Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Mustamäe Reaalgümnaasiumi

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Mustamäe Reaalgümnaasiumi"— Esitluse väljavõte:

1 Mustamäe Reaalgümnaasiumi
koolitugi 2013/2014 õ.a.

2 Mustamäe Reaalgümnaasiumi koolitugi
Laps ei küsi endalt: «Kas ma tahan olla hea?», Ta küsib: «Kelle moodi ma tahan olla?» Bruno Bettelhein

3 Mustamäe Reaalgümnaasiumi koolitugi
Eesmärk: Optimaalsete õpitingimuste loomine õpilaste jaoks, kellel on raskused õppekava täitmisega, vastavalt nende ealistele ja individuaalsetele iseärasustele.

4 Mustamäe Reaalgümnaasiumi koolitugi

5 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi koolitoe põhilised töösuunad.
Õpiraskustega laste väljaselgitamine. Nende mahajäämise põhjuste määramine. Optimaalsete tingimuste loomine õppekava edukaks täitmiseks. Õppekava täitmise vahetulemuste pidev jälgimine, analüüs ja hindamine, tulemuste teatamine kõigile huvitatud isikutele.

6 Nõustamiskomisjoni koosseis
Kaasesimehed: Ljudmilla Nikolajenko - direktori asetäija õppe - ja kasvatustöö alal Svetlana Butkovskaja - direktori asetäija õppe - ja kasvatustöö alal Liikmed: Natalja Gorbunova psühholoog Irina Kudrjašova logopeed Tatiana Boytseva sotsiaalpedagoog Irina Žedeleva parandusõppe õpetaja Valentina Konovalova - parandusõppe õpetaja

7 Töörühm Klassijuhatajad Aineõpetajad Pikapäevarühma kasvatajad
Ringijuhid

8 Psühholoog Psühholoog testib ja toob välja mahajäämise psühholoogilised põhjused. Annab psühholoogilist abi kriisiolukordades Aitab õpilasi suhtlemise ja õppimisega seotud probleemide lahendamisel Süstemaatiliselt töötab probleemide väljaselgitamise kallal, nende kiireimaks lahendamiseks varajasel staadiumil Annab vajalikku psühholoogilist abi lastele, kes, seda vajavad.

9 Sotsiaalpedagoog Koos teiste spetsialistidega osaleb HEV õpilaste
väljaselgitamisel. Vastavalt vajadusele tegeleb HEV õpilaste peredega, jälgib õpilaste koolikohustuse täitmist. Vajadusel teostab kodukülastusi koostöös KOV lastekaitsetöötajaga Viib läbi individuaalset tööd õpilaste, lastevanemate ja aineõpetajatega Vajadusel esindab sotsiaalpedagoog HEV õpilasi väljaspool kooli

10 Parandusõppe õpetaja Viib läbi parandusõppe tunde, mille sisu on suunatud õpilaste psüühiliste omaduste arendamisele. Kujundab püsivate õpiraskustega õpilastes oskusi omandada õppematerjal, kasutades spetsiaalseid meetodeid ja diferentseeritud lähenemist. Koordineerib õpilase vaatluskaardi täitmist. Vajadusel konsulteerib lastevanemaid ja kolleege.

11 Logopeed Viib läbi õpilaste diagnostikat, mille eesmärgiks on kontrollida kirjaliku kõne oskusi ja fonemaatiliste ettekujutuste arengut. Viib läbi tunnid kirjaliku ja suulise kõne defektide parandamiseks. Töötab kõne- ja keelevigade kallal. Teeb koostööd lapse ja tema vanematega.

12 Logopeed Konsulteerib lastevanemaid, klassijuhatajaid ja aineõpetajaid, mille eesmärgiks on: Töötada välja ühised parandusvõtted ja -meetodid nende laste õpetamises ja kasvatamises, kellel esinevad kõnehäired Selgitada välja põhjused, mis viivad nende häireteni. Võimalike tagajärgede ja õpiraskuste ennustamine.

13 Pikapäevarühma kasvatajad
Viivad läbi pikapäevarühma tunde vastavalt töörežiimile Aitavad õppimises ning nende abi on suunatud õpilase arendamisele. Õpetavad, kuidas kavandada oma õppetööd ja vaba aega; tööd puhkusega vaheldama. Arendavad iseseisvust, initsiatiivi,lapse loomingulisust Korraldavad nooremate õpilaste kultuurset vaba aega.

14 Klassijuhataja Teeb koostööd gümnaasiumi aineõpetajate ja tugisüsteemi spetsialistidega. Koostöös teiste tugisüsteemi spetsialistidega osaleb HEV õpilaste väljaselgitamisel ja analüüsib täidetud vaatluskaarte. Osaleb individuaalõppekava koostamisel. Koordineerib tööd aineõpetajate, õpilaste lastevanemate ja gümnaasiumi juhtkonnaga. Positiivse emotsionaalse õhkkonna loomine klassis, positiivsete õpilasvaheliste isiksuslike suhete tagamine.

15 Koostöö lastevanematega
Vanematekoosolek Arendusvestlused Psühholoogiline tugi Koduõpe Koostöö lastevanematega Sotsiaalpedagoogi tugi Individuaalne õppekava Diferentseeritud hindamine Konsultatsioonid Koostöö kooliväliste tugispetsialistidega Pikapäevarühmade töö Parandusõpe Logopeediline abi

16 Sekkumineˇ- tugisüsteemi rakendumine
Probleemi märkamine Aineõpetaja Кlassijuhataja Perekond Sekkumineˇ- tugisüsteemi rakendumine Lapsevanem Psühholoog Õpetaja Sotsiaalpedagoog Õppealajuhataja Õpilane Parandusõppe õpetaja Lastekaitsetöö Logopeed Аnalüüs Koduõpe Individuaalne õppekava Nõustamiskomisjon

17 Koostöö halva õppeedukuse ennetamiseks
Aineõpetaja – õpilane (konsultatsioonid, koduõpe, individuaalne õppekava, parandusõpe, distantsõpetamine (e – õpetamine) Aineõpetaja – lapsevanem Aineõpetaja – tugisüsteem (sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog, parandusõpetaja) Aineõpetaja – õppealajuhataja

18 Koolitugi Mustamäe Reaalgümnaasiumis
Sagedi ei suuda sa aidata õnnetutel ja viletsatel muredest täielikult vabaneda, aga olles nendega koos on iga asi, mida sa nende heaks teha saad, oluline asi. Vend George


Alla laadida ppt "Mustamäe Reaalgümnaasiumi"

Seotud esitlused


Google'i reklaam