Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Turundusuuringud statistikatarbijate vajaduste väljaselgitamisel

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Turundusuuringud statistikatarbijate vajaduste väljaselgitamisel"— Esitluse väljavõte:

1 Turundusuuringud statistikatarbijate vajaduste väljaselgitamisel
Indrek Kask Statistikaamet, turundusjuht

2 Infoallikad tarbijate vajaduste väljaselgitamiseks
tagasiside statistikatoodete ja –teenuste levitamisel; tagasiside koolitusüritustelt; riiklike statistiliste vaatluste kooskõlastused põhitarbijatega; turundusuuringud.

3 Turundusuuring ... Statistikaameti eesmärkide saavutamise seisukohalt oluliste sihtrühmade kohta süstemaatilise tagasiside kogumine, analüüs ja tõlgendamine ning otsuste tegemiseks vajaliku info kättesaadavaks tegemine.

4 Turundusuuringu kavandamine
turundusprobleemi määratlemine, millele tahetakse uuringuga vastust saada; uuringuprobleemi ja -eesmärkide defineerimine (milliseid teemasid tuleks uuringus käsitleda ja mis on uuringu väljundiks); aja- ja rahakulu planeerimine; otsuse langetamine uuringu sisseostmise või isetegemise kasuks (uuringu tüüp, metoodika, valimi suurus, kõrvalseisja hinnangu vajalikkus).

5 Uuringute jagunemine temaatiliselt
maineuuring; tarbijakäitumise uuring; rahulolu-uuring; tootearenduse uuring.

6 Põhitarbijad omavalitsused; maavalitsused; ministeeriumid;
sihtasutused; haridus- ja teadusasutused; meedia; äriettevõtted.

7 Maineuuring Eesmärk on välja selgitada Statistikaameti mainekuvand tarbijate teadvuses ning hinnangud Statistikaameti identiteedikomponentidele. Antud uuring hõlmab toodete ja teenuste tuntust tarbijate seas. Tüübilt kvantitatiivuuring. Sihtrühm: potentsiaalsed ja olemasolevad tarbijad. Maineuuring on vajalik, kuna sellest sõltub otseselt koostöö edukus andmeesitajate ja statistikatarbijatega.

8 Tarbijakäitumise uuring
Eesmärk on määratleda statistilise info saamise vajadus ning tarbijate eelistused statistika hankimisel ja kasutamisel. Üldjuhul on uuring kvantitatiivne, kuid seda võib täiendada kvalitatiivuuring. Sihtgrupp: olemasolevad ja potentsiaalseid tarbijaid. Tarbijakäitumise kaardistamine on kliendirahulolu ja mainekujunduse eeldus.

9 Rahulolu-uuring Eesmärk on selgitada tarbija rahulolu toodete ja teenustega ning statistika kättesaadavusega, kvaliteediga ja esitluse arusaadavusega. Samuti uuritakse rahulolu tegureid ja nende tähtsust. Uuringu põhiosa koosneb kvantitatiivosast, mida vajadusel täiendab kvalitatiivuuring. Sihtgrupp: põhitarbijad. Rahulolunäitajad annavad tagasisidet, kuivõrd on Statistikaamet suutnud rahuldada tarbijate vajadusi.

10 Tootearendus-uuring Eesmärk on koguda infot tootearenduseks. Uuringu väljund on uued ideed ja loovlahendused ning tarbijakäitumise motiivide avamine. Uuringu põhiosa on kvalitatiivset laadi, vajadusel täiendab seda kvantitatiivuuring. Sihtgrupp: toote kasutajad ja potentsiaalsed kasutajad. Saadav info on sisendiks tarbija vajadustele vastavate toodete või teenuste arendamiseks.

11 2006. aastal korraldatud uuringud
Ettevõtete ja asutuste suhted meediaga 2005 (rahulolu, maine) Riikliku statistika kasutamise uuring 2006 (maine, tarbijakäitumine, rahulolu) eSTATi uuring 2006 (tootearendus, maine, toodete- ja teenuste tuntus)

12 Riikliku statistika kasutamise uuring 2006
Aeg: septembril 2006 Sihtrühm: avalik sektor; teadus- ja haridusasutused; eraettevõtted; meedia – kokku 188 vastajat Meetod: veebiküsitlus Eesmärk: kaardistada statistikakasutajate tarbimis-harjumused ning selgitada, mil määral ollakse rahul riikliku statistika kvaliteediga ja kuidas hinnatakse Statistikaameti mainet.

13 Riikliku statistika kasutamise uuring 2006
Hinnangud identiteedi komponentidele:

14 Riikliku statistika kasutamise uuring 2006
Statistilise info hankimisel kasutati kõige rohkem:

15 Riikliku statistika kasutamise uuring 2006
Regulaarselt kasutati kõige rohkem järgmiste valdkondade statistikat:

16 Riikliku statistika kasutamise uuring 2006
Keskmine hinnang andmetele (usaldusväärsus, täpsus ja asjakohasus)

17 Riikliku statistika kasutamise uuring 2006
Riikliku statistika kasutajate rahulolu (hinnangud 10-pallisel skaalal vahemikus 7-10 palli):

18 Turundusuuringud tulevikus
Maine ja rahulolu uuring – 1 kord aastas Tarbijakäitumisuuring – 2-3 aasta järel Tootearendusuuring – vastavalt vajadusele

19 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "Turundusuuringud statistikatarbijate vajaduste väljaselgitamisel"

Seotud esitlused


Google'i reklaam