Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

LASTEAED – LAPSE ARENEMISE TOETAJA

Seotud esitlused


Teema esitlus: "LASTEAED – LAPSE ARENEMISE TOETAJA"— Esitluse väljavõte:

1 LASTEAED – LAPSE ARENEMISE TOETAJA
Teele Pakosta Tallinna 26. Lasteaed

2 Tallinna 26. Lasteaia missioon
Lasteaia tegevuse korraldamise aluseks on põhimõte – lasteaed on LASTE jaoks Lasteaed tagab lastele eakohast keelelist , kehalist ja sotsiaalset arengut soodustava turvalise kasvukeskkonna ning annab lastele igakülgse kooliks ettevalmistuse Kogu lasteasutuse tegevus ja areng tuleneb lastest ja laste vajadustest

3 Koolivalmidus Koolivalmidus ei seisne mitte niivõrd selles, MIDA ja kuipalju laps konkreetselt teab ja oskab, vaid KUIDAS ta oskab kasutada olemasolevaid teadmisi; võimes otsida probleemile lahendusi (ka läbi eksimise), parandada tehtud vigu ja julguses paluda vajadusel abi

4 Lapse individuaalne arenemine
Selleks, et lapses areneksid välja püsivad võimed, vajab iga tema samm sel teel OMA aega Lasteaia ülesanne: tabada lapse OMA aeg Last ümbritsevate täiskasvanute ülesanne: olla valmis suunama ja toetama lapse OMAS ajas toimuvat kasvamist ja arenemist Laps areneb üksnes keskkonnas, kus ta tunneb end turvaliselt

5 Õpetamine ja kasvatamine
Lähtub lapse individuaalsest arengust Etapiviisiline tegevus 1998. a. – koosseisus logopeed * individuaalne kava kõnepuudega lapsele 2002. a.– õppekavas rütmikategevus, koosseisus rütmikaõpetaja 2003. a.– haridusliku erivajaduse olemuse sõnastamine ning lapsega tehtava individuaalse töö sisu ja vormi kirjeldamine õppekavas 2003.a. – individuaalne kava haridusliku erivajadusega lapsele * mitte- eesti kultuurikeskkonnast pärinev laps * toiduallergiaga laps * koolipikenduse saanud laps (kui on) 2006.a. –individuaalne kava igale lasteaia lapsele

6 Kava kõnepuudega lapsele
Eesmärk: Diagnoositud kõnepuudest tuleneva kõneravi andmine seda vajavatele lastele Kõneravi tulemuslikkuse soodustamine läbi pere ja lasteaia koostöö Vanemate nõustamine lapse kõnearengu küsimustes

7 Kava kõnepuudega lapsele
Rakendamine: Kõneuuring kõigile lasteaia lastele Kõneravi planeerimine . Individuaalse kõneravi plaani koostamine poolaastaks. Kõnepuudega lapse vanemate teavitamine diagnoositud kõnepuudest ja koostatud kõneravi kavast. Kõneravi lõppemisel ka ravi tulemustest. Logopeedi , lapse vanemate ja rühma õpetajate vaheline koostöö Kõneravi analüüsimine

8 Kava kõnepuudega lapsele
Õppeaasta lõpus koostab logopeed lasteaias läbi viidud kõneravi analüüsi, milles on välja toodud andmed: * lõpule viidud kõneravi kohta * jätkuva kõneravi kohta * pooleli jäänud kõneravi kohta (koos pooleli jäämise põhjusega)

9 Kava mitte – eesti kultuurikeskkonnast pärinevale lapsele
Eesmärk: Laste ja laste perede eesti ühiskonda integreerumise soodustamine Eesti õppekeelega kooli minekuks eelduste ja võimaluste loomine

10 Kava mitte- eesti kultuurikeskkonnast pärinevale lapsele
Rakendamine: September - lapse vaatlemine (oskused, hakkama saamine eesti keelses keskkonnas) Oktoober – analüüs, milles tuuakse välja lapse oskused, tugevuse ja probleemid Novembri kuu algus – individuaalne kava lapsele (kolmeks kuuks) - iga järgnev kava (kolm kuud) lähtub eelneva perioodi analüüsi tulemustest. Õppeaasta lõpp - lapse arenemise koondanalüüs

11 Kava mitte- eesti kultuurikeskkonnast pärinevale lapsele
TALLINNA 26. LASTEAED Laps:………………………………. HARIDUSLIKU ERIVAJADUSEGA LAPSE ARENDUSKAVA Rühm : …………………………….. Erivajadus: MITTE – EESTI KULTUURIKESKKOND Periood: …………………………… Rühma õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid: Lapse hetkeseisu analüüs: Arendamist vajav valdkond Meetodid, mida arendamiseks kasutatakse Oodatav tulemus Saavutatud tulemus Edasine tegevus

12 Menüü toiduallergiaga lapsele
Eeldus: Last on allergeeni osas eelnevalt testitud. Lapse vanemad annavad lasteaiale informatsiooni lapse allergiaprobleemidest ning allergeenidest. Eesmärk: Kindlustada lapsele eakohane ja sobiv toit, jälgides arsti poolt antud soovitusi ning toiduallergia uuringu tulemusi.

13 Menüü toiduallergiaga lapsele
Rakendamine: Nimekiri lapsele keelatud või piiratud hulgal lubatud toiduainetest – lapse rühmas, lasteaia köögis, menüüd koostava personali valduses. Mitmekordne kontroll. Individuaalse menüü koostamine lapsele (koos lapsevanemaga) Valmistatakse eritoit. Õpetajad ja lapsevanem selgitavad (vajadusel) lapsele eritoidu põhjusi Analüüs

14 Individuaalne kava igale lapsele
Lapse individuaalne kava ei korda lasteaia õppekava On koostatud õppeaastaks On koostatud rühma õpetajate ja lapsevane- mate koostööna Toetab ja täiendab lasteaia õppekava, sisaldades konkreetsele lapsele kavandatud tegevusi.

15 Individuaalne kava igale lapsele
Lapsele koostatud kava toetab lapse arenemist, sest: Õppeaasta alguses täpsustuvad konkreetse lapse hetketugevused, toetamist vajavad valdkonnad ja erivõimed Õppeaastaks koostatud kavas on kavandatud konkreetse lapse arenemist soodustavad tegevused

16 Individuaalne kava igale lapsele
Kava koostamise põhimõtted: Koostame oktoobri – novembri kuu jooksul õppeaastaks. Vajadusel täiendame jooksvalt Kava koostamisele eelneb lapse vaatlus ning vestlus lapsevanemaga Lapse arenemise kavandamisel toetume tema tugevustele Seame konkreetsed eesmärgid. Kui eesmärk on saavutatud varem, võib püstitada täiendava eesmärgi. Kui me ei suuda püstitatud eesmärki täita, seame väiksemad ülesanded

17 Lapse individuaalne kava

18 TÄNAN! Ära keela head neile, kes seda vajavad,
Kui su käel on jõudu seda teha! Ära ütle oma ligimesele: Mine praegu ära Ja tule teinekord tagasi, küll ma homme annan. Kui sa seda kohe saad teha! Õp 3:


Alla laadida ppt "LASTEAED – LAPSE ARENEMISE TOETAJA"

Seotud esitlused


Google'i reklaam