Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Meetme tegevus „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Meetme tegevus „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“"— Esitluse väljavõte:

1 Meetme tegevus „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“
Riigi Tugiteenuste Keskus

2 Üldine informatsioon Määrus:
II vooru tähtaeg Taotlusi esitatakse elektrooniliselt: Taotlusi menetletakse jooksvalt Info: rakendamine/sotsiaalne-taristu/puuetega- inimeste-eluasemete-fuusiline-kohandamine Meetme rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus

3 I taotlusvooru kogemusest: tähelepanu vajavad ja küsimusi tõstatanud teemad
Taotlus ja taotluse sisestamine Toetuse maksmine ja aruandlus Hankimine ja pakkumiste võtmine Muudatused projekti taotluses Projekti eelarve kasutamise põhimõtted Muud teemad

4 Taotlus ja taotluse sisestamine
Ühikuhinnad Taotluste sisestamisel e-toetuskeskkonnas tuleb „Eelarve“ osas lisada projekti ühikuhinnad, nende koguse ja maksumuse. Taotluse lisad Taotluse lisavorm- andmed kohandatavate eluruumide kohta. Kohanduste tabel peab vastama e-toetuskeskkonnas „Tegevused“ osas kajastatud informatsiooniga. Toetuse suurus Toetuse suurus ei tohi ületada RA poolt KOVile määratud maksimaalset toetuse summat.

5 Taotlus ja taotluse sisestamine
Omafinantseering Toetuse taotlejal peab olema omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus. KOV õigusakt Hiljemalt koos esimese väljamaksetaotlusega esitab toetuse saaja kohanduste tegemist reguleeriva õigusakti, mis peab sisaldama vähemalt teavet(määrus § 24 lg 1 p 1): Kohanduse saajate teavitamine Toetuse taotluste vastuvõtmist ja menetlemist Toetuse saajate nimekirja koostamise alused Kohanduste tegemiseks vajalike kokkulepete, lepingute sõlmimise, kohanduse saajale või tegijale lepingu kohaselt tööde eest tasumise kord Dokumentide säilitamine Projektidele järelkontrolli ja kohanduse mõju hindamine.

6 Toetuse maksmine ja aruandlus
Toetus makstakse välja vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodud toetuse osakaalule tehtud abikõlblikest kuludest. Toetus makstakse pärast kohanduse teostamist. Ettemaks ei ole meetme raames lubatud. Väljamaksetaotlused edastatakse RÜ-le e- toetuskeskkonna kaudu. Toetuse maksmise eeldus ja toetuse tegevuse toimumist tõendav dokument on kohanduse teostamise kohta koostatud ja abikõlblikkuse perioodil toetuse saaja allkirjastatud tööde üleandmise ja vastuvõtmise akt.

7 Toetuse maksmine ja aruandlus
Väljamaksetaotluse raames esitab toetuse saaja tulemuse saavutamist tõendavad dokumendid: Tegelike kulude alusel hüvitatavate kulude puhul: arve, maksekorraldus, leping, hinnapakkumised, töö üleandmise-vastuvõtu akt. Ühikuhinna alusel hüvitatavate kulude puhul: töö üleandmise-vastuvõtu akt. Pildid: nii tegelike kulude aluse kui ka ühikuhindade alusel hüvitatavate kulude osas on vaja esitada kindlasti pilt (või pildid) kohandusest enne ja pärast kavandatud tööde lõpule viimist.

8 Toetuse maksmine ja aruandlus
Toetuse saaja ei esita vahearuannet, kui selle esitamine ei ole toetuse taotluse rahuldamise otsusega eraldi määratud. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 30 kalendripäeva alates taotluse rahuldamise otsuses määratud projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Lõppmakse tehakse pärast projekti kulude abikõlblikkuse, tegevuste elluviimise ja maksete teostamise tõendamist ning lõpparuande kinnitamist. Lõpparuandes peab olema kajastatud määruse § 23 lg 6 määratud informatsioon.

9 Hankimine ja pakkumise võtmine
Kui kohanduse kohta ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda peab kulutuse kohta olema: vähemalt üks hinnapakkumus kui selle eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui eurot kaks hinnapakkumust kui kohanduse eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem. Kui tellija on toetuse saaja (ehk kohalik omavalitsus), tuleb järgida riigihangete seadust (vt määruse § 24 lg 1 punktid 4 ja 5). Esimene punkt, kui kohanduse saaja teeb kulud

10 Muudatused projekti taotluses
Muutuvad andmed ainult taotluse lisas: TS esitab RÜ korrigeeritud taotluse lisa (Exceli tabel). Muutub tehtavate kohanduste loetelu: TS esitab RÜ-le täidetud taotluse muutmise vormi, kus kajastab asendatava kohanduse sisu ja maksumuse. Kohandus jääb ära: TS kajastab vastava informatsiooni lõpparuandes. Taotluse muudatust tegema ei pea. Kohanduse saaja surm: TS peab kohanduse lõpuni teostama või taastama eluruumis seisundi, mis oli enne kohanduse alustamist. TS peab viivitamatult teavitama RÜ-d. Taotluse muudatus esitada enne abikõlblikkuse perioodi lõppu.

11 Projekti eelarve kasutamise põhimõtted
Kui kohandus jääb ära, siis seda raha ei saa kasutada projektis olemasolevate kohanduste tegemiseks. Teostamata jäänud kohandusele planeeritud summat on lubatud kasutada uue kohanduse teostamiseks. Rahastamisotsusega kinnitatud toetuse summat suurendada ei saa. Asendatav kohandus võib olla väiksema eelarvega. Kui ühikuhindade alusel tehtud kohanduse tegelik maksumus on väiksem ühikuhinnast, saab järelejäänud summat kasutada teiste kohanduste teostamiseks. Toetus on mõeldud kohanduste teostamiseks, mitte kohanduse saajatele väljamaksmiseks.

12 Ühikuhinnad ja nende jagamise põhimõtted
Juhul, kui abivahendite hüvitamist ei toetata sotsiaalkaitseministri 21. detsembri a määruse nr 74 raames, võib neid hüvitada projekti raames. Neid abivahendeid (kohanduse liigid), mida ei ole loetletud meetme määruse nr 4 lisas 1, hüvitatakse tegelike kulude alusel (nt. tool-tõstuk). Kohanduse maksumuse planeerimisel peab arvestama määruse lisas 1 välja toodud selgitusi ühikuhindade kohta (nt. tualettruumi kohandus; ukseava kohandus).

13 Muud teemad Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord. Juhul, kui eluruumi kasutavad kaks puudega isikut, saab igaüks taotleda erinevate kohanduste teostamist. Kohanduse taotlemine on isikupõhine, mitte eluruumi põhine. Taotlus, maksetaotlus ja teostatud tööde aktid peavad olema allkirjastatud TS allkirjaõigusliku isiku poolt. Kohandatav eluruum on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse.

14 Muud teemad Kohanduse maksumus ei või olla kohanduse taotlemisel ja saamisel takistuseks. Toetuse saajal on kohustus kohanduse saajat igakülgselt aidata. Toetuse saaja on kohustatud teavitama avalikkust projektist ja tulemustest kodulehel, järgides teavitusmääruses ja -juhendis toodud nõudeid ( Keskkonna kohanduse abimaterjal: ( /c ontent- editors/Abivahendid/Kohandamine/keskonna_kohanda mise_ abimaterjal_kohaliku_omavalitsuse_spetsialistidele.pdf ).

15 Kontaktid Sotsiaalministeerium: Tiia Taevere tel Riigi Tugiteenuste Keskus: Marek Atonen tel Kaari Lind tel Pille Lumi tel Julia Troitskaja tel Kelly Poopuu tel Margot Maisalu tel Ketlyn Pass tel Sotsiaalkindlustusamet: Mariliis Tilk tel

16 KÜSIMUSTELE VASTAME MEELELDI!
TÄNAME! KÜSIMUSTELE VASTAME MEELELDI!


Alla laadida ppt "Meetme tegevus „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“"

Seotud esitlused


Google'i reklaam