Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Turbe õigusaspektid. Isikuandmete kaitse

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Turbe õigusaspektid. Isikuandmete kaitse"— Esitluse väljavõte:

1 Turbe õigusaspektid. Isikuandmete kaitse
Andmeturve ja krüptoloogia, 5. kontaktsessioon Valdo Praust 11. november 2016

2 Peamised seadused, mis reguleerivad andmeturvet
Isikuandmete kaitse seadus – reguleerib isikuandmetega ümberkäimise korda Avaliku teabe seadus – reguleerib avaliku sektori andmekogude olukorda, selle alusel on kehtestatud mh ka ISKE ja turvaline andmevahetuskeskkond X-tee). Kunagi täitis sama rolli andmekogude seadus E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus – reguleerib kõike seda, mis teeb digisignatuurist õiguslikus mõttes digiallkirja, põhineb vastaval eurodirektiivil. Kuni 2016 täitis sama rolli digitaalallkirja seadus 2

3 Avaliku teabe seadus Avaliku teabe seaduse põhieesmärk on on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimalus, lähtudes demokraatliku ja sotsiaalse õigusriigi ning avatud ühiskonna põhimõtetest, ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle. Täiendavalt reguleerib ta avaliku sektori (riik + omavalitsused) andmekogude asutamise ja haldamise alused ning järelevalve andmekogude haldamise üle Varem tegeles avaliku sektori andmekogudega andmekogude seadus, nüüd seda enam ei ole 3

4 Andmekogu Andmekogu (ehk register) on riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum, mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks Andmekogu on lihtsustatult võttes andmebaas, millele on lisatud halduslikud ja õiguslikud komponendid 4

5 Vastutav ja volitatud töötleja, I
Andmekogu vastutav töötleja (haldaja) on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes korraldab andmekogu kasutusele võtmist, andmekogu pidamist ja andmete töötlemist. Andmekogu vastutav töötleja vastutab andmekogu haldamise seaduslikkuse ja andmekogu arendamise eest Andmekogu vastutav töötleja võib volitada andmete töötlemise ja andmekogu majutamise teisele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või hanke- või halduslepingu alusel eraõiguslikule isikule vastutava töötleja poolt ettenähtud ulatuses. Selline subjekt on volitatud töötleja 5

6 Vastutav ja volitatud töötleja, II
Vastutavaks töötlejaks on andmekogude seaduse põhjal andmekogu omanik. Riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogu vastutava töötleja õiguste teostaja määratakse seaduses või seaduse alusel Volitatud töötleja on isik, kes peab andmekogu või töötleb andmeid andmekogu vastutava töötleja tellimusel Volitatud töötleja on seega andmekogu tehniline pidaja 6

7 Riigi infosüsteem Riigi infosüsteemi kuuluvad andmekogud, mis on riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga liidestatud ja riigi infosüsteemi haldussüsteemis registreeritud, ning andmekogude pidamist kindlustavad süsteemid Andmekogude pidamiseks kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega järgmised kindlustavad süsteemid: klassifikaatorite süsteem geodeetiline süsteem aadressiandmete süsteem infosüsteemide turvameetmete süsteem (nn ISKE koos määrusega) infosüsteemide andmevahetuskiht (nn X-tee) riigi infosüsteemi haldussüsteem 7

8 X-tee projekt: olemus Infosüsteemide andmevahetuskiht (edaspidi X-tee) on asutuste ja isikute vahelist turvalist ja tõestusväärtust tagavat internetipõhist andmevahetust ning riigi infosüsteemile turvalist juurdepääsu võimaldav tehniline infrastruktuur ja organisatsiooniline keskkond Tehniliselt koosneb X-tee kesksüsteemist ja põhineb andmete edastamisel kokkulepitud protokolli põhjal üle turvalise TLS-protokolli. X-tee liideseks liidestuva infosüsteemi juures on turvaserver, mis peab ühendust teiste turvaserveritega 8

9 Milleks isikuandmete töötlemisele piirangud?
Et kaitsta inimese eraelu puutumatust: kaasaja digitaalne ja Internetiga ühendatud maailm võimaldab erinevais paigus olevatest andmetest ülikiirest otsimist ning tulemuste võrdlemist ning analüüsi – süüdi on digitaalteabe head omadused. Kui ei saa kaitsta tehniliste vahenditega, tuleb kaitsta seaduse jõuga Paberkandjal andmete maailmas ei olnud see teema aktuaalne, kuna puudusid efektiivsed teabe korrastamise, edastamise ja süstematiseerimise vahendid 9

10 Straßburgi (Strasbourg’i) konventsioon isikuandmete kaitse alusena
28. jaanuar 1981, ETS 108 Konventsiooni peamiseks eesmärgiks on tagada igale isikule, olenemata kodakondsusest või alalisest elukohast, tema põhiõiguste ja vabaduste austamine. Eriti on rõhutatud isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku privaatsuse tagamist On Riigikogu poolt ratifitseeritud (RT II, 2001, 1, 3) Sellest konventsioonil algas isikuandmete kaitse tava Euroopas 10

11 Eurodirektiivid 95/46/EU ja 2016/679
Täielik nimetus: ”Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 95/46/EU üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta” On vastu võetud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõuogu poolt 24. oktoobril 1995 Sätestab isikuandmete kaitse head tavad Euroopas, mis on üle võetud sh Eesti isikuandmete kaitse seaduses 2016. aasta kevadel asendas vana direktiivi uus isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679, mis jõustub Eestis aasta mais. Hetkel on selle kohane Eesti rahvuslik taristu koostamisel 11

12 Isikuandmete kaitse seadus
Isikuandmete kaitse seaduse eesmärk on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele Seadus seab isikuandmete töötlemisele terve hulga piiranguid, tingimusi ja kohustusi Seaduse algne versioon pärines aastast Hetkel (alates janauarist 2008) kehtib seaduse kolmas variant: teine variant seadusest kehtis ajavahemikul Seaduse kolme versiooni paragrahvid ja nende numeratsioon omavahel ei kattu 12

13 Isikuandmete kaitse seaduse kohaldamisala
Kohaldub igasugusele isikuandmete töötlemisele, v.a. juhtudel, kus: isikuandmeid töötleb füüsiline isik isiklikul otstarbel isikuandmeid üksnes edastatakse läbi Eesti territooriumi, ilma et neid andmeid Eestis muul viisil töödeldaks Kriminaalmenetluses ja kohtumenetluses rakendatakse seda seadust menetlusseadustikes sätestatud erisustega

14 Isikuandmete mõiste Isikuandmed – mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on Isikuandmeteks loetakse kõik inimesega seostatud või seostatavad andmed, kui isik on üheselt määratud või kaudselt määratav Kaudsel identifitseerimisel on levinud nn “viie printsiip”, st andmeid loetakse isikuandmeteks, kui andmekomplektile vastab vähem kui viis erinevat isikut 14

15 Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest NB! Töötlemine ei ole ainult muutmine, vaid kõik, mis toimub isikuandmetega tema elutsükli erinevate faadide vältel – loomine, salvestamine, muutmine, edastamine, kasutamine, hävitamine

16 Isikuandmete liigitus
Isikuandmete seadus jagab isikuandmed kahte kategooriasse, millede käitlustingimused on erinevad: delikaatsed isikuandmed ülejäänud (nn tavalised) isikuandmed Vahepeal olid defineeritud eraldi ka eraelulised isikuandmed, praegu ei ole

17 Delikaatsed isikuandmed, I
 Delikaatsete isikuandmete alla kuuluvad: Poliitilisi vaateid, usulisi ja maailmavaatelisi veendumusi kirjeldavad andmed, välja arvatud andmed seadusega ettenähtud korras registreeritud eraõiguslike juriidiliste isikute liikmeks olemise kohta Etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed Andmed terviseseisundi või puude kohta Andmed pärilikkuse informatsiooni kohta

18 Delikaatsed isikuandmed, II
 Delikaatsete isikuandmete alla kuuluvad: Biomeetrilised andmed - eelkõige sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutis ning geeniandmed Andmed seksuaalelu kohta Andmed ametiühingu liikmelisuse kohta Andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist

19 Isikuandmete töötlemise põhimõtted, I
Seaduslikkuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda ausal ja seaduslikul teel Eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning isikuandmeid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkide saavutamisega kooskõlas Minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks

20 Isikuandmete töötlemise põhimõtted, II
Kasutuse piiramise põhimõte – isikuandmeid võib muudel eesmärkidel kasutada üksnes andmesubjekti nõusolekul või selleka pädeva organi loal Andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud antud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks

21 Isikuandmete töötlemise põhimõtted, III
Turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata muutmise, avalikuks tuleku või hävimise eest Individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti tuleb teavitada tema kohta kogutavatest andmetest, talle tuleb anda juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist

22 Isikuandmete töötleja(d)
Isikuandmete töötleja (vastutav töötleja) on füüsiline või juriidiline isik, välismaa äriühingu filiaal või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes töötleb või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid Töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmete töötlemise korra ning viisi ja isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamise (Vastutav) töötleja võib haldusakti või lepinguga volitada isikuandmeid töötlema teist isikut või asutust (volitatud töötleja), kui seadusest või määrusest ei tulene teisiti 22

23 Erinevad subjektid sikuandmete töötlemisel
Isikuandmete töötleja ehk vastutav töötleja on see, töötleb või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid Isikuandmete volitatud töötleja on isik, kellele vastutav töötleja on edasi volitanud andmete (tehnilise) töötlemise Andmesubjekt on isik, kelle andmeid töödeldakse Kõik ülejäänud isikud on töötlemise suhtes kolmandad isikud

24 Isikuandmete töötlemise lubatavus tulenevalt seadusest
Üldreegel: isikuandmete töötlemine on lubatud ainult isiku nõusolekul Haldusorgan võib isikuandmeid töödelda üksnes avaliku ülesande täitmise käigus seaduse, välislepingu või Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud kohustuse täitmiseks  Nõusolek peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui vorminõude järgmine ei ole andmetöötluse erilise viisi tõttu võimalik

25 Isikuandmete töötlemine teadusuuringu või riikliku statistika tarbeks, I
Andmesubjekti nõusolekuta võib teadusuuringu või riikliku statistika vajadusteks töödelda andmesubjekti kohta käivaid andmeid üksnes kodeeritud kujul Enne isikuandmete üleandmist teadusuuringu või riikliku statistika vajadustel töötlemiseks asendatakse isiku tuvastamist võimaldavad andmed koodiga Tagasikodeerimine ja selle võimalus on lubatud ainult täiendavate teadusuuringute või riikliku statistika vajadusteks Isikuandmete töötleja määrab nimeliselt isiku, kellel on ligipääs tagasikodeerimist võimaldavatele andmetele

26 Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine
Kui isikuandmete töötleja ei ole määranud kindlaks isikuandmete kaitse eest vastutavat isikut, on isikuandmete töötleja kohustatud registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise Andmekaitse Inspektsioonis Registreerimistaotlus tuleb esitada vähemalt üks kuu enne delikaatsete isikuandmete töötlemise algust. Selle oluline lisa on andmete töötlemisel kasutatavate turvameetmete kirjeldus Kui asutuses on määratud isikuandmete kaitse eest vastutav isik, siis töötlemist registreerima ei pea!

27 Andmesubjekti õigused, I
Andmesubjektil on õigus saada teavet ja tema kohta käivaid isikuandmeid isikuandmete töötlemisel Õigus on teada: milliseid isikuandmeid on kogutud isikuandmete töötlemise eesmärke isikuandmete koosseisu ja allikaid kellele isikuandmete edastamine on lubatud kolmandaid isikuid, kellele tema isikuandmeid on edastatud isikuandmete töötleja või tema esindaja kontaktandmeid

28 Andmesubjekti õigused, II
Andmesubjektil on õigus saada enda kohta käivaid isikuandmeid üks kord aastas tasuta. Paberkandjal koopiate eest on õigus nõuda tasu alates 21. leheküljest kuni 19 senti (kui pole ette nähtud riigilõivu) Andmesubjekti õigust saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid piiratakse, kui see võib kahjustada: teiste isikute õigusi ja vabadusi lapse põlvnemise saladuse kaitset kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist Andmesubjekti tuleb tema õigusi piiravat otsusest viitega alusele teavitada

29 Turvanõuded töötluskeskkonnale
Isikuandmete töötleja on kohustatud kasutusele võtma organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed isikuandmete kaitseks: andmete tervikluse osas – juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest andmete käideldavuse osas – juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest andmete konfidentsiaalsuse osas – volitamata töötlemise eest.

30 Olulisemad tehnilised nõuded
Isikuandmete kaitse seadus nõuab, et isikuandmete töötleja: peab kaitsma andmeid juhusliku või tahtliku volitamatu muutmise eest peab kaitsma andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest peab kaitsma andmeid konfidentsiaalsuse osas volitamata töötlemise eest peab võimaldama kindlaks teha, millal, kellele ja milliseid isikuandmeid edastati On oma olemuselt käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuded,v.a. juurdepääsuandmete säilitamise nõue, mis on lisaks

31 Isikuandmed vs ISKE: konfidentsiaalsus
Isikuandmete kaitse seaduse §§ (ptk 2) määravad kindlalt ära isikute ringi, kes võivad isikuandmeid töödelda. Ülejäänud neid töödelda ei tohi Võrreldes seda ISKE konfidentsiaalsusosaklassi definitsioonidega tuleneb, et delikaatsete isikuandmete konfidentsiaalsusosaklass peab olema S2. Tavalistel isikuandmetel loetakse baastasemeks üldiselt S1. Äripoole erilised nõuded võivad seda ainult tõsta, mitte langetada 31

32 Isikuandmed vs ISKE : terviklus
Isikuandmete kaitse seaduse § 6 p 5 kohaselt peavad isikuandmed olema “... ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks” Sama seaduse § 25 lg 2 p 3 kohaselt tuleb tagada, et “... tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja milliseid isikuandmeid salvestati, muudeti või kustutati või millal, kelle poolt ja millistele isikuandmetele andmetöötlussüsteemis juurdepääs saadi...” Siit saab sisu osas järeldada (võrrelduna ISKE turvaosaklasside definitsioonidega), et vajalik on vähemalt terviklusosaklass T2 32

33 Mis muutub mais 2018 uue isikuandmete kaitse üldmäärusega?, I
Kaob ära delikaatsete isikuandmete mõiste, selle asemel räägitakse detailselt isikuandmete eriliikidest erinevat liiki andmetest (nt terviseandmetest) Senisest täpsemalt kirjeldatakse krüpteerimise ja pseudonümiseerimise protsessi Oluliselt on täpsustatud andmesubjekti õigusi (sh saada teavet tema kohta hoitavatest andmetest) Oluliselt on detailsemaks tehtud piirangute osa, mil isikuandmete töötlemist ei piirata (riigi- ja avalik julgeolek, riigikaitse jpt)

34 Mis muutub mais 2018 uue isikuandmete kaitse üldmäärusega?, II
Tekib andmekaitsealase mõjuhinnangu kohustus teatud juhtudel (kui võimalik mõju isiku põhivabaduste rikkumisele on suur) Avalikus sektoris muutub andmekaitseametniku roll kohustuslikuks (senini on vabatahtlik, alternatiiv registreerimisele) Tekib andmekaitsealane sertifitseerimine ja vastavad asutused, see hakkab asendama täna Eestis kehtivat registreerimist järelevalveasutuses Täpsustatud on isikuandmete edastamise korda ja piiranguid kolmandatesse riikidesse


Alla laadida ppt "Turbe õigusaspektid. Isikuandmete kaitse"

Seotud esitlused


Google'i reklaam