Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Rahvatervise süsteemi kaasajastamine

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Rahvatervise süsteemi kaasajastamine"— Esitluse väljavõte:

1 Rahvatervise süsteemi kaasajastamine
Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond

2 Hästi toimiv tervisesüsteem
Vastab elanikkonna vajadustele ja ootustele parendab üksikisikute, perekondade ja kogukondade tervist loob, toetab ja arendab head elukeskkonda kaitseb elanikkonda selle vastu, mis ohustab tervist pakub finantskaitset haiguste korral pakub võrdselt ja õiglaselt inimese keskseid teenuseid Ootustele teatud mööndustega

3 Hea elukeskkonna tunnused
Puhas joogivesi, õhk, pinnas Taskukohane, kättesaadav ja mitmekesine toit Turvaline, kättesaadav ja taskukohane transport Taskukohane, kõiki baasvajadusi rahuldav ja ohutu-turvaline elukoht Toetav, turvaline lasteaia ja koolikeskkond igale lapsele Kättesaadav lastehoiuteenus Rohealade, avalike parkide, raamatukogude jt vaba aja veetmise võimaluste kättesaadavus Taskukohaste, turvaliste ja mitmekesiste liikumisvõimaluste kättesaadavus Taskukohased võimalused kunsti, muusika ja muu kultuuriga tegelemiseks Esteetiliselt nauditav ümbrus Taskukohane, kättesaadav ja kõrge kvaliteediga tervishoid Tervist mitte-kahjustav töökeskkond Töökoha kindlustunne Piisav palgatase (jõudsalt arenev majandus) Kvaliteetne ja kättesaadav sotsiaalsüsteemi tugi toimetulekuraskuste korral Kaasatus kogukonna jaoks olulistesse otsustesse (võimalus kaasa rääkida) Vähe sotsiaalset isoleeritust Head suhted peres ja lähedaste, sõpradega Head suhted ja usaldus naabruskonnas Turvalised liiklemisvõimalused jalgsi, jalgratta ja autoga Sõltuvusainete vähene kättesaadavus Madal kuritegevuse ja vägivalla tase Kõrge turvatunne oma kodus ja elupiirkonnas Tervise sektor üksinda saab mõjutada neist vaid üksikuid

4 Turvaline elukeskkond, toetav kogukond
Kes panustavad? Turvaline elukeskkond, toetav kogukond Ehitus- ja planeering sh arhitekt, keskkonna-spetsialist jt Majandus- ja arendus-tegevuse soodustamine Haridus-, kultuur- ja noorsootöö Sotsiaal- ja lastekaitse, tervishoid Vaba aja veetmise võimalused sh liikumis-võimalused Kogukondlik korrakaitse ja turvalisus Era- ja kolmas sektor Küla jm-kogukonnad jne Tõenduspõhised tegevused ja tervist toetava keskkonna loomine või kujundmine või toetamine nii peredele, külakogukondades, lasteaedades, koolides, töökohtadel KOV volikogu ja valitsus KOV-id maakonnas ühiselt Parlament ja valitsus, ministeeriumid, riigiasutused

5 Vaja välja töötada erinevate tasandite koostöömudelid, koostöövormid
Võrgustumine Kohalik tasand Maakondlik tasand Riiklik tasand Vaja välja töötada erinevate tasandite koostöömudelid, koostöövormid Võrgustikud ja võrgustumine nii erinevate erialade ja kogukondade vahel kui ka sees Oluline, et kohaliku tasandi erinevad otsused oleksid läbi mõeldud ka läbi inimeste tervise ja heaolu prisma ja rahvatervise nõunikud saavad siin olla oluliseks abistavaks lüliks, et neile asjadele aidata viidata ja KOV sellises otsustamises toetada. Igas Eesti KOVis, mis on võiks olla oma rahvatervise nõunik, kes töötab KOV arendusosakonnas ja saab aidata kõigile eluvaldkonadel tervise ja heaolu oma tegevustes enam arvesse võtta. Need inimesed on oluliseks koostööpartneriks nii maakonnale kui ka riigi tasandile

6 Võimestumine kogukonna tasandil
Jagatud juhtimine ja otsustamine Ühine probleemilahendamine Ligipääs valitsemisele, meediale ja ressurssidele Kollektiivne tõhusus e jagatud veendumus, et ühiste jõududega suudetakse korraldada ja ellu viia tegevusi ja saavutada soovitud tulemused Inimene töötab indiviidi tasandil samade põhimõtete järgi kui grupitasandil. Parim motivaator edasiseks tegutsemiseks on eduelamus! Linnavolikogu võib küll hetkeks frustreeruda, kui kohalikud elanikud tahavad mõnda nende plaani mõjutada/muuta, aga positiivsest aspektist – kui neil läheb see läbi, neid võetakse arvesse, siis on nad tulevikus palju innukamad partnerid. Teeme asju inimestega!

7 Ootused kohalikule tasandile
Inimressurss Teema omaniku olemasolu Valdkonna aktiivne juhtimine Võrgustikutöö Andmed ja analüüs Rahvastiku tervise seisundi ülevaade Tervisemõjurite analüüs Tervisemõju hindamine Tegevuste planeerimine Arengukavas rahvatervise teema kajastamine Eesmärkide seadmine Tegevuste kavandamine Prioriteetide seadmine Ebavõrdsuse vähendamine Tõendusele ja teadmistele tuginevad tegevused Alates a on KOV-idel KOKS-ist tulenev ülesanne kajastada KOV arengukavas rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi- see eeldab, et rahvastiku tervise seisundit analüüsitakse. Samuti on KOKS-ist tulenevalt KOV-il kohustus arengukavas esitada tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid ja näha ette tegevused nende täitmiseks! Tagada KOV-is rahvatervisealane kompetents, valdkonda juhtida, sh selleks vajalikke võrgustikke. Omada ülevaadet oma rahvastiku tervise seisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Otsuste tegemisel ja mistahes tegevuste kavandamisel hinnata ja arvestada nende mõju tervisele. Töötada süsteemselt ja aktiivselt rahvastiku tervise seisundi parandamiseks – arengukava sisaldab tervist edendavaid tegevusi Prioriteetide seadmine – ebavõrdsuse vähendamine, tõenduspõhiste tegevuste elluviimine. Ainult teadlikkusele keskenduses sageli suurendame ebavõrdsust, sest haritumad võtavad info paremini vastu - läbi keskkonna loomise saame tervislikud valikud teha ka ebavõrdsemas seisus inimestele lihtsamateks valikuteks. Igas Eesti KOVis, mis on võiks olla oma rahvatervise nõunik, kes töötab KOV arendusosakonnas ja saab aidata kõigile eluvaldkonadel tervise ja heaolu oma tegevustes enam arvesse võtta. Need inimesed on oluliseks koostööpartneriks nii maakonnale kui ka riigi tasandile

8 Igapäevasuitsetajate osakaal hariduse lõikes
Allikas: Tervise Arengu Instituut

9 Ootused maakonna tasandile
Inimressurss Rahvatervisealane kompetents Tugi KOV-idele Koostööpartner riigile Võrgustikutöö Andmed ja analüüs Tervise- ja heaolu-profiili koostamine Arengu-strateegia koostamisel profiili kasutamine Tegevuste planeerimine Arengustrateegias rahvatervise kajastamine – MK ülene vaade Eesmärkide seadmine Tegevuste kavandamine Olla vahelüliks riigi- ja kohaliku tasandi vahel. Toetada üksikuid KOV-e rahvatervisealaste tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Analüüsida oma maakonna rahvastiku tervise seisundit ning seda mõjutavaid tegureid (profiil). Juhtida maakonna tasandi rahvatervise ja turvalisuse võrgustikke. Viia ellu ennetustegevusi ja pakkuda ennetavaid teenuseid – integreerida rahvatervise teemad maakonna arengustrateegiasse. Prioriteetide seadmine Ebavõrdsuse vähendamine Tõendusele ja teadmistele tuginevad tegevused

10 Riigi tugi ja roll Seadusandlik tugi – selgelt sõnastatud ootused
RTA-s regionaalse ebavõrdsuse fookusesse tõstmine TAI tegevused – juhendid, koolitused, võrgustikutöö toetamine, töövahendid (nt tervise- ja heaoluprofiili rakendus), arendustegevused (nt tõenduspõhiste programmide maaletoomine, arendustöö). Finantsid: rahvatervise tegevuste rahastamise toetamine Võrgustikutöö: TEK, TEL, TET

11 Heli Laarmann heli.laarmann@sm.ee
Aitäh! Heli Laarmann


Alla laadida ppt "Rahvatervise süsteemi kaasajastamine"

Seotud esitlused


Google'i reklaam