Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kultuuri toetusmeetmed

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kultuuri toetusmeetmed"— Esitluse väljavõte:

1 Kultuuri toetusmeetmed
Pildi autor: Jane East Kultuuri toetusmeetmed Külli Hansen, Kristiina Avik, Hemminki Otstavel

2 Päevakava ja info Meetmete tutvustus
Vormide ja taotluskeskkonna tutvustus Hindamisprotsessi tutvustus Küsimused ja vastused Kogu infopäev salvestatakse ning saab olema kättesaadav Tartu linna kodulehel, Tartu linna Youtube’i kanalil ja lingina ka taotluskeskkonnast

3 Miks on vaja uut korda? Vajadus uute rahastusmeetmete järele
Vajadus selgemate ja avatud rahastuspõhimõtete järele Suurem kaasatus linna kultuurivaldkonna arendusotsuste langetamisel Prioriteedid arengu kujundajatena Tartu kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks!

4 Korra väljatöötamise aastases protsessis osalesid
Lemmit Kaplinski (Eesti Trükimuuseum linnavolikogu kultuurikomisjoni liige) Raul Oreškin (Tartu Uus Teater) Toomas Peterson (Teater Vanemuine) Berk Vaher (Tartu Kirjanike Liit, Prima Vista, Tartu 2024) Mika Keränen (Tartu linnakirjanik) Juhani Jaeger (Tartu Jaani kirik) Markus Toompere (Tartu Kunstnike Liit ja Tartu Kunstimaja) Henri Roosipõld (Teater Must Kast) Karmen Otu (Tartu Elektriteater, Aparaaditehas) Maarja Mänd (Tartu Uus Teater, Tartu Genialistide klubi, Festival Draama) Oleg Pissarenko (Jazzmuusika üritused ja festivalid) Sirje Karis (Tartu Linnamuuseum) Ants Siim (Tartu Linnamuuseum) Kairi Ustav (Eesti Rahva Muuseum) Kulno Kungla (Tartu Üliõpilasmaja, festival Gaudeamus) Ants Johanson (Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, linnavolikogu kultuurikomisjoni liige) Kristiina Praakli (Tartu Supilinna Selts) Maris Peebo (Tiigi Seltsimaja) + Tartu 2024 meeskonna ja linnavalitsuse esindajad TARTU @TARTU2024

5 Varem Nüüd Projektitoetused Arenguprojektid Väikeprojektid
Suurprojektid Väikeprojektid Kultuuriprogramm 3-aastane tegevustoetus Arenguprojektid Investeeringuprojektid Mobiilsusprojektid Projektitoetused

6 Üldine info kultuurivaldkonna toetuste kohta
Alates 1. juunist kehtib uus kultuurivaldkonna rahastamise kord. Ülevaade erinevatest toetusmeetmetest: Kultuuriprojekti toetus (suur- ja väikeprojektid) Kultuuriprogrammi toetus Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus Kultuuriinvesteeringu toetus Kultuuri arengutoetus Kultuuri mobiilsusprojekti toetus Kõik toetusmeetmed on mõeldud juriidilistele isikutele, füüsilised isikud saavad toetust taotleda Tartu Kultuurkapitalist. Kõik taotlused esitatakse keskkonnas

7 Taotlemiste ajakava Investeeringutoetused Arengutoetused
1. september Suurprojektid Väikeprojektide sügisvoor (oktoober - detsember) Investeeringutoetused Arengutoetused 1. oktoober Programmitoetused 3-aastase tegevuse toetused 1. detsember Väikeprojektide talvevoor (jaanuar - aprill) 1. aprill Väikeprojektide kevadvoor (mai - september) Aastaringne Mobiilsustoetus

8

9 Kultuuriprojekti toetus
Hemminki Otstavel Kultuuriteenistuse peaspetsialist

10 Kultuuriprojekti toetus
Kultuuriprojekti toetus on toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal toimuvale sündmusele või sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule. Kultuuriprojekti toetust ei ole lubatud kasutada: kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks; kommunaalteenuste eest tasumiseks; varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks.

11 Kultuuriprojekti toetus
Kultuuriprojekti toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 10% kultuuriprojekti kogumaksumusest. Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes. Kultuuriprojekti korraldamisega seotud töötasude maksmiseks on lubatud kasutada kuni 20% Tartu linnalt saadud toetusest. Kultuuriprojekti toetus jaguneb kaheks: väikeprojekti toetuseks (toetus kuni 5000 eurot, kaasa arvatud) suurprojekti toetuseks (toetus alates 5001 eurost)

12 Väikeprojekti toetus Kultuuriprojekt, mille taotletav summa on kuni 5000 eurot (kaasa arvatud), alammäär puudub Taotluste esitamise tähtajad: 1. september 2019 (k.a) projektidele, mille toimumisajaks on oktoober – detsember 2019 1. detsember 2019 (k.a) projektidele, mille toimumisajaks on jaanuar – aprill 1. aprill 2020 (k.a) projektidele, mille toimumisajaks on mai – september 2020 Kultuuri väikeprojekti toetus antakse taotlemise aastaks või taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

13 Suurprojekti toetus Kultuuriprojekt, mille taotletav summa on alates 5001 eurost (kaasa arvatud), ülemmäär puudub Taotluse esitamise tähtaeg: 1. september 2019 (k.a) Kultuuri suurprojekti toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks Kultuuriprojekti toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes kuni 20% vähendatud mahus.

14 Taotlus Taotleja info (nimi, registrikood, esindaja nimi, esindaja isikukood, taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed) Kultuuriprojekti nimi Taotletav toetussumma Kultuuriprojekti toimumisaeg Kultuuriprojekti vajalikkuse põhjendus Kultuuriprojektiga saavutatavad eesmärgid ja mõõdikud eesmärkide täitmise hindamiseks Elluviijate nimed ja lühitutvustus Tegevusplaani kirjeldus Teavitusplaani kirjeldus Kogueelarve ja nägemus riskide maandamise kohta Kultuuriprojekti vastavuse kirjeldus seatud prioriteedile

15 Hindamiskriteeriumid
Kultuuriprojekti vajalikkus Kultuuriprojekti eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus Kultuuriprojekti elluviijate võimekus Tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus Teavitusplaan Kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks Kui kultuuriprojekti toetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse taotluse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 5 punkti

16 Küsimused? Lisainformatsioon kultuuriprogrammide kohta:
Kultuuriteenistuse peaspetsialist Hemminki Otstavel Tel

17 Kultuuriprogrammi toetus
Kristiina Avik Kultuuriteenistuse peaspetsialist

18 Kultuuriprogrammi toetus
Kultuuriprogrammi toetus on toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt 10 kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuuriürituste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele. Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik Kultuuriprogrammi toetust ei ole lubatud kasutada: kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks

19 Kultuuriprogrammi toetus
Kultuuriprogrammi toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 30% kultuuriprogrammi kogumaksumusest. Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes. Taotlus tuleb esitada veebipõhises taotlemise ja menetlemise infosüsteemis hiljemalt 1.oktoobriks. Kultuuriprogrammi toetus antakse taotlemisele järgnevaks aastaks. Kultuuriprogrammi toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega kuni 20% vähendatud mahus.

20 Taotlus taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi ja isikukood; taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed); kultuuriprogrammi nimi; taotletav toetussumma; kultuuriprogrammi vajalikkuse põhjendus; kultuuriprogrammiga saavutatavad eesmärgid ja mõõdikud eesmärkide täitmise hindamiseks; kultuuriprogrammi elluviijate nimed ja lühitutvustus; kultuuriprogrammi tegevusplaani kirjeldus; kultuuriprogrammi teavitusplaani kirjeldus; kultuuriprogrammi kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta

21 Hindamiskriteeriumid
kultuuriprogrammi vajalikkus;  kultuuriprogrammi eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus; kultuuriprogrammi elluviijate võimekus; tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus; teavitusplaan; kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks. Kriteeriumite eest on kokku võimalik maksimaalselt saada 100 punkti. Iga kriteeriumi eest antava maksimaalse punktide arvu otsustab hindamiskomisjon, ühe kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 20 punkti.

22 Küsimused? Lisainformatsioon kultuuriprogrammide kohta:
Kultuuriteenistuse peaspetsialist Kristiina Avik Tel

23 Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus
Kristiina Avik Kultuuriteenistuse peaspetsialist

24 Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus
Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus on toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt 10 kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal. Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik Kultuuritegevuse toetust ei ole lubatud kasutada: kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks; varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks.

25 Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus
Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse alammäär on 5000 eurot aastas ühe taotleja kohta. Samal ajal antakse kolmeaastast kultuuritegevuse toetust kuni viiele juriidilisele isikule. Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering 40% tegevuse kogumaksumusest sealhulgas peab toetuse saaja teenima omatulu vähemalt 10% kalendriaasta kogueelarvest.  Omafinantseering võib olla ka vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

26 Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus
Taotlus tuleb esitada veebipõhises taotlemise ja menetlemise infosüsteemis hiljemalt 1.oktoobriks. Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust antakse taotletud või vähendatud mahus. Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku hindamiskomisjon. Taotluse vähendatud mahus toetamisel võrreldakse kõiki esitatud kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlusi, samuti arvestatakse konkreetsele taotlusele antud punkte ning eelarveliste vahendite olemasolu. Kolmeaastase kultuuritegevuse toetus antakse taotlemisele järgnevaks kolmeks kalendriaastaks. Taotluse juurde peab lisama ka kehtiva arengukava.

27 Taotlus Taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi ja isikukood; taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed); taotletav summa iga aasta kohta; taotleja organisatsiooni olulisus valdkonnas, sealhulgas ülevaade senistest tegevustest; tegevusega saavutatavad eesmärgid ja mõõdikud eesmärkide täitmise hindamiseks; tegevuse elluviijate nimed ja nende lühitutvustus; tegevusplaani kirjeldus iga aasta kohta; teavitusplaani kirjeldus iga aasta kohta; tegevuse kogueelarve, sealhulgas tulude ja kulude jaotus (kogueelarve peab kajastama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut) iga aasta kohta ja nägemus riskide maandamise kohta; Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale hiljemalt toetuse saamise esimese ja teise aasta 31. oktoobriks täpsustatud informatsiooni järgmise aasta kohta

28 Hindamiskriteeriumid
organisatsiooni olulisus valdkonnas; tegevuse eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus; tegevuse elluviijate võimekus; tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus igal aastal; teavitusplaan igal aastal; kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks igal aastal. Esimese aasta kohta võimalik saada max 100 punkti. Teise ja kolmanda aasta eest on võimalik max 50 punkti. Kui kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlus saab teise ja kolmanda aasta eest hindamisel vähem kui 30 punkti või kui piirarv kolmeaastase tegevustoetuse saajaid on välja selgitatud, suunatakse taotlus kultuuriprogrammi toetuse taotluste hulka ning hinnatakse seda kultuuriprogrammi toetuse taotlusena.

29 Küsimused? Lisainformatsioon kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse kohta: Kultuuriteenistuse peaspetsialist Kristiina Avik Tel

30 Kultuuriinvesteeringu toetus
Külli Hansen Kultuuriteenistuse juhataja

31 Kultuuriinvesteeringu toetus
Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik Toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal ning mille tegutsemiskoht, millele investeeringutoetust taotletakse, on Tartu linnas

32 Kultuuriinvesteeringu toetus
Toetust võib kasutada ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks, inventari või seadmete ostmiseks või paigaldamiseks Toetust ei saa kasutada taotleja eksponaadi soetamiseks ja rekonstrueerimiseks ning käibemaksu tasumiseks, kui taotleja on käibemaksukohuslane Taotlus tuleb esitada veebipõhises taotlemise ja menetlemise infosüsteemis hiljemalt 1.septembriks. Toetus antakse taotlemisele järgnevaks aastaks. Toetuse suurus eurot Kultuuriprogrammi toetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.

33 Taotlus taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi ja isikukood; taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed); taotletav toetussumma; investeeringu vajalikkuse põhjendus; investeeringu vastavuse kirjeldus seatud prioriteetidele; investeeringu kirjeldus, tehtud eeltegevuste kirjeldus; investeeringu mõju ja jätkusuutlikkuse kirjeldus; investeeringu elluviimise aeg; investeeringu kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta Taotlusele tuleb lisada kolm hinnapakkumist või eelarve selgitus

34 Hindamiskriteeriumid
investeeringu vajalikkus ja tehtud eeltegevuste kvaliteet;  investeeringute mõju ja jätkusuutlikkuse kirjeldus; investeeringute elluviimise ajakava realistlikkus; kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks. Eelistatakse taotlejaid, kes varem ei ole investeeringute toetust saanud ja reeglina ei anta toetust ühele taotlejale mitmel kalendriaastal järjest

35 Küsimused? Lisainformatsioon kultuuriinvesteeringu toetuse kohta:
Kultuuriteenistuse juhataja Külli Hansen Tel

36 Kultuuri arengutoetus
Külli Hansen Kultuuriteenistuse juhataja

37 Kultuuri arengutoetus
Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevuseks, mis tõstab organisatsiooni võimekust ja jätkusuutlikkust ning aitab kaasa organisatsiooni arengule Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik Toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal

38 Kultuuri arengutoetus
Toetust võib kasutada organisatsiooni inimeste koolitamiseks, õppe- või arendusreisideks, arengudokumentide väljatöötamiseks, ekspertide palamiseks või inventari soetamisega kaasnevate arendus- ja koolitustegevuste rahastamiseks Toetust ei saa kasutada käibemaksu tasumiseks, kui taotleja on käibemaksukohuslane Taotlus tuleb esitada veebipõhises taotlemise ja menetlemise infosüsteemis hiljemalt 1.septembriks Toetus antakse taotlemisele järgnevaks aastaks Toetuse suurus eurot Kultuuriprogrammi toetust võib saada taotletud või vähendatud mahus

39 Taotlus taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi ja isikukood; taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed); taotletav toetussumma; taotleja organisatsiooni ja selle arenguvajaduse kirjeldus, ülevaade tehtud eeltegevustest; tegevuse vastavuse kirjeldus seatud prioriteetidele; arengutoetuse taotlemise eesmärk, olemasoleva algtaseme ja soovitud lõpptaseme kirjeldus, mõõdikud tulemuse hindamiseks; tegevusplaan arengu elluviimiseks koos ajakavaga; tegevuse elluviijate nimed ja lühitutvustus; tegevuse kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta. Taotlusele tuleb lisada kolm hinnapakkumist või eelarve selgitus

40 Hindamiskriteeriumid
organisatsiooni arenguvajaduse kirjelduse selgus ning tehtud eeltegevuste vastavus vajadustele;  arengutoetuse taotlemise eesmärkide selgus, valitud mõõdikute vastavus eesmärkidele; tegevusplaani ja ajakava realistlikkus; tegevusplaani elluviijate võimekus kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks. Eelistatakse taotlejaid, kes varem ei ole arengutoetust saanud ja reeglina ei anta toetust taotlejale mitmel kalendriaastal järjest

41 Küsimused? Lisainformatsioon kultuuri arengutoetuse kohta:
Kultuuriteenistuse juhataja Külli Hansen Tel

42 Kultuuri mobiilsusprojekti toetus
Külli Hansen Kultuuriteenistuse juhataja

43 Kultuuri mobiilsusprojekti toetus
Toetus mittetulundusühingule või sihtasutusele selle töötaja, liikme või kollektiivi poolt Tartu linna esindamiseks väljaspool Eestit toimuval festivalil, konkursil või muul valdkondlikul sündmusel, osalemiseks rahvusvahelise võrgustiku tegevuses või rahvusvahelise koostöö arendamiseks toimuval kohtumisel Kultuuri mobiilsusprojekti toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik Taotluse esitamine toimub aastaringselt, hiljemalt kaks kuud enne kavandatud lähetuse algust

44 Kultuuri mobiilsusprojekti toetus
Toetuse suurus ühe füüsilise isiku kohta: 100 eurot, kui lähetusse minnakse Eesti lähiriikidesse (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast) 200 eurot, kui lähetusse minnakse teistesse Euroopa riikidesse ja Venemaa Föderatsiooni Euroopa osasse (välja arvatud Pihkva ja Leningradi oblast) 300 eurot, kui lähetusse minnakse muudesse riikidesse Toetuse ülemmäär ühele organisatsioonile ühele sündmusele minekuks on 3000 eurot, kuid mitte rohkem kui 10 isiku kohta kollektiivis Minnes korraga mitmesse riiki, antakse toetust suurema riigi toetusmäära järgi

45 Taotlus taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi ja isikukood; taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed); ülevaade taotleja eelneva tegevusaasta tulemustest, kui taotleja on Tartus tegutsenud vähem kui kaks aastat; lähetuse aeg; lähetatavate nimed, isikukoodid ja seos lähetava organisatsiooniga; lähetuse sihtkoht, sealhulgas organisatsiooni nimi, mida külastatakse või sündmus, millel osaletakse; lähetuse eesmärk ja lähetatavate roll eesmärgiga seoses; lähetusest tõusev kasu organisatsioonile, sealhulgas teadmiste või kogemuste jagamise ja jätkutegevuste plaan; lähetuse vastavus seatud prioriteedile.

46 Prioriteedid Mobiilsusprojektide prioriteedid on järgmised: a Rahvusvaheliste valdkonnapõhiste kontaktide loomine organisatsiooni arendamiseks ja valdkonna tugevdamiseks Tartu linnas b Euroopa Liidu programmidest rahastatavate projektitaotluste ettevalmistamiseks projektiplaani olemasolul c Tartu linna esindamine rahvusvahelistel kõrgetasemelistel üritustel, sündmustel ja konkurssidel

47 Hindamiskriteeriumid
lähetuse eesmärk ja lähetatavate roll eesmärgiga seoses (kuni 40 punkti); lähetusest tõusev kasu organisatsioonile, sealhulgas teadmiste või kogemuste jagamise ja jätkutegevuste plaani kvaliteet (kuni 40 punkti); lähetuse vastavus prioriteedile (kuni 20 punkti) Toetuse saamiseks peab taotlus saama hindamisel vähemalt 70 punkti ja vastama prioriteetsele eesmärgile.

48 Küsimused? Lisainformatsioon kultuuri mobiilsusprojektide kohta:
Kultuuriteenistuse juhataja Külli Hansen Tel

49 Taotluskeskkonna tutvustus
Pildi autor: Jane East Taotluskeskkonna tutvustus

50 Taotlemine Toetuste taotlemise ja menetlemise veebipõhises infosüsteemis SPOKU

51 Taotluste hindamine ja aruanded
Hindamiskomisjon Iga taotlust hindab vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget (vajadusel neli) Lõplik punktisumma kujuneb hindamiskriteeriumitele antud punktide liitmisel ja jagamisel hindajate arvuga Moodustub pingerida, komisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks Hindamiskomisjon võib teha ettepaneku taotluse toetamiseks taotletust väiksemas mahus Aruannete esitamine

52 Edasine ajaplaan Komisjoni esimene kohtumine on juuni viimasel nädalal, et kinnitada aasta prioriteedid. Taotlusvormid on avatud ja prioriteedid on avalikud alates 1.juulist Augustis võtab kultuuriteenistus vastu taotlejaid lisaks tavalistele vastuvõtuaegadele. Liituge kultuuriinfo uudiskirjaga.

53 Oluline informatsioon
Määrus: Tartu linna kodulehekülg: toetuste-saamiseks#kultuurivaldkonna-toetused Spoku link:

54

55 Aitäh kuulamast! Edukat taotlemist!


Alla laadida ppt "Kultuuri toetusmeetmed"

Seotud esitlused


Google'i reklaam