Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

HTM strateegiate koostamisest ja omavalitsuste ja ettevõtjate kaasamisest Mart Laidmets Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "HTM strateegiate koostamisest ja omavalitsuste ja ettevõtjate kaasamisest Mart Laidmets Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler."— Esitluse väljavõte:

1 HTM strateegiate koostamisest ja omavalitsuste ja ettevõtjate kaasamisest Mart Laidmets Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler

2 Et suurendada oma valdkondade sidusust, alustas HTM seekord pikaajalist planeerimist – kuni aastani 2035 – valdkondadeüleselt. Praegu oleme jõudnud etappi, kus HTMi strateegiaid hakatakse koostama valdkonnapõhistes töörühmades, mille koosseisudes on kattuvaid liikmeid, kes tagavad valdkondadeülese vaate.

3 Visioonid – sisend töörühmadele
Eeltööna kogusid HTM ja partnerid ideid erinevatel valdkondlikel üritustel ja aasta Arvamusfestivalil. Samuti palus HTM kolmel ekspertrühmal koostada visioonid ja ettepanekud Eesti väärtuste, heaolu ja sidususe ning konkurentsivõime edendamiseks. Kolme ekspertrühma visioonidokumendid on leitavad HTMi veebist Lisaks visioonidokumentides pakutud ettepanekutele lähtuvad töörühmad valdkonna analüüside tulemustest (sh kehtivate strateegiate vahehindamised), partnerite, siht- ja sidusrühmade ettepanekutest, OECD poliitikasoovitustest jne.

4 Strateegiate väljatöötamisel kaasame olulisemaid huvipooli, sh KOVe ja ettevõtjaid töörühmadesse.
Planeeritud on 4 töörühma: Haridus (3 alatöörühma) Eesti keel ja kultuur Noortevaldkond Teaduse- ja arendustegevus (koostöös MKMiga) Paralleelselt toimub strateegia Eesti 2035 väljatöötamine ning mitmete HTMi valdkondadega seotud valdkondade strateegiliste dokumentide väljatöötamine. Haridusstrateegia koostamisega paralleelselt toimub õppekavade arendamine.

5 Hariduse töörühmade teemad
Haridussüsteemi töörühm: hariduskorraldus; ressursikasutus, sh rahastamine; taristu, uuringud ja seiresüsteem Oskuste töörühm: oskused ja oskuste parem kasutamine (kutsesüsteem ja OSKA; tööturu ja hariduse seosed; õppekavade sidusus; kutsestandardite vaheline sidusus). Õpetajate töörühm: õppeprotsess, selle osaliste rollid ja areng (koolijuhtide, õpetajate/õppejõudude palk ja karjäärimudelid; õpetajate järelkasv ja mobiilsus; koolijuhtide ja õpetajate oskused; õppeprotsessi kvaliteet – õpilaste õpimotivatsioon, loovus, ettevõtlikkus; õpikäsitus; õppemeetodid; hindamine). Miks sellised töörühmad? Haridusstrateegia töörühmad moodustame selliselt, et tähelepanu saaksid kõik olulisemad fookusteemad, mis omavahel ka loogiliselt seotud ja mida oleks otstarbekas arutada konkreetsete partneritega ja huvipooltega. Õpetajate järelkasvu ja koolijuhtide professionaalsuse teema on eeskätt õpetajate töörühma teema. KUI JÄRGMIST SLAIDI ERALDI EI NÄITA, TULEKS SIIN MAINIDA: Omavalitsuste ja ettevõtjate kaasamine töörühmadesse ELVL (kõik 3 alatöörühma) Kaubandus-Tööstuskoda (oskused) Tööandjate Keskliit (oskused) Heateo SA Haridusfond (kõik 3 alatöörühma) (Kutsekoda) VV ja ELVL töörühm saab toetada, avades fookusteemasid omavalitsuste vaatenurgast põhjalikumalt.

6 Omavalitsuste ja ettevõtjate kaasamine
Töörühmades: ELVL Kaubandus-Tööstuskoda Tööandjate Keskliit Heateo SA Haridusfondi moodustanud ettevõtjad (Kutsekoda) VV ja ELVL töörühm saab toetada, avades fookusteemasid omavalitsuste vaatenurgast põhjalikumalt. VV ja ELVL töörühm saab oma käesoleva aasta kohtumistel arutada strateegiateemasid, pakkudes põhjalikult läbiarutatud ettepanekuid (sisend ELVLile, parem arusaam HTMile nii probleemidest kui lahendusvõimalustest).

7 Skeem on haridusstrateegia töörühmade näitel.
Noortevaldkond ja TAI on olukorra analüüsi varasemate ürituste käigus ära teinud. Seega jätkatakse juunis juba eesmärkide aruteludega. Oktoobriks jõuavad kõik töörühmad poliitikasoovituste aruteludeni.

8 Täiendavad kaasalöömisvõimalused huvirühmadele ja avalikkusele
Arvamusfestivali hariduse aruteluala – kogume täiendavat sisendit strateegiate tarvis. Koostöös Eesti Kultuuri Kojaga suvel avalikud arutelud maakondades. Koostöös Eesti Haridusfoorumiga arutelud olulisemate huvirühmadega, sh ettevõtjate esindajatega (sügisel). Plaanis on strateegiadokumentide avalikud e-konsultatsioonid sügisel.

9 Küsimused ja ettepanekud strateegiaprotsessi kohta:
Haridusstrateegia: Kersti Kõiv, analüüsiosakonna nõunik Noortevaldkonna strateegia: Reelika Ojakivi, noorteosakonna juhataja Strateegilise planeerimise info HTMi veebis:

10


Alla laadida ppt "HTM strateegiate koostamisest ja omavalitsuste ja ettevõtjate kaasamisest Mart Laidmets Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler."

Seotud esitlused


Google'i reklaam