Individuaalne õppekava kui individuaalse arengu toetamise üks tugimeede. SA Innove)

9 Tugimeetmed õpilastele
Individualiseerimine Diferentseerimine Individuaalse arengu jälgimise kaart (1. tasand) Õpiabirühma määramine (ka logopeediline) Individuaalse õppekava koostamine Käitumise tugikava koostamine Individuaalsed konsultatsioonid Abiõpetaja Tugipersonali nõustamine

10 Koolisisesed meetmed õpetajatele
Õpiedukeskus – iga õpilane saab kogeda edu oma õpingutes. Koondab kooli tugipersonali. Liikmed: HEV koordinaator, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog LP-mudel

11 LP-mudel Projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ allprojekt “Uus lähenemine – uus koolikultuur” tõi Eestisse Norras väljatöötatud tõenduspõhise mudeli (nn LP-mudel: “Learning environment and Pedagogical analysis”), mis võimaldab arendada õppekeskkonda koolides pedagoogilise analüüsi abil. Mudeli eesmärk on välja selgitada tegurid, mis koolis käitumis- ja õppimisprobleeme tekitavad, mõjutavad ja probleemide püsimist soodustavad.

12 LP-mudel Kooli tasandil on LP-mudeli eesmärk luua koostöökultuur, mida muuhulgas iseloomustaks õpetajate omavaheline hea koostöö ning ühised eesmärgid ja töötavad. Põhialus: Eesmärgiks ei ole mitte õpilase muutmine, vaid muuta tuleb keskkonda tema ümber. (Nordahl, T. (2005): Õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs. Analüüsimudeli kirjeldus ja projektiraport. NOVA)

13 Mudeli ülesehitus Töörühmad (5-7 õpetajat ühes rühmas, soovitavalt erinevatest õppeainetest) Rühmajuht – võtmeisik, kes suunab rühma tegevust Regulaarsed koosolekud (iga 2 nädala tagant) Juhtgrupp: rühmajuhid, tugispetsialistid, juhtkond Tugigrupp kohaliku omavalitsuse tasandil Fookuses analüüs: mis on probleem, eesmärk, põhjused, meetmed (Nordahl, T.)

14 Väljakutsed Suur maja ja kollektiiv Spetsiifiliste teadmiste puudumine
Õpilaste ja õpetajate valmisolek

15 Kaasava hariduse rõõmud
Koolikollektiivi kuulumise tunne Tolerantsuse tõus Koolist väljalangejate vähesus Sotsiaalselt võrdsem ühiskond „Inimeste mitmekesisus on positiivne; sellist hoiakut on tähtis kujundada algusest peale, töötada lastega, et uus põlvkond oleks edumeelsem” (Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuur, Noorte vaated kaasavale haridusele. Odense, Taani: Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuur)

16 Muuda ennast Muuda ennast, muutub maailm, mitte palju küll, kuid siiski sinu enda jagu; kui on miljon suutjat, muutjat, lahkulööjat, näiteks, nähtavaks saab kohe üpris võimas vagu! Jää sa iseendaks, jälle muutub miski: muutuv maailm paigale jääb sinu jagu, -- tekib hõrendus, käib pauk ja jälle miski kuskil mõraneb ja kuskil tekib pragu! Hando Runnel

17 Tänan kuulamast!


Alla laadida ppt "Õpetaja roll kaasavas hariduses"

Seotud esitlused


Google'i reklaam