Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Elva puhkepiirkonna külastatavusuuring

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Elva puhkepiirkonna külastatavusuuring"— Esitluse väljavõte:

1 Elva puhkepiirkonna külastatavusuuring
Veiko Sepp Rivo Noorkõiv

2

3 Uuringu eesmärgid Elva puhkepiirkonna teadvustatuse ja tuntuse selgitamine Elva puhkepiirkonna ja selle osade külastatavuse mahu, külastuste eesmärkide ja konteksti ning külastajate rahulolu hindamine VVV sihtasutuse tuntuse ning teenustest teadlikkuse, teenuste tarbimise ulatuse ja rahulolu hindamine Tagasiside tehtust ja teave edasise arendustöö suunamiseks

4 Uuringu ulatus ja aeg Uuringu sihtala oli Elva puhkepiirkond ehk Elva linn ning Nõo, Konguta, Palupera ja Rõngu vallad Uuringus käsitlust leidnud paigad olid Vapramäe, Vitipalu ja Vellavere loodusrajad, Luke, Hellenurme ja Palupera mõisakompleksid ning Verevi järve rand Elvas Uuringu periood: veebruar – juuli 2006

5 Uuringu osad Üleriigiline küsitlus – puhkepiirkonna tuntus ja külastatavus üldiselt Tartumaa elanike küsitlus – puhkepiirkonna tuntus ja külastatavus üldiselt ning lisaks puhkepiirkonna üksikute paikade külastatavus Puhkepiirkonna paikade külastajate küsitlus ja loendus

6 Vapramäe – Vellavere – Vitipalu tuntus
On kuulnud 15,4% Eesti elanikest ehk u Oskab nimetada märksõnu 14%

7 VVV tuntus vanusrühmades

8 VVV tuntus emakeelerühmades

9 VVV tuntus maakondades

10 VVV tuntus Tartumaa piirkondades

11 VVV üleriigiline kuvand

12 VVV kuvand Tartumaal

13 Elva linna üleriigiline kuvand

14 Elva linna kuvand Tartumaal

15 Elva puhkepiirkonna külastatavus
18,9% Eesti elanikest ehk

16 Puhkepiirkonna külastatavus vanusrühmades

17 Puhkepiirkonna külastatavus maakondades

18 Puhkepiirkonna paikade külastatavus Tartumaa elanike poolt

19 VVV loodusradasid külastanud elanike osakaal Tartumaa piirkondades

20 Tartumaa piirkondade elanike osakaal VVV loodusradasid Tartumaalt külastanute seas

21 Mõisakeskusi külastanud elanike osakaal Tartumaa piirkondades

22 Tartumaa piirkondade elanike osakaal mõisakeskusi Tartumaalt külastanute seas

23 Külastajate arv Vapramäe loodus-radadel  28 000 külastuskorda

24 Vapramäe loodusradade külastajate jaotus elukoha järgi

25 Külastajate arv Vitipalu loodus-radadel  11 000 külastuskorda

26 Vitipalu loodusradade külastajate jaotus elukoha järgi

27 Külastajate arv Vellavere loodus-radadel  14 000 külastuskorda

28 Vellavere loodusradade külastajate jaotus elukoha järgi

29 Külastajate arv Luke mõisa-keskuses  20 000 külastuskorda

30 Luke mõisakeskuse külastajate jaotus elukoha järgi

31 Külastuseesmärgid Vapramäe – nautida loodust, aktiivselt puhata
Vitipalu – aktiivselt puhata, sportlikult treenida Vellavere – nautida loodust, aktiivselt puhata, õppida loodust tundma Luke – jalutada, tutvuda vaatamisväärsustega, nautida miljööd Hellenurme - nautida miljööd, tutvuda vaatamisväärsustega Palupera - tutvuda vaatamisväärsustega, osaleda üritustel, nautida miljööd

32 VVV loodusradade külastuse seos igapäevaeluga

33 Mõisakeskuste külastuse seos igapäevaeluga

34 Teabeallikad VVV loodusradade kohta

35 Teabeallikad mõisakomplekside kohta

36 Rahulolu VVV loodusradade külastusega

37 Rahulolu mõisakomplekside külastusega

38 VVV sihtasutuse tegevus

39 VVV SA-st kuulnute osakaal külastajate seas

40 Teadlikkus VVV SA teenustest loodusradade külastajate seas

41 Teadlikkus VVV SA teenustest mõisakeskuste külastajate seas

42 VVV SA teenuseid tarbinute osakaal loodusradade külastajate seas (%)

43 VVV SA teenuseid tarbinute osakaal mõisakomplekside külastajate seas (%)

44 VVV SA teenuseid tarbinute rahulolu teenustega

45 Teenuste eest (täiendavalt) maksma nõus olevate osakaal loodus-radade külastajate seas (%)

46 Teenuste eest (täiendavalt) maksma nõus olevate osakaal mõisa-komplekside külastajate seas (%)

47 Kokkuvõte: järeldused ja soovitused arendustegevuseks

48 Järeldused ja soovitused I
Elva linna tuntus ületab oluliselt VVV tuntuse Elva linna ja VVV kuvandid on soodsad puhkepiirkonna arendamise seisukohast Elva linna ja VVV kuvandid on erinevad  Kujundada välja Elva puhkepiirkonna katusbränd, mis toetaks (eelkõige tuntust) konkreetsemate tegevuste-toodetega seotud alam-tootemärke – VVV loodusrajad, Elva puhkuselinn (vajalik uute teenuste arendamine), mõisakompleksid, veetee jms

49 Järeldused ja soovitused II
Puhkepiirkonda külastab märkimisväärne osa Eesti elanikest, kuid külastusaktiivsus on tugevalt regionaalse iseloomuga Sagedamini külastavad VVV loodusradasid ja mõisa-komplekse Elva piirkonna ja Tartu linna elanikud. Külastajate arvu (eriti muukeelsed, kaugemad regioonid) ja teadlikkuse kasvu osas on jätkuvalt arenguruumi  Suurendada fokuseeritud teabekanalite kasutust (kohapealne välireklaam, mitmekeelne kodulehekülg lingituna loodus-, puhke- ja turismilehekülgedega)  Tihendada regionaalset koostööd Tartu linna (kui ühe peamise tarbijaga) puhkemajanduse valdkonnas  Rakendada senisest tõhusamalt VVV loodusradasid Elva piirkonna ja Tartu linna laste ja noorte keskkonnateadlikkuse tõstmisel

50 Järeldused ja soovitused III
Külastused on lühiajalised, valdavalt ilma ööbimiseta ning vaid ühte-kahte puhkepiirkonna paika/teenust sisaldavad Piirkonna puhkemajanduslikku potentsiaali ei kasutata piisavalt  Täiendada olemasolevaid puhkamis-võimalusi uute, töömahukamate ja kasumlikemate teenustega (majutus, toitlustus, SPA)

51 Järeldused ja soovitused IV
Puhkepiirkonna paikade külastajad on paikade ja VVV SA teenustega üldiselt rahul, kuid tegid ka arvukalt ettepanekuid, kuidas loodusradasid ja mõisakomplekse veelgi paremaks muuta  parandada viidamajandust, heakorda, radade (eelkõige talvel suusaradade) kvaliteeti  pakkuda uusi teenuseid, mõisakompleksides arendada toitlustust  koolitada retkejuhte

52 Järeldused ja soovitused V
Puhkepiirkonna külastajate põhimõtteline valmisolek teenuste eest tasuda on kõrge, mis pakub võimalusi seniste teenuste rahalise mahu kasvatamiseks ning loob eeldused mitmete täiendavate teenuste arendamiseks  Kaaluda matkatarvete laenutuse (loodusradadel), giidi kiirteenuse (mõisakompleksides) ja tasulise parkimise (mõlemas) võimaluste pakkumist külastajatele  Teostada uute teenuste tasuvusanalüüsid

53 Aitäh kuulamast, puhake rohkem ja aktiivsemalt!


Alla laadida ppt "Elva puhkepiirkonna külastatavusuuring"

Seotud esitlused


Google'i reklaam