Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) rakenduskava

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) rakenduskava"— Esitluse väljavõte:

1 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014-2020 rakenduskava
Ain Soome Maaeluministeeriumi Kalamajandusosakonna juhataja

2 Rakenduskava koostamine
17. oktoobril 2011 ekspertkomisjoni moodustamine Eesti Kalandusstrateegia väljatöötamiseks, strateegia kiideti heaks 2. aprillil 2013 Maaeluministeeriumi kalandusnõukogus S/ /strateegia-eks-2014.pdf · EMKF alusmäärus võeti vastu 15. mai 2014 ja kohaldatakse 1. jaanuarist 2014 · EMKF rakenduskava kiideti Vabariigi Valitsuse poolt heaks 9. oktoobril 2014 ning Euroopa Komisjoni poolt augustis rakenduskava pdf · Fondi suurus on kokku 129,6 miljonit eurot, millest EL eelarvest 100,9 miljonit ja Eesti kaasfinantseerimine 28,7 miljonit eurot

3 Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, innovaatilise, konkurentsivõimelise ja teadmistepõhise kalapüügi edendamine · Kalade kudealade taastamine ja kunstkoelmud · Koostöö edendamine kalapüügisektori, administratsiooni ning teadusasutuste vahel ja teadlikkuse tõstmine · Keskkonnasäästlike püügivahendite ja veeelusressursside kasutamise alane innovatsioon · Energia- ja keskkonnasäästlikuma kalapüügi toetamine · Kalasadamate kaasajastamine

4 Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, innovaatilise, konkurentsivõimelise ja teadmistepõhise vesiviljeluse arendamine Aluseks Eesti vesiviljeluse mitmeaastane riiklik tegevuskava , mis kiideti heaks Maaeluministeeriumi kalandusnõukogus 30. juunil 2014 · Tootmiskulude vähendamine läbi energiasäästlike tehnoloogiate ja keskkonnasäästliku tootmise toetamine · Innovatsiooni toetamine keskkonna ja energiasäästlike tootmislahenduste väljatöötamisel ning kõrgema lisandväärtusega toodete arendamisel ja toodangu mitmekesistamisel · Koostöö edendamine vesiviljelussektori, administratsiooni ja teadusasutuste vahel ja teadlikkuse tõstmine · Koduturu eeliste kasutamine ja varustamine kohalike vesiviljelustoodetega, ühistegevuse soodustamine

5 Ühise kalanduspoliitika rakendamine
· Kalandusandmete kogumise toetamine · Järelevalve võimekuse ja efektiivsuse tõstmine · Olemasolevate andmekogud arendamine ja andmekogude ühildamine · Kalanduse järelevalve töötajate koolitamine

6 Rannapiirkondade strateegiate elluviimine
· Lossimiskohtade kaasajastamine · Püütud kala väärindamise ja ümbertöötlemise toetamine · Tegevuste mitmekesistamine · Kala elupaikade ja koelmualade taastamine · Koostöö soodustamine ja ühistegevuse ning ühisturustamise toetamine · Teadmiste ja oskuste tõstmine

7 Kala töötlemise ja turustamise toetamine
· Alternatiivsete turgude leidmine ja eksporditurgude mitmekesistamine · Toote- ja tootmistehnoloogiate arendus kala ja tootmisjäätmete väärindamiseks koostöös teadus- arendusasutustega . Koostöö edendamine kalapüügisektori, administratsiooni ning teadusasutuste vahel ja teadlikkuse tõstmine · Alternatiivenergia ja energiasäästlike tehnoloogiate kasutusele võtmine ning keskkonnasäästliku tootmise toetamine

8 Integreeritud merenduspoliitika rakendamine
· Olemasolevate seire- ja jälgimissüsteemide ühildamine · Uuringud merekeskkonna seisundi ning mere bioloogilise mitmekesisuse kohta · Kalavarude hea seisundi taastamiseks ja hoidmiseks vajalikud tegevused

9 Tänan kuulamast! Ain Soome


Alla laadida ppt "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) rakenduskava"

Seotud esitlused


Google'i reklaam