Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kuressaare Gümnaasium

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kuressaare Gümnaasium"— Esitluse väljavõte:

1

2 Kuressaare Gümnaasium
2003/ /05

3 Õpilased 04/05 Õpilasi koolis 05.09.2004 (võrdlus 03/04)
1.-4.kl (242) 5.-9.kl (629) kl (409) Kokku (1280) Klassikomplekte = 37 ( =37) Keskmine õpilaste arv klassis 33,9 (34,6)

4 Õppe- ja kasvatustegevuse põhisuunad
Põhimõtte ”KG – ja tahadki koolis käia” toetamine Programmi “Kool ja kodu” elluviimine Kvaliteedi tagamine õppekasvatustöös

5 I kooliaste (1.-3.kl.) KODU/ MEIE suhe lapse MINAGA
MINA/ MEIE/ KODU suhe PAIKKONNAGA (Kuressaare; Saaremaa) Koolis edukaks õppimiseks vajalikud alusoskused Käitumisreeglite järgimine Lapse eneseusu ja õpimotivatsiooni toetamine 20 üldpädevusnõuet Vabariiklikud tasemetööd eesti keeles ja matemaatikas (mai)

6 II kooliaste (4.-6.kl.) MINA / MEIE/ KODU suhe EESTIGA
Mureikka jõudmine! Oma erinevate rollide tasakaalustamine. Õpioskuste kujunemine: õppima õppimise teadvustamine iseendale ja kaaslastele Väärtuste selginemine ja ideaalide kujunemine 20 üldpädevusnõuet Vabariiklikud tasemetööd eesti keeles; matemaatikas ja ... (aprill-mai) Koolieksamid Üleminek aineõpetusele 5.klassist (uued õpetajad) Õppeaine: eesti keel (mitte eesti keel; kirjandus)

7 III kooliaste (7.-9.kl.) MINA suhe ÜMBRITSEVATE INIMESTE, eriti EAKAASLASTEGA MINA suhe MAAILMAGA Määratleda edasine õpitee. Mõista hariduse ja tööturu seoseid. Iseseisva töö oskused (informatsiooni otsimine, analüüsimine, üldistamine) Kodaniku kasvatamine, mis toetab ühiskonnas toimetulekut Õpitahe, eneseusk, väärtushinnangud Vabariiklik tasemetöö; lõpueksamid Koolieksamid Õppeaine eesti keel ja kirjandus (mitte eesti keel; kirjandus)

8 Õppetöö tulemuslikkuse näitajad (5.-9.kl.)

9 Õppetöö tulemuslikkuse näitajad (5.-9.kl.)

10 Põhikooli lõpueksamite tulemused vabariigis ja KG-s 03/04

11 Lõpetajate edasised õpingud

12 Vastuvõtt X klassi Avaldusi 324, katsetel käis 250;
Vastu võeti 185, 21 koolist

13 Õppetöö korraldus 2004/05 4 õppeperioodi lõpeb koolivaheajaga
gümnaasiumis tavaõpe ja perioodõpe kombineeritult X-XII kl. ainete jaotus kursustena: 6, 5, 4, 3, 2 või 1 tund nädalas Läbi õppeaasta, läbi poolaasta, läbi perioodi Hindamine õppeperioodi või kursuse lõpuks Eksami- ja praktikaperiood Eksaminädal praktikanädal Pikendatud õppetöö periood Aasta- või eksamihinne mitterahuldav

14 Eksamiperiood 1. 4.-8. ja klasside õpilased sooritavad eksamiperioodil kaks eksamit / hindelist arvestust. 1 kohustuslik 1 õpilase valikul Eksami vorm: 1) kirjalik (kontrolltöö, test, uurimistöö); 2) suuline (arvestusepileti küsimustele vastamine) 3) komplekseksam (koosneb erinevatest osadest, ka praktiline tegevus) Eksamitest vabastamine: Kohustuslikust eksamist ei vabastata. Valikeksamist võib vabastada õpilase, kelle aastahinded (v.a. muusika, kunst, tööõpetus ja kehaline kasvatus ) on „4“ või „5“ ja valitud eksamiaines kõikide õppeperioodide hinded „5“-d.

15 Eksamiperiood 2. Hindamine:
Hindamise aluseks on KG arvestuslike tööde hindamisjuhend. Eksamihinne on antud aines võrdväärne õppeperioodide hinnetega ja seda arvestatakse aastahinde väljapanekul. Mitterahuldav eksamihinne või eksamile põhjuseta mitteilmumine on võrdväärne aasta mitterahuldava hindega (olenemata õppeperioodide hinnetest) ja õpilasele määratakse antud õppeaines pikendatud õppetöö. Aastahinne pannakse välja pärast pikendatud õppetöö lõppu. Õpilasele, kes haigestus eksamipäevaks, antakse võimalus eksami sooritamiseks ÕN poolt määratud kuupäeval.

16 Eksamiperiood 3. Kohustuslik eksam klassile: 4.kl. Matemaatika
5.kl. Õpioskuste alused (ajalugu) 6.kl. B-võõrkeel – vene või saksa keel 7.kl. Loodusõpetus 8.kl. Eesti keel ja kirjandus 10.kl A-võõrkeel - inglise keel 11.kl. Üks riigieksam või omal valikul koolieksam

17 Eksamiperiood 4. Valikeksamid klassile:
4.kl. (2 valikut) Eesti keel; A-võõrkeel – inglise keel 5.kl. (3 valikut) Inimeseõpetus; kunstiõpetus; tööõpetus 6.kl. (3 valikut) A-võõrkeel – inglise keel; muusika; kehaline kasvatus 7.kl. (8 valikut) Matemaatika; A-võõrkeel – inglise keel; B-võõrkeel – vene või saksa keel; füüsika; keemia; bioloogia; geograafia; ajalugu 8.kl. (8 valikut) Samad, mis 7.kl. 10.kl (4 valikut) Matemaatika; B-võõrkeel – vene või saksa keel; füüsika; kehaline kasvatus 11.kl Teine riigieksam või kirjandus; matemaatika; A võõrkeel – inglise keel; B-võõrkeel – vene või saksa keel; geograafia; keemia; ajalugu; kehaline kasvatus Uurimistöö mistahes õppeaines

18 Praktikaperiood Üleminekuklassidele
Praktilised tegevused, mis laiendavad kooli õppekavas määratud ainekavade teoreetilist osa. Õppekava läbivate teemade (keskkond ja säästev areng; karjääri planeerimine; infotehnoloogia; turvalisus) arendamine- kujundamine. „Elu meie ümber“ Klassijuhataja korraldamisel. Praktikanädalast kokkuvõtte tegemine. Hinnang: arvestatud või mittearvestatud.

19 Teadmiseks Kooli kodulehekülg internetis Õpilaste sisekorraeeskirjad
Õpetajate täiendav abi (konsultatsioonitunnid; ÕNN – psühholoog; logopeed; kaplan; sotsiaaltöötaja; tugiõpetajad). Koduõpe. Puudumine Riietus, vahetusjalatsid Õpilaspäevik, õpilaspilet Töö kooli heaks Õpetajate ainekaardid: kasutaja – õpilane; parool - õpilane Koolileht „Meie KG“ Programm „Kool ja kodu“

20 Õpilaste arv X- XII kl.

21 Riigieksamid

22 Riigieksamite tulemuste võrdlus
72 7./ / / 8./ 3./ Matem. 105 5./ / 7./ / 11. Inglise k. 112 8./ / 14./ 17./ 8. Eesti k. 33 1./ / 3. / 14./ 3. Ajalugu Sooritajaid 2004 Koht maakonnakeskuste gümnaasiumide gr. 2004/ 2003/ 2002/ 2001/ 2000 Eksam

23 Riigieksamid

24 Edasiõppimine kõrgkoolis (vahetult lõpetamise järel)
13 5 8 10 6 TPÜ 4 2 3 E.Mereakadeemia 56 9 20 2003 68 73 47 42 Kõrgkooli kokku 16 11 20 (44) 26 19 TTÜ 2004 2002 2001 2000 KG lõpetajad *suuremad kõrgkoolid

25 Medalid ja stipendiumid
Stipendiumid lõpetajatele: Kusti Koka stipendium Hildegard Silvoneni stipendium Arensburger Wochenblatti stipendium KG meediastipendium Lennukirjandi preemia Nimeline käekell

26 Rahvusvahelised projektid
NB!Gotlandile õppima! Al. 2005/06 !

27 ÕPPESUUNAD Majandus Infotehnoloogia Riigikaitse Reaalteadused
Loodusteadused Humanitaarteadused Sotsiaalteadused Kavas: Teatriõpetus Meedia


Alla laadida ppt "Kuressaare Gümnaasium"

Seotud esitlused


Google'i reklaam