Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (MAK) 4. muudatused

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (MAK) 4. muudatused"— Esitluse väljavõte:

1 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (MAK) 4. muudatused
Ove Põder Maaelu arengu osakond 1. juuni 2010

2 Õiguslik alus Komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006: Artikkel 9
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006: Artikkel 9 1. Liikmesriikide tehtavad /.../ programmimuudatused võivad hõlmata nii teljesiseseid muudatusi meetmete rahalises jaotuses kui ka uute meetmete juurutamise või kehtivate meetmete lõpetamisega seotud mitterahalisi muudatusi või teavet programmi kehtivate meetmete kohta ja nende kirjeldust.

3 Õiguslik alus Muudatuste menetlemine Sama määruse Artikkel 9
6. Komisjon teavitab liikmesriiki hindamise tulemustest nelja kuu jooksul pärast seda kuupäeva, mil komisjon on programmi muutmise taotluse kätte saanud. Kui muudatused ei ole kooskõlas ühe või mitme esimeses lõigus osutatud hindamisparameetriga, peatatakse neljakuuline ajavahemik, kuni komisjon on saanud nõuetekohased programmimuudatused. Kui komisjon /.../ osutatud neljakuulise ajavahemiku jooksul liikmesriike ei teavita, käsitatakse muudatusi vastuvõetutena ja need hakkavad kehtima pärast nelja kuu möödumist.

4 Hetkeseis & seniste muudatuste menetlemine
Hetkeseis & seniste muudatuste menetlemine 1. muudatused: esmakordselt Komisjonile esitatud a augustis, heaks kiidetud a alguses; 2. muudatused: esmakordselt Komisjonile esitatud a mais, hetkel endiselt menetluses; 3. muudatused: esmakordselt Komisjonile esitatud a juulis, heaks kiidetud a detsembris.

5 Muudatused kogu MAK-is
Läbiv tehniline muudatus: - Taimetoodangu Inspektsioon, piirkondlikud maaparandusbürood ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo asendatakse Põllumajandusametiga

6 Muudatused peatükis 3.1.3 – Keskkond ja maahooldus
Uuendatakse ebasoodsamate piirkondade kaarti seoses Vändra ja Kaisma valdade ühinemisega ja LFA ala laienemisega

7 Muudatused peatükis 5.2 - Kõiki või mitut meedet käsitlevad nõuded
Punkti ”Investeeringumeetmete üldpõhimõtted” täiendatakse sättega, mille kohaselt on mikropõllumajandustootjate poolt tehtavate investeeringute puhul toetatav ka kasutatud masinate ja seadmete ostmine. Vastavad täpsemad tingimused ja kord kehtestatakse põllumajandusministri määrusega. Samuti sätestatakse, et 1. telje meetmetes (nt. 1.2 ja 1.9) on VKE-de puhul kasutatud seadmed, masinad ja kaubad teatud tingimustel toetatavad (nende ostmiseks ei tohi eelmised omanikud olla varem saanud EL või muud toetust jt.)

8 Muudatused meetmes 1.4.3 – Investeeringud bioenergia tootmisesse
Toetatavate tegevuste hulgast jäetakse välja lühikese raieringiga energiavõsa kiirekasvuliste istikute ja pistokste soetamine

9 Muudatused meetmes 1.6 – Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine Meedet täiendatakse uue alameetmega – “Põllumajandustoodete ühisturustamise edendamine”

10 Alameede 1.6.3 - Põllumajandustoodete ühisturustamise edendamine (1)
Eesmärk Põllumajandussektori konkurentsivõime parandamine läbi tootmis-töötlemisahela tugevdamise ja põllumajandustootjate koostöö edendamise Toetuse saaja Eestis registreeritud ja tegutsev põllumajandustootjaid ühendav tulundusühistu, kes kuulub mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate hulka Olulisemad nõuded taotlejale Toetust võib taotleda tulundusühistu: kes on tunnustatud tootjarühmana põllumajandusministri aasta määruse nr 25 alusel ja korras; kelle majanduslikku jätkusuutlikkust võib eeldada vähemalt viie investeeringujärgse aasta osas; kellel ei ole riiklikku maksuvõlga või see on ajatatud; kes täidab talle seadusest tulenevaid nõudeid (näiteks Euroopa Liidu ühisest turukorraldusest tulenevaid nõudeid, hügieeni-, keskkonna- ja loomade heaolu nõuded); kes ei ole raskustes olev ettevõte ELi suuniste raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta, tähenduses

11 Alameede 1.6.3 - Põllumajandustoodete ühisturustamise edendamine (2)
Toetatavad tegevused Toetust antakse tootjarühma liikmete toodetud toodete ühiseks ladustamiseks, sorteerimiseks, pakendamiseks ja turustamiseks vajalikesse masinatesse, seadmetesse ja tehnoloogiasse ning hoonetesse tehtavateks investeeringuteks Olulisemad mitteabikõlblikud kulutused investeeringud põllumajandustoodete esmatootmise ja jaekaubanduse tasemel; tasu taotleja enda või tema töötajate poolt tehtud tööde eest; veovahendite ostmine, välja arvatud põllumajandussaaduste ja -toodete veoks vajalikud veovahendid, põllumajandustoodete turustamisel kasutatavad masinad ning veovahendile paigaldatavad seadmed, mille eripära tuleneb taotleja poolt turustatavast tootest; standardtarkvara, -arvutustehnika ja -sidevahendite ost; Toetuse määr ja suurus Maksimaalne toetusmäär on 50% investeeringu abikõlblikest kuludest Maksimaalne toetussumma on 20 mln krooni (1,28 mln eurot) programmperioodi jooksul

12 Muudatused meetmes 1.9 – Tootjarühmade loomine ja arendamine (1)
punktis „Põhjendus“ ajakohastatakse põllumajanduslike tulundusühistute kohta käivat informatsiooni (praegune informatsioon on a seisuga). punktis „Eesmärgid“ täpsustatakse meetme üldeesmärki ning määratakse ka meetme spetsiifilised eesmärgid. - Üldeesmärk: põllumajandusega tegelevate ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise

13 Muudatused meetmes 1.9 – Tootjarühmade loomine ja arendamine (2)
- Spetsiifilised eesmärgid: -jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine; -nende müügitulu ja liikmete arvu kasv; -põllumajandustoodete ühisturustuse osatähtsuse kasv põllumajandussektori müügitulus; -ühiselt müügiks ettevalmistatud ja töödeldud põllumajandustoodete osatähtsuse suurenemine tootjarühmade müügitulus; -tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmise ja toodangu turunõuetele vastavaks viimine

14 Muudatused meetmes 1.9 – Tootjarühmade loomine ja arendamine (3)
Jäetakse välja nõue, et toetust taotlev tulundusühistu peab esitama tegevuskava viie aasta kohta, kus peab määratlema tootjarühma põhitegevuse; tootjarühma kaudu turustatavad tooteliigid, tootmismeetodi ning kavandama aastas vähemalt 2% müügitulu mahust tootjarühma tegevuse rahastamiseks. Täpsustatakse, et toetust saab taotleda viie aasta jooksul alates tunnustamise kuupäevast, mitte tunnustamise aastast.

15 Muudatused meetmes 1.9 – Tootjarühmade loomine ja arendamine (4)
Toetussumma arvutamise tabel asendatakse uuega

16 Muudatused meetmes 1.9 – Tootjarühmade loomine ja arendamine (5)
Korrigeeritakse indikaatorite tabelit – tulemusnäitaja “Toetatud ettevõtete põllumajandusliku lisandväärtuse kasv, (%)” asendatakse tulemusnäitajaga “Turule sisenevate farmide arv”, mille sihttasemeks on 100. Hindamiskriteerium, mille kohaselt eelistatakse tootjarühma, kelle turustatud põllumajandussaaduste ja -toodete osatähtsus Eesti vastava liigi kogutoodangust on kõige suurem, asendatakse kriteeriumiga, mille kohaselt eelistatakse tootjarühma, kelle müügitulu tema liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest on suurem.

17 Muudatused meetmes 2.5.1 – Kiviaia rajamise ja taastamise toetus
Toetatavate tegevuste hulgast jäetakse välja kiviaia rajamine. Sellest tulenevalt muutub mõistagi ka meetme pealkiri, selleks on nüüd “Kiviaia taastamise toetus”.

18 Muudatused meetmes 2.7 – Natura 2000 toetus erametsamaale
Meetmelehe punkti „Sihtrühm“ alapunktist „Nõuded“ jäetakse välja lause: „Kui ala piir on ebakorrapärane, siis peab piir olema märgitud koguulatuses.“

19 Muudatused riigiabi tabelis (peatükk 9)
Meetme 1.5 “Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine” tegevuse “Metsandussaadustele lisandväärtuse andmine” puhul lisatakse viide uuele grupierandi skeemile – investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (art. 13) ning VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (art. 33) „X600/2009 – Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus”

20 Muudatused lisa 3 punktis 2 – Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused (1)
Nõudele, mille kohaselt taotleja peab järgima tuulekaera tõrje abinõusid, lisatakse täiendus, et kui põllumajandusmaal esineb tuulekaera, esitab taotleja Põllumajandusametile viivitamata, kuid hiljemalt 31. juuliks vormikohase teatise tuulekaera esinemise kohta. Nõudele, mille kohaselt põllumajanduslikus kasutuses oleval põllumajandusmaal peab kasvatama põllumajanduskultuuri, mis on külvatud, maha pandud või istutatud hiljemalt 15. juuniks või peab kasutuses olevat põllumajandusmaad hoidma alates 15. juunist mustkesas, lisatakse täiendus, et puuvilja- ja marjakultuuride aia võraalused ja reavahed peavad olema hooldatud ning vähemalt üks kord aastas enne 31. juulit niidetud või peab seal olema karjatatud loomi.

21 Muudatused lisa 3 punktis 2 – Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused (2)
Lisandub viide neljale uuele heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste nõudele: - Juhul kui niitmise/karjatamise nõude täitmise korral niidet 31. juuliks ei koristata, on hekseldamine lubatud alates 1. juulist - “Looduskaitseseaduse” §-de 10 ja 11 alusel kaitse alla võetud loodusobjektil asuval rohumaal on juhul, kui niidet ei koristata, hekseldamine lubatud alates 20. juulist - Põllumajandusmaal asuvat “Looduskaitseseaduse“ § 4 lõikes 1 sätestatud kaitstavat looduse üksikobjekti ja „Muinsuskaitseseaduse“ § 3 lõikes 2 sätestatud kinnismälestist ei tohi rikkuda ega hävitada - Taotlejal, kes kasutab põllumajandusmaa niisutamiseks põhjavett rohkem kui 5 m3 või pinnavett rohkem kui 30 m3 ööpäevas, peab olema “Veeseaduse” §-s 8 sätestatud vee erikasutusluba

22 Muudatused lisas 4 - Ebasoodsates piirkondades asuvate valdade loetelu
Pärnu maakonna ebasoodsates piirkondades asuvate valdade loetelus oleva Vändra valla juurde lisatakse viide uuele joonealusele märkusele: “sealhulgas ka endise Kaisma valla territoorium”.

23 Tänan tähelepanu eest !


Alla laadida ppt "Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (MAK) 4. muudatused"

Seotud esitlused


Google'i reklaam