Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Lõputöö kirjutamisest Vt ka

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Lõputöö kirjutamisest Vt ka"— Esitluse väljavõte:

1 Lõputöö kirjutamisest Vt ka http://tera.chem.ut.ee/~ivo/Seminar/
Ivo Leito

2 Igati tuleb vältida oluliste asjade jäämist maikuusse!
Kirjutama hakkamine Ajajaotusest Igati tuleb vältida oluliste asjade jäämist maikuusse! Kirjutama tuleks hakata oktoobris-novembris Ei ole probleem, et tulemusi on veel vähe Just (tulemuste osa) kirjutades saate Te kõige paremini aru, mis eksperimente veel teha!

3 Kasutage @ märke, kui miski veel täpsustub
Ajajaotusest Näide: Mõõtmistulemuste järgi suureneb nende ainete happelisus asendajast sõltuvalt Lisaks nende asendajate erinevale induktiivsele ja resonants-efektile on erinev ka steeriline efekt: asendajate mahukus kasvab reas F < Cl < Br. Molekulaarmehaanika tulemused näitavad, et ainetel 1-3 on karboksüülrühm aromaatse tuuma tasandist välja pööratud. Enim on karboksüülrühm aromaatse tuuma tasandist välja aines 3 (kahetahulise nurga Sellele aine 2 (kahetahulise nurga Kõige vähem on karboksüülrühm aromaatse tuuma tasandist välja ainel 1 (kahetahulise nurga

4 Ajajaotusest Eksperiment on olulisem kui kirjutamine
Eriti neil, kes kasutavad kapriisseid või koormatud aparaate Tegutseda tuleb pidevalt Vältida „äravajumist“ Initsiatiiv peab tulema Teie poolt! Juhendaja poolne küsimus „kuidas läheb?“ on ohu märk Tähtajad Kaitsmisele lubamine

5 Kui olete juhendajale saatnud...
Suhtlemisest Kui olete juhendajale saatnud... ... Siis mitte mingil juhul ärge oodake juhendaja järgi ega katkestage kirjutamist!

6 See on Teie töö ja initsiatiiv peab igal ajahetkel tulema Teie poolt!
Suhtlemisest Suhtlemisest See on Teie töö ja initsiatiiv peab igal ajahetkel tulema Teie poolt! Kui juhendaja küsib „kuidas läheb?“, siis ta ilmselt pole mõnda aega kuulnud Teist Võtke seda kui pehmet etteheidet Ivo Leito korral parim suhtlusmeetod: Skype leitoivo Sõna otseses mõttes 24/7

7 Pilvekaustad Kõigil Teil võiks olla mõni pilvekaust
Suhtlemisest Kõigil Teil võiks olla mõni pilvekaust Dropbox Google Drive Nextcloud/Owncloud ... Editeerida võiks otse seal Pidev backup Juhendaja näeb, mis toimub

8 Lõputöö struktuur Vaid põhilised osad
Sissejuhatus Kirjanduse ülevaade Põhimõisted Probleemi avamine (Töö eesmärk) Eksperimentaalne osa Tulemused ja arutelu Nende tähtsus, seosed varemtehtuga Töö edasiarendamise võimalused Kokkuvõte Viited Lisad Nõuded ja näidised:

9 Sissejuhatus Avab probleemi olemuse Viiteid reeglina ei ole
Struktuur Avab probleemi olemuse Viiteid reeglina ei ole Enamasti defineerib töö eesmärgi lk

10 Kirjanduse ülevaade Defineerib põhimõisted Avab teema tausta
Struktuur Defineerib põhimõisted Avab teema tausta Miks on see teema oluline, et selle peale üldse lõputööd teha? Seletab probleemi lahti Mis on see, mis valdkonnas on halvasti, st, mida Teie oma töös tahate parandada? Annab ülevaate meetoditest Keskenduge neile meetoditele, mida Te kasutasite ja vähesel määral neile, mida oleks ka võinud kasutada Oma kasutatud meetodite eeliseid tuleb välja tuua lk

11 Plagieerimine Struktuur Mingil juhul ei tohi võtta lauseid või lõike varasematest töödest! Kõik lõputööd lähevad läbi plagiaadituvastussüsteemi Urkund

12 (Töö eesmärk) Enamasti see pole iseseisev alajaotus
Struktuur Enamasti see pole iseseisev alajaotus Vahel siiski on, kui oluline info töö eesmärgi defineerimiseks lähtub kirjanduslikust osast Sellisel juhul see alajaotus defineerib/täpsustab töö eesmärki

13 Eksperimentaalne osa Struktuur Seletab, kuidas eksperimendid, arvutused, andmetöötlus kavandati ja läbi viidi Kirjeldus peab olema piisav, et haritud keemik suudaks eksperimente korrata St pole vaja seletada keemia põhiariduse hulka kuuluvat Kavandamine võib olla siin või ka tulemuste alguses Oluline: meetodite valimine Kavandamine (miks just nii tehti) võib vahel olenevalt teemast olla väga oluline Ja on sageli meelisteema küsijatele Komisjon tahab näha, et just töö teostaja oli kavandamises põhiline vedav jõud 6-10 lk

14 Eksperimentaalne osa Struktuur Head fotod ja skeemid, nagu näiteks see, on väga abiks: @taust olgu puhas! Siin ja edaspidi on kõik näidis-skeemid, -graafikud ja -tabelid pärit reaalsetest töödest või esitatud ettekannetest

15 Tulemused ja arutelu See osa
Struktuur See osa esitab tulemused ja avab nende tähtsuse Esitab töö edasiarendamise võimalused Järeldused peavad olema korrektsed, mitte „olukorda ilustavad“ Keegi ei oota, et bakalaureusetöö on mingi suure probleemi veatu lahendus Kui ikka korratavuse standardhälve on kõrge või ei olnud võimalik segavaid efekte elimineerida, siis nii tuleb ka öelda 6-10 lk

16 Kuidas vältida vajadust tulemuste ilustamise järele?
Töötada intensiivselt, ilma „äravajumiseta“ ja mitte jäta eksperimente hilja peale. Siis on alati võimalik ebaõnnestunud eksperimente korrata.

17 Kokkuvõte See osa võtab kokku olulisimad tulemused
Struktuur See osa võtab kokku olulisimad tulemused Ei too sisse uut infot 1 lk

18 Kirjandusviited Head viited on ajakirjaartiklitele ja raamatutele
Struktuur Head viited on ajakirjaartiklitele ja raamatutele Automaatviited Zotero on väga soovitatav Formaat näiteks: J. Phys. Chem. A Võimalusel võiks veebiviiteid mitte kasutada Mingil juhul ei maksa kasutada Wikipedia viiteid! Aga kasutage Wikipedia viiteid Hea oleks 30+ viidet Viidete formaatide näidised vt LTT lõputööde nõuete all:

19 Matemaatilised avaldised ja reaktsioonivõrrandid
Mõõdetavate suuruste tähised kursiivis, eelnevad Δ jms sümbolid, samuti ala- ja ülaindeksid püstkirjas: Näited: pKa, ΔGacid Reaktsioonis osalevad osakesed püstkirjas Näide: HA, A–, H+ Korrutusmärk: kasutage „·“, mitte „*“ Ühikutes võib selle ka ära jätta: kJ mol-1 on sama hea kui kJ·mol-1

20 Arvandmete esitamine Arvandmed Arvandmed peavad olema esitatud nii, et on selge, mida mõõdeti ja mille kohta andmed käivad Kõik arvandmed esitada ühikutega! (va ühikuta suurused) Ühik ei pea olema iga arvu taga, võib olla nt tabeli päises, aga peab olema üheselt selge, mis see ühik on Eksponentkujul andmed: 6,02·1023, mitte 6,02E+23 Kümnendkohtade eraldaja Eestis on üldiselt koma (mitte punkt).

21 Arvandmete esitamine Mõistlik hulk tüvenumbreid
Arvandmed Mõistlik hulk tüvenumbreid Hea, kui on tulemused võimalik anda määramatuse hinnangutega Määramatusel 1-2 tüvenumbrit Tulemusel ja tema määramatusel sama arv komakohti Määramatused võivad olla ka eraldi üldistatult esitatud Ka siis, kui ei tehtud süvitsi määramatuse arvutusi, peab Teil olema mingigi ettekujutus, millise usaldusväärsusega Teie tulemused on Abimees No 1: juhendaja

22 Ebamõistlikult esitatud arvandmed
Comment: Date:Friday, February 26, 2010, 15:33:39 DeviceSetting: MJD(UTC) Time Ch1 Ch2 Ch3 , 11:06:49 e+002 e+001 e+001 , 11:07:08 e+001 e+001 , 11:07:27 e+002 e+001 e+001 , 11:07:45 e+001 e+001 , 11:08:04 e+001 e+001 , 11:08:23 e+001 e+001 , 11:08:42 e+001 e+001 Pole päris selge, mida mõõdeti Ühikud on puudu Ülemäära palju tüvenumbreid

23 Tabelid Iga tabel peab olema tekstis viidatud
Arvandmed Mitte liiga palju lahtreid, mitte liiga keerukas struktuur Veerud ja read defineeritud Kui on arvandmeid, siis ühikud Eelistatult veergude päistes, mitte lahtrites Lahtrite väljaeraldamine, nooltega selgitamine ... Convert text to Table, AutoFit to Contents Automaatpealkirjad Merge: Word: ainult äärmisel vajadusel Excel: ohutu Iga tabel peab olema tekstis viidatud

24 Gas-phase acidity (kcal/mol)
Üsna mõistlik tabel Arvandmed Acid Gas-phase acidity (kcal/mol) X = CN X = F X = CF3 325 340 330 250 277 HBX4 259 290 244 225 213 <175

25 Üsna mõistlik tabel

26 Ebamõistlik tabel Arvandmed

27 Eelmise slaidi tabeli puudused
Arvandmed Veerud enamikus sisuliselt tähistamata Ühikud puudu Liiga väikesed numbrid Liiga palju andmeid Liiga palju tüvenumbreid

28 Ebamõistlik tabel Arvandmed Instrumental LOD Xmean + 3s Instrumental LOQ Xmean + 10s Method LOD Method LOQ VOC mg/m3 orto-xylene 2 3 12 24 meta- and para-xylene 5 9 28 57 styrene 4 8 25 toluene 14 29 Puudused: Tähesuurus, värvivalik, fondi valik, tühjad read

29 Skeemid ja graafikud Skeemid ja Graafikud Ülevaatlik ja hästi haaratav viis tulemuste esitamiseks Kui on vaja edasi anda trendi, siis on graafik tabelist parem Korrektne vormistus on oluline Telgede tähistused, ühikud Võimalusel võiksid graafikutel olla veavälbad Nooltega selgitused, kastidega välja eraldamine jne on kasuks Iga graafik peab olema tekstis viidatud

30 Skeemid ja graafikud tuleb ise teha!
Mingil juhul ei maksa kasutada internetist saadud või raamatutest skaneeritud skeeme või graafikuid!

31 Üsna mõistlik graafik Graafikud

32 Üsna mõistlik graafik Graafikud

33 Mitte parim graafik Graafikud

34 Eelmise slaidi graafik
Graafikud Puudused: Y teljel pole korrektne mõõtesuurus: Jagada saab suurusi, mitte elemente! Ei saa olla Co/Ti, peab olema kas nende elementide sisalduste, signaalide vms suuruste jagatis Katsepunktid liiga väikesed Puuduvad veavälbad Voorused: X telg tähistatud Joon pandud läbi punktide vastavalt mudelile, mitte punkte ühendades

35 Peaaegu kohustuslikud graafikud
Kui töös tegeletakse LC analüüsiga, spektrite interpreteerimisega vms, siis näidiskromatogramm(id) või spekter(rid) on peaaegu kohustuslikud Kasutatav instrumendi tarkvara võib seada mõned piirangud vormistusele Samas saab mitmeid vormistuselemente (nt telgede tähistused) lihtsasti muuta esitlus/tekstitöötlus-tarkvaras

36 Kromatogramm Graafikud Signaal (pA) Retentsiooniaeg (min)

37 Eelmise slaidi kromatogramm
Graafikud Hästi: Piisava intensiivsusega ja tähesuurusega Sageli on tarkvara piirangute tõttu tähed väga väikesed ja halvasti loetavad Olulised piigid on tähistatud Halvasti X telg tähistamata ja Y telg peaaegu ka Tähistused saab PPT-s tekstikastidega juurde panna, pole vaja, et tarkvara seda teeks, kui see raske on Mitte kunagi ei tohi teha graafikus sisulisi muudatusi!

38 Graafikute sissetoomine
Graafikud Kaks tüüpi graafikat: Vektorgraafika (Exceli graafikud, PPT skeemid, ...) Rastergraafika (Fotod, JPG, TIF, PNG, ...) Vektorgraafika võtab palju vähem ruumi ja on kvaliteetsem Vektorgraafika tasuks hoida vektorkujul Paste special → Enhanced metafile Rastergraafikat võib vajadusel kompresseerida Suured rastergraafika objektid võiks sisse tuua hiljem Aga siiski mitte päev enne esitamist

39 Mida rohkem silmi Teie tööd enne esitamist näeb, seda parem!
Sisulised aspektid Sisulised aspektid Te peate olema kaitsmisel võimeline selgitama iga aspekti, iga lauset, iga terminit ja iga väljendit oma töös! Peate oskama iga oma aine struktuuri joonistada Peate oskama iga võrrandi sisu selgitada Mida rohkem silmi Teie tööd enne esitamist näeb, seda parem!

40 Kirjutamise hõlbustamine
Õigekirja kontroll Automaatviited kirjandusele: Zotero Automaatpealkirjad, automaatsisukord Automaatnummerdus Skeemid, joonised, võrrandid: Jah! Pealkirjad: Pigem ei... Automaatviited skeemidele, joonistele võrranditele MS Word’i kiirklahvid Neid saab defineerida


Alla laadida ppt "Lõputöö kirjutamisest Vt ka"

Seotud esitlused


Google'i reklaam