Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Põllumajanduse üldised keskkonnanõuded

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Põllumajanduse üldised keskkonnanõuded"— Esitluse väljavõte:

1 Põllumajanduse üldised keskkonnanõuded
Eike Lepmets 10. märts 2004

2 Õiguslik alus Maaelu arengu määrus: Nõukogu määrus 1257/1999/EÜ
Komisjoni määrus 445/2002/EÜ (nn rakendusmäärus)

3 ÜKN põhimõtted Tuleb kehtestada MAKis
Sisuliselt tegemist hea tootmistavaga, igapäevase praktikaga ≠ hea põllumajandustavaga Peavad sisaldama vähemalt keskkonnaalaseid õigusakte Võrreldav cross-compliance põhimõtetega

4 ÜKN põhimõtted (2) Kontrollitakse põllumajandusliku keskkonnatoetuse ja ebasoodsamate piirkondade toetuse taotlejate puhul Peab täitma nõudeid kogu ettevõttes Võetakse aluseks keskkonnatoetuse toetuse määra arvutamisel (toetust saab maksta vaid ÜKNst rangemate nõuete täitmisel)

5 Põhimõtted (3) ÜKN koosneb: õigusaktidest
kontrollitavatest standarditest ÜKN toimib kahesuunaliselt: Järelevalveasutused kontrollivad õigusaktide täitmist info PRIAle PRIA kontrollib standardite täitmist õigusakti rikkumise kahtluse korral info järelevalveasutusele

6 Õigusaktid Veeseadus; Taimekaitseseadus;
Looduskaitseseadus (alates 1. maist 2004); Jäätmeseadus; Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus; Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-auditeerimise seadus

7 ÜKN standardid 1) põllumajandustootja peab pidama põlluraamatut;
2) sõnnikuga on lubatud anda haritava maa hektari kohta kuni 170 kg lämmastikku aastas; 3) kasutuses olev taimekaitseseade peab läbima ülevaatuse iga kolme aasta järel; ülevaatusel kontrollitakse taimekaitseseadme tehnilise seisundi nõuetekohasust (nõue rakendub aastast);

8 ÜKN standardid (2) 4) tuleohtlikul ajal on keelatud kulu põletamine;
5) looduslikul rohumaal on keelatud kasutada väetisi ja taimekaitsevahendeid; Järgnevad nõuded ühtivad SAPSi nõuetega: 6) taotleja peab kasutuses oleval põllumajandusmaal kasvatama põllumajanduskultuure, mis on külvatud, rajatud, mahapandud või istutatud hiljemalt 15. juuniks;

9 ÜKN standardid (3) 7) Rohumaa peab vähemalt üks kord enne 31. juulit olema niidetud või seal peab olema loomi karjatatud. Nõue ei kehti rohumaa rajamise aasta kohta. Niide peab olema ära veetud või hekseldatud. Nõutud toiminguid peab olema võimalik visuaalselt tuvastada; 8) Põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleval maal peab 1. juuliks olema külvatud, mahapandud või istutatud põllumajanduskultuur või rajatud mustkesa või peab seal 31. juuliks olema tehtud mehaaniline või keemiline umbrohutõrje

10 ÜKN standardid (4) Täiendav nõue loomade heaolu või veterinaaria valdkonnast Näiteks: Loomapidaja peab pidama arvestust ravimite kasutamise üle ravimiseaduse § lõike 53 alusel kehtestatud korras. Loomapidaja on kohustatud pidama oma põllumajandusloomade kohta arvestust, sealhulgas registreerima kõik surmajuhud, loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 2 alusel kehtestatud korras.


Alla laadida ppt "Põllumajanduse üldised keskkonnanõuded"

Seotud esitlused


Google'i reklaam