Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

EL veepoliitika ja veekaitse õigusaktid

Seotud esitlused


Teema esitlus: "EL veepoliitika ja veekaitse õigusaktid"— Esitluse väljavõte:

1 EL veepoliitika ja veekaitse õigusaktid
Ühenduse veepoliitika 3 etapis Kvaliteedinõuded joogivee, suplusvee, põhjavee, pinnavee, kalavete direktiivid ja nitraadidirektiiv Heitkoguste vähendamine ohtlike ainete vette juhtimise direktiiv, asulareovee direktiiv Vee raamdirektiiv Konventsioonid

2 Ühenduse veepoliitika
Varased veekaitse õigusaktid joogiveeks kasutatava pinnavee kvaliteet 75/440/EMÜ kalavete direktiiv 78/659/EMÜ koorikloomade vete direktiiv 79/869/EMÜ põhjavee direktiiv 80/68/EMÜ suplusvee direktiiv 76/160/EMÜ joogivee direktiiv 80/778/EMÜ ohtlike ainete direktiiv 76/464/EMÜ EL keskkonnapoliitika

3 Ühenduse veepoliitika
Veekaitse õigusaktide teine etapp Asulaheitvee direktiiv 91/271/EMÜ Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ IPPC direktiiv 96/61/EÜ Joogivee direktiiv 98/32/EÜ Uus ühenduse veepoliitika Teatis “Euroopa Ühenduse veepoliitika” COM (96) 59 Vee raamdirektiiv eelnõu COM (97) 49 Vee raamdirektiiv 2000/60 EL keskkonnapoliitika

4 EL keskkonnapoliitika
Joogivee kvaliteet Direktiiv 98/83/EÜ (asendab direktiivi 80/778/EMÜ) inimtarbimiseks ettenähtud vee kvaliteedi kohta katab kogu joogiveega varustamise joogivee kvaliteedinormid teatud erandid eritingimuste korral ja vajalik on teavitamine EL keskkonnapoliitika

5 EL keskkonnapoliitika
Joogivee kvaliteet Direktiiv 80/68/EMÜ põhjavee kaitse kohta ohtlike ainete (nimekiri I) otse põhjavette juhtimise keeld kaudne ohtlike ainete ja kaudne või otsene nimekirja II ohtlike ainete juhtimine põhjavette lubatud ainult loa alusel enne loa väljastamist nõutav veeuuring tegevuste puhul, mis võivad põhjavett saastata katab kogu põhjavee, kuid erandid võimalikud saastatud põhjavee korral EL keskkonnapoliitika

6 EL keskkonnapoliitika
Joogivee kvaliteet Direktiiv 75/440 joogivee ammutamiseks kasutatava pinnavee kohta, direktiiv 79/869/EMÜ pinnavee seire kohta otsus 77/795/EMÜ teabevahetuse kohta jagada kõik mageveekogud kolme kategooriasse liikmesriigid otsustavad iga veekogu kategooria liikmesriigid kohustatud vastu võtma tegevuskava veekvaliteedi parandamiseks EL keskkonnapoliitika

7 EL keskkonnapoliitika
Suplusvee kvaliteet Direktiiv 76/160/EMÜ suplusvee kvaliteedi kohta Suplusvesi - magevesi või merevesi, kus suplemine on liikmesriikide poolt seadustatud suplemine pole keelatud ning mida on kasutatud traditsiooniliselt suplemiseks paljude inimeste poolt - artikkel 1(2) (a) Eesmärk - kaitsta rahvatervist EL keskkonnapoliitika

8 EL keskkonnapoliitika
Suplusvee kvaliteet Direktiivi sätted: suplusvee kvaliteedinormid - artikkel 3 seireprogramm - artiklid 5 ja 6 kvaliteedinormide täitmine hiljemalt aastaks 1986 erandid - artikkel 8 Suplusvee alade määramine liikmesriikide poolt alade määramine ei välista muude alade kuulumist direktiivi mõjualasse - Blackpool kohtuasi C 56/90 EL keskkonnapoliitika

9 Kala- ja koorikloomade vete kvaliteet
Direktiivid: 78/659/EMÜ mageveekogude kvaliteedinõuded kalade elukeskkonna kaitseks 79/923/EMÜ koorikloomade vee kvaliteet Liikmesriigid määravad alad, millele direktiivi kohaldatakse Alade määramist saab vaidlustada kohtus Määratud alal peab liikmesriik tagama kvaliteedinormide saavutamise erandeid ei ole EL keskkonnapoliitika

10 EL keskkonnapoliitika
Nitraadidirektiiv Direktiiv 91/676/EMÜ vee kaitse kohta põllumajanduslikest allikatest pärineva nitraadireostuse vastu nitraaditundlikud alad (nitraadisisaldus > 50 mg/l) nitraaditundlikele aladele reostuse piiramiseks tegevuskavad hea põllumajandustava järgimine muudel aladel seirenõuded EL keskkonnapoliitika

11 EL keskkonnapoliitika
Nitraadidirektiiv Tegevuskava nitraaditundlike alade jaoks - meetmed perioodid, millal väetamine pole kohane sõnnikuhoidlate mahutavus väetiste kasutamise piirangud kooskõlas hea põllumajandustavaga lämmastikku maksimaalselt 170 kg hektari kohta muud meetmed EL keskkonnapoliitika

12 EL keskkonnapoliitika
Nitraadidirektiiv Hea põllumajandustava perioodid, millal väetamine pole kohane väetiste kasutamine järskudel nõlvadel väetiste kasutamine üleujutatud, külmunud, lumega kaetud pinnal väetiste kasutamine veekogu läheduses tingimused sõnnikuhoidlatele sõnnikulaotamise ja mineraalväetiste külvamise viisid maakasutussüsteem, sh külvikorra süsteemi kasutamine taimekasvatus vihmaperioodidel väetamisplaanid ja väetamispäevikud niisutussüsteemide korrashoid EL keskkonnapoliitika

13 Ohtlike ainete vette juhtimine
Direktiiv 76/464/EMÜ Eesmärgid: Kaitsta pinnavett lubade süsteemiga Kõrvaldada reostus väga ohtlike ainetega (nimekiri I) ühtsete heitkoguste piirnormide kehtestamisega Vähendada reostust teiste ohtlike ainetega (nimekiri II) kvaliteedieesmärkidel põhinevate heitkoguste piirväärtustega EL keskkonnapoliitika

14 Ohtlike ainete vette juhtimine
Nimekirja I ained halogeenorgaanilised ühendid fosfororgaanilised ühendid tinaorgaanilised ühendid veekeskkonnas kantserogeensete omadustega ühendid elavhõbe ja selle ühendid kaadmium ja selle ühendid püsivad mineraalõlid ja süsivesinikud püsivad sünteetilised ained, mis võivad takistada vee kasutamist EL keskkonnapoliitika

15 Ohtlike ainete vette juhtimine
Nimekirja II ained Nimekirjas I puuduvad ained muud metallid ja metalloidid muud biotsiidid vee maitset ja lõhna mõjutavad ühendid Si toksilised ja püsivad orgaanilised ühendid anorgaanilised fosforühendid mittepüsivad mineraalõlid fluoriidid ja tsüaniidid hapnikusisaldust mõjutavad ained EL keskkonnapoliitika

16 Ohtlike ainete vette juhtimine
Lubade skeem luba on nõutud iga nimekirjas oleva aine kaudseks või otseseks vettejuhtimiseks - luba peab sisaldama piirväärtusi (C 168/95) luba on nõutud iga nimekirjas oleva aine juhtimisel veekeskkonda, kus saastatus on põhjustatud isiku tegevusest - isegi kui heitmed satuvad vette õhu kaudu (C 232/97) või on põhjustatud saastatud suitsust, mis langeb pinnaveele (C 231/97) EL keskkonnapoliitika

17 Asulareovee direktiiv
Direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta, komisjoni direktiiv 98/15/EÜ heitmetele suunatud kanalisatsioon ja reoveetöötlus kõigis asulates üle 2000 i.e reeglina nõutud bioloogiline töötlus süvapuhastus reostustundlikel aladel erandjuhtudel merevee puhul (“vähetundlikel aladel”) lubatud esmane töötlus sätted tööstuslike heitvete asula veepuhastusseadmetesse juhtimise kohta sätted veekogudesse tehtavate teatud tööstuslike heitmete kohta (toiduainetööstus) sätted reoveesette kõrvaldamise kohta EL keskkonnapoliitika

18 Asulareovee direktiiv
Tähtajad - kanalisatsioon ja bioloogiline puhastus tavapiirkondades reostuskoormus üle 2000 i.e reostuskoormus üle i.e reostustundlikud alad reostuskoormus üle 2000 i.e reostuskoormus üle i.e süvapuhastus EL keskkonnapoliitika

19 Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60
Taust Komisjoni ettepanek ökoloogilise veekvaliteedi direktiivi kohta COM (93) 680 Komisjoni ettepanek veeraamdirektiivi kohta, mis asendaks direktiivid 78/659, 79/923, 75/440, 80/68 COM (97) 49 Komisjoni ettepanek raamdirektiivi eelnõu muudatuste kohta, raamdirektiiv asendaks osaliselt direktiivi 76/464 COM (97) 67 Komisjoni ettepanek raamdirektiivi eelnõu muudatuste kohta - COM (98) 76 Komisjon ettepanek täiendavate muudatuste kohta, raamdirektiiv asendaks direktiivi 75/440 aastast 2002, ülejäänud aastast COM (99) 271 EL keskkonnapoliitika

20 Veepoliitika raamdirektiiv
Eesmärgid: veekaitse laiendamine kõigile pinna- ja põhjavetele määratud tähtajaks põhja- ja pinnavee hea seisundi tagamiseks vesikondadel põhinev veemajandus kombineeritud lähenemine - heitkoguste piirväärtused ja kvaliteedistandardid hinnad õigeks avalikkuse kaasamine õigusaktide lihtsustamine EL keskkonnapoliitika

21 Veepoliitika raamdirektiiv
Vahendid Ühtsed kriteeriumid teatud näitajatel põhinedes Veeseisund pinnavee seisund põhjavee seisund vee ökoloogiline seisund vee keemiline seisund põhjavee kvantitatiivne seisund Veekasutus EL keskkonnapoliitika

22 Veepoliitika raamdirektiiv
Kohustused liikmesriikidele valglate kindlaks tegemine vesikondade määramine vesikkonna geograafiliste, hüdrograafiliste, demograafiliste tingimuste ning maakasutuse ja majandusliku tegevuse analüüs inimtegevuse keskkonnamõju analüüs veekasutuse majanduslik analüüs vesikonnas joogivee ammutamiseks kasutatavate veekogude määratlemine veemajanduskavade kehtestamine EL keskkonnapoliitika

23 Veepoliitika raamdirektiiv
Vahendid ühtsed kriteeriumid kaitsealade määramiseks ühtsed kriteeriumid pinna- ja põhjavee seireks raamistik ühtsete keskkonna eesmärkide kehtestamiseks siduvate keskkonnakvaliteedi normide määratlemine miinimumnõuded programmides sisalduvate meetmete kohta EL keskkonnapoliitika

24 Veepoliitika raamdirektiiv - ajakava
2003: Direktiivi nõuete harmoneerimine 2004: KMH ning veekasutuse majandusliku analüüsi valmimine (vesikonna põhiselt) 2006: Seireprogrammide ülevaatamine, oluliste probleemide määratlemine, vesikonna prioriteetide seadmine 2008: Vesikonna veemajanduskava eelnõu esitamine avalikkusele 2009: Veemajanduskava lõplik valmimine 2010: Veemajanduskava elluviimine 2015: Eesmärgi – vee hea seisundi – saavutamine EL keskkonnapoliitika

25 Integreeritud veemajandus
EL-i vee kvaliteedistandardid Vee raamdirektiiv /60 Vee kvaliteedistandardid, mis tulenevad pinnavee direktiivist (75/440/EMÜ), kalavete (78/659/EMO) ja koorikloomade vete (79/869/EMÜ) direktiividest, põhjavee direktiivist (80/68/EMÜ) ning ohtlike ainete direktiivist (76/464/EMÜ) ja selle 7 tütardirektiivist - mis on ette nähtud integreerida kavandatavasse vee raamdirektiivi Suplusvee direktiiv (76/610/EMÜ) Joogivee direktiiv (98/83/EÜ) INTEGREERITUD VEEKVALITEEDIMAJANDUS ELi heitkoguste piirnormid Muud õigusaktid ja meetmed Elupaikade direktiiv (92/43/EMÜ) Lindude direktiiv (79/409/EMÜ) Reoveesetete direktiiv (86/278/EMÜ) Seveso direktiiv (82/501/EMÜ) Keskkonnamõju hindamise direktiiv (85/37/EMÜ) Muud asjassepuutuvad Ühenduse, riigi või piirkonna õigusaktid ja/või meetmed Asulareovee direktiiv (91/271/EMO) IPPC direktiiv (96/61/EÜ) Ohtlike ainete direktiiv(76/464/EMÜ), piirnormid tulebintegreerida IPPC direktiivi Nitraatide direktiiv (91/676/EMÜ) Pestitsiidide õigusaktid: taimekaitsevahendite direktiiv (91/414/EMÜ) EL keskkonnapoliitika

26 EL keskkonnapoliitika
Eesti vesikonnad EL keskkonnapoliitika

27 EL keskkonnapoliitika
Konventsioonid Mered Pariisi konventsioon merereostuse vältimiseks kaldalasuvatest allikatest Barcelona konventsioon Vahemere kaitseks reostuse vastu Bonni kokkulepe koostööks Põhjamere nafta ja muude kahjulike ainete reostusega tegelemiseks Koostööleping Kirde-Atlandi vete ja ranniku kaitseks reostuse vastu Helsingi konventsioon Läänemere ala merekeskkonna kaitseks (1974) Helsingi aasta konventsioon Läänemere merekeskkonna kaitseks Pariisi konventsioon Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitseks Montego lahe konventsioon mereõiguse kohta EL keskkonnapoliitika

28 EL keskkonnapoliitika
Konventsioonid Jõed Bonni konventsioon Reini kaitseks keemilise reostuse vastu Regensburgi kokkulepe koostööks Doonau veeressursside majandamiseks Magdeburgi konventsioon Elbe kaitse rahvusvahelise komisjoni kohta Sofia konventsioon Doonau kaitse koostöö kohta Wroclaw konventsioon Oderi reostuse vastu kaitse rahvusvahelise komisjoni kohta EL keskkonnapoliitika


Alla laadida ppt "EL veepoliitika ja veekaitse õigusaktid"

Seotud esitlused


Google'i reklaam