Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Leader-meetme infopäev

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Leader-meetme infopäev"— Esitluse väljavõte:

1 Leader-meetme infopäev

2 Päevakava tervituskohv ja registreerumine TASi strateegia, meetmed, taotlemine (Kristiina Tammets, TASi tegevjuht, Kadri Püü, TASi konsultant-projektijuht) ADAPTERi lühitutvustus (Anneli Saaroja, ADAPTERi koordinaator) Toetusmeetme „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ (Tea Tassa, SA Archimedes) lõuna Sissejuhatus riigihangetesse ja praktilised ülesanded (Kristi Klaos, OÜ GreBer Konsult riigihangete spetsialist) PRIA tähelepanekud riigihangete seaduse täitmisel (Keidi Kõiv, PRIA arengutoetuste osakonna nõunik)

3

4 Keskmine Eesti tegevusgrupp
TAS on suurim Leader-tegevusgrupp Eestis, TASil 115 liiget, eelmise perioodi eelarve üle 5 miljoni euro, sel perioodil ligi 6 miljonit eurot, TASi piirkonnas üle elaniku, eelmisel perioodil viidi ellu ligi 500 projekti, esitati ligi 1300 projekti.

5

6 TASi kogemused eelmisest perioodist ja eelmisest taotlusvoorust
TASi meetmed ja taotlemine Kadri Püü TASi konsultant-projektijuht ,

7 TASi rahastatud projektid valdade lõikes (2007-2013)

8 Projektitoetus elaniku kohta valdade lõikes (2007-2013)

9 Projektitoetuste jagunemine valdkondade lõikes (2007-2013)

10 TASi strateegia täitmine 2009-2014
Strateegia koostamise protsess kestis 2,5 aastat ja strateegia valmimisse panustas erinevatel aruteludel osalemisega enam kui 400 inimest. Uue strateegia osas oleme läbi viinud juba ühe taotlusvooru.

11 Struktuur

12 Hindamiskomisjon Hindamiskomisjoni kuuluvad kolm põhiliiget ja kolm asendusliiget (mõlemal juhul erinevate sektorite esindajad 3+3): 1. Põhja - ja Kirde-Tartumaa piirkonnast (Tartu, Vara, Alatskivi, Peipsiääre ja Kallaste KOVid) 2. Lääne-Tartumaa piirkonnast (Laeva, Tähtvere, Puhja, Nõo, Konguta KOVid) 3. Lõuna-Tartumaa piirkonnast (Ülenurme, Haaslava, Kambja KOVid) 4. Kagu-Tartumaa piirkonnast (Luunja, Mäksa, Võnnu, Meeksi KOVid) 5. TASi koostööpartnerite hulgast (Tartu Ärinõuandla, Tartu Maavalitsus, Kodukant Tartumaa, Tartu Teaduspark) TASi piirkonna oleme jaganud neljaks hindamiskomisjoni piirkonnaks, igast piirkonnast on liiget, lisaks koostööpartnerite esindajad. TASi hindamiskomisjoni moodustavad 30 liiget. Pärast taandamise protseduure valitakse juhuslikkuse printsiibi alusel 15 hindamiskomisjoni liiget, kes hakkavad antud vooru projektitaotlusi hindama. Hindamiskomisjoni moodustavad TASi liikmed.

13 Hindamiskomisjoni piirkonnad
Põhja ja Kirde Kagu Lõuna Lääne

14 TASi eelarve Uuel perioodil TASi eelarve ca 5 milj. eurot, millele lisandub täiendav summa strateegia kvaliteedi põhjal – üle euro. TASi strateegia hinnati parimaks 26 Eesti Leader-tegevusgrupi seas. Kogu eelarve summa jaguneb: 80% - projektitoetusteks; 20% - tegevusgrupi jooksvateks kuludeks, tegevuspiirkonna elavdamise kuludeks

15 Uue perioodi esimese taotlusvooru statistika
Projektitaotlusi sai esitada perioodil Taotlusvooru eelarve eurot. Taotlusvooru laekus 72 projektitaotlust (sh 2 TASi projektitaotlust). Tehnilise kontrolli läbisid ja hindamisele esitati 57 projektitaotlust. TASi juhatuse otsusega kinnitati 23 projekti, üldkoosolek kinnitas 2 TASi projekti – see on 34,7% esitatud projektitaotlustest ning rahaliselt ca 24%. eurot sisaldab ka TASi enda projekte.

16 22.09.2016 taotlusvooru esitatud ja heakskiidetud taotlused toetusummade lõikes (EUR)
Küsitud toetussummad ületavad tugevalt taotlusvooru eelarvet. Küsitud toetusummad ja heakskiidetud toetussummad KOVide lõikes.

17 22.09.2016 taotlusvooru uute taotlejate poolt esitatud taotlused (%)

18 22.09.2016 taotlusvooru TASi liikmete poolt esitatud taotlused (%)

19

20 TASi meetmed I STRATEEGILINE VALDKOND 1: Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine (50%) Meede 1.1: Väiketootmise ja teenuste arendamine (25%) Toetatavad tegevused: Kohalikul ressursil (puit jms) baseeruvate toodete ja teenuste arendamine Kohaliku toidu töötlemine ja arendamine Maksimaalne toetussumma eurot, minimaalne toetussumma 2500 eurot. Toetus antakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse saajad: mikroettevõtted, MTÜd/SAd.

21 TASi meetmed I STRATEEGILINE VALDKOND 1: Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine (50%) Meede 1.2: Turismiettevõtluse arendamine (25%) Toetatavad tegevused: Piirkondlikku eripära rõhutava turismiettevõtluse arendamine Ligipääsude, ühenduste jm toetava turismitaristu rajamine ning avalikus kasutuses olevate turismiobjektide arendamine Maksimaalne toetussumma eurot, minimaalne toetussumma 2500 eurot. Toetus antakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest toetatava tegevuse 1 puhul ja kuni 80% toetatava tegevuse 2 puhul, kui taotlejaks on MTÜ/SA või KOV. Toetuse saajad: mikroettevõtted, MTÜd/SAd, KOVid (ainult tegevus 2 puhul).

22 TASi meetmed II STRATEEGILINE VALDKOND 2: Kogukondade võimekuse arendamine (30%) Meede 2.1: Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine (21%) Toetatavad tegevused: Kultuuripärandi arendamine ja eksponeerimine Uuenduslike piirkondlike (vähemalt 3 KOVi), maakondlike, üleriigiliste ja rahvusvaheliste ürituste läbiviimine Kogukonnateenuste arendamine Avalikuks kasutuseks mõeldud objektide ja taristu arendamine Maksimaalne toetussumma eurot, minimaalne toetussumma 2500 eurot. Toetus antakse kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse saajad: MTÜd/SAd, KOVid, Põllumajandusmuuseum.

23 TASi meetmed II STRATEEGILINE VALDKOND 2: Kogukondade võimekuse arendamine (30%) Meede 2.2: Noorte aktiviseerimine (9%) Toetatavad tegevused: Ettevõtlikkuse arendamine Tööpraktika võimaldamine, õpilasmalevad, laagrid jms Investeeringud noorte aktiviseerimisega seotud vahenditesse Maksimaalne toetussumma eurot, minimaalne toetussumma 2500 eurot. Toetus antakse kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest Toetuse saajad: MTÜd/SAd, kellel noorsootöö on põhikirjaline eesmärk, KOVid, Põllumajandusmuuseum.

24 TASi meetmed III . STRATEEGILINE VALDKOND 3: Koostöövõrgustike arendamine (20%) Meede 3.1: TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine (10%) Toetatavad tegevused: Olemasolevate koostöövõrgustike arendamine Uute spetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine (ühisturunduse arendamine, taastuvenergia ühine arendamine, infovõrgustike arendamine jms) Maksimaalne toetussumma eurot, minimaalne toetussumma 5000 eurot. KOVid, MTÜd/SAd – toetus kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest; Mikroettevõtted, teiste organisatsioonide kasumi teenimisele suunatud projektid – kuni 50%. Taotlejaks saab olla ka Põllumajandusmuuseum.

25 TASi meetmed III STRATEEGILINE VALDKOND 3: Koostöövõrgustike arendamine (20%) Meede 3.2: Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine (10%) Toetatavad tegevused: Olemasolevate regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine Uute regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine Maksimaalne toetussumma eurot, minimaalne toetussumma eurot. KOVid, MTÜd/SAd – toetus kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest; Mikroettevõtted, teiste organisatsioonide kasumi teenimisele suunatud projektid – kuni 50%.

26 Regionaalne koostöö Peipsimaa, kollaste akende koostöövõrgustik, Maitsev Lõuna-Eesti, Elva puhkepiirkond, Geopargi koostöövõrgustik

27 Hindamiskriteeriumid
TASi projektide hindamiskriteeriumid on olemuslikult jaotatud kaheks: 1. Meetmespetsiifilised kriteeriumid (osakaal 40%), sh: Projekti panus strateegia meetmespetsiifilise eesmärgi täitmisele (10%) Projekti mõju meetme indikaatorite täitmisele (30%) 2. Universaalsed kriteeriumid, mis kehtivad kõikide strateegiliste valdkondade ja meetmete puhul (osakaal 60%), sh: Projekti ja eelarve põhjendatus (20%) Projekti tulemuslikkus ja elujõulisus (10%) Taotleja suutlikkus projekti teostamisel (10%) Projekti vastavus TASi läbivale printsiibile - uute ja innovaatiliste toodete arendamine (20%) TASi taotlusvormis küsitakse projekti mõju meetme indikaatorite täitmisele (prognoos) ja selgitust selle kohta.

28 Indikaatorid I Meede 1.1 Väiketootmise ja teenuste arendamine:
Mõjuindikaator: toetatud ettevõtete käibe muutus Tulemusindikaator: loodud töökohtade arv Väljundindikaator: uute/parendatud kohalikul ressursil baseeruvate toodete ja teenuste arv Meede 1.2 Turismiettevõtluse arendamine: Mõjuindikaatorid: toetatud ettevõtete käibe muutus, piirkonna külastatavuse muutus Väljundindikaator: uute/parendatud turismitoodete/teenuste arv

29 Indikaatorid II Meede 2.1 Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine: Mõjuindikaator: toetatud projektide kasusaajate rahulolu Tulemusindikaatorid: investeeringuobjektide püsikasutajate arv, uute/parendatud kogukonnateenuste kasutajate arv Väljundindikaatorid: uuenduslikel ühisüritustel osalejate arv, uute/parendatud kogukonnateenuste arv Meede 2.2 Noorte aktiviseerimine: Mõjuindikaatorid: toetatud projektide kasusaajate rahulolu Tulemusindikaator: paranenud tegevusvõimalustega objektide kasutajate arv Väljundindikaatorid: ettevõtlikkuse arendamisele suunatud projektide arv ning neis osalevate noorte arv, noorte praktiliste oskuste arendamisele suunatud projektide arv ning neis osalevate noorte arv Tulemusindikaator – kasutajate arv

30 Indikaatorid III Meede 3.1 TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine Meede 3.2 Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine Mõjuindikaator: võrgustike liikmete rahulolu Tulemusindikaator: toimivate koostöövõrgustike arv Väljundindikaator: võrgustikus osalevate organisatsioonide arv

31 Seireandmete kogumine
Taotleja esitab TASi e-keskkonnas projekti kohta viimase maksetaotluse esitamisel seireandmed – projekti mõju meetme indikaatorite täitmisele. TASi e-keskkonnas tekib heakskiidetud projektitaotluse juurde vastav tööleht. Uuel perioodil kogume taotlejate käest senisest erinevalt projekti elluviimisel seireandmeid. Seireandmed on vajalikud selleks, et hinnata strateegia elluviimise edukust.

32 Projektitoetuse taotlemine
2017.a 1. taotlusvoor on avatud ; 2017. a 2. taotlusvoor on avatud ; Projektitoetuse taotlemiseks esitab taotleja TASile PRIA ja TASi e-keskkondade kaudu projektikirjelduse vormi ja nõutavad lisadokumendid. Taotlusvooru eelarve on üle euro. Esitamine käib paralleelselt, kuna Leader-määruse kohaselt esitatakse taotlus läbi e-PRIA, aga e-PRIA taotlusvorm ei anna hindamiskomisjonile piisavalt infot. Vanas e-PRIAs. Suure tõenäosusega uuest aastast toimub taotlemine jälle ühes keskkonnas – PRIA arendab uut platvormi uude e-PRIAsse.

33 Pehmed tegevused uuel perioodil
Ühisprojekt – tegevused viiakse ellu 2-4 aastase tegevuskava alusel, taotlejal on vähemalt üks partner. Teadmussiirde projekt – koolitus- ja teavitustegevus piirkonna ettevõtluse arendamiseks. Koostööprojekt - taotlejateks on kohalikud tegevusgrupid. Pehmeid tegevusi saab teha ainult ühis-, teadmusiirde- või koostööprojekti raames.

34 Lisadokumendid TASi e-keskkonnas
Volitus, kui projektijuht on volitatud esindaja. Hinnapakkumused. Ehitusloa või ehitusteatise ärakiri. Kui investeering tehakse taotlejale mittekuuluval maa-alal, siis ärakiri dokumendist, mis tõendab, et taotlejal on õigus tehtavat investeeringut kasutada. MTÜ liikmete nimekiri, SA asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri. Eelmise majandusaasta tulude jaotus (v.a KOV). Ettevõtluse meetmed: äriplaan. Noorte meede: koostööd, selle planeerimist ja noorte kaasatust tõendavad dokumendid. Koostöövõrgustike arendamise meetmete puhul allkirjastatud koostöökokkulepped. Teadmussiirde puhul taotleja CV ja planeeritavate teadmussiirde tegevuste programm. Äriplaan - äriplaan (EASi alustava ettevõtja vormil). Äriplaani ei ole vaja esitada KOVil ning mittetulundusühendustel juhul, kui tegemist on infrastruktuuri investeeringuga meetme 1.2 tegevus 2 raames Antud dokumentide esitamine on vajalik, et selgitada välja, kas taotleja on hankija Riigihangete seaduse (RHSi) mõistes.

35 Lisadokumendid PRIA e-keskkonnas
Toetatava tegevuse ja kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestus kululiikide kaupa. Ehitise puhul kavandatava ehitise maksumuse eelarve PRIA vormil. Ehitamise puhul ehitusprojekt, kui see on seaduse kohaselt nõutav ning kui ei taotleta toetust selle ehitusprojekti koostamiseks. Äriühingu puhul taotlemisele eelneva aasta majandusaasta aruanne, kui see pole kättesaadav äriregistrist. Ühisprojekti puhul ühisprojekti tegevuskava. Kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta, siis projektijuhi CV. Investeeringuobjekti omandiõigust või kasutusõigust tõendav dokument.

36 Edukat taotlemist! Tel +372 5358 4035 E-mail kadri@tas.ee www.tas.ee
1/29/2020 Edukat taotlemist! Tel 36


Alla laadida ppt "Leader-meetme infopäev"

Seotud esitlused


Google'i reklaam