Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Keskkonna ja ressursitõhususe valdkonna toetamine

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Keskkonna ja ressursitõhususe valdkonna toetamine"— Esitluse väljavõte:

1 Keskkonna ja ressursitõhususe valdkonna toetamine
Ivo Krustok Keskkonnaministeerium / nõunik / LIFE NCP

2 Muutuste poole liikumine
Maailmamajanduse kasv ja -elanikkonna suurenemine toovad endaga kaasa Maa loodusvarade kiire ammendumise. Lisaks seisab maailm silmitsi tõsiste keskkonnaprobleemidega nagu kliimamuutus, loodusvarade kahanemine ja bioloogilise mitmekesisuse kadumine. Seetõttu on järjest rohkem tähelepanu hakatud suunama ressursitõhusale ringmajandusele. Ressursid nagu vesi, pinnas, puhas õhk ja ökosüsteemi teenused on meie tervise ja elukvaliteedi jaoks väga olulised. Nende varud on aga piiratud ja kasvav konkurents loodusressursside osas tekitab nende nappuse ja tõstab hindu, mõjutades maailmamajandust.

3 Tavatootmine Vajab pidevat ressursside, energia ja raha juurdevoolu.
Ressursid sisse ja jäägid välja. Erinevad materjalid on omavahel segatud. Taaskasutus raskendatud. Vajab pidevat ressursside, energia ja raha juurdevoolu. Palju potentsiaali jääb kasutamata.

4 Ressursitõhus tootmine
Jääde on ressurss Taaskasutus on sisse disainitud Ringmajanduse mudelis -hoitakse lahus looduslikud ja tehislikud materjalid, et suurendada nende taaskasutusvõimalusi; -juba materjalide ja toodete disainimisel arvestatakse sellega, kuidas neid saaks hiljem taaskasutada; -toodetakse vähem, pannakse rohkem rõhku kvaliteedile; -tarbija ei osta asju ja ei oma, vaid rendib; -läbimõeldud on ka toodete tagastamislogistika, st et toodete tagastamine on teenuse üks osa; -tooted suunatakse peale esmast kasutamist järelturule või ümbertöötlemisele; -vaid 5% algsetest materjalidest läheb põletamisele või prügilasse. Kaasates väljastpoolt vähem energiat ja ressursse, toodetakse sama kogus või rohkem tooteid. Rohkem potentsiaali kasutatakse ära.

5 Majanduskasv ja surve keskkonnale
SKP Surve keskkonnale Aeg Surve keskkonnale

6 Keskkonna ja ressursitõhususe prioriteetne valdkond

7 75% 25% Environment Climate Environmental Governance and Information
Nature and Biodiversity Environment and Resource Efficiency Climate Change Mitigation Climate Change Adaption Climate Governance and Information

8 Valdkonna fookus

9 Töötada välja, katsetada ja tutvustada keskkonnaprobleemide puhul sobilikke poliitika- või juhtimiskäsitusi, parimaid tavasid ja lahendusi (sh uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamine ja esitlemine), võttes arvesse keskkonna ja tervise vahelisi seoseid ning toetades ressursitõhusa Euroopa tegevuskava;

10 Toetada ühtsete lähenemisviiside kasutamist, väljatöötamist, katsetamist ja tutvustamist EL keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide kohaste kavade ja programmide rakendamiseks;

11 Parandada alusteadmisi EL keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide väljatöötamiseks, rakendamiseks, hindamiseks, järelevalveks ja kontrollimiseks.

12 Õhk Vesi Jäätmed Ressursitõhusus Tervis Vesi sisaldab ka merekeskkonda
Ressursitõhusus pinnast, metsa ja ringmajandust Tervis kemikaale ja müra Õhu kvaliteet ja emissioonid sisaldab ka linna keskkonda

13 POBEDA: Kana väljaheite kasutamine naha töötluses.
Eesmärk on näidata, et töödeldud jäätmeid saab kasutada uute naha toodete töötlemisel vähendades traditsionaalsete meetoditega võrreldes keskkonnamõju. LIFE Environment and Information Best Projects 2015. Itaalia projekt - Innovaatiline, looduslik ja jätkusuutlik viis nahka töödelda, mis annab samaväärse tulemuse traditsiooniliste meetmetega.

14 POLYMIX: Plastjäätmete kasutamine asfaldi segudes.
Mitmetes riikides toodetakse väga väike protsent polümeere ümber. Vajadus on innovaatiliste lahenduste järele, et vältida plasti kogunemist prügilatesse. Projektis loodi ja hinnati mitu asfaldi segu, mis sisaldasid polümeeride jäätmeid. LIFE Environment and Information Best Projects 2015. Hispaania

15 Katseprojektid Projektid, mille raames kasutatakse tehnikat või meetodit, mida ei ole varem või mujal kasutatud või katsetatud, ning mis pakuvad olemasolevate parimate tavadega võrreldes potentsiaalseid keskkonna või kliimaga seotud eeliseid ja mida saab hiljem sarnastes olukordades laiemalt rakendada; Võimalikud motivatsioonid: majanduslik ja mugavus

16 Näidisprojektid Projektid, mille raames võetakse kasutusele, katsetatakse, hinnatakse ja levitatakse meetmeid, metoodikaid või käsitusi, mis on projekti konkreetses kontekstis, näiteks geograafilises, ökoloogilises, sotsiaalmajanduslikus kontekstis, uued või tundmatud ja mida võiks sarnastes olukordades kasutada mujalgi; Võimalikud motivatsioonid: majanduslik ja mugavus

17 Mis on uut aastal 2017?

18 Kui soovitakse saada lisapunkte EL rahastatud uuringuprojektide tulemuste kasutamise eest, tuleb lühidalt aga täpselt kirjeldada, mis on need tulemused, ja kuidas neid kasutatakse. In order to receive the point for the uptake of results from EU financed research projects under AW7, the applicant must briefly but comprehensively describe what are the specific FPs/H2020 project results relevant for the uptake and how these results will be used for the implementation of the LIFE project (see Form B3).

19 Hindamiskriteerium Minimaalne skoor Maksimaalne skoor 1. Tehniline selgus ja kvaliteet 10 20 2. Rahaline slegus ja kvaliteet 3. EL lisaväärtus: millisel määral ja kui hästi projekt panustab LIFE-i keskkonna alamprogrammi prioriteetidele 4. Panustus projekti teemadesse (MAWP) - 5. EL lisaväärtus: mitmeotstarbelisus, sünergia ja integratsioon 7 15 6. EL lisaväärtus: korratavus ja ülekantavus 5 7. EL lisaväärtus: riikidevahlisus, keskkonnasõbralikud hanked, tulemuste kasutuselevõtt Kokku 55 100

20 Edukas LIFE projekt Kommunikatsioon, korratavus, ülekantavus.
Mis saab pärast projekti?

21 Kohustuslik kirjandus
LIFE’i määrus – prioriteetsed valdkonnad Multi-annual work-programme – projekti teemad Application Packages ja Korduma Kippuvad Küsimused (KKK) LIFE projektide hindamisjuhend LIFE kodulehekülg ja projektide andmebaas

22 Avaldus tuleb sisse anda läbi eProposal süsteemi enne 12
Avaldus tuleb sisse anda läbi eProposal süsteemi enne 12. septembrit kell 17:00 (GMT+3)

23 Aitäh! Ivo Krustok


Alla laadida ppt "Keskkonna ja ressursitõhususe valdkonna toetamine"

Seotud esitlused


Google'i reklaam